Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка icon

Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
Скачати 97.19 Kb.
НазваЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
Дата01.08.2012
Розмір97.19 Kb.
ТипДокументи


СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ім. Володимира Даля

Кафедра управління проектами та прикладної статистики


Затверджую


Ректор _____ О.Л. Голубенко

«_____» ___________ 2012 р.


Пояснювальна записка

щодо проведення фахового випробування для осіб,
які вступають на вакантні місця нормативного терміну навчання
освітньо-професійної програми підготовки БАКАЛАВРІВ з напряму підготовки «Прикладна статистика»

на базі раніш здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста


Пояснювальна записка складається з:

Програми фахових вступних випробувань.

Вимог до рівня підготовки вступників.

Переліку рекомендованої літератури.

Критеріїв оцінювання.

Порядку проведення фахового випробування.


Луганськ, 2012

^ 1. Програма фахового вступного випробування


Фахові вступні випробування включають перевірку знань, набутих у середньому спеціальному навчальному закладі з наступних дисциплін.


^ ЕКОНОМІЧНА СТАТИСТИКА


Основні класифікації економічної статистики. Система національних рахунків як інструмент оцінювання та аналізу економічних явищ і процесів. Статистика національного багатства. Методи розрахунку ВВП. Статистика економічної ефективності. Статистичне оцінювання зовнішньоекономічної діяльності. Статистика цін і тарифів. Статистика основного капіталу. Статистика оборотних активів. Статистичне вивчення ринку праці. Статистика науково-технічної і інноваційної діяльності. Статистика виробництва продукції підприємств. Статистика інвестицій.


^ СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНА СТАТИСТИКА


Загальні положення соціальної статистики. Соціальна інформація, її джерела, класифікація. Соціальні показники. Населення як об’єкт соціальної статистики. Статистика рівня життя населення. Житлові умови населення. Статистика соціальних послуг. Статистика зайнятості населення та умов праці. Бюджет часу та види діяльності населення. Статистика споживання. Статистика безпеки і дотримання прав людини. Суб’єктивна оцінка якості життя. Таблиці дожиття і середньої очікуваної тривалості життя. Статистика ринку праці. Статистичний аналіз чисельності і складу населення. Статистика вивчення народжуваності. Статистичне вивчення плідності. Смертність населення. Статистичне вивчення шлюбності. Статистичне вивчення розлучуваності. Перспективні розрахунки населення. Статистичний аналіз міграційних процесів.


^ СТАТИСТИКА ВИРОБНИЦТВА ТА РИНКУ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ


Інформаційне забезпечення статистики підприємств. Статистика персоналу підприємств. Статистика основних виробничих фондів підприємства. Статистика оборотного капіталу підприємства. Статистика продукції підприємства. Статистика витрат на виробництво. Статистика кон’юнктури ринку. Статистика фінансових результатів діяльності підприємств. Статистика ефективності діяльності підприємств. Статистика макроекономічного попиту і пропозиції товарів і послуг. Статистика ринкових цін і тарифів. Аналіз відносної сили окремих товарних ринків. Статистичне вивчення структури і поведінки споживачів. Статистичне вивчення структури і поведінки виробників. Методологія статистичного аналізу галузевого ринку. Статистичне вивчення прямого ринку товарів та послуг на внутрішньому ринку. Статистика руху товарів і послуг на зовнішньому ринку. Статистика зворотного руху товарів. Статистичний моніторинг кон’юнктури товарного ринку.


^ 2. Вимоги до рівня підготовки вступників


Учасник іспитів повинен:


Знати:


 • понятійно-категоріальний апарат;

 • основні джерела інформації з метою формування бази для аналізу тенденцій розвитку масових соціально-економічних явищ і процесів;

 • особливість умов своєї виробничої діяльності при проведенні статистичних досліджень;

 • методи збирання, оброблення та аналізу інформації про соціально-економічні явища та процеси;

 • принципи організації статистичних спостережень;

 • етапи проведення статистичного обстеження;

 • методи підбору даних;

 • методики розрахунку показників статистичного аналізу соціально-економічних явищ та процесів;

 • взаємодію всіх видів ресурсів, які можуть бути спрямовані на задоволення потреб населення;

 • сутність диференціації умов і рівня життя різних груп і категорій населення країни;

 • сутність, принципи, завдання, структуру, об’єкти та особливості статистики підприємств;

 • роль, сутність та специфіку статистичних методів аналізу в діяльності підприємств сфери послуг, методи дослідження ринку послуг;

 • проблеми та ризики, які виникають під час моделювання тенденцій розвитку соціально-економічних систем.


Уміти:

 • збирати, опрацьовувати та аналізувати статистичну інформацію стосовно масових соціально-економічних процесів і явищ;

 • самостійно застосовувати статистичні величини та статистичні коефіцієнти в аналізі діяльності підприємства;

 • передавати в установленому порядку зведену статистичну інформацію на вищий рівень управління;

 • обчислювати основні статистичні показники структури та динаміки товарообігу з метою перевірки достовірності статистичних звітів на підприємствах, організаціях тощо;

 • використовувати нескладні методи для прогнозування кон’юнктури ринку товарів та послуг;

 • обґрунтовувати напрями розвитку соціальної статистики;

 • обчислювати основні статистичні показники демографічної статистики;

 • узагальнювати отриманні у процесі проведення статистичних обстежень результати та пропонувати нові заходи аналізу виконання соціально-економічних програм розвитку;

 • на засадах синергетики формувати загальне бачення розвитку соціально-економічних систем.

^ 3. Перелік рекомендованої літератури


 1. Сигел Эндрю. Практическая бизнес-статистика: пер. с англ./ Сигел Эндрю. – М.: Изд. Дом "Видьямс", 2002. - 1056 с.

 2. Головач А.В. Статистика: підручник / А.В. Головач, А.М. Єріна, О.В. Козирєв та ін. – К.: Вища шк., 1993. – 623 с.

 3. Шмойлова Р.А. Теория статистики: учебник. 3-е изд., перераб./ Р.А. Шмойлова. –– М.: Финансы и статистика, 2002. – 560 с.

 4. Беркита К.Ф. Економічна статистика: навчальний посібник / К.Ф. Беркита– К.: ВД «Професіонал», 2004. – 208 с.

 5. Гетадо В.И. Економічна статистика: навчальний посібник / Гетадо В.И., Борук В.О., Алямкин Р.В. – Полтава: Вищий навчальний заклад Полтавський інститут економіки та менеджменту, “Світоч”, 2002. – 212 с.

 6. Єріна А.М. Економічна статистика: практикум / Єріна А.М., Мазуренко О.К., Кальян З.О. – К.: ТОВ „УВПК „ЕксОб”, 2002. – 232с.

 7. Салин В.Н. Социально-экономическая статистика: учебник / В.Н.Салин, Е.П. Шпаковская. – М.: Юристъ, 2001. – 461с.

 8. Елисеева И.И. Социальна статистика: учебник. / И.И. Елисеева. – М.: Финансы и статистика, 1997. – 416с.

 9. Головач А. В. Соціально-економічна статистика: навч. посібник/ Головач А.В., Герасименко С.С., Атамчук Н.М.. – К.: УМК ВО, 1992.

 10. Колесникова И.И. Социально-экономическая статистика: учебное пособие. / И.И. Колесникова. – Мн.: Новое издание, 2002. – 250с.

 11. Башкатов Б.И. Социально-экономическая статистика: учебник для вузов. / Б.И. Башкатов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 703с.

 12. Герасименко С.С. Статистика: Підручник/ С.С. Герасименко. – К.: КНЕУ, 1998.- 468с.

 13. Єріна А.М. Теорія статистики. Практикум/ А.М. Єріна, З.О.Пальян.-К.:-Товариство Знання", КОО, 1997.- 325 с.

 14. Елисеева И.И. Теория статистики с основами теории вероятностей: учеб. пособие для вузов/ Елисеева И.И., Князевский В.С., Ниворожкина Л.И, Морозова З. А. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. - 446 с.

 15. Удотова Л.Ф. Соціальна статистика: підручник / Л.Ф Удотова– К.: КНЕУ, 2002. – 376с.

 16. Иванов Ю.Н. Экономическая статистика: учебник / Ю.Н. Иванов. – М.: ИНФРА-М, 1998. – 480с.

 17. Социальная экономическая статистика: учебное пособие / Под ред. Б.А. Башкатова. – М.: ЮНИТИ, 2002. – 703 с.

 18. Статистика промышленности: учебник / Адамов В.Е., Вергилес Э.В., Воронина Э.М. Под ред. В.Е. Адамова. – М.: Финансы и статистика, 1987. – 456 с.

 19. Практикум по статистике промышленности: учеб. пособие./ Сивцов В.Н., Киперман Г.Я., Хорин А.Н. – М.: Финансы и статистика, 1985. – 240 с.

 20. Статистика рынка товаров и услуг: учебник. / Беляевский И.К., Кулагина Г.Д., Данченок Л.А. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 656 с.

 21. Статистика финансов: учебник /Под ред. проф. В.Н. Салина. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 816 с.


^ 4. Критерії оцінювання


Оцінювання рівня підготовки, тобто знань і умінь вступника, відбувається на підставі наступних критеріїв:

 1. Правильність відповіді.

 2. Ступінь усвідомлення програмного матеріалу.

 3. Вміння користуватись засвоєним матеріалом.

Результати фахового вступного випробування оцінюються за 12-ти бальною шкалою з урахування вищезазначених критеріїв за наступною шкалою:


^ Рівень підготовки

Вимоги рівня підготовки згідно критеріям оцінювання

Відповідність умінь та знать вступника рівню підготовки

Бал за
12-ти бальною системою


1

2

3

4

високий

Вступник глибоко і в повному обсязі володіє програмним матеріалом, грамотно, вичерпно та логічно викладає його в усній або письмовій формі. При цьому знає рекомендовану літературу, виявляє творчий підхід і правильно обґрунтовує прийняте рішення, добре володіє різнобічними уміннями та навичками при виконанні практичних задач

Вище середнього рівня вимог

12

На середньому рівні вимог

11

Нижче середнього рівня вимог

10

середній

Вступник знає програмний матеріал, грамотно і за суттю викладає його в усній або письмовій формі, припускаючи незначні неточності в доказах, трактовці понять та категорій. При цьому володіє необхідними уміннями та навичками при виконанні практичних задач

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

9

На середньому рівні вимог

8

Нижче середнього рівня вимог

7

достатній

Вступник знає тільки основний програмний матеріал, припускає неточності, недостатньо чіткі формулювання, непослідовність у викладанні відповідей в усній або письмовій формі. При цьому нетривке володіння уміннями та навичками при виконанні практичних занять

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

6

На середньому рівні вимог

5

Нижче середнього рівня вимог

4

низький

Вступник не знає значної частини програмного матеріалу. Припускає принципові помилки в доказах, трактовці понять та категорій, демонструє низьку культуру оформлення знань, не володіє основними уміннями та навичками при виконанні практичних задач. Вступник відмовляється від відповіді на запитання та завдання

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

3

На середньому рівні вимог

2

Нижче середнього рівня вимог

1

дуже низький

Знання та уміння з програмного матеріалу практично відсутні
0


Низький та дуже низький рівень підготовки є недостатніми для участі у рейтинговому конкурсі на зарахування.


^ 5. Порядок проведення фахового вступного випробування


Фахове вступне випробування проводиться у формі тестування. Для проведення тестування формуються окремі групи вступників в порядку надходження (реєстрації) документів. Список допущених до фахового вступного випробування ухвалюється рішенням фахової атестаційної комісії, про що складається відповідний протокол, який передається до приймальної комісії.

Для проведення тестування фаховою атестаційною комісією попередньо готуються переліки питань відповідно до «Програми фахового вступного випробування». Програма фахового вступного випробування оприлюднюється засобами наочної інформації на Web-сайті СНУ ім. В.Даля (http://www.snu.edu.ua) та інформаційних стендах кафедри управління проектами та прикладної статистики.

Фахове вступне випробування проводиться у строки передбачені Умовами прийому до СНУ ім.В.Даля.

На фахове вступне випробування вступник з'являється з паспортом, при пред'явленні якого він отримує «Листок співбесіди». Вступник одержує тестові завдання, з дисциплін, вказаних у програмі фахових випробувань, і відповідає на них з попередньою підготовкою 30 хвилин в цілому. Користуватися при підготовці друкованими або електронними інформаційними засобами забороняється.

Результати фахового вступного випробування оцінюються за 12-бальною шкалою за правилами вказаними в розділі “Критерії оцінювання” даної пояснювальної записки і відмічаються у «Листку співбесіди». Рівень знань вступника за результатами співбесіди заноситься також до відомості і підтверджується підписами трьох членів комісії. Відомість оформляється одночасно з «Листком співбесіди» вступника і передається до приймальної комісії.

Заяву про апеляцію вступник може подати в день оголошення результатів до 17.00 години.


Голова фахової атестаційної

комісії ______________ проф. Рамазанов С.К.


Завідувач кафедри управління проектами

та прикладної статистики ______________ проф. Рач В.А.


Схожі:

Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка пояснювальна записка
move to 213-161267
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка пояснювальна записка
...
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161262
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161259
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161256
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161255
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161300
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161253
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161252
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161250
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161249
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи