Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка icon

Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
Скачати 93.92 Kb.
НазваЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
Дата01.08.2012
Розмір93.92 Kb.
ТипДокументи


СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Володимира Даля

Кафедра електромеханіки


Затверджую


Ректор _____ О.Л. Голубенко

«_____» ___________ 2012 р.


Пояснювальна записка

щодо проведення фахового випробування для осіб,
які вступають на вакантні місця нормативного терміну навчання
освітньо-професійної програми підготовки БАКАЛАВРІВ

з напряму підготовки „Електромеханіка” на базі раніш здобутого

освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста


Пояснювальна записка складається з:

 • Програми фахових вступних випробувань;

 • Вимог до рівня підготовки вступників;

 • Переліку рекомендованої літератури;

 • Критеріїв оцінювання;

 • Порядку проведення фахового випробування.Луганськ, 2012

1. Програма фахового вступного випробування

Фахові вступні випробування включають перевірку знань, набутих у середньому спеціальному навчальному закладі з наступних дисциплін.

^ Теоретичні основи електротехніки. Загальні поняття про електричні кола та їх системи. Еквівалентні схеми джерел енергії. Розрахунок кіл при послідовному, паралельному та мішаному з’єднанні елементів. Розподілення потенціалу вздовж електричного кола. Лінійні співвідношення в електричних колах. Методи аналізу та розрахунку кіл однофазного синусоїдного струму. Трифазні кола синусоїдного струму Електричні кола несинусоїдного струму.

^ Електричні машини. Машини постійного струму. Розрахунок магнітного кола машини постійного струму. Принцип дії та перетворення енергії у генераторі та двигуні постійного струму. Електромагнітні навантаження, втрати та коефіцієнт корисної дії. Регулювання частоти обертання двигунів постійного струму. Швидкісні механічні характеристики.

Робочий процес у трансформаторі. Трифазний трансформатор. Схеми і групи з’єднань обмоток. Схема заміщення трансформатора. Паралельна робота трансформаторів. Асинхронні машини. Режим роботи і значення асинхронних машин. Основи теорії асинхронних машин. Регулювання частоти обертання асинхронних двигунів. Однофазні асинхронні двигуни. Принцип дії синхронних машин. Робота синхронного генератора при холостому ході та під навантаженням. Паралельна робота синхронного генератора з мережею. Потужність та електромагнітний момент. Синхронний двигун.

^ Основи електроенергетики та електропостачання. Загальні відомості про системи електропостачання промислових підприємств. Класифікація приймачів електричної енергії. Характерні приймачі електричної енергії. Основні показники, що визначають якість електричної енергії у її приймачів. Електроприймачі, що знижують якість електроенергії живлячої мережі. Графіки електричних навантажень. Основні величини і коефіцієнти, що характеризують роботу електроприймачів. Визначення розрахункових навантажень. Схеми включення трифазних і однофазних електроспоживачів. Розподілення споживачів по фазах. Визначення витрат електроенергії. Втрати потужності і електричної енергії в різних елементах системи електропостачання промислових підприємств. Засоби зменшення активного навантаження. Регулювання графіків навантаження. Основні поняття про мережі промпідприємств: цехові і розподільні мережі, класи напруг, основні елементи мереж, незамкнуті і замкнуті мережі, вживані типи провідників. Електропроводка з ізольованими дротами, варіанти відкритої і прихованої проводки. Головні схеми електричних з'єднань підстанцій. Трансформатори. Автотрансформатори. Короткі замикання в електричних системах. Вимикачі високої напруги. Комутаційні апарати напругою вище 1000 В. Обмеження струмів короткого замикання. Струмопроводи та ізолятори в розподільних пристроях. Вимірювальні трансформатори. Джерела оперативного струму. Власні потреби і оперативні ланцюги. Захист устаткування станцій і підстанцій від перенапруг.


^ 2. Вимоги до рівня підготовки вступників


Вступник повинен знати:

  • принципи дії, основні характеристики та конструкцію машин постійного та змінного струму, принцип зворотності, методи регулювання частоти обертання двигунів постійного та змінного струму, методи регулювання вихідної напруги генераторів постійного та змінного струму;

 • характерні приймачі електроенергії і основні джерела електропостачання, класифікацію споживачів електроенергії за основними експлуатаційно-технічними ознаками: призначенню, роду струму, напрузі, потужності, режимам роботи, необхідного ступеня надійності живлення;

 • основні методи визначення розрахункових навантажень і область їх застосування, методи визначення втрат потужності і електроенергії в елементах системи електропостачання промислових підприємств, визначення витрати електроенергії;

 • основні поняття про методи розрахунку струмів коротких замикань, призначення розрахунків, практичні методи розрахунку струмів коротких замикань;

 • здійснювати розробку схем електричних з'єднань розподільних пристроїв, як відкритого так і закритого типу, згідно призначення електричних станцій та підстанцій;

 • принципи роботи, технічні характеристики, конструктивні особливості основного й захисного електроустаткування;

 • принципи побудови і основні елементи системи електропостачання, умовні позначення елементів систем електропостачання на схемах.


вміти:

 • розраховувати магнітні кола, характеристики генераторів, трансформаторів та двигунів постійного та змінного струму;

 • визначити розрахункові навантаження за допомогою коефіцієнта попиту, розрахункового коефіцієнта, а також за питомими показниками потужності і енергії, розрахувати втрати потужності і електроенергії в різних елементах системи електропостачання;

 • складати й читати раціональні схеми електричної мережі в системі електроспоживання, а також схеми головних підстанцій і розподільних пристроїв основного й захисного електроустаткування;

 • на підставі розрахункових і довідкових даних електроустаткування мережі електроспоживання складати технічну документацію зі змістом необхідних креслень, схем і розрахункових формулярів.^ 3. Перелік рекомендованої літератури


  1. М.П. Рибалко, В.О. Есауленко, В.І. Костенко Теоретичні основи електротехніки: Лінійні електричні кола: Підручник. – Донецьк: Новий світ, 2003. – 513 с

  2. Загірняк М.В. Електричні машини: підручник / М.В. Загірняк, Б.І. Невзлін. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К. : Знання, 2009. – 399 с.

  3. Загірняк М.В., Кузнєцов М.І. : Електричні апарати: Навчальний посібник. – Луганськ: Вид-во СНУ ім.. В.Даля, 2006 – 320 с.

  4. Федоров А. А. , Каменева В. В. Основы электроснабжения промышленных предприятий. – М.: Энергоатомиздат, 1984.

  5. Князевский Б. А. , Липкин Б. Ю. Электроснабжение промышленных предприятий. – М.: Высшая школа, 1988.

  6. Федоров А. А. , Ристхейн 3. М. Электроснабжение промышленных предприятий. – М.: Энергия, 1981.

  7. Рожков Л.Д., Козулин Б.С. Электрооборудование станций и подстанций. – М. : Энергоатомиздат, 1987.

  8. Постников Н. П. , Рубашов Г. М. Электроснабжение промышленных предприятий. – Л.: Стройиздат, 1989.

  9. Электрическая часть станций и подстанций. /Под ред. А.А.Василье­ва. -М.: Энергоатомиздат, 1990- 608с.

  10. Неклепаев Б.Н. Электрическая часть электростанций и подстан­ций .-М.: Энергоатомиздат, 1986.-640с.

  11. Рожкова Л.Д., Козулин В.С. Электрооборудование станций и подстанций. -М.: Энергоатомиздат, 1987.-648с.

  12. Электрическая часть электростанций. /Под ред. С.В.Усова. -Л.: Энергоатомиздат.-1987.-616с.

  13. Неклепаев Б.Н., Крючков И.П. Электрическая часть электро­станций и подстанций: Справочные материалы для курсового и дипломного проектирования.-М.: Энергоатомиздат, 1989.-608с.

  14. Двоскин Л.И. Схемы и конструкции распределительных устройств.-М.: Энергоатомиздат, 1985.-220с.

  15. Техника высоких напряжений «Учебник для студентов электротехнических и электроэнергетических специальностей вузов». Под общей ред. Д.В. Разевига. Изд. 2-н, перераб. и доп. М., «Энергия», 1976 . – 488 с.

  16. Долгинов А.И. Перенапряжения в электрических системах. – М. – Л., Гоэнергоиздат, 1962. – 512 с.

  17. Техника высоких напряжений: Изоляция и перенапряжения в электрических системах: Учебник для вузов / В.В. Базуткин, В.П. Ларионов, Ю.С. Пинталь; Под общей ред. В.П. Ларионова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Энергоатомиздат, 1986. – 464 с.^ 4. Критерії оцінювання

Оцінювання рівня підготовки, тобто знань і умінь вступника, відбувається на підставі наступних критеріїв:

 1. Правильність відповіді;

 2. Ступінь усвідомлення програмного матеріалу;

 3. Вміння користуватись засвоєним матеріалом.

Результати фахового вступного випробування оцінюються за 12-ти бальною шкалою з урахування вищезазначених критеріїв за наступною шкалою:

^ Рівень підготовки

Вимоги рівня підготовки згідно критеріям оцінювання

Відповідність умінь та знать вступника рівню підготовки

Бал за
12-ти бальною системою


1

2

3

4

високий

Вступник глибоко і в повному обсязі володіє програмним матеріалом, грамотно, вичерпано та логічно викладає його в усній або письмовій формі. При цьому знає рекомендовану літературу, виявляє творчий підхід і правильно обґрунтовує прийняти рішення, добре володіє різносторонніми уміннями та навичками при виконанні практичних задач

Вище середнього рівня вимог

12

На середньому рівні вимог

11

Нижче середнього рівня вимог

10

середній

Вступник знає програмний матеріал, грамотно і за суттю викладає його в усній або письмовій формі, припускаючи незначні неточності в доказах, трактовці понять та категорій. При цьому володіє необхідними уміннями та навичками при виконанні практичних задач

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

9

На середньому рівні вимог

8

Нижче середнього рівня вимог

7

достатній

Вступник знає тільки основний програмний матеріал, припускає неточності, недостатньо чіткі формулювання, непослідовність у викладанні відповідей в усній або письмовій формі. При цьому нетривке володіння уміннями та навичками при виконанні практичних занять

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

6

На середньому рівні вимог

5

Нижче середнього рівня вимог

4

низький

Вступник не знає значної частини програмного матеріалу. При цьому припускає принципові помилки в доказах, трактовці понять та категорій, виявляє низьку культуру оформлення знань, не володіє основними уміннями та навичками при виконанні практичних задач. Вступник відмовляється від відповіді на контрольні запитання

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

3

На середньому рівні вимог

2

Нижче середнього рівня вимог

1

дуже низький

Знання та уміння з програмного матеріалу практично відсутні
0

Низький та дуже низький рівень підготовки є недостатніми для участі у рейтинговому конкурсі на зарахування.

^ 5. Порядок проведення фахового вступного випробування


Фахове вступне випробування проводиться у формі тестування. Для проведення тестування формуються окремі групи вступників в порядку надходження (реєстрації) документів. Список допущених до тестування ухвалюється рішенням фахової атестаційної комісії, про що складається відповідний протокол, який передається до приймальної комісії.

Для проведення тестування фаховою атестаційною комісією попередньо готуються тестові завдання відповідно до «Програми фахового вступного випробування». Програма фахового вступного випробування оприлюднюється засобами наочної інформації на Web-сайті СНУ ім. В.Даля (http://www.snu.edu.ua) та інформаційних стендах кафедри екології.

Фахове вступне випробування проводиться у строки передбачені Умовами прийому до СНУ ім.В.Даля.

На тестування вступник з'являється з паспортом. Вступник одержує „Лист тестового завдання”, який містить 12 питань з варіантами відповіді, за дисциплінами, зазначеними у програмі фахових випробувань, і відповідає на них впродовж 30 хвилин. Користуватися при підготовці друкованими або електронними інформаційними засобами забороняється.

Результати фахового вступного випробування оцінюються за 12-бальною шкалою за правилами вказаними в розділі “Критерії оцінювання” даної пояснювальної записки і відмічаються у «Листі тестового завдання». Рівень знань вступника за результатами тестування заноситься також до відомості і підтверджується підписами трьох членів фахової комісії. Відомість оформляється одночасно з «Екзаменаційним листом» вступника і передається до приймальної комісії.

Заяву про апеляцію вступник може подати в день оголошення результатів до 17.00 години


Голова фахової атестаційної

комісії ______________ проф. Захарчук О.С.


Завідувач кафедри ______________ проф. Яковенко В.В.

«Електромеханіка»Схожі:

Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка пояснювальна записка
move to 213-161267
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка пояснювальна записка
...
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161262
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161259
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161256
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161255
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161300
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161253
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161252
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161250
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161249
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи