Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка icon

Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
Скачати 89.81 Kb.
НазваЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
Дата01.08.2012
Розмір89.81 Kb.
ТипДокументи


Східноукраїнський національний університет

імені Володимира Даля

Кафедра «Технологія машинобудування та інженерний консалтинг»


Затверджую


Ректор _____ О. Л. Голубенко

«_____» ____________ 2012 р.


Пояснювальна записка

щодо проведення фахового випробування для осіб,
які вступають на вакантні місця нормативного терміну навчання
освітньо-професійної програми підготовки БАКАЛАВРІВ з напряму

підготовки «Машинобудування»

з можливої спеціальності «Обробка металів за спецтехнологіями»

на базі раніш здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста


Пояснювальна записка складається з:

«Програми фахових вступних випробувань»;

«Вимог до рівня підготовки вступників»;

«Переліку рекомендованої літератури»;

«Критеріїв оцінювання»;

«Порядку проведення фахового вступного іспиту»


Луганськ – 2012


^ ПРОГРАМА ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ


Фахові вступні випробування включають перевірку знань, набутих у середньому спеціальному навчальному закладі з наступних тем:

^ . ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ І ВИЗНАЧЕННЯ

Виробничий процес. Технологічний процес. Робоче місце. Операція, перехід, прохід. Установ та позиція. Станкоємкість. Норма часу. Норма виробки. Цикл виготовлення машини І деталі. Програма, серія. Об'єм випуску. Такт випуску. Партія виробів. Одиничне, серійне та масове виробництво.

^ . МАШИНА, ЯК ОБ'ЄКТ ВИРОБНИЦТВА

 1. Службове призначення, машини. Методика з'ясування і формулювання службового призначення машини.

 2. Якість машини. Системи показників якості машини. Показники якості деталей: геометрична точність, якість обробленої поверхні, міцність та інше. Показники якості: розрахункові, дійсні, виміряні.

^ ЕКОНОМІЧНІСТЬ ВИГОТОВЛЕННЯ МАШИНИ

 1. Поняття про собівартість машини та деталей. Методи обчислення собівартості.

 2. Визначення витрат па матеріали, заробітну плату. Основи технічного нормування. Визначення витрат на утримання і амортизацію, засобів праці. Визначення накладних витрат.


^ ОСНОВИ РОЗРОБКИ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ВИГОТОВЛЕННЯ МАШИН

 1. Вихідні матеріали для розробки технологічного процесу. Послідовність розробки ТП виготовлення машин, Формулювання задачі, вивчення службового призначення машини та запланованого об'єму випуску. Вивчення робочих кресленні, і аналіз відповідності норм точності та технічних умов службовому призначенню машини.

 2. Основи розробки ТП складання машин. Вибір виду і форми організації виробничого процесу складання машин. Поділ машин на складальні одиниці, комплекти, підвузли і вузли. Вибір методів досягнення потрібної точності машини. Аналіз технологічності конструкції машини. Розробка послідовності складання машини. Побудова схеми складання машини. Вибір засобів полегшення праці і підвищення її продуктивності. Нормування.


^ . ТЕХНОЛОГІЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ТИПОВИХ ВУЗЛІВ ТА ДЕТАЛЕЙ МАШИН

1. Складання типових вузлів та механізмів, монтаж підшипників ковзання та кочення. Складання циліндричних, конічних зубчастих та черв'ячних передач. Складання деталей з допомогою напрямних. Складання різьбових з'єднань. Особливості та методи досягнення необхідної точності типових вузлів та механізмів. Балансування деталей та складових частин машин.

2. Технологія виготовлення типових деталей машин: основ, корпусів, ступінчастих та колінчастих валів, циліндричних та, конічних зубчастих коліс, черв'яків та черв'ячних коліс, важелів та шатунів, підшипникових втулок та вкладишів.

Для кожного типу деталей розглядаються: службове призначення та конструктивні особливості деталей, вимоги до технологічності конструкції, вимоги до якості, матеріали, способи отримання заготовок, обґрунтування побудови маршрутів виготовлення в умовах одиничного, серійного та масового виробництва, послідовність обробки поверхонь та схем базування, способів обробки та кількості переходів, режимів обробки, вибору устаткування та технологічного оснащення, засобів механізації та автоматизації процесів, методів та засобів технічного контролю.


^ 2. Вимоги до рівня підготовки вступників


Вступник повинен

знати: параметри фізичних явищ, що супроводжують різання – утворення стружки, сил, що діють на систему СНІД, потужність, роботу, тепловиділення, зношування, стійкість і швидкість різання, що допускається ріжучими властивостями інструмента. Елементи конструкції основних типів різального інструменту, дані для його проектування й ефективного використання, як на універсальному, так і автоматизованім устаткуванні;

уміти: призначати оптимальні режими різання й геометричні параметри ріжучої частини інструмента. Виконувати елементарні розрахунки елементів профільного й фасонного різального інструменту, а також грамотно вибирати з набору стандартних необхідні різальні інструмент, виходячи із заданих вимог до якості деталей і умов їх обробки.


^ 3. Перелік рекомендованої літератури


1. Балакшин Б. С. Основы технологии машиностроения. - М.:
Машиностроение, 1989.

2. Беспалов Б. Л. , Глейзер Л. А. и др. Технология машиностроения. - М.: Машиностроение, 1973..

3. Адаптивное управление станками / Под ред. Б. С. Балакшина. - М.: Машиностроение, 1973.

4. Душииский В. В. Кравченко С. Г. Моделирование и оптимизацин в машиностроении / Учебн. пособие. - К.: НИКВО, 1992.

 1. Гжиров Р. И. , Серебреницкий П. П. , Программирование обрабогки на станках с ЧПУ. - Л.: Машиностроение, Ленингр. отд-ние, 1990.- 588с: ил.

 2. Горанский Г. К. Кочуров В. А. и др. Автоматизированные системи технологической подготовки производства в машиностроении. - М.: Машиностроение, 1976.

 3. Капустин Н. М. Разработка технологических процессов обработки деталей на станках с помощью ЗВМ,- М.: Машиностроение, 1976.

 4. Основы технологии машиностроения / Под ред. В. С. Корсакова. Изд. 3-е.-М.: Машиностроение, 1977.

 5. Маталин А. А. Технология машиностроения Л.: Машиностроение, Ленингр. отд-ние, 1985.-496с, ил.

10. Новиков М. П. Основы технологии сборки машин и мєханизмов. - М.: Машиностроение, 1980.

11. Спиридонов А. А. Планирование зксперимента при исследовании технологических процессов. - М.: Машиностроение, 1981.

12. Соколовский А. П. Научные основы технологии машиностроения. - М. :Машгиз, 1955.

13. Солонин Н. С. Математическая статистика в технологии машиностроения. -М.: Машиностроение, 1972.

14. Технологическая надежность станков/ Под ред. А. С. Про-никова. - М,:Машиностроение, 1972.

^ 4. Критерії оцінювання

Оцінювання рівня підготовки, тобто знань і умінь вступника, відбувається на підставі наступних критеріїв:

 1. Правильність відповіді;

 2. Ступінь усвідомлення програмного матеріалу;

 3. Вміння користуватись засвоєним матеріалом.

Результати фахового вступного випробування оцінюються за 12-ти бальною шкалою з урахування вищезазначених критеріїв за наступною шкалою:

^ Рівень підготовки

Вимоги рівня підготовки згідно критеріям оцінювання

Відповідність умінь та знать вступника рівню підготовки

Бал за
12-ти бальною системою


1

2

3

4

високий

Вступник глибоко і в повному обсязі володіє програмним матеріалом, грамотно, вичерпано та логічно викладає його в усній або письмовій формі. При цьому знає рекомендовану літературу, виявляє творчий підхід і правильно обґрунтовує прийняти рішення, добре володіє різносторонніми уміннями та навичками при виконанні практичних задач

Вище середнього рівня вимог

12

На середньому рівні вимог

11

Нижче середнього рівня вимог

10

середній

Вступник знає програмний матеріал, грамотно і за суттю викладає його в усній або письмовій формі, припускаючи незначні неточності в доказах, трактовці понять та категорій. При цьому володіє необхідними уміннями та навичками при виконанні практичних задач

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

9

На середньому рівні вимог

8

Нижче середнього рівня вимог

7

достатній

Вступник знає тільки основний програмний матеріал, припускає неточності, недостатньо чіткі формулювання, непослідовність у викладанні відповідей в усній або письмовій формі. При цьому нетривке володіння уміннями та навичками при виконанні практичних занять

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

6

На середньому рівні вимог

5

Нижче середнього рівня вимог

4

низький

Вступник не знає значної частини програмного матеріалу. При цьому припускає принципові помилки в доказах, трактовці понять та категорій, виявляє низьку культуру оформлення знань, не володіє основними уміннями та навичками при виконанні практичних задач. Вступник відмовляється від відповіді на контрольні запитання

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

3

На середньому рівні вимог

2

Нижче середнього рівня вимог

1

дуже низький

Знання та уміння з програмного матеріалу практично відсутні
0


Низький та дуже низький рівень підготовки є недостатніми для участі у рейтинговому конкурсі на зарахування.


 1. ^ Порядок проведення фахового вступного випробування


Фахове вступне випробування проводиться у формі тестування. Для проведення тестування формуються окремі групи вступників в порядку надходження (реєстрації) документів. Список допущених до тестування ухвалюється рішенням фахової атестаційної комісії, про що складається відповідний протокол, який передається до приймальної комісії.

Для проведення тестування фаховою атестаційною комісією попередньо готуються тестові завдання відповідно до «Програми фахового вступного випробування». Програма фахового вступного випробування оприлюднюється засобами наочної інформації на Web-сайті СНУ ім. В.Даля (http://www.snu.edu.ua) та інформаційних стендах кафедри «Технологія машинобудування та інженерний консалтинг». Фахове вступне випробування проводиться у строки, передбачені Умовами прийому до СНУ ім.В.Даля.

На тестування вступник з'являється з паспортом. Вступник одержує „Лист тестового завдання”, який містить 12 питань з варіантами відповіді, за дисциплінами, зазначеними у програмі фахових випробувань, і відповідає на них впродовж 30 хвилин. Користуватися при підготовці друкованими або електронними інформаційними засобами забороняється.

Результати фахового вступного випробування оцінюються за 12-бальною шкалою за правилами вказаними в розділі “Критерії оцінювання” даної пояснювальної записки і відмічаються у «Листі тестового завдання». Рівень знань вступника за результатами тестування заноситься також до відомості і підтверджується підписами трьох членів фахової комісії. Відомість оформляється одночасно з «Екзаменаційним листом» вступника і передається до приймальної комісії.

Заяву про апеляцію вступник може подати в день оголошення результатів до 17.00 години


Голова атестаційної комісії проф. Соколов В.І.


Зав. кафедри «Технологія

машинобудування

та інженерний консалтинг» проф. Вітренко В.О.Схожі:

Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка пояснювальна записка
move to 213-161267
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка пояснювальна записка
...
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161262
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161259
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161256
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161255
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161300
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161253
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161252
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161250
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161249
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи