Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка icon

Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
Скачати 103.27 Kb.
НазваЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
Дата01.08.2012
Розмір103.27 Kb.
ТипДокументи


СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ім. Володимира Даля

Кафедра економічної кібернетики


Затверджую


Ректор _____ О.Л. Голубенко

«_____» ___________ 2012 р.


Пояснювальна записка

щодо проведення фахового випробування для осіб,
які вступають на вакантні місця нормативного терміну навчання
освітньо-професійної програми підготовки БАКАЛАВРІВ з напряму підготовки «Економічна кібернетика» на базі раніш здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста


Пояснювальна записка складається з:

  • Програми фахових вступних випробувань;

  • Вимог до рівня підготовки вступників;

  • Переліку рекомендованої літератури;

  • Критеріїв оцінювання;

  • Порядку проведення фахового випробування.Луганськ, 2012

1. Програма фахового вступного випробування


Фахові вступні випробування включають перевірку знань, набутих у середньому спеціальному навчальному закладі з наступних дисциплін.


Інформатика і комп’ютерна техніка


Операційні системи сімейства MS Windows. Графічний інтерфейс. Довідкова система. Файли, папки, ярлики. Управління об’єктами MS Windows. Настройка робочого стола. Панель управління. Створення і збереження документів в MS Word. Редагування документів. Спеціальні засоби редагування. Друк у MS Word. Оптимізація роботи у MS Word. Форматування символів. Форматування абзаців. Використання стилів для форматування документів. Форматування сторінок. Створення і редагування таблиць. Списки. Робота у режимі структури документу. Шаблони. Вставлення малюнків і обє’ктів, які створені в інших програмах. Поняття про електронні таблиці. Можливості MS Excel, його зв’язок з іншими компонентами MS Office. Основні принципи роботи з аркушем MS Excel. Переміщення, виділення, введення даних. Побудова діаграм. Майстер діаграм. Типи діаграм. Їх призначення. Розв’язання оптимізаційних задач.


Статистика


Загальні відомості про випадковість, випадкові величини. Поняття про функцію розподілення, щільність розподілення. Незалежні, умовні, залежні події. Математичне очікування, дисперсія випадкових величин. Перевірка статистичних гіпотез. Мода, медіана, інші характеристики розподілень випадкових величин.


Основи економічної теорії


Загальні поняття про економічні категорії. Попит і пропозиція як головні важелі ринкової економіки. Економічна нестабільність, безробіття, інфляція. Обмеженість, проблема вибору. Типи ринкових структур.


^ 2. Вимоги до рівня підготовки вступників


Вступник повинен

знати:

- архітектуру сучасного персонального комп’ютера;

- основи прграмування на мові Visual Basic;

- можливості середовища візуальної розробки програм;

- прості стандартні типи даних алгоритмічних мов високого рівня;

- управляючі конструкції алгоритмічних мов високого рівня;

- типові алгоритми обробки числової та текстової інформації;

- модульні технології програмування з використанням процедур;

- технології програмування основи проектування графічних інтерфейсів;

- методи вирішення оптимізаційних задачах в економіці;

- принципові системи регулювання товарних запасів;

- моделі попиту-пропозиції;

- теорію масового обслуговування і теорію ігор в задачах маркетингу;

- методи мережного планування;

- методи прогнозування в рішенні економічних задач


уміти:

- користуватись комп’ютером;

- використовувати можливості архітектури сучасного персонального комп’ютера та його процесора;

- програмувати типові алгоритми обробки числової та текстової інформації;

- створювати просте програмне забезпечення, використовувати елементи сучасних технологій програмування;

- складати міжпродуктові балансові моделі для забезпечення матеріально-технічного постачання виробництва;

- складати і вирішувати оптимізаційні задачі пов'язані з плануванням виробництва, завантаженням виробничих потужностей оптимального складання сумішей, оптимального розкрою промислових підприємств, раціонального розподілу матеріальних ресурсів з розміщенням складів і ін., а так само уміти проводити аналіз одержаного оптимального рішення;

- будувати математичні моделі управління запасами і виробляти оптимальну стратегію (по управлінню запасами);

- моделювати і прогнозувати купівельний попит;

- складати і оптимізувати моделі мережного планування і управління;

- складати короткострокові і довгострокові перспективи виробництва з використанням методів прогнозування;

- виробляти і ухвалювати ефективні інвестиційні рішення;

- ухвалювати рішення для підвищення ефективності управління суб'єктами господарської діяльності, а так само для досягнення максимальних успіхів в бізнесі


^ 3. Перелік рекомендованої літератури


1. Пол Сана и др. Visual Basic для приложений (версия 5) в подлиннике: пер. с англ. – СПб.: BHV – Сакнкт-Петербург. 1999. – 704 с., ил.

2. Кузьменко В.Г. VBA 2000 – М.: ЗАО «Издательство БИНОМ», 2000. – 408 с.: ил.

3. Техника программирования: Учеб. пособие/ В.С. Проценко, П.И. Чаленко, Р.А. Сорока. – К.: Віща шк., 1990. – 183 с.: ил.

4. Брябкин В.М. Программное обеспечение персональных ЭВМ. –М. Наука, 1989. – 272с.

5. Мюллер Дж., Нортон П.. Полное руководство по Windows 95 Питера Нортона. : БИНОМ, 1998 . 784с.

6. Гради Буч. Объектно ориентированный анализ и проектирование с примерами приложений. – М.: БИНОМ, 1999 -560 с.

7. Вентцель Е. С., Овчаров. Прикладные задачи теории вероятностей. М. Финансы и статистика, 1983.

8. Коршунов. Математические основы кибернетики.

9. Ивченко, Медведев. Математическая статистика.

10. Ширяев. Вероятность. М., Наука, 1982.

11. Гмурман В. Е.. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической статистике.

12. Черняк І. О., Обушна О. М., Ставицький А. В. Теорія ймовірностей та математична статистика.

13. Сеньо П. С. Теорія ймовірностей та математична статистика.

14. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы. /В.Г. Олифер, Н. А. Олифер. – СПб: Издательство "Питер", 1999. – 672 с.: ил.

15. Кулаков Ю.А., Омелянский С.В. Компьютерные сети. Выбор, установка, использование и администрирование. К.: Юниор, 1999. – 544 с., ил.

16. Блэк Ю., Сети ЭВМ: Протоколы, стандарты, интерфейсы., - М.: Мир. 1990.

17. Адрианов В.И., Бородин В.А., Соколов А.В. "Шпионские штучки" и устройства для защиты объектов и информации. Справочное пособие. – Спб.: "Лань", 1996. – 272 с.

18. Архитектура, протоколы и тестирование открытых информационных сетей. Толковый словарь. – М.: Финансы и статистика, 1990.

19. Блек Ю. Сети ЭВМ: Протоколы, стандарты, интерфейсы. – М.: Мир, 1990

20. Бэрри Нанс. Компьютерные сети. М: Бином, 1995.

21. Джейсон Мейнджер. Java Script: основы программирования: Пер. с англ.- К.: Издательская группа BVH, 1997. – 512 с.

22. Нессер Д.Дж. Оптимизация и поиск неисправностей в сетях. – К.:"диалектика", 1996. – 384 с.

23. Пайк М. Internet в подлиннике: Пер. с англ. – К.: BHV, 1996. – 288 с.

24. Лагутенко О. И. Модемы. Справочник пользователя. – Спб.: "Лань". 1997. – 368 с.

25. Стен Натт. Мир компьютерных сетей. : Пер. с англ. – К.: BHV, 1996. – 288с.

26. Ситник В.Ф., Козак І. А. Телекомунікації в бізнесі: навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. – К.: КНЕУ, 1998. – 192 с.

27. Діго З. М. Проектування і використання баз даних. – М.: Фінанси і статистика, 1995

28. Бойко В.В., Савінков В. М. Проектування баз даних інформаційних систем. – М.: Фінанси і статистика,1980.

29. Попів А. А. Програмування в середовищі СУБД FOXPRO. Побудова систем обробки даних. – М.: Радіо і зв'язок, 1993.

30. Каратигин З., Тихонов А. Бази даних. В 2-х томах – М.: ABF, 1995.

31. Антре Ш. Структурний підхід до організації баз даних /Пер. з англ. - М. :Финансы и статистика, 1983.

32. Мартін Д. Організація баз даних в обчислювальних системах. – М.: Мир, 1980.

33. Дейт,К.,Дж.Введение в системи баз даних: Пер. з англ.: Видавничий будинок «Вільямс», 1999.-848 з.

34. Деордица Ю.С., Нефедов Ю.М. Исследование операций в планировании и управлении. Киев- «Выща школа»,1991г.-270с.

35. Деордица Ю.С. ,Савченко В.Г. Компьютерные технологии в экономике и менеджменте.- Луганск:ВУГУ,1999.-212с.

36. Исследование операций в экономике: Учеб. Пособие для вузов./ Н.Ш.Кремер,Б.А.Путко;Под ред. Проф. Н.Ш.Кремера. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1999.-407с.

37. М. Метьюз. К. Метьюз Эффективная работа с CorelDraw Санкт-Петербург, ПИТЕР. 1997

38. Н. Николь. Р. Альбрехт Excel 5.0, Электронные таблицы, М, ЭКОМ. 1994.384с.

39. Уве Шаффнайстер. Виктор Пасько Word 6.0 для Windows в бюро Киев. BHV, 1995.387с.

40. В. В. Альдыв, Н.А. Гершгорн Вычислительные задачи да персональном компьютере» Киев, Техника, 1991г.. 248с.

41. Цисарь И.Ф., Нейман В.Г. Компьтерное моделирование экономики.

42. Емельянов А.А., Власова Е.А., Дума Р.В. Имитационное моделирование экономических процессов. М.: Финансы и статистика, 2002. _-365с.

43. Гультяев А. Визуальное моделирование в среде MatLab. –425с.

44. Черных И.В. Simulink: инструмент моделирования динамических систем. М.: Финансы._-250с.

45. Івченко, Медведєв. Математична статистика.

46. Ширяев. Вероятность. М., Наука 1982

47. Вентцель Е.С., Овчаров. Прикладні задачі теорії вероятностей. М. Фінанси і статистика , 1983.

48. Экономическая кибернетика: Учебное пособие/Под редакцией проф.. Ю.Г. Лысенко.-Донецк: ДонНУ, 1999.-397с.

49. Кушнер Г.Дж. Стохастическая устойчивость и управление. – М.: Мир, 1969.-200с.

50. Курдюков С.П., Малинецкий Г.Г., Потапов А.Б. Синергетика – новые направления. – М.: Знание, 1989.-48с.

^ 4. Критерії оцінювання


Оцінювання рівня підготовки, тобто знань і умінь вступника, відбувається на підставі наступних критеріїв:

  1. Правильність відповіді;

  2. Ступінь усвідомлення програмного матеріалу;

  3. Вміння користуватись засвоєним матеріалом.

Результати фахового вступного випробування оцінюються за 12-ти бальною шкалою з урахування вищезазначених критеріїв за наступною шкалою:


^ Рівень підготовки

Вимоги рівня підготовки згідно критеріям оцінювання

Відповідність умінь та знать вступника рівню підготовки

Бал за
12-ти бальною системою


1

2

3

4

високий

Вступник глибоко і в повному обсязі володіє програмним матеріалом, грамотно, вичерпано та логічно викладає його в усній або письмовій формі. При цьому знає рекомендовану літературу, виявляє творчий підхід і правильно обґрунтовує прийняти рішення, добре володіє різносторонніми уміннями та навичками при виконанні практичних задач

Вище середнього рівня вимог

12

На середньому рівні вимог

11

Нижче середнього рівня вимог

10

середній

Вступник знає програмний матеріал, грамотно і за суттю викладає його в усній або письмовій формі, припускаючи незначні неточності в доказах, трактовці понять та категорій. При цьому володіє необхідними уміннями та навичками при виконанні практичних задач

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

9

На середньому рівні вимог

8

Нижче середнього рівня вимог

7

достатній

Вступник знає тільки основний програмний матеріал, припускає неточності, недостатньо чіткі формулювання, непослідовність у викладанні відповідей в усній або письмовій формі. При цьому нетривке володіння уміннями та навичками при виконанні практичних занять

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

6

На середньому рівні вимог

5

Нижче середнього рівня вимог

4

низький

Вступник не знає значної частини програмного матеріалу. При цьому припускає принципові помилки в доказах, трактовці понять та категорій, виявляє низьку культуру оформлення знань, не володіє основними уміннями та навичками при виконанні практичних задач. Вступник відмовляється від відповіді на контрольні запитання

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

3

На середньому рівні вимог

2

Нижче середнього рівня вимог

1

дуже низький

Знання та уміння з програмного матеріалу практично відсутні
0


Низький та дуже низький рівень підготовки є недостатніми для участі у рейтинговому конкурсі на зарахування.


^ 5. Порядок проведення фахового вступного випробування


Фахове вступне випробування проводиться у формі співбесіди. Для проведення співбесіди формуються окремі групи вступників в порядку надходження (реєстрації) документів. Список допущених до співбесіди ухвалюється рішенням фахової атестаційної комісії, про що складається відповідний протокол, який передається до приймальної комісії.

Для проведення співбесіди фаховою атестаційною комісією попередньо готуються переліки питань відповідно до «Програми фахового вступного випробування». Програма фахового вступного випробування оприлюднюється засобами наочної інформації на Web-сайті СНУ ім. В.Даля (http://www.snu.edu.ua) та інформаційних стендах кафедри економічної кібернетики.

Фахове вступне випробування проводиться у строки передбачені Умовами прийому до СНУ ім. В. Даля.

На співбесіду вступник з'являється з паспортом, при пред'явленні якого він отримує «Листок співбесіди». Вступник одержує тестові завдання, з дисциплін, вказаних у програмі фахових випробувань, і відповідає на них протягом 30 хвилин. Користуватися при підготовці друкованими або електронними інформаційними засобами забороняється.

Результати співбесіди оцінюються за 12-бальною шкалою за правилами вказаними в розділі “Критерії оцінювання” даної пояснювальної записки і відмічаються у «Листку співбесіди». Рівень знань вступника за результатами співбесіди заноситься також до відомості і підтверджується підписами трьох членів комісії. Відомість оформляється одночасно з «Листком співбесіди» вступника і передається до приймальної комісії.

Заяву про апеляцію вступник може подати в день оголошення результатів до 17.00 години


Завідувач кафедри

економічної кібернетики______________ д.т.н., д.е.н., проф. Рамазанов С.К.


Голова фахової атестаційної

комісії ______________ д.т.н., д.е.н., проф. Рамазанов С.К.


Схожі:

Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка пояснювальна записка
move to 213-161267
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка пояснювальна записка
...
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161262
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161259
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161256
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161255
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161300
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161253
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161252
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161250
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161249
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи