Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка icon

Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
Скачати 85.85 Kb.
НазваЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
Дата01.08.2012
Розмір85.85 Kb.
ТипДокументи


СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ім. Володимира Даля

Кафедра екології


Затверджую


Ректор _____ О.Л. Голубенко

«_____» ___________ 2012 р.


Пояснювальна записка

щодо проведення фахового випробування для осіб,
які вступають на вакантні місця нормативного терміну навчання
освітньо-професійної програми підготовки БАКАЛАВРІВ з напряму підготовки „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” на базі раніш здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста


Пояснювальна записка складається з:

 • Програми фахових вступних випробувань;

 • Вимог до рівня підготовки вступників;

 • Переліку рекомендованої літератури;

 • Критеріїв оцінювання;

 • Порядку проведення фахового випробування.Луганськ, 2012

1. Програма фахового вступного випробування


Фахові вступні випробування включають перевірку знань, набутих у середньому спеціальному навчальному закладі з наступних дисциплін.

Екологія. Основні поняття, визначення, терміни в екології. Мета і завдання дисципліни. Глобальні, національні, регіональні екологічні проблеми. Світова екологічна криза. Шляхи подолання екологічної кризи.

Найголовніші екологічні закони, правила і принципи. Структура сучасної екології.

Біосфера. Жива речовина. Екосистеми, популяції. Екологічні чинники середовища. Ноосфера.

Техносфера. Техногенний вплив на атмосферу, гідросферу, літосферу. Проблеми відходів людської діяльності.

Еколого-економічні основи природокористування. Основні поняття екологічного управління та менеджменту.

^ Природознавчі дисципліни (Геологія з основами геоморфології, Метеорологія і кліматологія, Гідрологія). Основні поняття геологічної структури і мінерального складу літосфери як складової частини навколишнього середовища. Характеристики, основні властивості, кількісні параметри та основні закономірності гідросфери, поверхневих і підземних джерел водопостачання для забезпечення господарських та особистих потреб людини у водних ресурсах. Загальні відомості про клімат Землі, метеорологічні процеси і їх закономірності, негативний антропогенний вплив на формування кліматичних умов регіонів, екологічні та антропогенні причини зміни клімату та можливі наслідки цього явища.

^ Екологічний моніторинг. Основні поняття, визначення, термінологія, види екологічного моніторингу. Перелік і сутність методик вимірів показників екологічного стану навколишнього природного середовища, види, устрій, принцип дії найбільш поширених приладів для контролю природних вод, грунтів, атмосферного повітря, радіаційного фону та інш. Використання комп’ютерних технологій та інформаційних систем при вирішенні задач екологічного моніторингу.

^ Промислова екологія. Антропогенний вплив на навколишнє природне середовище. Класифікація забруднень. Захист навколишнього середовища. Природоохоронні заходи , обладнання і системи очищення повітря, природних вод та грунтів від забруднюючих речовин. Утворення та утилізація відходів. Нормування викидів забруднюючих речовин у повітрі. природних водах та грунтах. Поняття екологізації промислового виробництва, транспорту, сільськогосподарського виробництва. Енергоресурсозбереження.

^ Економіка природокористування. Поняття природних ресурсів та їх використання. Визначення поняття „природокористування”. Раціональне природокористування. Зв’язок екології і економіки. Економічний механізм природокористування у ринковій економіці. Реформування екологічних податків і зборів. Економічні показники природоохоронних заходів.


^ 2. Вимоги до рівня підготовки вступників


Вступник повинен

знати:

 • основні поняття , визначення, терміни загальної екології;

 • історичні аспекти розвитку сучасної структури екології;

 • основні закони екології, що характеризують взаємодію живих організмів, людського суспільства з навколишнім природним середовищем;

 • екологічний моніторинг і його методи;

 • основні напрями захисту навколишнього середовища;

 • причини і стан сучасної екологічної кризи;

 • наслідки антропогенного впливу на навколишнє середовище та його запобігання;

 • екологічні заходи збалансованого природокористування;

 • міжнародні органи і організації в сфері екології і захисту довкілля;

 • основні заходи сталого розвитку як основного напряму подолання екологічної кризи;

 • сучасні проблеми екології, зміна клімату, озонова діра, парниковий ефект та інше.


уміти:

 • проводити контроль екологічного стану регіону, території, підприємства;

 • вносити пропозиції до формування екологічної політики;

 • проводити екологічне навчання та виховання дітей, молоді, населення;

 • дати правильну оцінку екологічного стану підприємства, території на базі екологічних показників;

 • користуватись і застосовувати у практичній діяльності прибори і вимірювальне обладнання для визначення екологічних параметрів та показників.^ 3. Перелік рекомендованої літератури


 1. Кучерявий В.П. Екологія. – Львів: Світ, 2000. – 500с.

 2. Бродвій В.М. Гаца О.О. Закони екології (соціально-екологічні, геофізичні та геохімічні). Навч. пос. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2003. – 178с.

 3. Некос В.Е. Основы общей экологии и неоэкологии: Учеб. пособие. – Х., Ч. 1. 1999. – 192с. Ч. 2, 2001. – 287с.

 4. Екологічне управління: Підручник / В.Я. Шевчук, Ю.М. Саталкін, Г.О. Білявський та ін.. – К.: Либідь, 2004. – 432с.

 5. Правова база з питань екології та охорони природного середовища. Збірник нормативно-правових актів / Укладач Камлик М.І. – К.: Атіка,2001. – 632с.

 6. Управління у сфері охорони довкілля та природокористування в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення. – К.: ВЕГО «МАМА – 86», 2003. – 160с.

 7. Величко О.М.; Зеркалов Д.В. Екологічний моніторинг: Навчальний посібник. – К.: Науковий світ, 2001. – 426с.

 8. Перелік методик виконання вимірювань (визначень) складу та властивостей проб об’єктів довкілля, викидів, відходів і скидів, тимчасово допущенних до використання Мінекоресурсів України. Затв. наказом Мінекоресурсів України від 03.11.2003р. № 98.

 9. Величко О.М., Зеркалов Д.В. Контроль забруднення довкілля: Навчальний посібник. – К.: Основа, 2002. – 426с.

 10. Гродзинський М.Д. Основи ландшафтної екології: Підручник. – К.: Либідь, 1993. – 224с.

 11. Гуцуляк В.М. Ландшафтна екологія: Геохімічний аспект: Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2001. – 271с.

 12. Запольский А.К., Салюк А.І. Основи екології: Підручник / За ред. К.М. Ситника. – К.: Вища школа, 2001. – 358с.

 13. Некос А.Н., Праченко Т.А., Леонов А.Ю. Экология и проблемы безопасности товаров народного потребления: Учеб. пособие. – Харьков: ХНУ, 2001. – 284с.

 14. Клименко Л.П. Техноекологія: Посібник для ВНЗ. – Сімферополь: Таврія.: 2000. – 542с.

 15. Яцик А.В. Екологічна безпека в Україні. – К.:2003. – 216с.^ 4. Критерії оцінювання


Оцінювання рівня підготовки, тобто знань і умінь вступника, відбувається на підставі наступних критеріїв:

 1. Правильність відповіді;

 2. Ступінь усвідомлення програмного матеріалу;

 3. Вміння користуватись засвоєним матеріалом.

Результати фахового вступного випробування оцінюються за 12-ти бальною шкалою з урахування вищезазначених критеріїв за наступною шкалою:


^ Рівень підготовки

Вимоги рівня підготовки згідно критеріям оцінювання

Відповідність умінь та знать вступника рівню підготовки

Бал за
12-ти бальною системою


1

2

3

4

високий

Вступник глибоко і в повному обсязі володіє програмним матеріалом, грамотно, вичерпано та логічно викладає його в усній або письмовій формі. При цьому знає рекомендовану літературу, виявляє творчий підхід і правильно обґрунтовує прийняти рішення, добре володіє різносторонніми уміннями та навичками при виконанні практичних задач

Вище середнього рівня вимог

12

На середньому рівні вимог

11

Нижче середнього рівня вимог

10

середній

Вступник знає програмний матеріал, грамотно і за суттю викладає його в усній або письмовій формі, припускаючи незначні неточності в доказах, трактовці понять та категорій. При цьому володіє необхідними уміннями та навичками при виконанні практичних задач

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

9

На середньому рівні вимог

8

Нижче середнього рівня вимог

7

достатній

Вступник знає тільки основний програмний матеріал, припускає неточності, недостатньо чіткі формулювання, непослідовність у викладанні відповідей в усній або письмовій формі. При цьому нетривке володіння уміннями та навичками при виконанні практичних занять

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

6

На середньому рівні вимог

5

Нижче середнього рівня вимог

4

низький

Вступник не знає значної частини програмного матеріалу. При цьому припускає принципові помилки в доказах, трактовці понять та категорій, виявляє низьку культуру оформлення знань, не володіє основними уміннями та навичками при виконанні практичних задач. Вступник відмовляється від відповіді на контрольні запитання

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

3

На середньому рівні вимог

2

Нижче середнього рівня вимог

1

дуже низький

Знання та уміння з програмного матеріалу практично відсутні
0


Низький та дуже низький рівень підготовки є недостатніми для участі у рейтинговому конкурсі на зарахування.


^ 5. Порядок проведення фахового вступного випробування


Фахове вступне випробування проводиться у формі тестування. Для проведення тестування формуються окремі групи вступників в порядку надходження (реєстрації) документів. Список допущених до тестування ухвалюється рішенням фахової атестаційної комісії, про що складається відповідний протокол, який передається до приймальної комісії.

Для проведення тестування фаховою атестаційною комісією попередньо готуються тестові завдання відповідно до «Програми фахового вступного випробування». Програма фахового вступного випробування оприлюднюється засобами наочної інформації на Web-сайті СНУ ім. В.Даля (http://www.snu.edu.ua) та інформаційних стендах кафедри екології.

Фахове вступне випробування проводиться у строки передбачені Умовами прийому до СНУ ім.В.Даля.

На тестування вступник з'являється з паспортом. Вступник одержує „Лист тестового завдання”, який містить 12 питань з варіантами відповіді, за дисциплінами, зазначеними у програмі фахових випробувань, і відповідає на них впродовж 30 хвилин. Користуватися при підготовці друкованими або електронними інформаційними засобами забороняється.

Результати фахового вступного випробування оцінюються за 12-бальною шкалою за правилами вказаними в розділі “Критерії оцінювання” даної пояснювальної записки і відмічаються у «Листі тестового завдання». Рівень знань вступника за результатами тестування заноситься також до відомості і підтверджується підписами трьох членів фахової комісії. Відомість оформляється одночасно з «Екзаменаційним листом» вступника і передається до приймальної комісії.

Заяву про апеляцію вступник може подати в день оголошення результатів до 17.00 години


Голова фахової атестаційної

комісії ______________ доц. Кривоносов С.Д.


Завідувач кафедри екології ______________ проф. Смирний М.Ф.Схожі:

Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка пояснювальна записка
move to 213-161267
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка пояснювальна записка
...
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161262
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161259
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161256
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161255
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161300
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161253
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161252
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161250
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161249
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи