Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка icon

Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
НазваЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
Дата01.08.2012
Розмір93.1 Kb.
ТипДокументи


СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ім. Володимира Даля

Кафедра соціології


Затверджую


Ректор _____ О.Л. Голубенко

«_____» ___________ 2012 р.


Пояснювальна записка

щодо проведення фахового випробування для осіб,
які вступають на вакантні місця нормативного терміну навчання
освітньо-професійної програми підготовки БАКАЛАВРІВ з напряму підготовки „Соціологія”

на базі раніш здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста


Пояснювальна записка складається з:

 • Програми фахових вступних випробувань;

 • Вимог до рівня підготовки вступників;

 • Переліку рекомендованої літератури;

 • Критеріїв оцінювання;

 • Порядку проведення фахового випробування.Луганськ, 2012

1. Програма фахового вступного випробування


Фахові вступні випробування включають перевірку знань, набутих у середньому спеціальному навчальному закладі з таких дисциплін.

^ Загальна соціологія. Соціологія – наукове знання про суспільство. Історичні передумови виникнення соціології як науки. Предмет і об’єкт соціології. Соціальне. Поняття суспільства та його основні ознаки. Функції соціології у суспільстві. Сучасна соціологія в Україні: проблеми, перспективи розвитку. Соціологія в системі соціогуманітарного знання. Різність соціології від інших наук про суспільство. Історія розвитку соціології як науки. Структура соціологічної системи знання. Рівні соціологічного знання. Емпірична соціологія. Галузеві соціології (спеціалізовані соціологічні теорії). Загальнотеоретична соціологія. Методика та техніка соціологічних досліджень. Основні методи збору соціологічної інформації.

^ Основи галузевих соціологій:

Економічна соціологія. Предмет і функції економічної соціології. Специфіка соціальної сфери суспільства. Особливості соціальних відносин. Види соціально-економічної поведінки та основні проблеми її дослідження. Основні напрями досліджень вітчизняних науковців у галузі економічної соціології.

Соціологія політики. Політика як соціальний феномен. Сутність та структура влади як суспільного відношення. Участь громадян у політичному процесі. Основні показники сприйняття громадянами ефективності політичного режиму.

Соціологія культури. Культура як об’єкт соціологічного пізнання. Системний підхід до вивчення соціокультурних явищ. Основні структурні компоненти культури. Культурна динаміка. Проблема взаємовідносин культури і суспільства.

Соціологія освіти. Освіта як соціальний інститут. Предметна сфера соціології освіти. Становлення та розвиток соціології освіти в Україні. Поняття загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладів України. Освіта як вид економічної діяльності.

Соціологія особистості. Сутність соціології особистості. Об’єкт і предмет даної дисципліни. Категорії «особистість», «індивід», «індивідуальність». Основні елементи соціальної структури особистості. Поняття «потреба», «інтерес», «життєві цілі особистості».

Соціологія праці. Предметне поле соціології праці. Виробнича група як об’єкт соціологічного аналізу. Основні структурні елементи соціологічного аналізу соціально-трудових процесів у виробничій групі. Комунікації та їхнє місце у структурі виробничих процесів. Безробіття як соціальне явище.


^ 2. Вимоги до рівня підготовки вступників


Вступник повинен

знати:

 • найважливіші етапи розвитку гуманітарного і соціально-економічного знання, основні наукові школи, напрями, концепції, джерела гуманітарного знання;

 • історію та етапи розвитку соціології, основні функції соціології та сфери застосування соціологічних знань, основні види соціальних утворень, основи їх формування і характер функціонування;

 • умови формування особистості, вплив соціальних вимог на формування особистості;

 • наукові, філософські, релігійні картини світобудови, різноманітність форм людського знання.

 • базис структури соціологічного знання, теоретичні концепції галузевих напрямків.уміти:

 • орієнтуватись в структурі, основних поняттях соціологічної теорії;

 • чітко окреслювати етапи становлення соціологічної думки;

 • виділити основні поняття та ідеї щодо певного етапу становлення соціологічної думки;

 • мати навички аналізу різноманітних соціальних ситуацій;

 • відрізняти емпіричне та теоретичне в соціологічному дослідженні з точки зору об’єкта і процедури; фундаментальність та прикладне в соціологічному дослідженні;

 • дати оцінку і аналіз одержаної соціологічної інформації;


^ 3. Перелік рекомендованої літератури


 1. Попова И.М. Социология. Введение в специальность. Учебник для студентов высших учебных заведений. Киев: Тандем, 1997. – 287с.

 2. Пилипенко В.Є., Попова І.М., Танчер В.В. та ін. Спеціальні та галузеві соціології: Навч. посіб. – 2-е вид. – К.: ПЦ «Фоліант», 2007. – 451 с.

 3. Экономическая социология І Под ред. В. Е. Пилипенко. - К., 2002.

 4. Піча В. М. Соціологія. Загальний курс. - К., 1999.

 5. Лукашевич М. П., Туленков М. В. Спеціальні та галузеві соціологічні теорії. -К., 1999.

 6. Якуба О. О. Соціологія. Навч. посіб. -Харків, 1996.

 7. Соціологія: терміни, поняття, персоналії. Навч. словник-довід-ник - К., Львів, 2002.

 8. Бабосов Е.М. Общая социология: Учеб. пособие для студентов вузов. – Мн.: «ТетраСистемс», 2004. – С. 6-157.

 9. Бабосов Е.М. Практикум по социологии: Учебное пособие для студентов вузов. – Мн.: «ТетраСистемс», 2003. – С. 5-89.

 10. Бабосов Е.М. Прикладная социология: Учеб. Пособие. – Мн.: ТетраСистемс, 2000. – 496 с.

 11. Волков Ю.Г., Добреньков В.И., Нечипуренко В.Н., Попов А.В. Социология: Учебник. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М.: Гардарики, 2000. – С. 7- 78.

 12. Волков Ю.Г., Мостовая И.В. Социология: Учебник для вузов. - М.: Гардарики, 2001. – С. 9-53.

 13. Добреньков В.И., Кравченко А.И. Социология: В 3 т. Т. 1: Методология и история. – М.: ИНФРА-М, 2000. – С. 9- 131, 246-280.

 14. Зборовский Г.Е. Общая социология: Учебник. 3-е изд., испр. и доп. - М.: Гардарики, 2004. – С. 9-52, 91-143.

 15. Касьянов В.В., Нечипуренко В.Н., Самыгин С.И. Социология. Учебное пособие. — Ростов н/Д: издательский центр «МарТ», 2000. – С. 4-68.

 16. Кравченко А.И. Общая социология: Учеб. пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 479 с.

 17. Кравченко А.И. Социология общий курс: Учебное пособие для вузов. – М.: ПЕР СЭ; Логос, 2000. – С. 8-93, 100-102.

 18. Общая социология: Учебное пособие/Под общ. ред. проф. А.Г. Эфендиева. — М.: ИНФРА-М, 2000. – С. 15- 51.

 19. Прикладная социология: Учебное пособие / Под ред. д.э. н. проф. Ю.С. Колесникова. – Ростов-на-Дону: «Феникс», 2001. – 320 с.

 20. Соціологія: терміни, поняття, персоналії. Навч. словник-довід-ник - К., Львів, 2002.

 21. Бабосов Е.М. Общая социология: Учеб. пособие для студентов вузов. – Мн.: «ТетраСистемс», 2004. – С. 6-157.

 22. Бабосов Е.М. Практикум по социологии: Учебное пособие для студентов вузов. – Мн.: «ТетраСистемс», 2003. – С. 5-89.

 23. Бабосов Е.М. Прикладная социология: Учеб. Пособие. – Мн.: ТетраСистемс, 2000. – 496 с.

 24. Волков Ю.Г., Добреньков В.И., Нечипуренко В.Н., Попов А.В. Социология: Учебник. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М.: Гардарики, 2000. – С. 7- 78.

 25. Волков Ю.Г., Мостовая И.В. Социология: Учебник для вузов. - М.: Гардарики, 2001. – С. 9-53.

 26. Добреньков В.И., Кравченко А.И. Социология: В 3 т. Т. 1: Методология и история. – М.: ИНФРА-М, 2000. – С. 9- 131, 246-280.

 27. Зборовский Г.Е. Общая социология: Учебник. 3-е изд., испр. и доп. - М.: Гардарики, 2004. – С. 9-52, 91-143.

 28. Касьянов В.В., Нечипуренко В.Н., Самыгин С.И. Социология. Учебное пособие. — Ростов н/Д: издательский центр «МарТ», 2000. – С. 4-68.

 29. Кравченко А.И. Общая социология: Учеб. пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 479 с.

 30. Кравченко А.И. Социология общий курс: Учебное пособие для вузов. – М.: ПЕР СЭ; Логос, 2000. – С. 8-93, 100-102.

 31. Общая социология: Учебное пособие/Под общ. ред. проф. А.Г. Эфендиева. — М.: ИНФРА-М, 2000. – С. 15- 51.

 32. Прикладная социология: Учебное пособие / Под ред. д.э. н. проф. Ю.С. Колесникова. – Ростов-на-Дону: «Феникс», 2001. – 320 с.^ 4. Критерії оцінювання


Оцінювання рівня підготовки, тобто знань і умінь вступника, відбувається на підставі наступних критеріїв:

 1. Правильність відповіді;

 2. Ступінь усвідомлення програмного матеріалу;

 3. Вміння користуватись засвоєним матеріалом.

Результати фахового вступного випробування оцінюються за 12-ти бальною шкалою з урахування вищезазначених критеріїв за наступною шкалою:^ Рівень підготовки

Вимоги рівня підготовки згідно критеріям оцінювання

Відповідність умінь та знать вступника рівню підготовки

Бал за
12-ти бальною системою


1

2

3

4

високий

Вступник глибоко і в повному обсязі володіє програмним матеріалом, грамотно, вичерпано та логічно викладає його в усній або письмовій формі. При цьому знає рекомендовану літературу, виявляє творчий підхід і правильно обґрунтовує прийняти рішення, добре володіє різносторонніми уміннями та навичками при виконанні практичних задач

Вище середнього рівня вимог

12

На середньому рівні вимог

11

Нижче середнього рівня вимог

10

середній

Вступник знає програмний матеріал, грамотно і за суттю викладає його в усній або письмовій формі, припускаючи незначні неточності в доказах, трактовці понять та категорій. При цьому володіє необхідними уміннями та навичками при виконанні практичних задач

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

9

На середньому рівні вимог

8

Нижче середнього рівня вимог

7

достатній

Вступник знає тільки основний програмний матеріал, припускає неточності, недостатньо чіткі формулювання, непослідовність у викладанні відповідей в усній або письмовій формі. При цьому нетривке володіння уміннями та навичками при виконанні практичних занять

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

6

На середньому рівні вимог

5

Нижче середнього рівня вимог

4

низький

Вступник не знає значної частини програмного матеріалу. При цьому припускає принципові помилки в доказах, трактовці понять та категорій, виявляє низьку культуру оформлення знань, не володіє основними уміннями та навичками при виконанні практичних задач. Вступник відмовляється від відповіді на контрольні запитання

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

3

На середньому рівні вимог

2

Нижче середнього рівня вимог

1

дуже низький

Знання та уміння з програмного матеріалу практично відсутні
0


Низький та дуже низький рівень підготовки є недостатніми для участі у рейтинговому конкурсі на зарахування.


^ 5. Порядок проведення фахового вступного випробування


Фахове вступне випробування проводиться у формі тестування. Для проведення тестування формуються окремі групи вступників в порядку надходження (реєстрації) документів. Список допущених до тестування ухвалюється рішенням фахової атестаційної комісії, про що складається відповідний протокол, який передається до приймальної комісії.

Для проведення тестування фаховою атестаційною комісією попередньо готуються тестові завдання відповідно до «Програми фахового вступного випробування». Програма фахового вступного випробування оприлюднюється засобами наочної інформації на Web-сайті СНУ ім. В.Даля (http://www.snu.edu.ua) та інформаційних стендах кафедри екології.

Фахове вступне випробування проводиться у строки передбачені Умовами прийому до СНУ ім.В.Даля.

На тестування вступник з'являється з паспортом. Вступник одержує „Лист тестового завдання”, який містить 12 питань з варіантами відповіді, за дисциплінами, зазначеними у програмі фахових випробувань, і відповідає на них впродовж 30 хвилин. Користуватися при підготовці друкованими або електронними інформаційними засобами забороняється.

Результати фахового вступного випробування оцінюються за 12-бальною шкалою за правилами вказаними в розділі “Критерії оцінювання” даної пояснювальної записки і відмічаються у «Листі тестового завдання». Рівень знань вступника за результатами тестування заноситься також до відомості і підтверджується підписами трьох членів фахової комісії. Відомість оформляється одночасно з «Екзаменаційним листом» вступника і передається до приймальної комісії.

Заяву про апеляцію вступник може подати в день оголошення результатів до 17.00 години


Голова фахової атестаційної

комісії ______________ доц. Міронова Т.А.


Завідувач кафедри екології ______________ проф. Нагорний Б.Г.Схожі:

Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка пояснювальна записка
move to 213-161267
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка пояснювальна записка
...
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161262
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161259
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161256
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161255
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161300
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161253
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161252
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161250
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161249
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи