Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка icon

Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
Скачати 94.59 Kb.
НазваЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
Дата01.08.2012
Розмір94.59 Kb.
ТипДокументиСХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ім. Володимира Даля

Кафедра міського будівництва та господарства


Затверджую


Ректор _____ О.Л. Голубенко

«_____» ___________ 2012 р.


Пояснювальна записка

щодо проведення фахового випробування для осіб,
які вступають на вакантні місця нормативного терміну навчання
освітньо-професійної програми підготовки БАКАЛАВРІВ з напряму підготовки "Будівництво"

з майбутньої спеціальності „ Міське будівництво та господарство ”

на базі раніш здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста


Пояснювальна записка складається з:

 • Програми фахових вступних випробувань;

 • Вимог до рівня підготовки вступників;

 • Переліку рекомендованої літератури;

 • Критеріїв оцінювання;

 • Порядку проведення фахового випробування.Луганськ, 2012

1. Програма фахового вступного випробування


Фахові вступні випробування включають перевірку знань, набутих у середньому спеціальному навчальному закладі з наступних дисциплін.

^ Класифікація бетонів та виробів з них. Види портландцементу. В'яжучі спеціального призначення. Проектування складів бетону. Метод абсолютних об'ємів. Фізико-аналітичний метод. Оптимізація складів бетону.

^ Реологічні властивості складових бетонних сумішей. Реологічні властивості цементного тіста. Реологічні властивості цементно-піщаного розчину. Структура бетонної суміші. Легкоукладальність бетонних сумішей.

^ Фізико-механічні характеристики бетонів. Деформативні характеристики бетону. Міцність бетону. Фактори, що впливають на міцність бетону та швидкість її наростання. Способи прискорення тверднення бетону.

^ Бетони спеціального призначення. Спеціальні види бетону: дорожні, гідротехнічні, вибір матеріалів, контроль якості бетону. Забезпечення зчеплення нового бетону з бетонною поверхнею споруди. Технологія підводного бетонування. Ін'єктування бетонних масивів. Технологія бетону з високими експлуатаційними властивостями. Безпрогрівні технології бетону для конструкцій заводського виготовлення й монолітних. Зимове бетонування. Бетонування в умовах підвищених температур.

^ Фундамент як складова частина будівель та споруд. Загальні відомості про конструкції фундаментів та типи ґрунтів. Взаємодія між фундаментом і основою. Центрально та позацентрово навантажені фундаменти.

^ Класифікація та властивості ґрунтів. Походження ґрунтів. Гранулометричний склад ґрунтів. Фізичні та механічні характеристики ґрунтів.

Розрахунок та конструювання залізобетонного фундаменту. Вплив механічних характеристик та фізичного стану ґрунтів на несучу здатність основи. Вибір співвідношення розмірів фундаменту в плані та оптимальної форми перерізу плити. Розрахунок кількості арматури.

^ Організація технологічного проектування в будівельному комплексі.

Класифікація будівельних об'єктів. Класифікація виробничих процесів спеціальних будівельно-монтажних робіт. Технологічне проектування виробництва робіт. Проект виробництва робіт, його види та склад.

^ Технологія зведення наземних та підземних споруд спеціального призначення. Зведення крупнопанельних будівель. Технологія зведення каркасно-панельних споруд. Зведення об'ємно-блочних та панельно-блочних будівель. Зведення споруд з крупних легкобетонних блоків. Зведення монолітних будівель та споруд.

^ Організація й планування будівельного виробництва. Основні положення організації будівельного виробництва. Склад і класифікація проектів.

Підготовка будівельного виробництва. Етапи підготовки будівельного виробництва. Організаційно-технологічне проектування будівельного виробництва. Розробка проектів організації будівництва (ПОБ) і провадження робіт (ППР).

^ Будівельні генеральні плани. Призначення, види й зміст будівельних генпланів у складі ПОБ і ПВР. Нормативи й вихідні дані для розробки будівельних генпланів. Склад, зміст і порядок розробки будівельних генпланів.


^ 2. Вимоги до рівня підготовки вступників


Вступник повинен

знати:

 • номенклатуру та основні властивості бетонних і залізобетонних конструкцій і виробів;

 • основи виробництва бетонних і залізобетонних конструкцій і виробів; принципи регулювання властивостей бетонів у різних умовах експлуатації;

 • номенклатуру і основні фізичні та механічні властивості ґрунту основи фундаменту;

 • методи розрахунку міцності та осідання фундаменту і ґрунту основи;

 • організаційні форми й структуру управління будівельним комплексом, завдання й етапи підготовки будівельного виробництва; вихідні дані й склад проектів організації будівництва, проектів впровадження робіт, види й принцип розробки будівельних генеральних планів;

 • моделі будівельного виробництва, методи організації робіт;

 • систему оперативних планувань й оперативного керування будівельним виробництвом;

уміти:

 • вибирати будівельні матеріали і вироби залежно від умов експлуатації конструкцій;

 • призначати технологію і режими їх виготовлення;

 • оцінювати перспективи виробництва і застосування залізобетонних конструкцій і виробів;

 • вибирати конструкції фундаменту і заглиблення фундаменту залежно від властивостей ґрунту основи та умов експлуатації будівлі;

 • розробляти технологію зведення наземних та підземних споруд спеціального призначення;

 • розробляти основні розділи ПОБ, ПВР.

^ 3. Перелік рекомендованої літератури


  1. Баженов Ю.М. Технология бетона. – М.: Высшая школа, 1987. – 415 с.

  2. Ахвердов И.Н. Основы физики бетона. – М.: Стройиздат, 1981. – 464 с.

  3. Ратинов В.Б., Розенберг Т.И. Добавки в бетон. – М.: Стройиздат, 1986. – 213 с.

  4. Руденко Н.Н. Тяжелые бетоны с високими эксплуатационними свойствами. – Днепропетровск: Арт-Пресс, 1999. – 260 с.

  5. Пунагін В.М., Пшінько О.М., Руденко Н.М. Призначення складів гідротехнічного бетону. – Дніпропетровськ: Арт-Прес, 1998. – 192 с.

  6. Пунагин В.Н., Пшинько А.Н., Руденко Н.Н. Бетон в условиях повышенных температур. – Днепропетровск: Арт-Пресс, 1999. – 278 с.

  7. Руководство по проектированию оснований зданий и сооружений. – М.: Стройиздат, 1978. – 375 с.

  8. Основания, фундаменты и подземные сооружения: Справочник проектировщика. Горбунов-Посадов М.И., Ильичев В.А., Крутов В.И. и др. / Под общей редакцией Е.А. Сорочана, Ю.Г. Трафименкова. – М.: Стройиздат, 1985. – 480 с.

  9. Далматов Б.И., Моререскул Н.Н., Науменко В.Г. Проектирование фундаментов зданий и промышленных сооружений: Учеб. пособие для студентов вузов по специальности «Промышленное и гражданское строительство». – М.: Высшая шк., 1986. – 239 с.

  10. Проектирование железобетонных конструкций: Справочн. Пособие / А.Б. Голышев, В.А. Бачинский, В.П. Полищук и др.: Под ред. А.Б. Голышева. – Киев: Будівельник, 1985. – 239 с.

  11. Кривенко П.В., Пушкарьова К.К., Кочевих М.О. Заповнювачі для бетону: Підручник. – К.: ФАДА ЛТД, 2001. – 399 с.

  12. Типовые железобетонные конструкции зданий и сооружений промышленного строительства. – М: Стройиздат, 1981. – 488 с.

  13. Руководство по проектированию фундаментов на естественном основании под колонны зданий и сооружений промышленных зданий. – М.: Стройиздат, 1978. – 112 с.

  14. Технология строительного производства / Под ред. В.К. Черненко и Б.Н. Ярмольника. – Киев: Высшая школа, 2002. – 321 с.

  15. Технология строительного производства / Под ред. О.О. Литвинова. – Киев: Высшая школа, 1985. – 287 с.

  16. Организация строительного производства / Под ред. Т.Н. Цая, П.Г. Грабового – Уч. для вузов. – М.: Наука, 1999. – 432 с.

  17. Кирнос В.М., Залунін В.Ф., Дадіверіна Л.М. Організація будівництва. – Навчальний посібник. – Дніпропетровськ: Пороги, 2005. – 310 с.

  18. Дикман Л.Г. Организация и планирование строительного производства. – М.: Высшая школа, 1988. – 559 с.^ 4. Критерії оцінювання


Оцінювання рівня підготовки, тобто знань і умінь вступника, відбувається на підставі наступних критеріїв:

 1. Правильність відповіді;

 2. Ступінь усвідомлення програмного матеріалу;

 3. Вміння користуватись засвоєним матеріалом.

Результати фахового вступного випробування оцінюються за 12-ти бальною шкалою з урахування вищезазначених критеріїв за наступною шкалою:

^ Рівень підготовки

Вимоги рівня підготовки згідно критеріям оцінювання

Відповідність умінь та знать вступника рівню підготовки

Бал за
12-ти бальною системою


1

2

3

4

високий

Вступник глибоко і в повному обсязі володіє програмним матеріалом, грамотно, вичерпано та логічно викладає його в усній або письмовій формі. При цьому знає рекомендовану літературу, виявляє творчий підхід і правильно обґрунтовує прийняти рішення, добре володіє різносторонніми уміннями та навичками при виконанні практичних задач

Вище середнього рівня вимог

12

На середньому рівні вимог

11

Нижче середнього рівня вимог

10

середній

Вступник знає програмний матеріал, грамотно і за суттю викладає його в усній або письмовій формі, припускаючи незначні неточності в доказах, трактовці понять та категорій. При цьому володіє необхідними уміннями та навичками при виконанні практичних задач

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

9

На середньому рівні вимог

8

Нижче середнього рівня вимог

7

достатній

Вступник знає тільки основний програмний матеріал, припускає неточності, недостатньо чіткі формулювання, непослідовність у викладанні відповідей в усній або письмовій формі. При цьому нетривке володіння уміннями та навичками при виконанні практичних занять

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

6

На середньому рівні вимог

5

Нижче середнього рівня вимог

4

низький

Вступник не знає значної частини програмного матеріалу. При цьому припускає принципові помилки в доказах, трактовці понять та категорій, виявляє низьку культуру оформлення знань, не володіє основними уміннями та навичками при виконанні практичних задач. Вступник відмовляється від відповіді на контрольні запитання

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

3

На середньому рівні вимог

2

Нижче середнього рівня вимог

1

дуже низький

Знання та уміння з програмного матеріалу практично відсутні
0

Низький та дуже низький рівень підготовки є недостатніми для участі у рейтинговому конкурсі на зарахування.


^ 5. Порядок проведення фахового вступного випробування


Фахове вступне випробування проводиться у формі співбесіди. Для проведення співбесіди формуються окремі групи вступників в порядку надходження (реєстрації) документів. Список допущених до співбесіди ухвалюється рішенням фахової атестаційної комісії, про що складається відповідний протокол, який передається до приймальної комісії.

Для проведення співбесіди фаховою атестаційною комісією попередньо готуються переліки питань відповідно до «Програми фахового вступного випробування». Програма фахового вступного випробування оприлюднюється засобами наочної інформації на Web-сайті СНУ ім. В.Даля (http://www.snu.edu.ua) та інформаційних стендах кафедри міського будівництва та господарства.

Фахове вступне випробування проводиться у строки передбачені Умовами прийому до СНУ ім. В.Даля.

На співбесіду вступник з'являється з паспортом, при пред'явленні якого він отримує «Листок співбесіди». Вступник одержує білет, який містить три запитання, з дисциплін, вказаних у програмі фахових випробувань, і відповідає на них з попередньою підготовкою 30 хвилин в цілому. Користуватися при підготовці друкованими або електронними інформаційними засобами забороняється.

Результати співбесіди оцінюються за 12-бальною шкалою за правилами вказаними в розділі “Критерії оцінювання” даної пояснювальної записки і відмічаються у «Листку співбесіди». Рівень знань вступника за результатами співбесіди заноситься також до відомості і підтверджується підписами трьох членів комісії. Відомість оформляється одночасно з «Листком співбесіди» вступника і передається до приймальної комісії.

Заяву про апеляцію вступник може подати в день оголошення результатів до 17.00 години.


Завідувач кафедри міського

будівництва та господарства ______________ проф. Руденко Н.М.


Голова фахової атестаційної

комісії ______________ доц. Харченко Є.I.


Схожі:

Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка пояснювальна записка
move to 213-161267
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка пояснювальна записка
...
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161262
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161259
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161256
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161255
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161300
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161253
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161252
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161250
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161249
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи