Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка icon

Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
Скачати 122.74 Kb.
НазваЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
Дата01.08.2012
Розмір122.74 Kb.
ТипДокументи

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ім. Володимира Даля

Кафедра економіки підприємства


Затверджую


Ректор _____ О.Л. Голубенко

«_____» ___________ 2012 р.


Пояснювальна записка

щодо проведення фахового випробування для осіб,
які вступають на вакантні місця нормативного терміну навчання
освітньо-професійної програми підготовки БАКАЛАВРІВ з напряму підготовки „Економіка підприємства” на базі раніш здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста


Пояснювальна записка складається з:

 • Програми фахових вступних випробувань;

 • Вимог до рівня підготовки вступників;

 • Переліку рекомендованої літератури;

 • Критеріїв оцінювання;

 • Порядку проведення фахового випробування.Луганськ, 2012


1. Програма фахового вступного випробуваня


Програма розроблена на підставі програми державної атестації студентів Коледжу СНУ ім. В. Даля

спеціальності «Економіка підприємства»

за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст»


^ Планування та організація діяльності підприємства

Виробнича програма: зміст і порядок її розробки; обґрунтування виробничої програми виробничою потужністю. Планування витрат, склад витрат підрозділів підприємства. Формування кошторисів підрозділів, їх елемента та калькуляційна структура. Визначення постійних витрат їх роль в зниженні собівартості продукції. Планування прибутку та рентабельності. Джерела формування прибутку та його розподіл. Рентабельність та її види. Шляхи збільшення прибутку та рентабельності.

Теоретичні засади організації діяльності промислових підприємств. Проектування структури організації і системний підхід до управління. Основи організації і стимулювання праці на підприємствах. Сучасні методи організації планування виробництва на підприємствах. Основні напрями організації інноваційної діяльності. Сучасні методи організації основних виробничих процесів на підприємствах. Основи організації комплексного обслуговування виробництва. Організація виробництва і його техніко-технологічна база. Організація товарно-матеріальних запасів і логістичної системи. Складування. Основи організації управління якістю продукції та її сертифікація. Організація тактичного маркетингу і збуту продукції. Визначення ефективності застосування нових форм організації. виробництва та управління на підприємстві.


^ Фінансовий облік

Сутність зобов’язань підприємства. Визнання короткострокових зобов’язань. Класифікація короткострокових зобов’язань за розрахунками та позиками. Економічний зміст оплати праці. Завдання обліку праці та розрахунків з її оплати. Класифікація й облік персоналу підприємства. Види, форми і системи оплати праці. Склад фонду оплати праці. Джерела оплати праці персоналу. Документальне оформлення та облік використання робочого часу. Табельний облік. Методика нарахування заробітної плати персоналу підприємства за відпрацьований і невідпрацьований час та інших виплат. Види утримань із заробітної плати та їх облік. Зведення нарахованої заробітної плати за складом і категоріями працівників. Контроль за використанням фонду оплати праці. Узагальнення інформації про розрахунки за всіма видами платежів до бюджету. Класифікація довгострокових зобов’язань. Види діяльності підприємства та їх характеристика. Класифікація доходів підприємства. Економічний зміст реалізації (продажу) продукції (товарів, робіт, послуг). Документальне оформлення реалізації продукції (товарів, робіт, послуг). Облік інших доходів звичайної (інвестиційної) діяльності. Облік надзвичайних доходів і витрат. Економічний зміст прибутку та його значення в діяльності підприємства. Поняття і призначення статутного капіталу та завдання обліку. Поняття і призначення пайового капіталу. Поняття і призначення резервного капіталу.


^ Економічний аналіз

Теоретичні основи економічного аналізу. Методологічні основи економічного аналізу. Методи економічного аналізу. Інформаційне забезпечення та організація економічного аналізу. Види економічного аналізу. Методика виявлення і обґрунтування резервів.

Значення, завдання, основні етапи, об’єкти та інформаційне забезпечення аналізу виробництва і реалізації продукції. Аналіз обсягів виробництва і реалізації продукції. Аналіз асортименту та структури продукції. Аналіз якості продукції. Аналіз ритмічності виробництва. Аналіз виконання договірних зобов’язань. Аналіз факторів та резервів збільшення виробництва і реалізації продукції. Значення та завдання, основні етапи та об’єкти аналізу забезпеченості підприємства ресурсами та ефективності їх використання. Основні показники забезпеченості підприємства персоналом. Аналіз складу та структури персоналу. Аналіз руху персоналу. Аналіз використання робочого часу. Аналіз продуктивності праці. Аналіз трудомісткості продукції. Значення, завдання, основні етапи, об’єкти та інформаційне забезпечення аналізу забезпеченості основними засобами та ефективності їх використання. Аналіз складу і структури основних засобів. Аналіз руху основних засобів. Аналіз технічного стану основних засобів. Аналіз інтенсивності та ефективності використання основних засобів. Значення, завдання, основні етапи, об’єкти та інформаційне забезпечення аналізу забезпеченості нематеріальними активами та ефективності їх використання. Значення, завдання, основні етапи, об’єкти та інформаційне забезпечення аналізу витрат підприємства та собівартості продукції. Визначення суми постійних і змінних витрат. Аналіз загальної суми витрат підприємства. Аналіз собівартості окремих видів продукції. Аналіз витрат за елементами. Аналіз витрат за статтями калькуляції. Аналіз прямих і непрямих витрат. Аналіз витрат за центрами відповідальності. Визначення резервів зниження витрат підприємства.

Поняття фінансових результатів діяльності підприємства. Порядок формування фінансових результатів діяльності підприємства. Аналіз рівня, структури та динаміки фінансового результату. Аналіз фінансових результатів від різних видів діяльності. Аналіз формування та використання чистого прибутку. Поняття та значення рентабельності. Аналіз рентабельності підприємства, продукції, виробничих фондів, капіталу. Виявлення резервів збільшення прибутку та рентабельності. Сутність і значення майнового стану підприємства. Аналіз операційного (виробничого) та фінансового левериджу. Аналіз ризиків діяльності та ймовірності банкрутства підприємства.

Організація та методика маржинального аналізу. Організація та методика функціонально-вартісного аналізу. Стратегічний аналіз. Аналіз маркетингової діяльності підприємства. Аналіз інвестиційної та інноваційної діяльності підприємства. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємства.


^ Економіка і нормування праці

Структура галузей економіки країни. Національна економіка. Система галузей господарства країни, принципи їх класифікації. Види класифікації галузей, їх особливість і призначення. Поняття структури економіки. Галузеві та міжгалузеві зв’язки. Структурні перетворення економіки в період її трансформації. Особливості організації праці в галузях економіки. Основні принципи та галузева специфіка нормування праці. Організація оплати праці в галузях і сферах економіки. Система участі у прибутку. Особливості планування трудомісткості та чисельності працівників у галузях економіки. Планування продуктивності праці. Планування витрат на робочу силу в галузях економіки.

Суть і роль нормування праці в організації праці. Завдання нормування праці. Сфера застосування результатів нормування праці. Предмет і об’єкт нормування праці. Трудовий процес і його складові. Виробничий цикл. Технологічний процес. Виробнича операція. Ручні, машинно-ручні, машинні (механізовані), автоматизовані й апаратурні операції. Класифікація витрат робочого часу і часу роботи обладнання. Види норм затрат праці: норми часу, норми виробітку, норми часу обслуговування, норми обслуговування, норми чисельності. Вплив нормування праці на техніко-економічні показники підприємства. Нормативи для нормування праці. Методи встановлення норм праці. Упровадження і перегляд норм. Організація й аналіз нормування праці на підприємстві.


^ Управління витратами

Поняття витрат і собівартості. Собівартість та витрати, які входять до неї. Класифікація витрат. Управління поточними витратами. Методи калькулювання витрат. Аналіз беззбитковості. Управління витратами при прийнятті господарських рішень. Ціноутворення. Користувачі інформації про витрати та ціни.


^ 2. Вимоги до рівня підготовки вступників


Учасник іспиту повинен:

Знати:

основний категоріальний апарат, історію виникнення та розвиток дисциплін, що викладаються кафедрою економіки підприємства;

сутність господарської діяльності підприємства, закономірність процесів і склад показників, що її характеризують;

взаємодію суб'єктів господарювання і держави;

права і обов'язки суб'єктів господарювання;

основні законодавчі та нормативні акти, які регламентують господарську діяльність підприємств;

сутність і методики аналізу ефективності діяльності промислових підприємств.

Уміти:

використовувати економічні дані для розрахунку показників, що характеризують використання основних і оборотних фондів підприємства;

здійснювати аналіз основних техніко-економічних та фінансових показників діяльності підприємства;

складати кошторис собівартості продукції;

визначати і аналізувати витрати підприємства;

розраховувати ціну на продукцію з урахуванням ринкової кон'юнктури;

складати внутрішні звіти підприємства;

визначати точку беззбитковості, строк окупності капітальних вкладень, економію і економічний ефект.


^ 3. Перелік рекомендованої літератури 1. Багрова І.В. Нормування праці: Навчальний посібник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2003. - 212 с.

 2. Бойчик І.М. Економіка підприємства. Навч. посібник.- К.: Атака, 2002.- 480 с.

 3. Бревнов А.А. Организация частного предприятия в Украине. Харьков: Одиссей, 2004.

 4. Завіновська Г.Т. Економіка праці: Навчальний посібник, Київ, 2003; 298с.

 5. Загородній А.Г., Павлішевський І.О. Бізнес-план. Планування підприємницьких об’єктів. – Львів, 1995.

 6. Закон Украины «О налогообложении прибыли».

 7. Закон Украины «О предпринимательстве».

 8. Закон Украины «О предприятиях в Украине»

 9. Корнєв В. Л. Цінова політика підприємства. — К.: Вид-во КНЕУ, 2001.

 10. Котлер Ф. Маркетинг-менеджмент. Спб: Питер Ком, 1999.

 11. Малий бізнес та підприемництво в ринковых умовах господарювання. /За ред.. Л.1. Воротіной. – К., 2002.

 12. Медиков В. Производственные мощности и их использование.- М.: 2002- 264с.

 13. Новицкий Н.И. Организация производства на предприятиях. М.: Финансы и статистика.2003.-387с.

 14. Покропивный С.Ф., Колот В.М. Предпринимательство: стратегия, организация, эффективность: Учебное пособие. К.: КНЭУ. 1998.

 15. Покропивный С.Ф., Соболь С.М., Бизнес – план : технология разработки та обгрунтовання – К., 2002.

 16. Розвиток малого підприємництва в Україні / Шпак В.І.– К., 2002.

 17. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. Учебник.- М.: ИНФРА – М, 2002.- 335с.

 18. Савруков Н.Т., Закиров Ш.М. Организация производства.-СПБ.: Лань, 2002, 222с.

 19. Селезнев В.В. Основы рыночной экономики Украины. – К., 2000.

 20. Скляренко В.К., Прудников В.М. Экономика предприятия. Конспект лекций.-М.: ИНФРА-М, 2001, 207с.

 21. Фатхутдинов Р. А. Организация производства: Учебник. –М.: ИНФРА-М 2000. – 672с.

 22. Фінанси підприємств: Підручник / Керівник авт. кол. наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін. 3-тє вид., перероб. та доп. - К.: КНЕУ, 2000.

 23. Хозяйственный кодекс Украины. – Харьков: Фактор, 2004.

 24. Цал-Цалко Ю.С. Витрати підприємства: Навч. посібник.- К: ЦУЛ, 2002.- 406 с.

 25. Шепеленко Г.И. Экономика, организация и планирование производства на предприятии. Москва – Ростов-на- Дону,2003.-590с.

 26. Шкварчук Л. О. Ціни і ціноутворення. — К.: Кондор, 2006.

 27. Экономика предприятия. Под ред. В.Я. Горфинкеля, В.А. Швандара.- М.: ЮНИТИ, 2003.- 718с. ч

 28. Экономика предприятия. Учебник. Под ред. С.Ф. Покропивного. - Киев:- 2003.- 606с.

 29. Экономика предприятия: Учебное пособие /Под ред. Л.Г. Мельника.- Сумы: ИТД «Университетская книга», 2002.- 632 с.^ 4. Критерії оцінювання


Оцінювання рівня підготовки, тобто знань і умінь вступника, відбувається на підставі наступних критеріїв:

 1. Правильність відповіді;

 2. Ступінь усвідомлення програмного матеріалу;

 3. Вміння користуватись засвоєним матеріалом.

Результати фахового вступного випробування оцінюються за 12-ти бальною шкалою з урахування вищезазначених критеріїв за наступною шкалою:^ Рівень підготовки

Вимоги рівня підготовки згідно критеріям оцінювання

Відповідність умінь та знать вступника рівню підготовки

Бал за
12-ти бальною системою


1

2

3

4

високий

Вступник глибоко і в повному обсязі володіє програмним матеріалом, грамотно, вичерпано та логічно викладає його в усній або письмовій формі. При цьому знає рекомендовану літературу, виявляє творчий підхід і правильно обґрунтовує прийняти рішення, добре володіє різносторонніми уміннями та навичками при виконанні практичних задач

Вище середнього рівня вимог

12

На середньому рівні вимог

11

Нижче середнього рівня вимог

10

середній

Вступник знає програмний матеріал, грамотно і за суттю викладає його в усній або письмовій формі, припускаючи незначні неточності в доказах, трактовці понять та категорій. При цьому володіє необхідними уміннями та навичками при виконанні практичних задач

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

9

На середньому рівні вимог

8

Нижче середнього рівня вимог

7

достатній

Вступник знає тільки основний програмний матеріал, припускає неточності, недостатньо чіткі формулювання, непослідовність у викладанні відповідей в усній або письмовій формі. При цьому нетривке володіння уміннями та навичками при виконанні практичних занять

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

6

На середньому рівні вимог

5

Нижче середнього рівня вимог

4

низький

Вступник не знає значної частини програмного матеріалу. При цьому припускає принципові помилки в доказах, трактовці понять та категорій, виявляє низьку культуру оформлення знань, не володіє основними уміннями та навичками при виконанні практичних задач. Вступник відмовляється від відповіді на контрольні запитання

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

3

На середньому рівні вимог

2

Нижче середнього рівня вимог

1

дуже низький

Знання та уміння з програмного матеріалу практично відсутні
0


Низький та дуже низький рівень підготовки є недостатніми для участі у рейтинговому конкурсі на зарахування.


^ 5. Порядок проведення фахового вступного випробування


Фахове вступне випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнем «бакалавр» зі скороченим терміном підготовки проводиться у формі співбесіди.

Для проведення співбесіди формуються окремі групи вступників в порядку надходження (реєстрації) документів.

Список допущених до співбесіди ухвалюється рішенням атестаційної комісії, про що складається відповідний протокол, який передається до приймальної комісії.

Співбесіда проводиться згідно з розкладом фахових вступних випробувань, який затверджується головою атестаційної комісії не пізніше ніж за 3 дні до їх початку.

На співбесіду вступник з'являється з паспортом, при пред'явленні якого він отримує «Листок співбесіди».

Для проведення співбесіди головами атестаційних комісій попередньо готуються переліки питань відповідно до «Програми фахових вступних випробувань». Програма фахових вступних випробувань оприлюднюється засобами наочної інформації на інформаційних стендах структурного підрозділу університету.

Вступник одержує питання і відповідає на них без попередньої підготовки.

Результати співбесіди оцінюються за 12-бальною шкалою і відмічаються у «Листку співбесіди».

Рівень знань вступника за результатами співбесіди заноситься також до відомості і підтверджується підписами трьох членів комісії. Відомість оформляється одночасно з «Листком співбесіди» вступника і передається до приймальної комісії.

Заяву про апеляцію вступник може подати в день оголошення результатів до 17.00 години.


Завідувач кафедри

економіки підприємства ______________ проф. Максимов В.В.


Голова фахової атестаційної

комісії ______________ доц. Мельнік М.А.

Схожі:

Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка пояснювальна записка
move to 213-161267
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка пояснювальна записка
...
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161262
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161259
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161256
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161255
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161300
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161253
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161252
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161250
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161249
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи