Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля затверджую icon

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля затверджую
Скачати 85.36 Kb.
НазваСхідноукраїнський національний університет імені Володимира Даля затверджую
Дата01.08.2012
Розмір85.36 Kb.
ТипДокументи


Східноукраїнський національний університет

імені Володимира Даля


ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор _____________Голубенко О.Л.

«____»_____________ 2012р.


Пояснювальна записка

щодо проведення фахового випробування для осіб,
які вступають на вакантні місця нормативного терміну навчання
освітньо-професійної програми підготовки БАКАЛАВРІВ з напряму підготовки „Інформатика”

на базі раніш здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста


Пояснювальна записка складається з:

«Програми фахових вступних випробувань»;

«Вимог до рівня підготовки вступників»;

«Переліку рекомендованої літератури»;

«Критеріїв оцінювання»

«Порядку проведення фахового вступного випробування »


Луганськ - 2012


^ ПРОГРАМА ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ


Програма розроблена на підставі програми державної атестації студентів СНУ ім. В.Даля

за напрямом підготовки 6.040302 «Інформатика»


^ Архітектура обчислювальних систем. Система переривань ПЕОМ. Порти введення-виведення. Арифметичні основи обчислювальної техніки. Системи зчислення і представлення інформації в ЕОМ. Логічні основи обчислювальної техніки. Елементна база обчислювальних систем. Організація пам'яті ПЕОМ. Види пам'яті. Формальні моделі. Архітектурна організація основних класів обчислювальних систем. Процесор. Система команд процесора. Асемблер.


Програмування. Алгоритми. Мови програмування. Технології програмування. Процедурні мови програмування. Типи даних. Структура програм. Оператори. Функції. Об‘єктно-орієнтоване програмування. Класи: інкапсуляція, наслудування, поліморфізм. Шаблони. Візуальне програмування.


^ Програмне забезпечення ЕОМ. Класифікація програмного забезпечення. Електронний документообіг. Інтегровані пакети автоматизації офісу. Онови програмування на Visual Basic. Робота з об‘єктами та елементами керування.


^

ВИМОГИ

ДО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ УЧАСНИКІВ ІСПИТІВ

Учасник іспиту повинен:Знати:

 • системи зчислення та кодування в них числової iнформацiї в прямому та додатковому кодi;

 • архiтектури мiкропроцесорiв (МП);

 • логiчні умови,таблицi логiчних умов арифметично-логiчного пристрою (АЛП) процесора;

 • послiдовнiсть роботи вузлiв МП;

 • види адресацiї та їх реалiзацiї;

 • шинні iнтерфейси процесорiв та периферiї;

 • реалiзацiї контролерiв пристроїв обчислювальної системи;

 • основні вимоги до програмного забезпечення;

 • основи сертифікації та впровадження програмного забезпечення;

 • етапи розроблення та життєвий цикл програмного забезпечення;

 • технологію спадного структурного програмування;

 • типові алгоритмічні конструкції.


Уміти:

 • працювати з 2,8,16-ричними системами зчислення для довiльної форми чисел;

 • аналiзувати архiтектурнi особливостi МП;

 • будувати таблицi реалiзацiї логiчних функцiй АЛП;

 • проектувати мiкропрограми пiдтримки основного набору операцiй (пересилок, арифметичних та логiчних);

 • будувати мiкропрограмну схему реалiзацiї систем адресацiї;

 • читати схеми системних iнтерфейсiв;

 • розробляти алгоритми методом покрокового уточнення;

 • реалізувати багатомодульні програми;

 • використовувати об‘єктно-орієнтовані засоби;

 • користуватися основними видами програмного забезпечення автоматизації офісу;

 • оптимізувати та супроводжувати спеціалізоване програмне забезпечення.


Мати уявлення:

 • про існуючі технології створення електронніх документів;

 • про перспективи розвитку операційних систем;

 • про нові можливості нових версій операційних систем;

 • про перспективи розвитку систем програмування низького та високого рівня для створення програм;

 • про шляхи комплексної автоматизації у сфері інформаційних технологій.

ЛІТЕРАТУРА


 1. Хокин Р. Параллельные ЭВМ: Архитектура, программирование и алгоритмы. М.; Радио и связь, 2001.

 2. Майерс Г. Архитектура современных ЭВМ: В 2 т. М.; Мир, 1985. Майко Г.В. Ассемблер для IBM PC: - М.:”Бизнес-Информ”, “Сирин”. 1997 г. – 212 с.

 3. В. Юров, С. Хорошенко. Ассемблер: учебный курс. – СПб: Питер Ком, 1999. – 672 с.

 4. В. Н. Пильщиков. Программирование на языке ассемблера IBM PC. – М.: “ДИАЛОГ-МИФИ”, 1997. – 288 с.

 5. Злобин В. К., Григорьев В. Л. Программирование арифметических операций в микропроцессорах: Учеб. пособие для технических вузов. – М.: Высш. шк., 1991. – 303 с.

 6. Аппаратное обеспечение IBM PC. Том 2, книги 1-2, М.: Диалог-МИФИ, 1992, 1 книга - 208 стр., 2 книга - 200 стр.

 7. Фиргунов В. Э. IBM PC для пользователей. Изд. 7-е. М. ИНФА.2003. 640с.

 8. Страуструп Б. Язик програмування Си++. М. «Радіо та зв'язок». 2001. 348с.

 9. Глушаков С.В. Язик програмування Си++. Харьков: Фолио, 2002. – 500с.

 10. Глушаков С.В. Программирование Visuai C++ 6.0. Харьков: Фолио, 2002. – 726с.

 11. Кулитин Н. С/С++ в примерах и задачах. – СПб.:БХВ-Петербург, 2001. – 288с.

 12. VBA 2003. Разработка приложений. – СПб.: Питер. – 2004. – 571с.

 13. Глушаков С.В., Сурядний А.С. Microsoft Office : Учебный курс. – Харьков: Фолио; Ростов н/Д: Феникс, 2002. 500с.

 14. Хислон Б., Энжелл Д. Microsoft Word 2000. Библия пользователя.: Пер. с англ. : Уч. пос. – Издательский дом «Вильямс», 2001. – 890с.

 15. Уокенбах Д. Microsoft Excel 2000. Библия пользователя.: Пер. с англ.: Уч. пос. – Издательский дом «Вильямс», 2001. – 873с.

^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Оцінювання рівня підготовки, тобто знань і умінь вступника, відбувається на підставі наступних критеріїв:

 1. Правильність відповіді;

 2. Ступінь усвідомлення програмного матеріалу;

 3. Вміння користуватись засвоєним матеріалом.

Результати фахового вступного випробування оцінюються за 12-ти бальною шкалою з урахування вищезазначених критеріїв за наступною шкалою:^ Рівень підготовки

Вимоги рівня підготовки згідно критеріям оцінювання

Відповідність умінь та знать вступника рівню підготовки

Бал за 12-ти бальною системою

1

2

3

4

Високий

Вступник глибоко і в повному обсязі володіє програмним матеріалом, грамотно, вичерпано та логічно викладає його в усній або письмовій формі. При цьому знає рекомендовану літературу, виявляє творчий підхід і правильно обґрунтовує прийняти рішення, добре володіє різносторонніми уміннями та навичками при виконанні практичних задач

Вище середнього рівня вимог

12

На середньому рівні вимог

11

Нижче середнього рівня вимог

10

Середній

Вступник знає програмний матеріал, грамотно і за суттю викладає його в усній або письмовій формі, припускаючи незначні неточності в доказах, трактовці понять та категорій. При цьому володіє необхідними уміннями та навичками при виконанні практичних задач

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

9

На середньому рівні вимог

8

Нижче середнього рівня вимог

7

Достатній

Вступник знає тільки основний програмний матеріал, припускає неточності, недостатньо чіткі формулювання, непослідовність у викладанні відповідей в усній або письмовій формі. При цьому нетривке володіння уміннями та навичками при виконанні практичних занять

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

6

На середньому рівні вимог

5

Нижче середнього рівня вимог

4

Низький

Вступник не знає значної частини програмного матеріалу. При цьому припускає принципові помилки в доказах, трактовці понять та категорій, виявляє низьку культуру оформлення знань, не володіє основними уміннями та навичками при виконанні практичних задач. Вступник відмовляється від відповіді на контрольні запитання

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

3

На середньому рівні вимог

2

Нижче середнього рівня вимог

1

^ Дуже низький

Знання та уміння з програмного матеріалу практично відсутні
0

Низький та дуже низький рівень підготовки є недостатніми для участі у рейтинговому конкурсі на зарахування.

^ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ

ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

Фахове вступне випробування проводиться у формі співбесіди. Для проведення співбесіди формуються окремі групи вступників в порядку надходження (реєстрації) документів. Список допущених до співбесіди ухвалюється рішенням фахової атестаційної комісії, про що складається відповідний протокол, який передається до приймальної комісії.

Для проведення співбесіди фаховою атестаційною комісією попередньо готуються переліки питань відповідно до «Програми фахового вступного випробування». Програма фахового вступного випробування оприлюднюється засобами наочної інформації на Web-сайті СНУ ім. В.Даля (http://www.snu.edu.ua) та інформаційних стендах кафедри. Фахове вступне випробування проводиться у строки передбачені Умовами прийому до СНУ ім.В.Даля. На співбесіду вступник з'являється з паспортом, при пред'явленні якого він отримує «Листок співбесіди». Вступник одержує тестові завдання, з дисциплін, вказаних у програмі фахових випробувань, і відповідає на них з попередньою підготовкою 30 хвилин у цілому. Користуватися при підготовці друкованими або електронними інформаційними засобами забороняється.

Результати співбесіди оцінюються за 12-бальною шкалою за правилами вказаними в розділі “Критерії оцінювання” даної пояснювальної записки і відмічаються у «Листку співбесіди». Рівень знань вступника за результатами співбесіди заноситься також до відомості і підтверджується підписами трьох членів комісії. Відомість оформляється одночасно з «Листком співбесіди» вступника і передається до приймальної комісії.

Заяву про апеляцію вступник може подати в день оголошення результатів до 17.00 години.


Голова фахової атестаційної комісії доц. Стативка Ю.І.

Завідувач кафедри проф. Пожидаєв В.Ф.


Схожі:

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля затверджую iconСхідноукраїнський національний універсітет імені володимира даля
...
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля затверджую iconСхідноукраїнський національний універсітет імені володимира даля
...
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля Кафедра «Процеси обробки матеріалів, верстати та інструменти» затверджую
Програма розроблена на підставі програми державної атестації студентів Східноукраїнського національного університету імені Володимира...
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля затверджую iconСхідноукраїнський національний університет імені Володимира Даля "Затверджую"

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля затверджую iconСхідноукраїнський національний університет імені Володимира Даля затверджую
Програма розроблена на підставі програми державної атестації студентів сну ім. В. Даля
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля затверджую iconСхідноукраїнський національний університет імені Володимира Даля затверджую
Програма розроблена на підставі програми державної атестації студентів сну ім. В. Даля
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля затверджую iconУкраїна міністерство освіти І науки україни східноукраїнській національній університет імені володимира даля затверджую: Проректор з економіки І науково-технічного забезпечення
Цей Порядок визначає процедуру розгляду скарг у Тендерному комітеті замовника – Східноукраїнський національний університет імені...
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля затверджую iconУкраїна міністерство освіти І науки україни східноукраїнській національній університет імені володимира даля затверджую: Проректор з економіки І науково-технічного забезпечення
Цей Порядок визначає процедуру розгляду скарг у Тендерному комітеті замовника – Східноукраїнський національний університет імені...
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля затверджую iconСхідноукраїнський національний університет імені Володимира Даля затверджую
move to 213-161215
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля затверджую iconСхідноукраїнський національний університет імені володимира даля затверджую
move to 213-161201
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи