Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка icon

Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
Скачати 73.35 Kb.
НазваЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
Дата01.08.2012
Розмір73.35 Kb.
ТипДокументи


СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ім. Володимира Даля

Кафедра залізничного транспорту


Затверджую


Ректор _____ О.Л. Голубенко

«_____» ___________ 2012 р.


Пояснювальна записка

щодо проведення фахового випробування для осіб,

які вступають на вакантні місця нормативного терміну навчання

освітньо-професійної програми підготовки БАКАЛАВРІВ з напряму підготовки "Залізничний транспорт"

на базі раніш здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста


Пояснювальна записка складається з:

 • Програми фахових вступних випробувань;

 • Вимог до рівня підготовки вступників;

 • Переліку рекомендованої літератури;

 • Критеріїв оцінювання;

 • Порядку проведення фахового випробування.Луганськ, 2012

1. Програма фахового вступного випробування

1. Загальні відомості про залізниці і правила їх технічної експлуатації

Виникнення і розвиток залізниці. Сучасній розвиток залізниць в Україні. Правила технічної експлуатації (ПТЕ) залізниць України. Габарити наближення споруд. Габарити рухомого состава та їх верхнє і нижнє окреслення.

Рейки і скріплення. Шпали. Баластний шар. Рейкова колія. Параметри колії на прямих та кривих ділянках шляху. З'єднання і перетинання рейкових колій.

Загальні відомості про тяговий рухомий склад, класифікація і визначення серій, загальний устрій і принцип роботи. Автономний та неавтономний тяговий рухомий склад.

Локомотивне господарство. Локомотивне депо та його споруди. Обслуговування локомотивів бригадами. Обслуговування поїздів локомотивами.

Системі регулювання руху поїздів. Автоматичне блокування. Автоматична локомотивна сигналізація. Пристрої диспетчерського контролю за рухом поїздів.


^ 2. Вимоги до рівня підготовки вступників


Вступник повинен


знати:

 • Правила технічної експлуатації залізниць України.

 • Габарити рухомого состава та їх верхнє і нижнє окреслення.

- Загальний устрій залізничного шляху та його елементи: рейки, шпали, скріплення, баласт, стрілочні переводи.

 • Параметри колії на прямих та кривих ділянках шляху.

 • Структуру і класифікацію тягового рухомого состава.

- Принципи роботи тепловозів і електровозів, мотор-вагонного рухомого со­става.

 • Основні споруди та служби локомотивного господарства

 • Основні споруди та служби вагонного господарства

 • Типи кузовів локомотивів та вагонів.

 • Типи кабін локомотивів.

 • Візки, призначення та класифікація.

 • Ресорне підвішування. Класифікація. Види пружних елементів.

 • Колісні пари та буксові вузли локомотивів і вагонів.

 • Тяговий привід коліс локомотива, призначення та класифікація.

- Електричний привід: опорно-осьове, опорно-центрове, опорно-рамне під­вішування тягових електродвигунів.

- Засоби гальмування рухомого складу.

- Типи електричних передач потужності: постійного, змінно-постійного і змінного струму. їх переваги і недоліки.

 • Геометричні характеристики плану і профілю рейкового шляху.

 • Механізм виникнення сили тяги.

 • Природа і характеристики зчеплення коліс з рейками. Обмеження сили тяги за зчепленням.

 • Тягова характеристика локомотива. Вимоги до тягової характеристики локомотива.

 • Інтенсифікація тяги поїздів. Кратна тяга, підштовхування.

 • Основи технології ремонту засобів рейкового транспорту (ЗРТ).

уміти:

 • Визначати основні показники роботи залізничного транспорту.

 • Розраховувати швидкісні характеристики руху поїздів.

 • Визначити фрагменти графіка руху поїздів.

- Визначати види технічного обслуговування і ремонту рухомого складу за заданим пробігом.

мати уявлення про:

- Виникнення і розвиток залізниці як виду транспорту.

- Показники роботи залізниці та окремих її дільниць.

- Системи регулювання руху поїздів.

- Автоматичне блокування та автоматичну локомотивну сигналізацію

- Пристрої сполучення кузовів з візками.

- Уніфіковану колісну пару тепловоза. Особливості колісних пар електровозів.

- Призначення, принципи роботи і типові схеми пісочної системи та системи пожежогасіння та їх характеристика.

- Устрій і роботу роздільних пунктів.

- Місце залізниць серед інших видів транспорту.


^ 3. Перелік рекомендованої літератури


 1. Железные дороги: Общий курс /Под ред. М.М. Уздина - М.: Транспорт, 1991.-295 с.

 2. Общий курс и Правила технической эксплуатации железных дорог /Под ред. М.Н. Хацкелевича. - М.: Транспорт, 1984. - 400 с.

 3. Правила технічної експлуатації залізниць України. - К.: НВП Поліграф-сервіс, 2003.- 133 с.

1.4. Конструкция, расчёт и проектирование локомотивов. /Под ред.
А.А. Камаева. - М.: Машиностроение, 1981. -351 с.

1.5. Электрические передачи переменного тока тепловозов и газотурбовозов/
А.Д. Степанов и др. - М.: Транспорт, 1982. - 254 с.


1.7. Подвижной состав и тяга поездов / Под ред. В.В. Деева и Н.А. Фуфрянс-кого.- М.: Транспорт, 1990.- 336 с.

 1. Слащов В.А. Тягові та гальмові розрахунки на рейковому транспорті.-Луганськ: Вид-во СНУ ім.В.Даля, 2005.- 178 с.

 2. Иноземцев В.Г., Казаринов В.М., Ясенцев В.Ф. Автоматические тормо­за: Учебн. для вузов ж.-д. транспорта.-М.: Транспорт, 1981.-464 с.

1.10.Правила тяговых расчетов для поездной работы.- М.: Транспорт, 1985.-

287с.

 1. Слащов В.А. Залізничні пневматичні гальма. - Луганськ: Вид-во «Ноу-лідж», 2009. - 208 с.

 2. Рахматулин М.Д. Технология ремонтов тепловозов: Учебн. для ВУЗов. -М.: Транспорт, 1983. - 319 с.^ 4. Критерії оцінювання


Оцінювання рівня підготовки, тобто знань і умінь вступника, відбувається на підставі наступних критеріїв:

 1. Правильність відповіді;

 2. Ступінь усвідомлення програмного матеріалу;

 3. Вміння користуватись засвоєним матеріалом.

Тест складається з 12 завдань, які не потребують складних обчислень. Правильна відповідь на кожне з них оцінюється одним балом за 12-ти бальною шкалою. Низький та дуже низький рівень підготовки є недостатніми для участі у рейтинговому конкурсі на зарахування.


^ 5. Порядок проведення фахового вступного випробування


Фахове вступне випробування проводиться у формі тестування. Для проведення тестування формуються окремі групи вступників в порядку надходження (реєстрації) документів. Список допущених до тестування ухвалюється рішенням фахової атестаційної комісії, про що складається відповідний протокол, який передається до приймальної комісії.

Для проведення тестування фаховою атестаційною комісією попередньо готуються тестові завдання відповідно до «Програми фахового вступного випробування». Програма фахового вступного випробування оприлюднюється засобами наочної інформації на Web-сайті СНУ ім. В.Даля (http://www.snu.edu.ua) та інформаційних стендах кафедри.

Фахове вступне випробування проводиться у строки передбачені Умовами прийому до СНУ ім.В.Даля.

На тестування вступник з'являється з паспортом. Вступник одержує „Лист тестового завдання”, який містить 12 питань з варіантами відповіді, за дисциплінами, зазначеними у програмі фахових випробувань, і відповідає на них впродовж 30 хвилин. Для відповіді на деякі завдання може виникнути потреба у елементарних розрахунках, а тому вступнику рекомендується мати при собі інженерний калькулятор. Користуватися при підготовці друкованими або електронними інформаційними засобами забороняється.

Результати фахового вступного випробування оцінюються за 12-бальною шкалою за правилами вказаними в розділі “Критерії оцінювання” даної пояснювальної записки і відмічаються у «Листі тестового завдання». Рівень знань вступника за результатами тестування заноситься також до відомості і підтверджується підписами трьох членів фахової комісії. Відомість оформляється одночасно з «Екзаменаційним листом» вступника і передається до приймальної комісії.

Заяву про апеляцію вступник може подати в день оголошення результатів до 17.00 години


Голова фахової атестаційної

комісії факультету ______________ проф. Могила В.І.


Завідувач кафедри

залізничного транспорту

______________ проф. Голубенко О.Л.


Схожі:

Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка пояснювальна записка
move to 213-161267
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка пояснювальна записка
...
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161262
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161259
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161256
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161255
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161300
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161253
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161252
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161250
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161249
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи