Східноукраїнський національний університет icon

Східноукраїнський національний університет
Скачати 107.25 Kb.
НазваСхідноукраїнський національний університет
Дата01.08.2012
Розмір107.25 Kb.
ТипДокументи


СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ


Факультет менеджменту

Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності

Кафедра менеджменту та економічної безпеки


Затверджую _______________

Ректор проф. О. Л. Голубенко

“____”_____________ 2012 р.


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКАщодо проведення фахового випробування для осіб,

які вступають на вакантні місця нормативного терміну навчання

освітньо-професійної програми підготовки БАКАЛАВРІВ

з напряму підготовки 030601„Менеджмент” на базі раніш здобутого

освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста


Пояснювальна записка складається з:

 • Програми фахових вступних випробувань;

 • Вимог до рівня підготовки вступників;

 • Переліку рекомендованої літератури;

 • Критеріїв оцінювання;

 • Порядку проведення фахового випробування.Луганськ, 2012


1. Програма фахового вступного випробування


Фахові вступні випробування включають перевірку знань, набутих у середньому спеціальному навчальному закладі з наступних дисциплін.

^ Основи менеджменту

Цілі спільної діяльності, суб'єкт та об'єкт управління, управлінські відносини. Розвиток теорії та практики менеджменту, сучасні парадигми. Рівні та сфери менеджменту. Ознаки та загальні риси організацій, їх різновиди. Закони організації, організаційні процеси. Організація як відкрита система. Внутрішнє та зовнішнє середовище організації, етапи життєвого циклу. Принципи та функції менеджменту. Функція планування. Місія та цілі, дерево цілей. Процес стратегічного планування. Мотивація та її основні компоненти. Змістовні та процесуальні теорії мотивації. Сутність, елементи та процес управлінського контролю, його різновиди. Етапи регулювання: зворотний зв’язок, оцінка виконання рішень, корегування рішень. Елементи організації: обов'язки, повноваження, відповідальність. Делегування діяльності. Побудова організації, організаційне проектування. Елементи організаційних структур, макро- і мікроструктури. Класифікація організаційних структур управління. Принципи та процес побудови структур управління. Технологія менеджменту. Система методів: адміністративні, економічні, соціально-психологічні. Сутність і складові процесу управління. Класифікація управлінських рішень, вимоги до їх якості. Етапи процесу вироблення рішень, фактори, що впливають на процес. Методи та моделі приймання рішень. Ризик. Інформаційне забезпечення управління. Види комунікацій, організація комунікаційного процесу. Керівництво в організації, форми влади та впливу. Теорії лідерства. Формальне та неформальне лідерство. Стилі управління. Адаптивне керівництво. Конфліктні ситуації: різновиди та причини виникнення. Модель і стадії розвитку конфлікту. Управлінський вплив на конфлікт. Природа організаційних змін, різновиди нововведень. Управління змінами, подолання опору. Організаційний розвиток. Природа стресу та управління ним. Модель сучасного менеджера, його самовдосконалення. Ролі менеджера в організації. Соціальна відповідальність у менеджменті. Етика бізнесу. Культура організації. Ефективність управління.

^ Економіка підприємства

Підприємство як відкрита система, суб‘єкт та об‘єкт ринкових відносин. Стратегія діяльності підприємства, порядок та етапи розроблення, стратегічні альтернативи. Виробнича програма підприємства та методи її розрахунку з урахуванням стратегічної мети діяльності та конкурентних умов ринку. Виробничі потужності підприємства, методи її визначення. Планування обсягів реалізації продукції. Планування матеріально-технічного забезпечення підприємства. Виробничі запаси, їх призначення, показники оцінки, порядок нормування та оперативне управління. Економічні ресурси та ресурсний потенціал підприємства. Засоби виробництва та засоби праці, аналіз, планування, відтворення, оцінка ефективності використання. Трудові ресурси підприємства, їх склад, порядок планування. Продуктивність та ефективність праці, показники, що їх характеризують. Форми та системи оплати праці. Фонд заробітної платні, його склад, порядок визначення. Витрати на утримання трудових ресурсів, джерела їх покриття. Науково-технічний прогрес як основа розвитку та інтенсифікації виробництва.

Поточні витрати підприємства. Види собівартості. Калькулювання собівартості. Доходи підприємства та джерела їх формування. Прибуток як основний показник фінансових результатів діяльності. Рентабельність.

^ Організація виробництва

Типи операцій, операційний цикл, галузеві особливості операційних функцій. Операційна система та складові підсистеми. Виражена компетентність, конкурентні переваги. Формування операційної стратегії. Стратегічне, тактичне та оперативне планування операцій. Агрегативне планування. Розміщення потужностей, масштаби та просторова організація діяльності. Управління матеріально-технічним забезпеченням. Управління запасами залежного та незалежного попиту. Принципи організації праці. Розподіл та кооперація праці, класифікація робочих місць. Проектування робіт і нормування праці по операціях. Робоче середовище та умови праці, режим роботи. Соціотехнічний підхід до розроблення операцій. Загальний менеджмент якості. Інструменти контролю якості. Управління продуктивністю організації. Менеджмент проекту.

^ 2. Вимоги до рівня підготовки вступників


Вступник повинен

ЗНАТИ:

 • методику прогнозування розвитку соціально-економічних процесів на рівні окремих об'єктів управління (країни, галузі, району, підприємств, організацій);

 • механізми формування і реалізації цільових, регіональних, галузевих програм;

 • методи аналізу та обґрунтування розвитку економічних і соціальних процесів розвитку регіону, галузі, підприємств, організацій;

 • механізми організаційно-економічного регулювання і підтримки розвитку підприємницької діяльності;

 • підходи до вироблення критеріїв оцінки впливу управлінських рішень на розвиток об'єкту управління та механізми забезпечення раціонального поєднання економічної і соціальної ефективності розвитку об'єкту управління;

 • основні засади регіональної, промислової, аграрної, зовнішньоекономічної, цінової та соціальної політики держави та механізми її реалізації;

 • законодавство України, що регламентує підприємницьку, господарську, комерційну, виробничу, заготівельно-переробну діяльність;

 • нормативні акти Верховної Ради і Уряду України та інші нормативно-методичні матеріали щодо управління, організації та економіко-фінансових основ функціонування підприємства;

 • розроблення тактичних та оперативних планів поточної діяльності підприємства;

 • стратегічні цілі та тактичні прийоми управління підприємством;

 • теоретичні основи, методи і форми організації економічних і правових відносин підприємства;

 • методологію і методику управління діяльністю підприємства;

 • напрямки та використання резервів підвищення ефективності діяльності підприємства.


ВМІТИ:

 • розробляти виробничу структуру об’єкту діяльності та структуру суб’єкту управління підприємством, формувати ефективні структури основних процесів діяльності;

 • реалізовувати загальні функції управління шляхом здійснення пере­важно адміністраторських та операторських і частково еврис­тичних процедур праці;

 • приймати оперативні рішення у межах своєї компетенції; функ­ціональній та інформаційній підготовці проектів рішень;

 • оперативно керувати первинними підрозділами – лінійними (основна діяльність) або функціональними (підготовча та допо­міжна діяльність);

 • виробляти і обґрунтовувати пропозиції щодо удосконалення механізмів організації управління соціально-економічними процесами, певними сферами, галузями, регіонами, підприємствами, організаціями;

 • аналізувати економічні і соціальні процеси, соціально-економічний розвиток регіонів, ефективність функціонування галузей і сфер економіки, підприємств, організацій;

 • володіти методиками розробки програм економічного і соціального розвитку країни, регіонів, галузей, підприємств, організацій;

 • розробляти матеріальні, трудові, фінансові баланси; здійснювати розрахунки показників економічного і соціального розвитку регіону, макроекономічних показників, функціонування галузей; інфраструктури регіону.


^ 3. Перелік рекомендованої літератури


 1. Андрушкiв Б.М. Основи менеджменту / Б.М. Андрушкiв, О.Е. Кузмiн. – Львiв : Свiт, 1995. – 296 с.

 2. Большаков А.С., Михайлов В.И. Современный менеджмент: теория и практика – СПб: Питер, 2002. - 416 с.

 3. Друкер, Питер, Ф. Задачи менеджмента в XXI веке. : Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2001. – 272 с.

 4. Економіка підприємства: підручник / за заг. ред. С.Ф. Покропивного. – 2-ге вид., переробл. та допов. – К.: КНТЕУ, 2000. – 528 с.

 5. Економіка підприємства: підручник / за ред. А.В. Шегди. – К.: Знання, 2006. – 615 с.

 6. Економіка підприємства: підручник / І.О. Чаюн, Г.М. Богославець, Л.Л. Стасюк та ін., за заг. ред. Н.М. Ушакової. – К.: КНТЕУ, 2005. – 569 с.

 7. Завадський Й.С. Менеджмент: Підручник для студ. екон. спец. вищ. навч. закл.:У 2т. Т. 2. – К.: Вид-во Європ. Молл Е. ун-ту, 2002. – 640 с.

 8. Кузьмін О. Є., Мельник О.Г. Теоретичні та прикладні засади менеджменту: Навчальний посібник. – 2-е вид. Доп. і перероб. – Львів: Національний університет „Львівська політехніка”(Інформаційно-видавничий центр „Інтелект +” Інститут післядипломної освіти),”Інтелект – Захід”, 2003. – 352 с.

 9. Мазур И.И., Шапиро В.Д., Ольдерогге Н.Г. Эффективный менеджмент: Учеб. пособие для вузов / Под общ. ред. И.И. Мазура. – М.: Высшая школа, 2003. – 555 с.

 10. Мескон М.Х. Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. С англ. – М.: Дело, 1997. – 704 с.

 11. Райзберг Б.А. Курс управления экономикой: учеб. пособие. – СПб.: Питер, 2003.

 12. Сладкевич В.П., Чернявский А.Д. Современный менеджмент (в схемах): Опорный конспект лекций. – 2-е изд., доп. – К.: МАУП, 2002. – 152 с.

 13. Соснин А.С., Мельниченко Л.В. Основы теории и практики менеджмента: Консп. лекций. – К.: Изд-во Европ. ун-та, 2002. – 216 с.

 14. Тимошенко И.И., Соснин А.С. Менеджер организации: Учеб. пособие для менеджера. – К.: Изд-во Европ. ун-та, 2002. – 350 с.

 15. Фінанси підприємств: підручник / Л.О. Лігоненко, Н.М. Гуляєва, Н.А. Гринюк та ін. – К.: КНТЕУ, 2006. – 491 с.

^ 4. Критерії оцінювання


Оцінювання рівня підготовки, тобто знань і умінь вступника, відбувається на підставі наступних критеріїв:

 1. Правильність відповіді;

 2. Ступінь усвідомлення програмного матеріалу;

 3. Вміння користуватись засвоєним матеріалом.

Результати фахового вступного випробування оцінюються за 12-ти бальною шкалою з урахування вищезазначених критеріїв за наступною шкалою:

^ Рівень підготовки

Вимоги рівня підготовки згідно критеріям оцінювання

Відповідність умінь та знать вступника рівню підготовки

Бал за
12-ти бальною системою


1

2

3

4

високий

Вступник глибоко і в повному обсязі володіє програмним матеріалом, грамотно, вичерпано та логічно викладає його в усній або письмовій формі. При цьому знає рекомендовану літературу, виявляє творчий підхід і правильно обґрунтовує прийняти рішення, добре володіє різносторонніми уміннями та навичками при виконанні практичних задач

Вище середнього рівня вимог

12

На середньому рівні вимог

11

Нижче середнього рівня вимог

10

середній

Вступник знає програмний матеріал, грамотно і за суттю викладає його в усній або письмовій формі, припускаючи незначні неточності в доказах, трактовці понять та категорій. При цьому володіє необхідними уміннями та навичками при виконанні практичних задач

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

9

На середньому рівні вимог

8

Нижче середнього рівня вимог

7

достатній

Вступник знає тільки основний програмний матеріал, припускає неточності, недостатньо чіткі формулювання, непослідовність у викладанні відповідей в усній або письмовій формі. При цьому нетривке володіння уміннями та навичками при виконанні практичних занять

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

6

На середньому рівні вимог

5

Нижче середнього рівня вимог

4

низький

Вступник не знає значної частини програмного матеріалу. При цьому припускає принципові помилки в доказах, трактовці понять та категорій, виявляє низьку культуру оформлення знань, не володіє основними уміннями та навичками при виконанні практичних задач. Вступник відмовляється від відповіді на контрольні запитання

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

3

На середньому рівні вимог

2

Нижче середнього рівня вимог

1

дуже низький

Знання та уміння з програмного матеріалу практично відсутні
0

Низький та дуже низький рівень підготовки є недостатніми для участі у рейтинговому конкурсі на зарахування.


^ 5. Порядок проведення фахового вступного випробування


Фахове вступне випробування проводиться у формі тестування. Для проведення тестування формуються окремі групи вступників в порядку надходження (реєстрації) документів. Список допущених до тестування ухвалюється рішенням фахової атестаційної комісії, про що складається відповідний протокол, який передається до приймальної комісії.

Для проведення тестування фаховою атестаційною комісією попередньо готуються тестові завдання відповідно до «Програми фахового вступного випробування». Програма фахового вступного випробування оприлюднюється засобами наочної інформації на Web-сайті СНУ ім. В.Даля (http://www.snu.edu.ua) та інформаційних стендах факультету менеджменту.

Фахове вступне випробування проводиться у строки передбачені Умовами прийому до СНУ ім.В.Даля.

На тестування вступник з'являється з паспортом. Вступник одержує „Лист тестового завдання”, який містить 12 питань з варіантами відповіді, за дисциплінами, зазначеними у програмі фахових випробувань, і відповідає на них впродовж 20 хвилин. Користуватися при підготовці друкованими або електронними інформаційними засобами забороняється.

Результати фахового вступного випробування оцінюються за 12-бальною шкалою за правилами вказаними в розділі “Критерії оцінювання” даної пояснювальної записки і відмічаються у «Листі тестового завдання». Рівень знань вступника за результатами тестування заноситься також до відомості і підтверджується підписами трьох членів фахової комісії. Відомість оформляється одночасно з «Екзаменаційним листом» вступника і передається до приймальної комісії.

Заяву про апеляцію вступник може подати в день оголошення результатів до 17.00 години


Голова фахової атестаційної

комісії ______________ проф. Даніч В.М.


Завідувач кафедри менеджменту ЗЕД ______________ проф. Воронкова А.Е.


Завідувач кафедри менеджменту

та економічної безпеки ______________ проф. Козаченко Г.В.


Схожі:

Східноукраїнський національний університет iconСхідноукраїнський національний універсітет імені володимира даля
...
Східноукраїнський національний університет iconСхідноукраїнський національний універсітет імені володимира даля
...
Східноукраїнський національний університет iconНаціональний університет
Першокурснику-далівцю / Інформація про Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. Вид. 12-е, перероб. І доп....
Східноукраїнський національний університет iconНаціональний університет
Першокурснику-далівцю / Інформація про Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. Вид. 12-е, перероб. І доп....
Східноукраїнський національний університет iconНаціональний університет
Першокурснику-далівцю / Інформація про Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. Вид. 12-е, перероб. І доп....
Східноукраїнський національний університет iconІнформація про східноукраїнський національний університет імені Володимира даля луганськ 2008 ббк ч484 (4Укр) 711. 9 Першокурснику-далівцю
Першокурснику-далівцю / Інформація про Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. Вид. 12-е, перероб. І доп....
Східноукраїнський національний університет iconСхідноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

Східноукраїнський національний університет iconСхідноукраїнський національний університет імені володимира даля

Східноукраїнський національний університет iconСхідноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

Східноукраїнський національний університет iconСхідноукраїнський національний університет мені Володимира Даля

Східноукраїнський національний університет iconСхідноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи