Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка icon

Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
НазваЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
Дата01.08.2012
Розмір85.1 Kb.
ТипДокументи

Східноукраїнський національний університет

імені Володимира Даля


Затверджую


Ректор __________О. Л. Голубенко


«___» ____________2012 р.


Пояснювальна записка

щодо проведення фахового випробування для осіб,
які вступають на вакантні місця нормативного терміну навчання
освітньо-професійної програми підготовки БАКАЛАВРІВ

з напряму підготовки "Ливарне виробництво"

на базі раніш здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста


Пояснювальна записка складається з:

 • програми фахових вступних випробувань;

 • вимог до рівня підготовки вступників;

 • переліку рекомендованої літератури;

 • критеріїв оцінювання;

 • порядку проведення фахового випробування.Луганськ -2012


Програма фахових вступних випробувань

Фахові вступні випробування включають перевірку знань, набутих у середньому спеціальному навчальному закладі з наступних дисциплін.

^ Доменне виробництво

Сировинна й топлівна база чорної металургії. Типи характеристик залізних руд. Марганцеві руди. Флюси. Замінники руд і флюсів. Паливо доменної плавки. Замінники коксу.

^ Підготовка руд до плавки.

Дроблення й сортування. Збагачення. Усереднення залізорудних матеріалів. Окускование залізних руд і концентратів.

Конструкція доменної печі й допоміжних пристроїв.

Профіль доменної печі й методи його розрахунку. Конструкція основних елементів доменної печі. Подача й нагрівання дуття. Устаткування6 рудного двору й бункерної естакади. Ливарний двір і його встаткування. Газоочистка. Збирання чавуну й шлаків. Вогнетривкий та ізоляціоні матеріали. Сушіння футеровки доменної печі й допоміжних пристроїв. Сушіння футеровки повітронагрівачів, кабана й димаря.

^ Технологія доменної плавки.

Завантаження й розподіл матеріалів на колошнику. Фізико-хімічні процеси доменної плавки. Продукти доменної плавки. Шляхи формування доменної плавки. Випуск продуктів плавки. Розрахунок шихти.

^ Керування ходом доменної печі.

Контрольно-вимірювальна апаратура. Методи керування ходом печі. Порушення ходу печі.

Зупинка й пуск доменної печі.

Короткочасні зупинки. Тривалі зупинки й задувка печі. Аварійні зупинки.

^ Основного правила техніки безпеки при виконанні окремих операцій.

Випуск чавуна й шлаків. Зупинки печі для зміни водоохлаждаемых приладів. Робота з газом у газонебезпечних місцях.

^ Сталеплавильне виробництво.

Паливо, застосовуване при виплавкі стали .

Загальна характеристика. Властивості палива і його хімічний склад.

^ Сировина й матеріали, застосовувані при виробництві сталі.

Металева частина шихти. Неметалічна частина шихти.

Вогнетривкі вироби.

Кремнеземестые виробу. Алюмосилікатні вироби. Магнезіальні й хромомагнезиальные виробу. Магнезитові вироби. Виробу высокоогнеупорные хромомагнезитові. Форстеритовые й форстеритохромитовые виробу.

^ Властивості заліза і його сплавів.

Загальні властивості. Класифікація сталей і чавунець.

Мартенівський процес.

Варіанти мартенівського процесу. Конструкція мартенівських печей. Двухванная сталеплавильна піч.

^ Конверторний процес.

Варіанти конверторного процесу. Шихтові матеріали. Особливості виплавки стали в кисневих конвертерах. Конструкція конвертерів. Властивості й застосування киснево-конвертерної сталі.

Розливання стали.

Розливання сифоном. Розливання зверху. Безперервне розливання стали.

^ ВИМОГИ ДО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ ВСТУПНИКІВ


Учасник іспиту повинен:

Знати:

 • основи загальнотеоретичних дисциплін в об’ємі що необхідні для вирішення технологічних проектних та експлуатаційних задач;

 • загально-інженерні дисципліни та дисципліни загально-технічного циклу.

 • Спеціальні дисципліни

 • Сутність фізичних процесів формування виливок.

 • Основи теорії ливарних сплавів, групи ливарних сплавів та їх властивості технологію приготування сплавів та необхідне обладнання.

 • Основи використання електронно-обчислювальної техніки в технічних розрахунках САПР.


Уміти:

 • Розробка технологічного процесу виливок;

 • визначити технологію одержання виливок.Література


1.А.Н. Голофаев, В.И. Лагута, Г.В. Хинчагов «Технология литейной формы» /Луганск: Изд-во ВНУ, 2001.-264с.

2. Металлургические печи. Кривандин В.А., Марков Б.Л. Изд-е 2-е, доп и пере раб. М., Металлургия, 1977-464с.

3. Аксенов П.Н. Оборудование литейных цехов. Учебник длдя машиностроительных вузов. Изд-е 2-е. М.Машиностроение, 1977.

4. Металловедение -. Самоходский А.И., Кунявский М.Н., М., Металлургия, 1990-464с.

5. Емельянова А.П. «Технология литейной формы», М.Машиностроение, 1979 – 240с.

6. Гуляев Б.Б. Теория литейных процессов. Л. Машиностроение, 1976 – 216с.

7. Абрамов Г.Г., Панченко Б.С. Справочник молодого литейщика М.: Высшая школа 1991-319с.

8. Голофаев А.Н., Гутько Ю.И. Криволапчук Ю.В. Проетирование литейной технологии.

9. Голофаєв А.Н., Гутько Ю.І. Траненко Н.О. Технологічна оснастка ливарного виробництва: навчальний посібник. – Луганськ: Вид-во СНУ ім.. В. Даля, 2006. - 304 с.

^ 4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ


Оцінювання рівня підготовки, тобто знань і умінь вступника, відбувається на підставі наступних критеріїв:

 1. Правильність відповіді;

 2. Ступінь усвідомлення програмного матеріалом;

 3. Вміння користуватись засвоєним матерілом.

Результати фахового вступного випробування оцінюються за 12-ти бальною шкалою з урахуванням вищезазначених критеріїв за наступною шкалою:


^ Рівень підготовки

Вимоги рівня підготовки згідно критеріям оцінювання

Відповідність умінь та знань вступника рівню підготовки

Бал за 12-ти бальною системою

1

2

3

4

Високий

Вступник глибоко і в повному обсязі володіє програмним матеріалом, грамотно, вичерпано та логічно викладає його в усній або письмовій формі. При цьому знає рекомендовану літературу, виявляє творчий підхід і правильно обґрунтовує прийняті рішення, добре володіє різносторонніми уміннями та навичками при виконанні практичних задач.

Вище середнього рівня вимог

12

На середньоому рівні вимог

11

Нижче середнього рівня вимог

10

Середній

Вступник знає програмний матеріал, грамотно і за суттю викладає його в усній або письмовій формі, припускаючи незначні неточності в доказах, трактовці понять та категорій. При цьому володіє необхідними уміннями та навичками при виконанні практичних задач.

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

9

На середньоому рівні вимог

8

Нижче середнього рівня вимог

7

Достатній

Вступник знає тільки основний програмний матеріал, припускає неточності, недостатньо чіткі формулювання, непослідовність у викладанні відповідей в усній або письмовій формі. При цьому нетривке володіння уміннями та навичками при виконанні практичних задач

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

6

На середньоому рівні вимог

5

Нижче середнього рівня вимог

4

Низький

Вступник не знає значної частини програмного матеріалу. При цьому припускає принципові помилки в доказах, трактовці понять та категорій, виявляє низьку культуру оформлення знань, не володіє основними уміннями та навичками при виконанні практичних задач. Вступник відмовляється від відповіді на контрольні запитання

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

3

На середньоому рівні вимог

2

Нижче середнього рівня вимог

1

^ Дуже низький

Знання та уміння з програмного матеріалу практично відсутні
0


Низький та дуже низький рівень підготовки є недостатнім для участі у рейтинговому конкурсі на зарахування.


^ 5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ


Фахове вступне випробування проводиться у формі співбесіди (виходячи з форми та порядку проведення).Для проведення співбесіди формуються окремі групи вступників в порядку надходження (реєстрації) документів.

Список допущених до співбесіди ухвалюється рішенням атестаційиої комісії, про що складається відповідний протокол, який передається до приймальної комісії.

Для проведення співбесіди головами атестаційних комісій попередньо готується перелік питань відповідно до «Програми фахових вступних випробувань». Програма фахових вступних випробувань оприлюднюється засобами наочної інформації на Web-сайті (http://www.snu.edu.ua) та інформаційних стендах кафедри “Промислове та художнє литво».

Співбеседа проводиться у строки передбачені Умовами прийому до СНУ ім. В.Даля.

На співбесіду вступник з'являється з паспортом, при пред'явленні якого він отримує завдання. Завдання містить питання з дисциплін, вказаних у програмі фахових вступних випробувань, і відповідає на них з попередньою підготовкою 1,5 години в цілому. Користуватися при підготовці друкованими або електронними інформаційними засобами забороняється.

При підготовці відповіді використовуються листи відповіді, які зберігаються після випробування в приймальній комісії.

Результати випробування оцінюються за 12-бальною за правилами вказаними в розділі «Крітерії оцінювання» данної пояснювальної записки і відмічаються у протоколі, який передається до приймальної комісії. Рівень знань вступника за результатами співбеседи заноситься також до екзаменаційної відомості і підтверджується підписами трьох членів комісії. Відомість оформлюється одночасно з завданням вступника і передається до приймальної комісії.

Заяву про апеляцію вступник може подати в день оголошення результатів до 17.00 години.


Голова фахової атестаційної комісії проф. Соколов В.І.


Завідувач кафедри

«Промислове та художнє литво» проф. Гутько Ю.І.

Схожі:

Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка пояснювальна записка
move to 213-161267
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка пояснювальна записка
...
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161262
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161259
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161256
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161255
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161300
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161253
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161252
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161250
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161249
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи