Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля icon

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Скачати 176.56 Kb.
НазваСхідноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Дата02.08.2012
Розмір176.56 Kb.
ТипДокументи

Східноукраїнський національний університет
імені Володимира ДаляЗатверджую


Ректор _______________ О.Л. Голубенко


“_____”_____________ 2012 р.


Пояснювальна записка

щодо проведення фахового випробування для осіб,
які вступають на вакантні місця нормативного терміну навчання
освітньо-професійної програми підготовки БАКАЛАВРІВ з напряму підготовки "Транспортні технології"

з майбутньої спеціальності

"Організація перевезень на залізничому транспорті"

на базі раніш здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста


Пояснювальна записка складається з:

 • Програми фахових вступних випробувань;

 • Вимог до рівня підготовки вступників;

 • Переліку рекомендованої літератури;

 • Критеріїв оцінювання;

 • Порядку проведення фахового випробування.Луганськ – 2012

Програма фахових вступних випробувань


Програма розроблена на підставі програм державної атестації студентів технікумів що навчаються за спорідненими спеціальностям

Метою проведення вступних випробувань є перевірка володіння абітурієнтом обсягом теоретичних знань і навичок з професійно-орієнтованих дисциплін: «Залізничні станції та вузли», «Технологія роботи станцій та вузлів», «Управління вантажною та комерційною роботою на залізничному транспорті», «Геодезія» необхідних для подальшого навчання.


Тема та короткий зміст

Посилання на літературу

Тема 1: Роздільні пункти залізниць

Короткий зміст: Класифікація, призначенияя, типи

[1], с. 15 – 16

[2], с. 3-10.

Тема 2: Залізничні колії

Короткий зміст: Класифікація колій, габарити

[1], с. 44-45

[2], с. 5-10

^ Тема 3: Колійний розвиток роздільного пункту

Короткий зміст: Схеми з’єднання станційних колій. Повна та корисна довжина колії, розміщення граничних стовпчиків та сигнальних пристроїв

[1], с. 19-42.

[2], с. 12-33

[2], с. 48-50

Тема 4: ПР станції

Короткий зміст: Парки колій, нумерація путей, стрілочних переводів, сигнальних пристроїв. Горловини станцій

[1], с. 38-43

[3], с.51-55

Тема 5: Норми на проектування станцій

Короткий зміст: Категорийність колій, характеристики площадки, економічні показники

[1], с. 58-64

^ Тема 6: План станції

Короткий зміст: Колії у плані та в профілях, земляное полотно

[1], с. 44-57

Тема 7: Раздельные пункты

Короткий зміст: Классификация, основне приспособления и сооружения, назначение

[1], с. 15 – 16

[2], с. 3-10.

Тема 8: УВКР

Короткий зміст: Технологія перевезень масових вантажів. Вантажні та комерційні операції на підїздних коліях

[12]

Тема 9: УВКР

Короткий зміст: Перевезення вантажів на особливих умовах, в прямих змішаних та міжнародних сполученнях. Відповідальність за перевезення.

[12]

Тема 10. Дільничні станції.

Короткий зміст: Призначення, розміщення, класифікація, виконувані операції. Станції вузлові й невузлові.

[1], с. 100-104.

Тема 11. Дільничні станції.

Короткий зміст: Призначення, розміщення, класифікація, виконувані операції. Станції вузлові й невузлові.

[1], с. 100-104.

Тема 12. Габарити та відстань проміж путей на станціях

Короткий зміст: Правила та примірники впровадження

[1], с. 100-104.

[2], с. 8-12

[3], с. 62-70

Тема 13. З’єднання колій

Короткий зміст: Основні види стрілочних переводів та їх застосування

[1] c.97-106,

[4] c.95-117

Тема 14. Пристрої станцій.

Короткий зміст. Принципи розташування пристроїв, основні схеми невузлових станцій, вузлові участкові станції та їх схеми

[1], с. 104-112.

[2], с. 78-82

Тема 15. Пасажирські, вантажні та сортувальні станції

[1], с. 122-128.

Тема 16. Сортувальні станції

Короткий зміст: Визначення, розташування, класифікація, схеми

[1], с. 170-184

Тема 17: Сортувальні пристрої станцій

Короткий зміст: Розрахунки гальмівних пристроїв

[1], с. 213-217.

[2], с. 109-111

[3], с. 194-200

Тема 18. Пасажирські станції

Короткий зміст: Схеми, вокзали, платформи; пасажирські залізничні пункти

[1], с. 290-308

Тема 19. Технічна пасажирська станція

Короткий зміст: Призначення, схеми. Розрахунки путьового розвитку

[1], с. 316-324

Тема 20. Вантажні станції

Короткий зміст: Класифікація, початкові данні на проектування, схеми

[1], с. 337-342

^ Тема 21: Вантажні станції

Короткий зміст: Вантажні станції для обслуговування под’їздних колій; спеціалізовані вантажні станції

[1], с. 342-344

^ Тема 22: Вузли

Короткий зміст: Залізничний та транспортні вузли, класифікація залізничних вузлів. Типи вузлів з паралельним та послідовним розміщенням станцій, радіального та трикутникового типів, кольцового та комбінованого типів

[1], с. 379-398

^ Тема 23: Основи організації вагонопотоків на залізниці.

Короткий зміст: Система управління вагонопотоків на залізниці

[18]


Рекомендована література


 1. Савченко И.Е., Зембликов С.В., Стерновский И.И. Железнодорожные станции и узлы. – М.: Транспорт, 1987. – 464 с.

 2. Дегтяренко В.Н. Железнодорожные станции промышленных предприятий. – Ростов-на-Дону: РИСИ, 1971. – 210 с.

 3. Дегтяренко В.Н. Транспортные узлы промышленных районов. – М.: Стройиздат, 1974. – 286 с.

 4. Железнодорожные станции и узлы./ Под общ. ред. Н.В. Правдина.- М.: Стройиздат, 1974. – 324 с.

 5. Железнодорожные станции и узлы промышленного транспорта: Учебник для вузов / В.М. Акулиничев. Л.П.Колодий, Н.Г.Мищенко. В.А.Сидяков; Под ред. В.М.Акулиничева. - М. Транспорт, 1986. – 352 с.

 6. Проектирование железнодорожных станций и узлов: Справочное и методическое руководство / Под ред. А.М. Козлова и К.Г. Гусевой. - М.: Транспорт, 1981. — 592с.

 7. Правила технічної експлуатації залізниць України. Міністерство транспорту України Транспорт України, 1995. – 253 с.

 8. Технічна експлуатація залізниць: Посібник для вивчення ПТЭ Б. Д. Никифоров і ін. М. Транспорт, 1982. – 343с.

 9. Статут залізниць України. - Київ: Транспорт, 1998.

 10. Закон України “Про залізничний транспорт” // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - №40. – 19 с.

 11. Давиденко В.П., Олейник О.А. Справочная книга начальника станции: Справочное пособие. -М.: Транспорт, 1992.

 12. Управление грузовой и коммерческой работой на железнодорожном транспорте: Учеб. для студентов ВУЗов/Под ред. А.А. Сміхова. - М.: Транспорт, 1990.

 13. Котенко А. М. Управління вантажною і комерційною роботою на залізничному транспорті: Підручник. –– Харків: Нове слово, 2003. - Ч. 1, 2.

 14. Нечаев Г.И., Бабушкин Г.Ф. Управление грузовой и коммерческой работой и грузоведение. – Луганск: Изд-во Восточноукр. нац. ун-та им. В.Даля, 2002. 568 с.

 15. Дерибас А.Т., Повороженко В.В., Смехов А.А. Организация грузовой и коммерческой работы на железнодорожном транспорте. Учебник для вузов. 4-е изд., перераб. и доп. М., Транспорт, 1980. 328 с.

 16. Грузоведение, сохранность и крепление грузов / А.А. Смехов, А.Д. Малов, А.М. Островский и др.; Под ред. А.А.Смехова. – М.: Транспорт, 1987.

 17. Шепелев А. Ф., Печенежская И. А. Транспортное обеспечение коммерческой деятельности: Учебное пособие. – Ростов н/Д : ИЦ «Март», 2001. – 424 с.

 18. Транспортне право України: Навч. посібник / Е.Ф. Демський, В.К. Гіжевський, С.Е. Демський, А.В. Мілашевич; За заг. ред. В.К. Гіжевського, Е.Ф. Демського. –К.: Юрінком Інтер, 2002. – 416 с.

 19. Господарський кодекс України. – Харків: Одіссей, 2003. – 24 с.

 20. Господарський процесуальний кодекс України // Відомості Верховної Ради. – 1992. - №6. – 83 с.

 21. Цивільний кодекс України. – Харків: Одіссей, 2003. – 478 с.

 22. Інструкція з актово-претензійної роботи. – К.: ПП “Алькор”, 2003. – 61 с.

 23. Інструкція з ведення станційної комерційної звітності. –К.: ТОВ “Видавничий дім “САМ”, 2003. – 341 с.

 24. Правила перевезення вантажів залізничним транспортом України. – К.: ТОВ «Видавничий дім «САМ», 2004. - Ч. 1 – 221 с., Ч. 2 – 1431 с.

 25. Правила перевезень небезпечних вантажів. - М: Транспорт, 1980.

 26. ГОСТ 19433-88. Грузы опасные. Классификация и маркировка. – М.: Госткомстандарт, 1998.

 27. Збірник тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом України, Тарифне керівництво № 1 (затверджено наказом Мінтрансу № 551 15 листопада 1999р.). – К., 1999- 267.

 28. Единая тарифно-статистическая номенклатура грузов. Тарифное руководство №1. - К.: Транспорт Украины, 1998.

 29. Пашков А.К., Полярин Ю.М. Пакетирование и перевозка тарно-штучных грузов. М.: Транспорт, 2000.

 30. Транспортная тара: Справочник / А.И. Телегин, Ю.А. Балберов и др. – М.: Транспорт, 1989.

 31. Упаковка грузов: Справочник / Н.В. Акимов, Н.Н. Андронова и др. – М.: Транспорт, 1992.

 32. Железные дороги. Общий курс. / Пд ред. Уздина. – М.: Транспорт, 1991.

 33. Железнодорожный путь. / Под ред. Т.Г.Яковлевой. – М.: Транспорт, 1999.

 34. Кантор И.И. Изыскание и проектирование железных дорог. – М.: ИКЦ «Академкнига», 2003.Питання для самостійної підготовки


 1. Роздільні пункти, їх класифікація.

 2. Класифікація колій на станціях, їх нумерація.

 3. Габарити на залізницях, міжколійя.

 4. Стрілочні переводи, їх класифікація та використання.

 5. Взаємне розташування стрілочних переводів. Розміри прямих вставок між ними.

 6. Стрілочні вулиці, їх класифікація. Накреслити просту вулицю.

 7. Парки колій, їх класифікація. Навести приклади.

 8. Повна та корисна довжина колій на станції, привести приклад.. Норми корисної довжини колій.

 9. Правила розташування поїзних світлофорів на роздільних пунктах.

 10. Кінцеві з'єднання. З'єднання паралельних колій.

 11. Варіанти розміщення роздільних пунктів в профілі. Допустимі, норми уклонів на станційних коліях.

 12. Вимоги до розміщення роздільних пунктів в плані.

 13. Накреслити схематичний поперечний профіль одноколійної лінії на насипу.

 14. Накреслити схематичний поперечний профіль одноколійної лінії у виїмці.

 15. Зобразити схему роз'їзду поздовжнього типу, її достоїнства та недоліки.

 16. Зобразити схему обгінного пункту поперечного типу, її достоїнства та недоліки.

 17. Проміжні станції, їх класифікація. Операції, що виконують на проміжних станціях.

 18. Зобразити схему проміжної станції поперечного типу, в якій вантажний район з боку пасажирської будівлі. Достоїнства і недоліки.

 19. Зобразити схему проміжної станції поперечного типу, в якій вантажний район знаходиться з протилежного боку від пасажирської будівлі.

 20. Дільничні станції, їх класифікація та призначення.

 21. Класифікація схем дільничних станцій.

 22. Достоїнства і недоліки схеми дільничної станції поперечного типу.

 23. Визначити число приймально-відправних колій за розрахунковим інтервалом.

 24. Сортувальні станції, їх призначення та класифікація.

 25. Достоїнства та недоліки односторонньої сортувальної станції з послідовним розташуванням парків.

 26. Охарактеризуйте сортувальні пристрої сортувальних станцій. Технічне оснащення сортувальних гірок.

 27. Визначення переробної спроможності сортувальної гірки.

 28. Пасажирські та пасажирські технічні станції, призначення та класифікація, основні пристрої і їх розміщення.

 29. Вантажні станції, призначення, класифікація, основні пристрої і їх розміщення.

 30. Вантажні райони, призначення. Основні пристрої і технічне оснащеня.

 31. Що таке маневровий рейс та напіврейс. Елементи напіврейсу.

 32. Як визначити час на виконання маневрового рейсу?

 33. Нормування гірочних операцій.

 34. Розрахунок показників роботи станції по добовому плану-графіку дільничної або сортувальної станції.

 35. Переробна спроможність сортувальної гірки.

 36. Технологічний графік роботи сортувальної гірки та його показники.

 37. Класифікація графіків руху поїздів.

 38. Як визначити технічну і дільничну швидкість руху поїздів та коефіцієнт дільничної швидкості?

 39. Що таке обіг вантажного вагону, на які елементи він поділяється?

 40. Що таке робота та робочий парк дирекції залізниці?

 41. Технічно-розпорядчий акт станції, його зміст, порядок затвердження.

 42. Телеграма - натурний лист вантажного поїзда, її зміст та призначення.

 43. Зміст сортувального листка на розформування составу на сортувальній гірці.

 44. Графік руху поїздів, його призначення, показники графіку.

 45. Пропускна спроможність одноколійного перегону, обладнаного напівавтоматичним блокуванням.

 46. Фактори, які враховують при розрахунках пропускної спроможності залізничної лінії.

 47. Пропускна спроможність двохколійного перегону при напівавтоматичному блокуванні.

 48. Транзитні вагони з переробкою на дільничних і сортувальних станціях, елементи часу їх знаходження на станції.

 49. Місцеві вагони на дільничних і сортувальних станціях, елементи часу їх знаходження на станції.

 50. Наявна пропускна спроможність двоколійного перегону при паралельному графіку.Коефіцієнт зйому поїздів.

 51. Період графіку на одноколійному перегоні при паралельному звичайному графіку.

 52. Що таке приміське сполучення? Принципи розрахунку кількості приміських поїздів.

 53. Вагони пасажирського парку, їх характеристика, місткість.

 54. Обіг составу в приміському сполученні.

 55. Які вагони забороняється ставити у вантажні та пасажирські поїзди?

 56. Послідовність дій чергового по станції при прийманні-відправлені поїзду.

 57. Визначення вантажного поїзду, спеціалізація вантажних поїздів.

 58. Попередження на поїзди, хто їх заповнює, кому видають?

 59. Показники використання локомотивів.

 60. Станційні інтервали, чим зумовлена їх необхідність?

 61. Розрахунковий термін доставки вантажу. Як він визначається?

 62. Сили, що діють на вантаж при перевезенні і від чого вони залежать?

 63. Які техніко-економічні показники враховують при виборі варіантів вантажно-розвантажувальних робіт?

 64. Контейнерний спосіб перевезення, його переваги.

 65. Прямий варіант перевалки вантажів, його переваги.

 66. Обов'язки товарного касира.

 67. Як класифікують вантажно-розвантажувальні машини в залежності від способу переміщення вантажів?

 68. Які дані кодують в перевізних документах?

 69. В яких видах сполучень перевозять вантаж?

 70. Місячний план перевезення, його зміст та призначення.

 71. Облікова картка виконання плану перевезень вантажів, її призначення та порядок оформлення.

 72. Зони та ступені негабаритності вантажів.

 73. Порядок визначення плати за перевезення вантажів повагонними відправками

 74. Тарифні керівництва і їх призначення.

 75. Коефіцієнт здвоєних операцій. Від чого він залежить і як визначається?

 76. Порядок обліку простою вагонів на під'їзних коліях.

 77. В яких випадках складають комерційні акти та акти загальної форми?

 78. Види маркування вантажів. Які дані містять залізничне маркування?

 79. Угоди на експлуатацію під'їзних колій та подавання і забирання вагонів.

 80. Правила пломбування вагонів та контейнерів.

 81. Що таке відправка? Види відправок.

 82. Тривалість знаходження місцевого вагона на станції та шляхи його скорочення.

 83. Від яких показників залежить площа критого складу?

 84. Технічні норми завантаження вагонів.

 85. Види швидкостей доставки вантажу.

 86. Комплект перевізних документів. Його призначення та складові частини.

 87. Класифікація небезпечних вантажів.

 88. Визначення маси вантажів.

 89. Комплект перевізних документів для міжнародних сполучень.

 90. Класифікація вантажних станцій.

 91. Як здійснюється нагляд за станом колії ?

 92. Що таке горизонталь, її призначення та основні властивості?

 93. Які сигнальні кольори застосовуються у сигналізації для забезпечення руху поїздів?

 94. Форма і розмір основної площадки земляного полотна.

 95. Що таке нівелювання? Види нівелювання.

 96. Поняття про повну та корисну довжину приймально-відправних колій?

 97. Як утримується залізнична колія з залізобетонними шпалами ?

 98. Угон колії, причини його вшиваючи. Противоугони, їх конструкція.

 99. Перелічіть обов’язки керівника перед початком та в період виконання колійних робіт.

 100. Які одиниці виміру застосовуються у геодезії? Приведіть їх характеристику.

 101. Яке призначення та види штучних споруд на залізничному транспорті?

 102. Влаштування колії в кривих ділянках.

 103. Що таке рельєф місцевості, назвіть основні форми рельєфу, та дайте характеристику?

 104. Переводні бруси, їх типи, основні розміри, комплекти брусів.

 105. Як виконується контроль за станом залізничної колії?

 106. Вкажіть норми утримання колії у прямих ділянках колій.

 107. Дайте характеристику дирекційному куту та румбу. Як переводити азимут у румб і навпаки?

 108. Дерев’яні шпали, їх характеристика, основні параметри?

 109. Як виконується утримання переїздів, колійних та сигнальних знаків?

 110. Рейковий стик, його призначення, вимоги. Основні види стиків, його
  елементи.

 111. Назвіть основні елементи верхньої будови колії. Яким вимогам вони повинні відповідати.

 112. Перелічіть норми утримання колії по ширині в прямих та кривих ділянках колії.

 113. Азимут і румби. Залежність між ними.

 114. Перерахуйте види роздільних пунктів, дайте їх характеристику, вкажіть їх призначення?

 115. Що таке масштаб і які бувають масштаби?

 116. Як виконується утримання земляного полотна ?

 117. Форма і розмір основної площадки земляного полотна.

 118. Які роботи входять до складу капітального ремонту безстикової колії на щебеневому баласті?

 119. Що таке план, карта і профіль? Чим вони відрізняються?

 120. Особливості конструкції безстикової колії.

^ Вимоги до рівня підготовки вступників


Вступник повинен:

Знати:

-методи звичайного й автоматизованого проектування основних схем і конструкцій окремих елементів станції й транспортних вузлів, взаємне розташування пристроїв і методи їхнього розрахунку, технічне оснащення, комплексну автоматизацію й механізацію основних станційних процесів в ув'язуванні з організацією будівництва нових і реконструкцією існуючих станцій і вузлів, передовий досвід технології робота всього перевізного комплексу як на залізничному, так й інших видах транспорту, методи техніко-економічних розрахунків вибору найбільш ефективних рішень по нарощуванню потужностей, збільшенні пропускної й переробної здатності станцій і транспортних вузлів;

Уміти:

- виконувати необхідні розрахунки по визначенню параметрів пристроїв (числа колій, пристроїв локомотивного й вагонного господарств, вантажних пристроїв й ін.), у тому числі із застосуванням ЕОМ, масштабну накладку плану станцій, транспортних вузлів й окремих елементів (горловин, сортувальних й інших пристроїв); розрахунки поздовжнього профілю станцій; взаємне розташування станцій і пристроїв у транспортному вузлі, у тісному вв'язуванні із застосуванням передовий технологія роботи;

Мати:

- уяву про єдину транспортну систему країни, взаємодії її елементів; про техніко-економічне обґрунтування розвитку транспортних вузлів; про сучасні методи транспортних розрахунків, орієнтованих на застосуванні ЕОМ.

- навички вибору транспортних пристроїв, розробки транспортно-технологічних схем переробки й доставки вантажів, організації систем складів, організації технічної й технологічної взаємодії видів транспорту.

^ Критерії оцінювання

Оцінювання результатів виконання тестового завдання здійснюється наступним чином: за кожне правильно виконане завдання абітурієнт одержує по 1 балу. Максимальна кількість балів, можливих на вступному іспиті – 12 балів. Результати фахового вступного випробування оцінюються за 12-ти бальною шкалою з урахування вищезазначених критеріїв за наступною шкалою:

^ Рівень підготовки

Вимоги рівня підготовки згідно критеріям оцінювання

Відповідність умінь та знать вступника рівню підготовки

Бал за
12-ти бальною системою


1

2

3

4

високий

Вступник глибоко і в повному обсязі володіє програмним матеріалом, грамотно, вичерпано та логічно викладає його в усній або письмовій формі. При цьому знає рекомендовану літературу, виявляє творчий підхід і правильно обґрунтовує прийняти рішення, добре володіє різносторонніми уміннями та навичками при виконанні практичних задач

Вище середнього рівня вимог

12

На середньому рівні вимог

11

Нижче середнього рівня вимог

10

середній

Вступник знає програмний матеріал, грамотно і за суттю викладає його в усній або письмовій формі, припускаючи незначні неточності в доказах, трактовці понять та категорій. При цьому володіє необхідними уміннями та навичками при виконанні практичних задач

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

9

На середньому рівні вимог

8

Нижче середнього рівня вимог

7

достатній

Вступник знає тільки основний програмний матеріал, припускає неточності, недостатньо чіткі формулювання, непослідовність у викладанні відповідей в усній або письмовій формі. При цьому нетривке володіння уміннями та навичками при виконанні практичних занять

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

6

На середньому рівні вимог

5

Нижче середнього рівня вимог

4

низький

Вступник не знає значної частини програмного матеріалу. При цьому припускає принципові помилки в доказах, трактовці понять та категорій, виявляє низьку культуру оформлення знань, не володіє основними уміннями та навичками при виконанні практичних задач. Вступник відмовляється від відповіді на контрольні запитання

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

3

На середньому рівні вимог

2

Нижче середнього рівня вимог

1

Низький рівень підготовки є недостатніми для участі у рейтинговому конкурсі на зарахування.
^

Порядок проведення фахового вступного випробуванняФахове вступне випробування проводиться у формі тестування. Для проведення тестування формуються окремі групи вступників в порядку надходження (реєстрації) документів. Список допущених до тестування ухвалюється рішенням фахової атестаційної комісії, про що складається відповідний протокол, який передається до приймальної комісії.

Для проведення тестування фаховою атестаційною комісією попередньо готуються тестові завдання відповідно до «Програми фахового вступного випробування». Програма фахового вступного випробування оприлюднюється засобами наочної інформації на Web-сайті СНУ ім. В.Даля (http://www.snu.edu.ua) та інформаційних стендах кафедри екології.

Фахове вступне випробування проводиться у строки передбачені Умовами прийому до СНУ ім.В.Даля.

На тестування вступник з'являється з паспортом. Вступник одержує „Лист тестового завдання”, який містить 12 питань з варіантами відповіді, за дисциплінами, зазначеними у програмі фахових випробувань, і відповідає на них впродовж 30 хвилин. Користуватися при підготовці друкованими або електронними інформаційними засобами забороняється.

Результати фахового вступного випробування оцінюються за 12-бальною шкалою за правилами вказаними в розділі “Критерії оцінювання” даної пояснювальної записки і відмічаються у «Листі тестового завдання». Рівень знань вступника за результатами тестування заноситься також до відомості і підтверджується підписами трьох членів фахової комісії. Відомість оформляється одночасно з «Екзаменаційним листом» вступника і передається до приймальної комісії.

Заяву про апеляцію вступник може подати в день оголошення результатів до 17.00 години


Голова фахової атестаційної комісії проф. Могила В.І.


Завідувач кафедрою проф. Чернецька-Білецька Н.Б.

Схожі:

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля iconСхідноукраїнський національний універсітет імені володимира даля
...
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля iconСхідноукраїнський національний універсітет імені володимира даля
...
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля iconІнформація про східноукраїнський національний університет імені Володимира даля луганськ 2008 ббк ч484 (4Укр) 711. 9 Першокурснику-далівцю
Першокурснику-далівцю / Інформація про Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. Вид. 12-е, перероб. І доп....
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни східноукраїнський національний університет імені володимира даля кафедра «Технологія машинобудування та інженерний консалтинг»
Програма розроблена на підставі програми державної атестації студентів Східноукраїнського національного університету імені Володимира...
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля Кафедра «Процеси обробки матеріалів, верстати та інструменти» затверджую
Програма розроблена на підставі програми державної атестації студентів Східноукраїнського національного університету імені Володимира...
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля iconСхідноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля iconСхідноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля iconСхідноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля iconСхідноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля iconСхідноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля iconСхідноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи