Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка icon

Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
Скачати 115.03 Kb.
НазваЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
Дата01.08.2012
Розмір115.03 Kb.
ТипДокументи

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Володимира Даля

Кафедра обробки металів тиском і зварювання


Затверджую


Ректор ___________О. Л. Голубенко

«___» _____________________2012 р.Пояснювальна записка

щодо проведення фахового випробування для осіб,
які вступають на вакантні місця нормативного терміну навчання
освітньо-професійної програми підготовки БАКАЛАВРІВ

з напряму підготовки «Зварювання»

на базі раніш здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста


Пояснювальна записка складається з:


 • Програма фахового вступного випробування;

 • Переліку рекомендованої літератури;

 • Критеріїв оцінювання;

 • Порядку проведення фахового випробування;

 • Вимог до рівня підготовки вступників.Луганськ, 2012

Програма фахових випробувань

Фахові вступні випробування включають перевірку знань, набутих у середньому спеціальному навчальному закладі з наступних дисциплін.

Теоретичні основи процесів зварювання


Теорія процесів зварювання.

Фізичне сутність та визначення зварювання як нероз'ємного монолітного з'єднання. Види елементарних зв'язків в твердих тілах і монолітних з'єднаннях. Механізм утворення монолітних з'єднань твердих тел. Енергія активації. Зварювання в рідкій і твердій фазах. Пайка і склеювання.

Тепловий баланс енергії процесу зварювання. Ефективний і термічний к.к.д. Повний к.к.д. процесу зварювання. Оцінка енергетичної ефективності і вимоги до джерел енергії для зварювання.

^ Електроннопроменеві джерела: передача енергії електронів твердому тілу; схема электроннопроменевого зварювання; тепловий баланс ЕПЗ; тиск електронного променя на ванну металу; проплавлення металу.

^ Газополум'яні джерела. Склад та побудова газового полум'я. Види палив для утворення газового полум'я. Регулювання складу газового полум'я.

Високочастотний нагрів. Особливість нагріву металу струмами високої частоти. Джерела живлення для ВЧ-нагріву. Індуктори для ВЧ-нагріву.

^ Плазмові процеси при зварюванні. Елементарні процеси в плазмі дуги. Термічна іонізація. Потенціал іонізації. Термічна рівновага в плазмі. Ефективний потенціал іонізації. Електропровідність плазми дугового розряду. Саморегулювання стовпа дуги. Баланс енергії в стовпі дуги. Температура дуги. Вплив газового середовища на склад плазми стовпа дуги.

^ Електродугові джерела зварювання. Приелектродні області дугового розряду. Перехідні області зварювальних дуг. Дуги з неплавким (тугоплавким) катодом. Дуги з холодним катодом. Баланс енергії дуги. Плазмові струмені в дузі.

^ Магнітогідродинаміка зварювальної дуги. Магнітне поле стовпа дуги. Магнітне поле зварювального контуру. Магнітне дуття. Дія феромагнітних мас. Зовнішнє магнітне поле і дуга. Подовжнє магнітне поле. Поперечне магнітне поле. Дуга, що обертається. Дуга, що біжить. Перенесення металу в дузі. Види перенесення. Сили в дузі. Імпульсне управління перенесенням металу в дузі.

^ Технологічні особливості та застосування зварювальних дуг. Дуга змінного струму. Особливості дуги змінного струму. Зварювальні дуги з плавким електродом. Види зварювальних дуг. Технологічні особливості дуги при ручному дуговому зварюванні. Зварювання під флюсом і електрошлакова зварювання. Металеві дуги в захисних газах і вакуумі. Зварювальні дуги з неплавким електродом.

^ Основні поняття та закони в розрахунках теплових процесів при зварюванні. Схеми тіла, що нагрівається. Методи визначення температури. Поверхнева тепловіддача і краєві умови. Диференціальне рівняння теплопровідності.

Зварювальні джерела теплоти: електрична дуга і газове полум'я, електронний промінь. Шлакова ванна, світловий промінь. Розповсюдження теплоти від різних джерел. Поняття миттєвого точкового джерела теплоти. Розповсюдження теплоти від безперервно діючих джерел. Джерела теплоти, що рухаються (точковий, лінійний, плоский).

Нагрівання при русі джерела теплоти поблизу краю; нагрівання при зварюванні двох вузьких пластин, нагрівання при зварюванні від краю пластини. Нагрів тіл обертання.

Визначення ширини зони нагріву. Термічний цикл зварювання при однопрохідному зварюванні і його основні характеристики.

^ Напруги та деформації при зварюванні.

Експериментальні методи визначення напружень та деформацій. Розподілення напружень та деформацій. Управління деформаціями та напруженнями.


Основні способи зварювання


Зварювання плавленням.

Зварювальні матеріали. Захисні гази для дугового зварювання.

Ручне дугове зварювання. Зварювання під флюсом. Зварювання в захисних газах. Правила вибору зварювальних матеріалів.

Електрошлакове зварювання. Газоплазмове зварювання.

Електронно-променеве зварювання. Фокусування електронів та схема установки для зварювання.

Зварювання світовим променем. Плазмове зварювання. Термітне зварювання.

Утворення дефектів при зварюванні.

^ Зварювання тиском

Контактне зварювання і її різновиди. Нагрівання металу при стиковому зварюванні опором і оплавленням. Видалення окісних плівок при зварюванні опором, оплавленням, точковому (рельєфному) і шовному зварюванні. Машини для точкового зварювання. Холодне зварювання.

Виробництво зварних конструкцій


Зварні конструкції.

Матеріали для зварних конструкцій. Сталі для зварних конструкцій. Алюмінієві сплави. Інші матеріали. Вибір матеріалу для зварних конструкцій.

^ Зварні з`єднання та шви. Типи зварних швів та з`єднань. Загальні вимоги до зварних з`єднань Умовне зображення та позначення зварних швів та з`єднань.

Зварні з`єднання зі стиковими швами. Зварні з`єднання з кутовими швами. Зварні з`єднання при контактному зварюванні. Заходи підвищення опору втоми зварних з`єднань.

^ Типові зварні конструкції. Зварні балки і колони та їх зварні з`єднання.

Технологічні процеси зварювального виробництва.

Технологія та обладнання заготівельних операцій. Загальна схема заготівельних операцій. Первинна обробка металу. Прийоми виконання та обладнання заготівельних операцій: правка, чистка, розмітка, розрізання, гнуття, механічна обробка металу та деталей.

^ Технологія складальних, зварювальних та контрольних операцій. Зміст складання, засоби складання та їх характеристика. Використання прихваток та рекомендації по їх постановки. Контроль якості складання. 3 схеми складання та зварювання виробів та їх зміст.

Принципи раціонального вибору способів зварювання, зварювальних матеріалів та зварювального обладнання. Визначення режимів зварювання. Техніка виконання неповоротних стиків. Раціональна послідовність виконання швів. Вивідні планки та їх вплив на якість виконання швів.

Класифікація методів контролю. Об`єкти контролю. Виправлення браку в зварювальному виробництві.

^ Технологічні прийоми зменшення залишкових деформацій та напруг. Негативна роль зварювальних напруг та деформацій. Технологічні прийоми зменшення залишкових деформацій та напруг, області їх використання.

^ Технологія виготовлення найбільш типових зварних конструкцій

Технологія виготовлення плоско-листових зварних конструкцій в умовах одиничного та крупносерійного виробництва. Особливості виготовлення рамних конструкцій. Технологія виготовлення тонколистових сосудів, що працюють під тиском. Складання та зварювання обичайок, виконання кільцевих з`єднань в умовах різної серійності. Виробництво труб різного діаметру. Технологія виробництва балочних конструкцій і колон. Складання балок двотаврового та коробчатого перетину в умовах різної серійності.

^ Механічне зварювальне обладнання і технологічне оснащення.

Зварювальні стенди та їх склад.

Стяжні пристрої. Зажимні пристрої. Опорні пристрої.. Універсальна складально-зварювальна оснастка. Електромеханічні, електромагнитні и магнітні притискачі. Клиновий, ричаговий та пружинний притискач.

^ Допоміжне зварювальне обладнання. Зварювальні колони, склад, призначення. Зварювальні візки, склад, призначення. Маніпулятори зварювальних апаратів. Обладнання для установки та переміщення зварювальних напівавтоматів. Обладнання для установлення та переміщення виробів, що зварюються. Зварювальні маніпулятори, склад, призначення. Зварювальні обертачи, склад, призначення. Двухстоякові кантувачі з горизонтальною віссю, склад, призначення. Роликові кантувачі, склад, призначення. Кантувачі кільцевого типу. Ланцюговий кантувач. Челночний кантувач. Кантувач книжкового типу.


Список рекомендованої літератури


 1. Петров Г.Л. Тумарев А.С. Теория сварочных процессов. - М.: Высш. шк., 1977. - 392 с.

 2. Касаткин B.C., Прохоренко В.М., Чертов И.М. Напряжения и деформации при сварке. - К.: Высш. шк,, .967. - 246 с,

 3. Акулов А.И., Бельчук Г.А., Демянцевич В.П. Технология и оборудование сварки плавлением. – М.: Машиностроение, 1977. – 425 с.

 4. Технология и оборудование сварки плавлением. / Под ред. Г.Ф. Никифорова. – М.: Машиностроение, 1986. – 320 с.

 5. Технология и оборудование контактной сварки / Б. Д. Орлов, А. А. и др.. Под общ. ред. Б. Д. Орлова. - М.: Машиностроение, 1986.- 352 с.

 6. Куркин С.А., Николаев Г.А. Сварные конструкции. Технология, механизация, автоматизация и контроль в сварочном производстве. -М.: Высш. шк., 1991.-398с.

 7. Николаев Г.А., Куркин С. А., Винокуров В.А. Сварные конструкции. Технология изготовления, автоматизация производства и проектирования сварных конструкций. -М.: Высш. шк., 1983.-344с.

 8. Рыморов Е.В. Новые сварочные приспособления. - Л.: Стройиздат, 1988.-125 с.


^ ВИМОГИ ДО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ ВСТУПНИКІВ

Учасник іспиту повинен:

Знати:

 • розрахунок на міцність простих зварних з‘єднань;

 • вибір способів зварювання;

 • вибір матеріалів для зварювання;

 • вибір та призначення режимів зварювання;

 • вибір та призначення заготівельних операцій;

 • визначення змісту складально-зварювальних операцій;

 • забезпечення робочих місць допоміжним зварювальним обладнанням;

 • дефекти зварювання та способи контролю якості виробу.

Уміти:

 • конструювати прості деталі та зварні вузлі;

 • підбирати стандартне обладнання для зварювального виробництва;

 • вибирати засоби виконання зварювальних операцій;

 • організувати робочі місця виконання зварювальних робіт;

 • розробляти заходи з контролю якості зварної продукції.

Критерії оцінювання

Оцінювання рівня підготовки, тобто знань і умінь вступника, відбувається на підставі наступних критеріїв:

 1. Правильність відповіді;

 2. Ступінь усвідомлення програмного матеріалу;

 3. Вміння користуватись засвоєним матеріалом.

Результати фахового вступного випробування оцінюються за 12-ти бальною шкалою з урахування вищезазначених критеріїв за наступною шкалою:


^ Рівень

підготовки

Вимоги рівня підготовки згідно

критеріям оцінювання

Відповідність умінь та знать вступника рівню підготовки

Бал за 12-ти

бальною системою

1

2

3

4

високий

Вступник глибоко і в повному обсязі володіє програмним матеріалом, грамотно, вичерпано та логічно викладає його в усній або письмовій формі. При цьому знає рекомендовану літературу, виявляє творчий підхід і правильно обґрунтовує прийняти і рішення, добре володіє різносторонніми уміннями та навичками при виконанні практичних задач

Вище середнього рівня вимог

12

На середньому рівні вимог

11

Нижче середнього рівня вимог

10

середній

Вступник знає програмний матеріал, грамотно і за суттю викладає його в усній або письмовій формі, припускаючи незначні неточності в доказах, трактовці понять та категорій. При цьому володіє необхідними уміннями та навичками при виконанні практичних задач

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

9

На середньому рівні вимог

8

Нижче середнього рівня вимог

7

достатній

Вступник знає тільки основний програмний матеріал, припускає неточності, недостатньо чіткі формулювання, непослідовність у викладанні відповідей в усній або письмовій формі. При цьому нетривке володіння уміннями та навичками при виконанні практичних занять

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

6

На середньому рівні вимог

5

Нижче середнього рівня вимог

4

низький

Вступник не знає значної частини програмного матеріалу. При цьому припускає принципові помилки в доказах, трактовці понять та категорій, виявляє низьку культуру оформлення знань, не володіє основними уміннями та навичками при виконанні практичних задач.

Вступник відмовляється від відповіді на контрольні запитання

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

3

На середньому рівні вимог

2

Нижче середнього рівня вимог

1

дуже

низький

Знання та уміння з програмного матеріалу практично відсутні
0Низький та дуже низький рівень підготовки є недостатніми для участі у рейтинговому конкурсі на зарахування.


^ Порядок проведення фахового вступного випробування


Фахове вступне випробування проводиться у формі співбесіди. Для проведення співбесіди формуються окремі групи вступників в порядку надходження (реєстрації) документів. Список допущених до співбесіди ухвалюється рішенням фахової атестаційної комісії, про що складається відповідний протокол, який передається до приймальної комісії.

Для проведення співбесіди фаховою атестаційною комісією попередньо готуються переліки питань відповідно до «Програми фахового вступного випробування». Програма фахового вступного випробування оприлюднюється засобами наочної інформації на Web-caйтi СНУ ім. В.Даля (http://www.snu.edu.ua) та інформаційних стендах кафедри обробки металів тиском і зварювання.

Фахове вступне випробування проводиться у строки передбачені Умовами прийому до СНУ ім. В.Даля.

На співбесіду вступник з'являється з паспортом, при пред'явленні якого він отримує «Листок співбесіди». Вступник одержує білет, який містить три запитання, з дисциплін, вказаних у програмі фахових випробувань, і відповідає на них з попередньою підготовкою 30 хвилин в цілому. Користуватися при підготовці друкованими або електронними інформаційними засобами забороняється.

Результати співбесіди оцінюються за 12-бальною шкалою за правилами вказаними в розділі "Критерії оцінювання" даної пояснювальної записки і відмічаються у «Листку співбесіди». Рівень знань вступника за результатами співбесіди заноситься також до відомості і підтверджується підписами трьох членів комісії. Відомість оформляється одночасно з «Листком співбесіди» вступника і передається до приймальної комісії.

Заяву про апеляцію вступник може подати в день оголошення результатів до 17.00 години.


Голова фахової атестаційної комісії проф. Соколов В. І.


Завідуючий кафедри «ОМТіЗ» проф. Рей Р. І.

Схожі:

Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка пояснювальна записка
move to 213-161267
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка пояснювальна записка
...
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161262
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161259
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161256
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161255
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161300
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161253
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161252
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161250
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161249
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи