Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка icon

Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
Скачати 126.56 Kb.
НазваЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
Дата01.08.2012
Розмір126.56 Kb.
ТипДокументи

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ім. Володимира Даля

Кафедра екології


Затверджую


Ректор _____ О.Л. Голубенко

«_____» ___________ 2012 р.


Пояснювальна записка

щодо проведення фахового випробування для осіб,
які вступають на вакантні місця нормативного терміну навчання
освітньо-професійної програми підготовки БАКАЛАВРІВ з напряму підготовки "Машинобудування"

з майбутньої спеціальності "Обладнання електронної промисловості"

на базі раніш здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста


Пояснювальна записка складається з:

 • Програми фахових вступних випробувань;

 • Вимог до рівня підготовки вступників;

 • Переліку рекомендованої літератури;

 • Критеріїв оцінювання;

 • Порядку проведення фахового випробування.Луганськ, 2012

Програма фахового вступного випробування

Фахові вступні випробування включають перевірку знань, набутих у середньому спеціальному навчальному закладі з наступних дисциплін.


Фізичні основи електронної техніки

Класифікація напівпровідникових матеріалів. Зонна теорія твердих тіл. Залежність концентрації вільних носіїв від ширини забороненої зони та температури. Енергетичні діаграми власних та домішкових напівпровідників. Положення рівня Фермі в залежності від типу та концентрації домішків. Основні та неосновні носії заряду у напівпровідниках. Рухомість носіїв заряду та її залежність від концентрації домішок. Структура та принцип дії тиристора. Особливості ВАХ тиристора. Конструктивні особливості потужних тиристорів. Одноперехідний транзистор. Галузі застосування. Оптоелектронні прилади. Оптичні явища у напівпровідниках. Власне (фундаментальне) поглинання, домішкове поглинання, ексітонне поглинання. Поглинання носіями заряду та граткою. Випромінювання світла напівпровідниками. Основні характеристики світлодиодів, фотоприймачі. Класифікація оптоелектронних приладів. Світловипромінюючі диоди, фотодиоди. Розрахування їх фотоелектричних характеристик. Фізичні явища у прямозміщеному та зворотно зміщеному р-n переході. Вольт-амперна характеристика, ємнісні властивості та пробой р-n переходу: лавинне, тунельне та теплове утворення р-n переходу: енергетична діаграма р-n переходу, контактна різниця потенціалів, визначення границь та товщини р-n переходу. Властивості та параметри р-n переходів. Побудова та робота транзистора. Польові транзистори з керованим р-n переходом. Принцип дії, характеристики і параметри. Статичні характеристики. Інтегральні мікросхеми. Класифікація ІМС. Базові технологічні процеси, що застосовуються у виробництві ІМС. Гібридні ІМС(ГІМС). Напівпровідникові ІМС(НІМС). Методи ізоляції елементів ІМС. Пасивні елементи НІМС.


Розрахунок та проектування обладнання електронної промисловості

Етапи проектування спеціального технологічного устаткування (СТО). Основні поняття та визначення. Продуктивність автоматів й автоматичних ліній. Втрати робочого часу й фактична продуктивність робочих машин. Класифікація робочих машин по характеру переміщення оброблюваних об'єктів усередині машини. Класифікація технологічних процесів по характеру взаємодії інструмента й об'єкта обробки. Принципи побудови багатопозиційних технологічних машин. Автомати й лінія послідовної дії. Автомати й лінія паралельної дії. Автомати й лінія послідовно-паралельної дії. Точність кінематичних ланцюгів механізмів. Помилки механізмів і причини їхнього виникнення. Класифікація помилок механізмів. Технологічні причини виникнення помилок. Експлуатаційні причини виникнення помилок. Методи визначення помилок кінематичних ланцюгів. Метод відносних помилок. Показники точності зубчастих коліс. Розрахунок кінематичної помилки. Метод відносних помилок веденої ланки. Розрахунок помилки мертвого ходу. Конструкторські прийоми, що зменшують помилки мертвого ходу. Шляхи підвищення точності механізмів. Розрахунок і проектування мальтійських механізмів. Класифікація та принцип дії. Основні характеристики плоских мальтійських механізмів. Розрахунок і проектування кулачково-роликових механізмів (КРМ). Класифікація й принцип дії. Дослідження впливу основних параметрів КРМ на його габарити. Вплив відносини часу руху до часу кінематичного циклу на вибір схеми приводу КРМ. Класифікація законів руху. Характеристики найбільш уживаних законів руху. Дослідження оптимального кута тиску КМ вільної схеми.


Технологія виготовлення обладнання електронної промисловості


Роль машин в підвищенні продуктивності праці. Машина і її якість. Технологічні вимоги до конструкцій. Виріб і його елементи. Виробничий і технологічний процеси і їх структура. Машинобудівне виробництво і його технологічна характеристика. Базування і бази в машинобудуванні. Основи базування заготовок. Класифікація поверхонь деталей. Основні положення і поняття теорії базування. Базування деталей різних класів: призм, валів, дисків. Правило шести крапок. Схема базування. Точність обробки. Погрішності від деформації СНІД, від дії сил різання, від зносу ріжучого інструменту і пристосування, від сил затиску, температурні погрішності. Розрахунок точності технологічних процесів. Технологічність конструкції виробу. Основи технічного нормування. Основи проектування технологічних процесів механічної обробки. Проектування маршруту обробки. Вибір заготівки і методів її виготовлення. Вибір баз. Вибір методів обробки поверхонь деталі, устаткування, ріжучих інструментів, пристосувань і способів вимірювання. Визначення режимів різання, норм годинника, техніко-економічних показників проекту. Оформлення технологічної документації. Технологія складальних процесів.


Автоматизовані технологічні комплекси виробництва електронної промисловості


Виробничий процес і його компоненти. Ступені автоматизації виробничих процесів. Працездатність, як критерій вибору технічних рішень при автоматизації виробничих процесів. Вимоги до систем управління гнучкими автоматизованими виробництвами. Організаційно-технологічне управління гнучкими автоматизованими виробництвами. Ієрархічна структура управління виробництвом. Локальні обчислювальні мережі. Вимірювальна інформація і її роль в технологічному процесі. Структурні схеми Інформаційно-вимірювальної системи (ІВС). Основні компоненти ІВС. Метрологічні характеристики. Перспективи розвитку ІВС. Загальні вимоги до алгоритмів управління. Реалізація алгоритму управління в пристрої, що керує. Вибір структурної схеми. Підсилювачі і регулятори потужності.


^ ВИМОГИ ДО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ ВИПУСКНИКІВ


Учасник іспиту повинен:

 • знати:

 • фізичні основи роботи напівпровідникових приладів, електронно- променевих приладів і мікросхем;

 • основні характеристики і параметри приладів;

 • основні технологічні процеси виробництва електронних приладів;

 • етапи проектування спеціального технологічного устаткування (СТО);

 • принципи побудови багатопозиційних технологічних машин;

 • методи визначення помилок кінематичних ланцюгів;

 • показники точності кінематичних ланцюгів;

 • закони руху механізмів;

 • основні завдання і тенденції розвитку технології точного електронного машинобудування ;

 • закономірності впливу конструктивно-технологічних чинників на точність і якість виготовлення деталей машин;

 • методи досягнення необхідної точності і якості механічної обробки;

 • методи досягнення точності і якості устаткування електронної промисловості;

 • методики проектування технологій як механічних обробок, так і сучасних прогресивних обробок концентрованим потоком енергії;

 • єдину систему технічної документації (ЕСТД);

 • основні положення автоматизації виробничих процесів;

 • етапи автоматизації виробничих процесів;

 • критерії вибору технічних рішень при АПП;

 • методи моделювання і ідентифікацію моделей і систем технологічного устаткування;

 • вимоги до алгоритмів управління, їх реалізацію в пристроях, що управляють.
 • уміти:

 • вибирати оптимальні варіанти використання електронних приладів у електричних схемах;

 • проводити основні конструкторські розрахунки електричних приладів;

 • проводити вимірювання характеристик та параметрів електронних приладів;

 • розраховувати механізми програмованого та преривного руху;

 • самостійно проводити аналіз погрішностей механічної обробки деталей;

 • розробляти схеми установки деталей;

 • виконувати розрахунки погрішностей, обумовлених установкою заготівки;

 • вибирати устаткування, інструмент, оснащення;

 • проводити розрахунки режимів обробки, знати нормування праці;

 • користуватися при підготовці розрахункової і графічної документації типовими програмами ЕОМ, а також самостійно складати прості програми;

 • визначати доцільність і ефективність автоматизації виробничих процесів.


ЛІТЕРАТУРА


 1. Пасынков В.В.,Чиркин Л.К.Полупроводниковые приборы.-М.Высшая школа.1987.-478 с.

 2. Електронные приборы \под ред.. Шишкина Г.Г..М Енергоатомиздат.1989 г-494 с.

 3. Барановський В.І. Технологія виробництва кольорових кінескопів.- М.:,1986.231 ст.

 4. Смалій А, Галушка С. Плазмові дисплеї.-\\Комп’ютерний огляд.-№ 36,1998.

 5. Нашельский А.Я. Технология спецматериалов електронной техники.-М.Металургія,1993.-366 с.

 6. Нашельский А.Я. Технология полупроводниковых материалов.=М.Металлургия.1987.335 с.

 7. Пасынков В.В. Сорокин В.С. Материалы электронной техники.-М.Высш.шк.1986 г.

 8. Горелик С.С., Дашевский М.Я. Материаловедение полупроводников и диэлектриков.-М.:Металлургия,1998.-574 с.

 9. Ерошин С.С. Расчет и конструирование оборудования электронной промышленности.- Конспект лекций. Луганск, ВУГУ, 2007 г.-179с. Электронный вариант.

 10. Ерошин С.С. Расчет и конструирование оборудования электронной промышленности.- Конспект лекций. Луганск, ВУГУ, 2000 г.-179с.

 11. Оборудование производства интегральных микросхем и промышленные роботы: Учеб. для техникумов/ Ю. В. Панфилов, В. Т. Рябов, Ю. Б. Цветков.¾М.: Радио и связь, 1988.¾320 с.

 12. Волчкевич Л. И. и др. Автоматы и автоматические линии. Ч. I. Основы проектирования. Под ред. Шаумяна Г. А. Учеб. пособие для вузов. М., “Высш. школа”, 1976. 230 с.

 13. Волчкевич Л. И. и др. Автоматы и автоматические линии. Ч. II. Системы управления и целевые механизмы. Под ред. Шаумяна Г. А. Учеб. пособие для вузов. М., “Высш. школа”, 1976. 336 с.

 14. Шаумян Г. А. Основы теории проектирования станков-автоматов и автоматических линий.¾2-е изд., дополненное и исправленное.¾М.: Машгиз, 1949.¾262 с.

 15. Первицкий Ю. Д. Расчет и конструирование точных механизмов. Учебное пособие для вузов. Изд. 2-е, доп. и переработ. Л., “Машиностроение” (Ленингр. отд-ние), 1976. 456 с.

 16. Механизмы кулачковые, расчет и проектирование: Руководящий технический материал электронной промышленности/ Под ред. А. М. Рудермана. М., 1970.

 17. Рощин Г. И. Конструирование механизмов радиоэлектронной аппаратуры М., “Высш. школа”, 1973. 392 с.

 18. Блинов И. Г., Кожитов Л. В. Оборудование полупроводникового производства: Учебное пособие для студентов вузов.¾М.: Машиностроение, 1986.¾264 с.

 19. Соловьев А. И. Механизмы приборов в вакууме, газах и холоде. Библиотека приборостроителя.¾М.: Машиностроение, 1978, 80 с.

 20. Милосердин Ю. В., Лакин Ю. Г. Расчет и конструирование механизмов приборов и установок. Учебное пособие для приборостроительных инженерно-физических специальностей вузов.¾М.: Машиностроение, 1978, 320 с.

 21. Вопилкин Е. А. Расчет и конструирование механизмов приборов и систем: Учебное пособие для студентов вузов.¾М.: Высш. школа, 1980.¾463 с.

 22. ”Технология машиностроения” Т.Т 1,2. Под общей редакцией А.М. Дальского изд. МГТУ им. Баумана М:, 2001 г.

 23. Балабанов А.Н. “Краткий справочник технолога- машиностроителя”. М.: Издательство стандартов, 1992 г.

 24. Кондратьев А.Б. “Технология полупроводникового и электровакуумного машиностроения “. М.: В.Ш. 1969 г.

 25. Металин А.А. “Технология машиностроения “. Л.: Машиностроение, 1985 г.

 26. Ковшов А.Н. “Технология машиностроения “. М.: Машиностроение, 1987г.

 27. Корсаков В.С. “Основы конструирования приспособлений в машиностроении “. М.: Машиностроение, 1971 г.

 28. Гусев Н.Т. , Елисеев В.Г. , Маслов А.А. “Устройство числового программного управления “. М.: Высш. шк. ,1986 г

 29. Слободянюк Т.В.»Технология электронного машиностроения».Л.:СНУ.2006г.

 30. Бугуслаев В.А.,Цыпак В.И. «Основы технологии машиностроения».З.:ОАО «Мотор Сич».-2003г.

 31. Шехмейстер Е.И. «Общая технология электровакуумного производства».-М.: Высш. Школа, 1979.

 32. Волчкевич Л.И. Автоматизация производства электронной техники. − М.: ”Высшая школа”, 1990.  285 с.

 33. Кузнецов М.М., Волчкевич Л.И., Замчалов Ю.П. Автоматизация производственных процессов. − М.: ”Высшая школа”, 1997.

 34. Малов А.Н., Иванов Ю.И. Основы автоматики и автоматизации производственных процессов. − М.,1984.

 35. Костюк А.П., Гавриш Л.С., Ямпольский А.Г., Карлов А.Г. Промышленные роботы. Конструирование, управление, эксплуатация. − К., 1985.

 36. Волчкевич Л.И., Кузнєцов М.М., Усов Б.А. Автоматы. Автоматические линии. − М.: ”Высшая школа”, 1986.

 37. Александрова А.Т., Ермаков Е.С. Гибкие производственные системы электронной техники. − М.: ”Высшая школа”, 1991.

 38. Тамарченко В.С. Средства автоматизации и механизации сборки электровакуумных приборов. − М.: ”Машиностроение”, 1986.

 39. Силин Р.И., Стадник Я.Ф., Третько В.В. Основы автоматики и автоматизации производственных процессов. − Львов.: ”Высшая школа”, 1994.

 40. Автоматизация технологического оборудования микроэлектроники. М., Высшая школа, 1995.

Критерії оцінювання

Оцінювання рівня підготовки, тобто знань і умінь вступника, відбувається на підставі наступних критеріїв:

 1. Правильність відповіді;

 2. Ступінь усвідомлення програмного матеріалу;

 3. Вміння користуватись засвоєним матеріалом.

Результати фахового вступного випробування оцінюються за 12-ти бальною шкалою з урахування вищезазначених критеріїв за наступною шкалою:

^ Рівень підготовки

Вимоги рівня підготовки згідно критеріям оцінювання

Відповідність умінь та знать вступника рівню підготовки

Бал за
12-ти бальною системою


1

2

3

4

високий

Вступник глибоко і в повному обсязі володіє програмним матеріалом, грамотно, вичерпано та логічно викладає його в усній або письмовій формі. При цьому знає рекомендовану літературу, виявляє творчий підхід і правильно обґрунтовує прийняти рішення, добре володіє різносторонніми уміннями та навичками при виконанні практичних задач

Вище середнього рівня вимог

12

На середньому рівні вимог

11

Нижче середнього рівня вимог

10

середній

Вступник знає програмний матеріал, грамотно і за суттю викладає його в усній або письмовій формі, припускаючи незначні неточності в доказах, трактовці понять та категорій. При цьому володіє необхідними уміннями та навичками при виконанні практичних задач

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

9

На середньому рівні вимог

8

Нижче середнього рівня вимог

7

достатній

Вступник знає тільки основний програмний матеріал, припускає неточності, недостатньо чіткі формулювання, непослідовність у викладанні відповідей в усній або письмовій формі. При цьому нетривке володіння уміннями та навичками при виконанні практичних занять

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

6

На середньому рівні вимог

5

Нижче середнього рівня вимог

4

низький

Вступник не знає значної частини програмного матеріалу. При цьому припускає принципові помилки в доказах, трактовці понять та категорій, виявляє низьку культуру оформлення знань, не володіє основними уміннями та навичками при виконанні практичних задач. Вступник відмовляється від відповіді на контрольні запитання

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

3

На середньому рівні вимог

2

Нижче середнього рівня вимог

1

дуже низький

Знання та уміння з програмного матеріалу практично відсутні
0


Низький та дуже низький рівень підготовки є недостатніми для участі у рейтинговому конкурсі на зарахування.


^ Порядок проведення фахового вступного випробування

Фахове вступне випробування проводиться у формі тестування. Для проведення тестування формуються окремі групи вступників в порядку надходження (реєстрації) документів. Список допущених до тестування ухвалюється рішенням фахової атестаційної комісії, про що складається відповідний протокол, який передається до приймальної комісії.

Для проведення тестування фаховою атестаційною комісією попередньо готуються тестові завдання відповідно до «Програми фахового вступного випробування». Програма фахового вступного випробування оприлюднюється засобами наочної інформації на Web-сайті СНУ ім. В.Даля (http://www.snu.edu.ua) та інформаційних стендах кафедри.

Фахове вступне випробування проводиться у строки передбачені Умовами прийому до СНУ ім.В.Даля.

На тестування вступник з'являється з паспортом. Вступник одержує „Лист тестового завдання”, який містить 12 питань з варіантами відповіді, за дисциплінами, зазначеними у програмі фахових випробувань, і відповідає на них впродовж 30 хвилин. Користуватися при підготовці друкованими або електронними інформаційними засобами забороняється.

Результати фахового вступного випробування оцінюються за 12-бальною шкалою за правилами вказаними в розділі “Критерії оцінювання” даної пояснювальної записки і відмічаються у «Листі тестового завдання». Рівень знань вступника за результатами тестування заноситься також до відомості і підтверджується підписами трьох членів фахової комісії. Відомість оформляється одночасно з «Екзаменаційним листом» вступника і передається до приймальної комісії.

Заяву про апеляцію вступник може подати в день оголошення результатів до 17.00 години


Голова фахової атестаційної

комісії ______________ проф. Кравченко О.П.


Завідувач кафедри ______________ проф. Єрошин С.С.

Схожі:

Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка пояснювальна записка
move to 213-161267
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка пояснювальна записка
...
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161262
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161259
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161256
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161255
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161300
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161253
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161252
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161250
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161249
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи