Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка icon

Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
Скачати 308.92 Kb.
НазваЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
Дата01.08.2012
Розмір308.92 Kb.
ТипДокументи


СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ім. Володимира Даля

Кафедра правознавства


Затверджую


Ректор _____ О.Л. Голубенко

«_____» ___________ 2012 р.


Пояснювальна записка


щодо проведення фахового випробування для осіб,
які вступають на вакантні місця нормативного терміну навчання
освітньо-професійної програми підготовки БАКАЛАВРІВ з напряму підготовки „Право” (за галузями знань 0304 )

за спеціальністю 6.03040101 „Право”

на базі раніш здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста


Пояснювальна записка складається з:

 • Програми фахових вступних випробувань;

 • Вимог до рівня підготовки вступників;

 • Переліку рекомендованої літератури;

 • Критеріїв оцінювання;

 • Порядку проведення фахового випробування.Луганськ, 2012

1. Програма фахового вступного випробування


Фахові вступні випробування включають перевірку знань, набутих у середньому спеціальному навчальному закладі з наступних дисциплін.


^ Теорія держави і права

Теорія держави і права в системі юридичних наук. Поняття й ознаки держави. Поняття державного суверенітету. Теорії виникнення держави. Типологія держав. Демократія і автократія як два типи державності. Федерація як форма державного устрою: поняття, основні ознаки.

Поняття і основні функції держави. Правова держава та її основні ознаки. Унітарна держава: поняття та основні ознаки. Президентська республіка: основні ознаки. Визначення поняття «право». Поняття, структура та ознаки норми права. Юридичні факти, їх класифікація. Застосування норм права. Поняття законності та її гарантії. Тлумачення норм права: офіційне, аутентичне, доктринальне. Підзаконні нормативні акти, їх види. Систематизація нормативно-правових актів. Кодифікація. Закон. Основні правові ознаки закону. Право в системі соціальних норм суспільства. Поняття та елементи правовідносин. Поняття і структура правопорушення. Види правопорушень. Поняття та види юридичної відповідальності. Поняття правоздатності і дієздатності.


^ Конституційне право

Поняття, предмет та метод конституційного права України як галузі права. Джерела конституційного права України. Юридичні властивості Конституції України. Характеристика форми української держави. Конституційно-правовий статус об’єднань громадян в Україні.

Поняття та принципи конституційно-правового статусу людини і громадянина в Україні. Поняття та принципи громадянства України. Набуття громадянства України. Припинення громадянства України. Конституційно-правовий статус іноземців та осіб без громадянства в Україні.

Поняття та види конституційних прав та свобод людини і громадянина. Конституційні обов’язки людини і громадянина в України. Гарантії прав та свобод людини і громадянина: поняття, види.

Поняття та види виборів в Україні. Види виборчих систем та їх застосування в Україні. Поняття, види та порядок проведення референдумів в Україні.

Місце і роль Верховної Ради України в системі органів державної влади: ознаки, склад, порядок формування, строки повноважень, дострокове припинення повноважень парламенту України. Повноваження Верховної Ради України. Правова природа, місце та роль інституту глави держави в правовій системі України. Повноваження Президента України. Склад та порядок формування Кабінету Міністрів України. Припинення повноважень Кабінету Міністрів України. Повноваження Кабінету Міністрів України. Поняття та система центральних органів виконавчої влади в Україні. Система, порядок формування та повноваження місцевих органів виконавчої влади в України.

Конституційні засади здійснення судочинства в Україні. Місце Конституційного Суду України в системі органів державної влади України, порядок формування та структура КСУ. Повноваження Конституційного Суду України.

Поняття, принципи (засади) та система територіального устрою України. Автономна Республіка Крим як територіальна автономія у складі України: поняття, ознаки. Поняття та юридична природа місцевого самоврядування в Україні. Сільські, селищні, міські ради: порядок формування, повноваження, структура, організація роботи. Сільський, селищний та міський голова: порядок обрання, повноваження, підстави дострокового припинення повноважень.


^ Адміністративне право України

Державне управління: поняття, ознаки, функції. Адміністративне право: поняття, предмет, метод. Поняття, властивості та підстави виникнення адміністративно-правових відносин. Адміністративно-правовий статус громадян України. Адміністративно-правовий статус іноземців та осіб без громадянства. Поняття та основні принципи державної служби. Вимоги щодо вступу на державну службу. Орган виконавчої влади: поняття, ознаки, види.

Система органів виконавчої влади. Повноваження Президента України щодо виконавчої влади. Правовий статус центральних органів виконавчої влади. Форми управлінської діяльності: поняття, класифікація. Акт управління: поняття, основні ознаки, види. Адміністративний договір: поняття ознаки.

Методи управління: поняття, ознаки, види. Заходи адміністративного примусу та їх класифікація. Поняття та ознаки адміністративної відповідальності. Адміністративне правопорушення: поняття, ознаки. Юридичний склад адміністративного правопорушення: поняття, елементи. Характеристика адміністративних стягнень. Контроль за законністю в державному управлінні та його види. Нагляд за законністю в державному управлінні та його види.

Поняття, загальні та особливі ознаки адміністративного процесу. Принципи адміністративного процесу. Провадження в справах про адміністративні правопорушення: поняття, ознаки, суб’єкти. Державна реєстрація нормативних актів органів виконавчої влади. Реєстрація об’єднань громадян. Управління адміністративно-політичною сферою: поняття, особливості. Міліція в Україні: поняття, система та функції. Система органів управління юстицією. Основи організації системи освіти. Органи управління освітою. Поняття та особливості міжгалузевого управління.


^ Трудове право

Загальна характеристика Кодексу законів про працю України. Поняття, сторони, умови та зміст трудового договору. Сутність та особливість трудових правовідносин. Сутність, зміст та порядок укладення колективного договору.

Умови і порядок прийняття на роботу. Порядок укладання трудового договору та його зміст. Порядок та підстави припинення трудового договору з ініціативи працівника. Порядок та підстави припинення трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу. Робочий час і його види. Тривалість робочого часу. Поняття і тривалість скороченого та неповного робочого часу. Поняття, види і тривалість часу відпочинку. Особливості видів та тривалості робочого часу і часу відпочинку неповнолітніх.

Поняття, зміст та методи забезпечення трудової дисципліни. Поняття та зміст правил внутрішньої трудової дисципліни. Класифікація актів, що регулюють внутрішній трудовий розпорядок. Поняття, види та підстави застосування дисциплінарних стягнень. Порядок, терміни та процедура накладання (зняття) дисциплінарних стягнень. Поняття прогулу та зміст відповідальності, що наступає за прогул. Відповідальність за прихід на роботу в нетверезому стані. Ознаки, які свідчать, що особа знаходиться в нетверезому стані. Види та підстави застосування матеріальної відповідальності працівників за шкоду, заподіяну з їх вини підприємству. Поняття та порядок розгляду індивідуальних трудових спорів.


^ Кримінальне право

Загальна частина. Поняття та ознаки злочину. Класифікація злочинів. Поняття, підстава, межі та форми реалізації кримінальної відповідальності. Чинність законодавства про кримінальну відповідальність в часі, просторі і по колу осіб.

Поняття складу злочину. Елементи та ознаки складу злочину. Поняття, форми та види вини. Стадії вчинення злочину: поняття, види, кримінально-правова характеристика. Поняття, ознаки та форми співучасті у злочині. Види співучасників злочину. Поняття та види причетності до злочину. Множинність злочинів та її форми. Необхідна оборона та умови її правомірності. Перевищення меж необхідної оборони. Крайня необхідність та її відмежування від необхідної оборони.

Поняття, ознаки та мета покарання. Система покарань за законодавством про кримінальну відповідальність України. Основні покарання, їх види та характеристика. Додаткові покарання, їх види та характеристика. Покарання, що можуть застосовуватися як основні, так і як додаткові. Загальні засади призначення покарання. Призначення покарання за сукупністю злочинів і за сукупністю вироків. Призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено законом. Кримінально-правова характеристика довічного позбавлення волі. Звільнення від відбування покарання з випробуванням. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності. Звільнення від відбування покарання у зв’язку із закінченням строків давності виконання обвинувального вироку. Поняття та види звільнення від кримінальної відповідальності. Поняття судимості та строки її погашення.

^ Особлива частина. Кримінально-правова характеристика державної зради. Кримінально-правова характеристика шпигунства. Кримінально-правова характеристика посягання на життя державного чи громадського діяча. Кримінально-правова характеристика диверсії.

Кримінально-правова характеристика бандитизму. Поняття і види злочинів проти власності. Відмежування крадіжки, грабежу і розбою за способами вчинення, за об’єктом злочину та за особливістю конструкції об’єктивної сторони складу злочину.

Поняття та види вбивства. Кримінально-правова характеристика умисного вбивства при обтяжуючих обставинах. Кримінально-правова характеристика умисних вбивств при пом’якшуючих обставинах. Поняття та види злочинів проти волі, честі та гідності особи. Юридичний аналіз складу злочину „зґвалтування”. Кримінально-правова характеристика ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів. Кримінально-правова характеристика обману покупців та замовників.

Кримінально-правова характеристика зловживання владою або службовим становищем. Кримінально-правова характеристика перевищення влади або службових повноважень. Кримінально-правова характеристика хабарництва. Кримінально-правова характеристика притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності. Кримінально-правова характеристика контрабанди. Кримінально-правова характеристика хуліганства. Кримінально-правова характеристика незаконного заволодіння транспортним засобом. Кримінально-правова характеристика незаконного виробництва, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Кримінально-правова характеристика шахрайства з фінансовими ресурсами. Кримінально-правова характеристика службового підроблення. Кримінально-правова характеристика службової недбалості.

Кримінально-правова характеристика незаконного полювання. Кримінально-правова характеристика незаконного зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом. Кримінально-правова характеристика втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність. Кримінально-правова характеристика умисного знищення чи пошкодження майна. Кримінально-правова характеристика привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Кримінально-правова характеристика вимагання. Кримінально-правова характеристика заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою. Кримінально-правова характеристика умисного вбивства. Кримінально-правова характеристика погрози вбивством. Кримінально-правова характеристика доведення до самогубства. Кримінально-правова характеристика зараження вірусом імунодефіциту людини. Кримінально-правова характеристика зараження венеричною чи іншою невиліковною хворобою. Кримінально-правова характеристика незаконного проведення аборту. Кримінально-правова характеристика торгівлі людьми або іншої незаконної угоди щодо людини.

Кримінально-правова характеристика перешкоджання здійсненню виборчого права. Кримінально-правова характеристика порушення таємниці голосування. Кримінально-правова характеристика грубого порушення законодавства про працю. Кримінально-правова характеристика порушення вимог законодавства про охорону праці. Кримінально-правова характеристика порушення порядку зайняття господарською та банківською діяльністю. Кримінально-правова характеристика фіктивного підприємництва.

Кримінально-правова характеристика погрози або насильства щодо судді, народного засідателя чи присяжного. Кримінально-правова характеристика втручання в діяльність судових органів. Кримінально-правова характеристика завідомо неправдивого повідомлення про вчинення злочину. Кримінально-правова характеристика завідомо неправдивого показання. Кримінально-правова характеристика закликів до вчинення дій, що загрожують громадському порядку. Кримінально-правова характеристика створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань. Кримінально-правова характеристика посягання на життя судді, народного засідателя чи присяжного у зв’язку з їх діяльністю, пов’язаною із здійсненням правосуддя. Кримінально-правова характеристика самоправства. Кримінально-правова характеристика порушення правил безпеки руху або експлуатації транспорту особами, що керують транспортними засобами. Кримінально-правова характеристика постановлення суддею (суддями) завідомо неправдивого вироку, рішення, ухвали або постанови. Поняття та види військових злочинів. Кримінально-правова характеристика придбання, отримання, зберігання чи збуту майна, одержаного злочинним шляхом.


^ Кримінально-процесуальне право

Принцип усності і безпосередності. Незмінність складу суду при розгляді кримінальної справи. Принцип змагальності в кримінальному процесі. Принцип державної мови судочинства і його значення в кримінальному процесі. Принцип забезпечення підозрюваному, обвинуваченому, підсудному права на захист. Незалежність суддів і народних засідателів при відправленні правосуддя і підкорення їх тільки закону. Дія кримінально-процесуального закону в просторі, в часі, за колом осіб. Поняття стадії кримінального процесу. Система стадій, загальна характеристика кожної з них.

Предмет доказування у кримінальному процесі. Підстави призначення експертизи. Випадки обов'язкового призначення експертизи. Права, обов'язки і відповідальність експерта.

Обставини, які виключають можливість участі у справі суддів, прокурора, слідчого, особи, що провадить дізнання. Порядок їх відводу. Строки досудового слідства і строки тримання обвинуваченого під вартою. Порядок продовження цих строків.

Підстави, умови і порядок зупинення досудового слідства. Порядок поновлення досудового слідства. Підстави і порядок об'єднання справ у одному провадженні. Виділення справи в окреме провадження. Запобіжні заходи та інші заходи процесуального примусу, порядок їх застосування. Зміна і доповнення обвинувачення в стадії досудового розслідування. Процесуальні гарантії прав особи в кримінальному судочинстві. Види рішень, які приймаються в стадії порушення кримінальної справи. Порядок їх оскарження.

Судові дебати, їх значення і порядок. Структура і зміст обвинувальної промови прокурора і промови захисника. Останнє слово підсудного і його значення. Структура, зміст і значення обвинувального висновку. Співвідношення обвинувального висновку і постанови про притягнення особи як обвинуваченого.

Речові докази, поняття, основні види. Вирішення питання про речові докази при розгляді кримінальної справи. Поняття та види вироків. Поняття і значення перегляду вироків, ухвал і постанов в апеляційному порядку, його відмінність від касаційного перегляду. Справи публічного, приватно-публічного і приватного обвинувачення. Повноваження начальника слідчого відділу. Цивільний позивач і цивільний відповідач, їх процесуальний статус. Поняття обвинуваченого, його процесуальний статус. Поняття потерпілого і його процесуальний статус. Процесуальні повноваження слідчого. Прокурор. Загальна характеристика його повноважень у кримінальному процесі.


Криміналістика

Криміналістична характеристика вбивств. Розслідування грабежів та розбійних нападів. Розслідування вимагання. Розслідування злочинів вчинених службовою особою. Тактика обшуку місцевості. Порядок допиту свідків і потерпілих на досудовому слідстві. Стадії та послідовність огляду місця події. Огляд і освідування. Обшук і виїмка. Порядок і підстави проведення цих слідчих дій. Поняття, види, тактика проведення пред'явлення для впізнання. Особливості провадження у справах про злочини неповнолітніх.


^ Цивільне право

Цивільне право як галузь права: поняття, предмет, метод, функції та принципи. Цивільне законодавство: поняття та система. Дія цивільного законодавства в просторі, часі та за колом осіб.

Цивільні правовідносини: поняття та види. Елементи цивільних правовідносин. Обмеження дієздатності фізичної особи. Недієздатність фізичної особи. Особливості правового статусу фізичної особи-підприємця. Поняття та ознаки юридичної особи. Види юридичних осіб за цивільним законодавством України. Правосуб’єктність юридичної особи. Органи юридичної особи. Представництва та філії. Виникнення (створення) юридичної особи. Припинення юридичної особи. Держава, територіальні громади та інші публічно-правові утворення як учасники цивільно-правових відносин.

Речі як об’єкти цивільно-правових відносин. Класифікація речей. Поняття майна. Цінні папери та гроші як об’єкти цивільно-правових відносин: поняття, ознаки, види. Результати робіт та послуги як об’єкти цивільно-правових відносин.

Юридичний факт як підстава виникнення, зміни та припинення цивільно-правових відносин: поняття та види. Юридичний склад. Правочин як підстава виникнення, зміни і припинення цивільних правовідносин. Види правочинів. Умови дійсності правочинів.

Форма правочину та наслідки її недотримання. Недійсність правочинів: поняття, види та правові наслідки. Нікчемні та оспорювані правочини. Поняття, способи, принципи, та межі здійснення цивільних прав і виконання цивільних обов’язків. Представництво в цивільному праві. Поняття та зміст права на захист цивільних прав. Самозахист цивільних прав. Способи захисту цивільних прав.

Поняття, функції та види цивільно-правової відповідальності. Підстави та умови цивільно-правової відповідальності. Принцип повноти відшкодування завданої шкоди. Збільшення та зменшення розміру відшкодування шкоди в цивільному праві. Строки та терміни існування та здійснення суб’єктивних цивільних прав. Позовна давність в цивільному праві. Особисті немайнові права фізичних осіб.

Поняття власності та права власності. Зміст права власності. Підстави та способи виникнення права власності. Підстави та способи припинення права власності. Поняття, підстави виникнення та види спільної власності. Поняття та види обмежених речових прав. Цивільно-правовий захист речових прав. Поняття, функції та джерела авторського права. Об’єкти та суб’єкти авторського права. Поняття, види, об’єкти, суб’єкти та зміст суміжних прав. Право на винахід, корисну модель та промисловий зразок. Поняття та умови патентоздатності. Поняття та види прав на засоби індивідуалізації товарів, робіт і послуг та їх виробників.

Поняття та зміст зобов’язання в цивільному праві. Підстави виникнення та припинення зобов’язань в цивільному праві. Суб’єкти зобов’язання в цивільному праві. Множинність у зобов’язаннях. Уступка вимоги та перевід боргу у зобов’язаннях. Поняття, принципи та умови виконання зобов’язання. Поняття та значення цивільно-правового договору. Система цивільно-правових договорів. Зміст та форма цивільно-правового договору. Укладення, зміна та припинення договору.

Договір купівлі-продажу: поняття, юридичні ознаки, сторони, форма та істотні умови. Права покупця у разі придбання речі неналежної якості за договором купівлі-продажу. Роздрібна купівля-продаж. Поняття, юридичні ознаки, сторони та істотні умови договору поставки. Договір дарування. Пожертва. Договір ренти. Договір довічного утримання.

Договір найму (оренди): поняття, юридичні ознаки, сторони, істотні умови та форма. Права та обов’язки сторін за договором найму (оренди). Договір прокату. Поняття та види лізингу.

Поняття, юридичні ознаки, сторони, істотні умови та форма договору перевезення вантажу. Права та обов’язки сторін за договором перевезення вантажу. Відповідальність перевізника за втрату, нестачу, псування та пошкодження вантажу.

Страхування: поняття, суб’єкти та об’єкти. Основні страхові поняття. Форми та види страхування. Договір страхування: поняття, юридичні ознаки, істотні умови, форма та зміст. Підстави відмови страховика від здійснення страхової виплати.

Договір зберігання поняття, юридичні ознаки, сторони та істотні умови. Права та обов’язки сторін за договором зберігання. Спеціальні види зберігання.

Договір доручення: поняття, юридичні ознаки, сторони, істотні умови, форма та зміст.

Договір комісії: поняття, юридичні ознаки, сторони, предмет, форма та зміст.

Договір підряду: поняття, юридичні ознаки, сторони, істотні умови, форма та зміст. Договір будівельного підряду.

Ліцензія на використання об’єкта права інтелектуальної власності. Види ліцензій. Ліцензійний договір: поняття, юридичні ознаки, сторони, істотні умови, форма та зміст. Договір комерційної концесії: поняття, юридичні ознаки, сторони, істотні умови, форма та зміст. Договір комерційної субконцесії.

Особливості договору простого товариства. Припинення договору простого товариства.

Поняття, елементи та зміст договору позики. Поняття, елементи та зміст кредитного договору. Поняття, елементи та зміст договору банківського вкладу. Поняття, елементи та зміст договору банківського рахунку. Основні форми безготівкових розрахунків.

Поняття та підстави виникнення зобов’язань із відшкодування шкоди. Відшкодування юридичною або фізичною особою шкоди, завданої їхнім працівником чи іншою особою. Відшкодування шкоди, завданої незаконними діями чи бездіяльністю органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури та суду. Відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки. Відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я фізичної особи. Відшкодування моральної шкоди.

Поняття та види спадкування. Склад спадщини. Відкриття спадщини. Час та місце відкриття спадщини. Спадкування за законом: поняття та особливості. Спадкування за заповітом: поняття та види заповітів. Скасування та зміна заповіту. Здійснення права на спадщину: способи та строк прийняття спадщини, наслідки пропущення строку, право на відмову від спадщини, відумерлість спадщини, охорона спадкового майна.


^ Цивільне-процесуальне право

Поняття цивільного процесуального права, його предмет, метод і система. Співвідношення цивільного процесуального права з іншими галузями права України.

Поняття принципів цивільного процесуального права та їх значення. Принципи закріплені Конституцією України. Принципи закріплені законодавством про цивільне судочинство.

Суб’єкти цивільних процесуальних правовідносин та їх класифікація. Особи, які беруть участь у справі: їх поняття, склад та правовий статус. Особи, які є іншими учасниками цивільного процесу: їх поняття, склад та правовий статус. 

Види підсудності та їх характеристика. Правила про підсудність. Поняття сторін в цивільному процесі і їх процесуальні права і обов’язки. Поняття третіх осіб. Треті особи, які заявляють самостійні вимоги. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог. Цивільне процесуальне представництво. Види представництва.

Поняття і види витрат у цивільному процесі, їх значення.

Поняття і мета доказування в цивільному процесі. Поняття доказів у цивільній справі. Поняття предмету доказування. Обставини, які не підлягають доказуванню. Види засобів доказування. Пояснення сторін, третіх осіб та їхніх представників. Показання свідків. Письмові докази. Речові докази. Експертиза та висновок експерта.

Поняття позову, його елементи, види позовів. Позовна заява. Забезпечення позову. Відкриття провадження як стадія цивільного процесу. Процесуальний порядок.

Підготовка справи до судового розгляду як стадія цивільного процесу. Попереднє судове засідання. Поняття і значення стадії судового розгляду цивільних справ. Судове засідання – процесуальна форма судового розгляду. Поняття і форми судових рішень. Суть і значення стадії апеляційного оскарження рішення суду першої інстанції. Суб’єкти права апеляційного оскарження. Право касаційного оскарження та його строк. Підстави касаційного оскарження. Касаційна скарга.

Перегляд судових рішень у зв’язку з винятковими обставинами як різновид касаційного провадження. Суть і значення перегляду у зв’язку з нововиявленими обставинами рішень, ухвал і постанов, що набрали законної сили.

Звернення судових рішень до виконання.


^ Земельне право України

Поняття, предмет, метод, принципи земельного права. Система земельного права. Співвідношення земельного права з іншими галузями права. Джерела земельного права. Земельна реформа в Україні. Поняття, структура, види земельних правовідносин. Суб'єкти права власності на землю. Поняття і зміст права власності на землю. Право власності на землю юридичних осіб. Спільна власність на землю. Порядок та форми передачі земель у приватну власність. Придбання земельних ділянок на підставі цивільно-правових угод. Земельні торги. Право оренди земельної ділянки. Порядок встановлення та дія земельного сервітуту.

Система органів управління земельним фондом. Моніторинг земель. Поняття та завдання охорони земель. Поняття, види земельних спорів та порядок їх вирішення. Загальна характеристика юридичної відповідальності за порушення земельного законодавства. Поняття та склад земель сільськогосподарського призначення. Правовий режим земель житлової і громадської забудови. Особливості правового режиму земель водного фонду. Встановлення та зміна цільового призначення земель. Право власності на землю територіальних громад. Право власності на землю держави. Обмеження прав на земельну ділянку. Порядок безоплатної приватизації земельних ділянок. Підстави примусового припинення права власності на землю. Плата за землю.


^ Господарське право України

Поняття та види господарської діяльності. Поняття та ознаки некомерційної діяльності. Господарські правовідносини: поняття, ознаки, види. Правовий режим ліцензування господарської діяльності. Правовий режим патентування господарської діяльності. Учасники господарських правовідносин. Суб’єкти господарських правовідносин. Поняття, види. Порядок створення підприємств. Державна реєстрація та перереєстрація, скасування державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності Поняття, способи та підстави припинення суб’єктів господарювання. Правове становище казенного підприємства. Поняття та види господарських товариств. Майно і майнові права в господарському товаристві. Правовий режим дивідендів. Порядок створення акціонерного товариства. Правове становище акціонерів. Управління акціонерним товариством. Господарські об’єднання: поняття, види, правове становище. Поняття і правове становище промислово-фінансових груп.

Право власності на засоби виробництва: поняття, форми і види. Правовий режим і структура майна підприємства. Право власності, право господарського відання, право оперативного управління: взаємозв’язок понять та їх відмінність. Господарський договір: поняття, ознаки, функції. Класифікація господарських договорів. Поняття та підстави відповідальності в господарському праві. Види господарсько-правової відповідальності. Поняття, ознаки та суб’єкти банкрутства. Стадії провадження у справах про банкрутство. Судові процедури, що застосовуються у процесі провадження в справах про банкрутство.

Види порушень та форми відповідальності за порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Поняття і принципи приватизації, прядок приватизації державного майна. Способи приватизації. Угоди приватизації. Поняття та види бірж. Правове становище товарної та фондової бірж. Поняття та правове забезпечення зовнішньоекономічної діяльності. Спеціальні правила здійснення зовнішньоекономічної діяльності. Поняття, види і форми здійснення іноземних інвестицій. Правове становище підприємства з іноземними інвестиціями. Гарантії захисту прав іноземних інвесторів. Поняття і види спеціальних (вільних) економічних зон. Порядок створення і ліквідації спеціальних (вільних) економічних зон.


^ Аграрне право України

Законодавче забезпечення аграрної реформи. Правові особливості приватизації в АПК. Правове становище сільськогосподарських виробничих кооперативів. Правове становище особистих селянських господарств Державне регулювання та керівництво сільським господарством Законодавство, яке регулює правове положення фермерських господарств України. Джерела аграрного права України, їх характеристика. Трудові відносини фермерських господарств. Особливості здійснення банкрутства сільськогосподарських підприємств. Організація юридичного обслуговування та здійснення керівництва правовою роботою. Правове регулювання сільськогосподарської дорадчої служби. Поняття і суть колективної демократії. Особливості управління справами сільськогосподарських підприємств кооперативного типу.


^ Господарсько-процесуальне право України

Історія формування і розвитку господарського процесу. Принципи господарського судочинства. Правова природа господарських судів та їх місце у судовій системі України. Досудове врегулювання господарських спорів. Позов у господарському процесі. Вирішення господарських спорів у першій інстанції. Перегляд судових рішень в апеляційному порядку. Перегляд судових рішень в касаційному порядку. Перегляд рішення, ухвали, постанови господарського суду за ново виявленими обставинами. Виконання рішення, ухвали, постанови господарського суду.


^ Екологічне право України

Поняття та загальна характеристика екологічних прав та обов’язків громадян. Функції державного управління в галузі охорони довкілля. Юридична відповідальність за екологічні правопорушення. Правовий режим використання водних ресурсів. Правова охорона та використання лісів. Правова охорона та використання надр. Правова охорона тваринного світу. Правовий режим використання рослинного світу. Правовий режим охорони та використання атмосферного повітря. Міжнародне співробітництво України у сфері охорони довкілля.


^ 2. Вимоги до рівня підготовки вступників


Вступник повинен

знати:

 • теоретичні основи теорії держави і права;

 • основні правові засади побудови сучасної української держави;

 • структуру влади в Україні та основні права й обов’язки кожної гілки державної влади;

 • поняття та види джерел права, основи державної правотворчості;

 • основний зміст конституційного статусу громадянина України;

 • основи адміністративного права, а саме: поняття органів виконавчої влади в державі, порядок їх утворення, права й обов’язки, поняття статусу держаного службовця, джерела адміністративного права, поняття адміністративного правопорушення, види адміністративних стягнень та порядок їх застосування;

 • основи цивільного права та цивільно-процесуального права;

 • основи кримінального права та кримінально-процесуального права;

 • основи українського трудового права, а саме: особливості трудових правовідносин, трудові права і обов'язки громадян, права і обов'язки роботодавців, поняття трудового договору, його зміст, види, порядок укладення, поняття переведення та переміщення, підстави та порядок припинення трудового договору, поняття, види дисциплінарної та матеріальної відповідальності, основні юридичні поняття і категорії в трудовому праві.уміти:

 • самостійно застосовувати теоретичні знання по конституційному, адміністративному та трудовому праву для аналізу конкретних, юридично- значущих ситуацій, тих, що виникають в ході реалізації державного управління в органах виконавчої влади; аналізувати та застосовувати нормативний матеріал, діференцювати нормативні акти по їх юридичній силі, володіти загальними поняттями й категоріями адміністративного та трудового права як інструментами і засобами виконання обов’язків державного службовця, мати навики сучасного логічно-послідовного, аргументованого юридичного мислення, що спирається на світовий і вітчизняний правовий досвід;

 • аналізувати й вирішувати юридичні проблеми у сфері адміністративних та трудових правовідносин;

 • класифікувати і характеризувати різні види суспільних правовідносин;

 • матеріальні й процесуальні норми, що регламентують суспільні відносини, зокрема в сфері державного управління;

 • процедуру й порядок розгляду різних трудових й адміністративних спорів;

 • міжнародно-правові стандарти у області державного будівництва, державного управління, правового регулювання праці в умовах ринкових відносин.


^ 3. Перелік рекомендованої літератури


Теорія держави і права

 1. Основи держави і права: Навчальн. посібник/ під ред. A.M. Колодія, А.Ю. Олейника. - К.: Либідь, 1997.-206 с.

 2. Основи держави і права / Під ред. В.В.Комарова - Харків: Право, 1996. - 169 с.

 3. Антологія української юридичної думки. В 6 т. / Редкол.: Ю.С. Шемшученко та ін. Том 6.: Цивільне право / відп. ред. Я.М. Шевченко. - К., 2003.

 4. Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права. – М.: Юрист. – 2007.

 5. Скакун О.Ф., Подберезский Н.К. Теория права и государства. – Харьков. – 2007.

 6. Прусс В.М., Шемякин А.Н., Короткий Т.Р. Теория государства и права (вводный курс). – Одесса. – 2006.

 7. Хропанюк В.Н. Теория государства и права. – М.: Интерстиль. – 2007.

 8. Теория государства и права / Под ред. Марченко М.Н. – М.: Зерцало. – 2007.

 9. Лазарев В.В., Липень С.В. Теория государства и права. – М.: Спарк. – 2008.

 10. Комаров С.А. Общая теория государства и права. – М.: Юрайт. – 2007.

 11. Венгеров А.Б. Теория государства и права. – М.: Новый Юрист. – 2008.

 12. Конституція України. Коментар законодавства про права і свободи людини і громадянина. К.: Парламентське вид-во.- 1999. - 536 с.

 13. Шульженко Ф.М., Андрусяк Т.Г. Історія політичних і правових учень. -К: Юрінком Інтер. - 1999. - 456 с.

 14. Теорія держави і права : навч. посіб. / [О. М. Головко, І. М. Погрібний, О. В. Волошенюк та ін.] ; за заг. ред. І. М. Погрібного ; МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х. : ХНУВС, 2010. – 276 с.


Конституційне право

 1. Конституция Украины// Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1996. - №30. - Ст. 141.

 2. Закон України «Про громадянство України» // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2001. - № 13. - Ст.65

 3. Кравченко В. В. Конституційне право України: Навчальний посібник.-Вид. 3-тє, виправл. та доповн.- К.: Атіка, 2004- 512 с.

 4. Конституційне право України: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / За ред. В. П. Колісника та Ю. Г. Барабаша. -X .: Право, 2008.-416 с.

 5. Конституційне право України. Академічний курс: Підруч.: У 2 т. / За заг. ред. Ю. С. Шемшученка. - К.: Юридична думка, 2008. -Т. 2.-800 с.

 6. Конституційні права, свободи і обов'язки людини і громадянина в Україні / За ред. акад. НАН України Ю. С. Шемшученка. - К.: Юридична думка, 2008. - 252 с.

 7. Кравченко В. В. Конституційне право України: Навч. посіб. - Вид. 6-те, випр. та доповн. - К.: Атіка, 2009. - 608 с.

 8. Правова система України: історія, стан та перспективи: історія, стан та перспективи: У 5 т. / Т. 2 : Конституційні засади правової системи України і проблеми її вдосконалення. -X.: Право, 2008. - 728 с.

 9. Теліпко В, Е. Конституційне та конституційно-процесуальне право України: Навч. посіб. - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 568 с.

 10. Серьогін В. О. Конституційне право України : навч. посіб. / В. О. Серьогін ; МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х. : ХНУВС, 2010. – 368 с.Адміністративне право

 1. Кодекс України про адміністративні правопорушення // Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР). – 1984. - додаток до № 51, ст.1122.

 2. Закон України «Про державну службу» // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 52. - Ст. 490.

 3. Закон України «Про міліцію» // Відомості Верховної Ради України . - 1991. - № 4. - Ст. 20; 1998. - № 17, - Ст. 80.

 4. Колпаков В.К., Кузьменко О.В. Адміністративне право України: Підручник— К.: Юрінком Інтер, 2003. - 544 с

 5. Адміністративне право України: Підручник/ Ю. П. Битяк, В. М. Гаращук, О. В. Дьяченко та ін.; За ред. Ю. П. Битяка; Мін-во освіти і науки України. - К.: Юрінком Інтер, 2005. - 543 с.

 6. Адміністративне право України : [навчальний посібник] : [у 2-х томах] / [Галунько В.В., Олефір В.І., Пихтін М.П. та ін] ; за заг. ред. В.В. Галунька. — Херсон : ПАТ «Херсонська міська друкарня» 2011.


Трудове право

 1. Конституция Украины// Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1996. - №30. - Ст. 141.

Кодекс законів про працю України // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1971 - Додаток до №50.

 1. Прокопенко В.І. Трудове право Украины. – Х.: “Основа”, 2006. – 536с.

 2. Смолярчук В.И. Источники советского трудового права.-М., 1968г.

 3. Смирнов О.В. Основные принципы советского трудового права. М., 1977г.

 4. Маврин С.П. Современные проблемы Общей части российского трудового права.-СПБ.1993.

 5. Толкунова В.Н. Трудовое право. Конспект лекций.- М., 1998.

 6. Толкунова В.Н., Гусов К.Н. Трудовое право России.- М.6 Юрист, 2004.

 7. Трудовое право. Учебник /под ред.О.В.Смирнова.- М.: Проспект, 2005.

 8. Венедиктов В.С. Теоретические проблемы юридической ответственности в трудовом праве. - Х., НПКФ Консум, 2006

 9. Венедиктов В.С. Трудовой договор (контракт) по законодательству Украины. - Х., НПКФ Консум, 1996

 10. Лазор Л.И. Правовое регулирование трудового договора работников угольной промышленности. -М., ИПК Углепрома СССР, 1989

 11. Лазор Л.І., Прилипко С.М., Ярошенко О.М. Трудове право. Підручник. – Харків/ За заг.ред. Л.І.Лазор, С.М.Прилипка, О.М.Ярошенка: Видавництво “ФІНН”, 2009. – 434 с.

 12. Лазор Л.И., Прилипко С.Н., Ярошенко О.Н. Право социального обеспечения в Украине: Учебник. – Луганск / Под общ. Ред. Л.И.Лазор, С.Н.Прилипко, О.Н.Ярошенко: ООО «Виртуальная реальность», 2010. – 456 с.

 13. Прокопенко В.І. Трудове право: Курс лекцій, - К., Вентурі, 1996

 14. Ставцева А.И. Хохрякова О.С. Трудовой договор. -М., Юридическая литература, 1983

 15. Сыроватская Л.А. Трудовое право. - М.: Высшая школа, 1995

 16. Толкунова В.Н. Гусов К.Н. Трудовое право России. - М., Юрист, 1995

 17. Трудовое право. Учебник. /Под ред. А.С. Пашкова - СПБ, Изд-во СПБ университета МПК, 1994

 18. Стичинський Б.С. Зуб И.В. Ротань В.Г. Научно-практический комментарий к законодательству Украины о труде.- Симферополь: Тавріда, 1998 –т.1-2

 19. Трудовое право Украины: Учебно-справочное пособие / Отв. ред. доц. Г.И. Чанышева и доц. Н.Б. Болотина. — Харьков: Одиссей, 1999

 20. Российское трудовое право: Учеб. для вузов / Отв. ред. проф. А. Д. Зайкин. — М.: Издательская група НОРМА-ИНФРА М, 1997

 21. Трудовое право России: Учеб. для вузов. / Отв. ред проф. Р. 3. Лившиц и проф. Ю. П. Орловский. — М.: Издательская группа НОРМА-ИНФРА М, 1998. — 480 с.

 22. Толкунова В.Н. Трудовое право. Конспект лекций. –М.: “Белые альвы”, 1998

 23. Словарь по трудовому праву /Под ред. Ю.П. Орловского.-М.:”Бек”, 1998

 24. Алан Татам. Право Европейського Союзу. Підручник.-К.: Абрис, 1998

 25. Киселев И.Я. Международно-правовое регулирование труда (Международные стандарты труда). –М., 1995

 26. Киселев И.Я. Зарубежное трудовое право.-М.: Норма-Инфра М, 1998

 27. Шамшина І.І. Суб’єкти трудового права: правове регулювання в умовах ринкових відносин: Монографія. – Луганськ: Вид-во «Література», 2010. – 448с.


Цивільне право

 1. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу Ук­раїни: У 2 т. / За відповід. ред. О.В. Дзери (кер. авт. кол.), Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця. - К., 2005.

 2. Цивільне право України: Навч. посібник / Ю.В. Білоусов, С.В. Лозінська, С.Д. Русу та ін.. – За ред. Р.О. Стефанчука. – К.: Прецедент, 2005. – 448 с.

 3. Гражданское право: Учебник. Изд.4-е, перераб. и допол.-Т.1./Под ред. А.С.Сергеева, Ю.К.Толстого. – М.,2000.-732с.

 4. Иоффе О.С. Обязательственное право.-М.-1975.-323с.

 5. Право властності в Україні: навч посібник / Дзера О.В., Кузнєцова Н.С., Підопригора О.А та ін.; За заг. ред. Дзери О.В. , Кузнєцової Н.С. – К.: Юрінком Інтер, 2000 -816с.

 6. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга третья: Договоры о выполнении работ и оказании услуг. – М.: Статут, 2002.

 7. Безклубий І.А. Банківські правочини: цивільно-правові проблеми. - К., 2005.

 8. Боднар Т.В. Виконання договірних зобов´язань у цивільно­му праві. - К., 2005.

 9. Заіка Ю.О. Спадкове право України. - К., 2006.

 10. Харитонов Е.О., Саниахметова Н.А. Гражданское право: Частное право. Цивилистика. Физические лица. Вещное право. Обязательства. Виды договоров. Авторское право. Представительство: Учеб. пособие. – К.: А.С.К.,2001.-832с.

 11. Цивільне право України : навч. посіб: у 2 ч. Ч 2 / за заг. ред. В. А. Кройтора та Ю. І. Чалого ; МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х. : ХНУВС, 2010. – 342 с.


Кримінальне право; кримінально-процесуальне право

 1. Коржанський М.И. Уголовне право України. Частина загальна: Курс лекцій. – К.: Наукова думка, 1996.- С. 59-75.

 2. Матишевський П.С. Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 1997.- С. 73-80.

 3. Селецький С.І. - Кримінальне право України. Особлива частина. К.: ЦУЛ. 2008. - 496с.

 4. Селецький С.І. Кримінальне право України. Загальна част. 2-ге видання. Навчальний Поcібник Київ: Вид: ЦУЛ, 2008 - 248с.

 5. Хохлова І.В., Шем'яков О.П. - Кримінальне право України (Загальне частина) : Навчальний посібник. - Київ: ЦНЛ 2006. - 272с.

 6. Вереша Р.В., Туркевич І.К. - Кримінальне право України. Загальна частина. - К.: ЦУЛ, 2007 - 208с.

 7. Фріс П. Л. Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник для студентів вищих навчальних закладів- К.: Атіка, 2004.-488 с

 8. КПУ-спеціальна частина: Підручник / М. І. Бажанов, Ю.В.Баулін, В.І. Борисов та ін.; – 2-е вид. доп. — К.: Юрінком Інтер, 2005. — 544 с.

 9. Лобойко Л.Н. Уголовно-процессуальное право / Учебное пособие: курс лекций. – Х.: Одиссей 2007.- 671 с.

 10. Нор В.Т. Кримінальний процес України: Практикум. / Навч. посіб. для студ. навч. Зал. – К.: 2008.- 232 с.

 11. Удалова Л.Д. Кримінальний процес України: Підручник.- К.: Вид. Паливода А.В. 2007.- 352с.

 12. Назаров В.В., Омеляненко Г.М. Кримінальний процес України.: Навч. Посіб.- Вид. Г-ге доп. І переробл.- К.: Атіка, 2007.- 584с.

 13. Коваленко Є.Г., Маляренко Г.М. Кримінальний процес України. Підручник. К.: Юрінком Інтер., 2006.- 703с.

 14. Кримінально-процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар / За заг.ред. В.Т. Маляренка, В.Г. Гончаренка.- К.: Юрисконсульт, КНТ, 2010.


^ 4. Критерії оцінювання


Оцінювання рівня підготовки, тобто знань і умінь вступника, відбувається на підставі наступних критеріїв:

 1. Правильність відповіді;

 2. Ступінь усвідомлення програмного матеріалу;

 3. Вміння користуватись засвоєним матеріалом.

Результати фахового вступного випробування оцінюються за 12-ти бальною шкалою з урахування вищезазначених критеріїв за наступною шкалою:


^ Рівень підготовки

Вимоги рівня підготовки згідно критеріям оцінювання

Відповідність умінь та знать вступника рівню підготовки

Бал за
12-ти бальною системою


1

2

3

4

високий

Вступник глибоко і в повному обсязі володіє програмним матеріалом, грамотно, вичерпано та логічно викладає його в усній або письмовій формі. При цьому знає рекомендовану літературу, виявляє творчий підхід і правильно обґрунтовує прийняти рішення, добре володіє різносторонніми уміннями та навичками при виконанні практичних задач

Вище середнього рівня вимог

12

На середньому рівні вимог

11

Нижче середнього рівня вимог

10

середній

Вступник знає програмний матеріал, грамотно і за суттю викладає його в усній або письмовій формі, припускаючи незначні неточності в доказах, трактовці понять та категорій. При цьому володіє необхідними уміннями та навичками при виконанні практичних задач

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

9

На середньому рівні вимог

8

Нижче середнього рівня вимог

7

достатній

Вступник знає тільки основний програмний матеріал, припускає неточності, недостатньо чіткі формулювання, непослідовність у викладанні відповідей в усній або письмовій формі. При цьому нетривке володіння уміннями та навичками при виконанні практичних занять

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

6

На середньому рівні вимог

5

Нижче середнього рівня вимог

4

низький

Вступник не знає значної частини програмного матеріалу. При цьому припускає принципові помилки в доказах, трактовці понять та категорій, виявляє низьку культуру оформлення знань, не володіє основними уміннями та навичками при виконанні практичних задач. Вступник відмовляється від відповіді на контрольні запитання

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

3

На середньому рівні вимог

2

Нижче середнього рівня вимог

1

дуже низький

Знання та уміння з програмного матеріалу практично відсутні
0


Низький та дуже низький рівень підготовки є недостатніми для участі у рейтинговому конкурсі на зарахування.


^ 5. Порядок проведення фахового вступного випробування


Фахове вступне випробування проводиться у формі співбесіди. Для проведення співбесіди формуються окремі групи вступників в порядку надходження (реєстрації) документів. Список допущених до співбесіди ухвалюється рішенням фахової атестаційної комісії, про що складається відповідний протокол, який передається до приймальної комісії.

Для проведення співбесіди фаховою атестаційною комісією попередньо готуються переліки питань відповідно до «Програми фахового вступного випробування». Програма фахового вступного випробування оприлюднюється засобами наочної інформації на Web-сайті СНУ ім. В.Даля (http://www.snu.edu.ua) та інформаційних стендах кафедри правознавства.

Фахове вступне випробування проводиться у строки передбачені Умовами прийому до СНУ ім.В.Даля.

На співбесіду вступник з'являється з паспортом, при пред'явленні якого він отримує «Лист співбесіди». Вступник одержує білет, який містить три питання, з дисциплін, вказаних у програмі фахових випробувань, і відповідає на них з попередньою підготовкою 30 хвилин в цілому. Користуватися при підготовці друкованими або електронними інформаційними засобами забороняється.

Результати співбесіди оцінюються за 12-бальною шкалою за правилами вказаними в розділі “Критерії оцінювання” даної пояснювальної записки і відмічаються у «Листу співбесіди». Рівень знань вступника за результатами співбесіди заноситься також до відомості і підтверджується підписами трьох членів комісії. Відомість оформляється одночасно з «Листом співбесіди» вступника і передається до приймальної комісії.

Заяву про апеляцію вступник може подати в день оголошення результатів до 17.00 години


Голова фахової атестаційної

комісії ______________ проф. Л.І. Лазор


Завідувач кафедри правознавства ______________ проф. Л.І. Лазор


Схожі:

Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка пояснювальна записка
move to 213-161267
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка пояснювальна записка
...
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161262
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161259
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161256
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161255
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161300
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161253
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161252
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161250
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161249
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи