Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка icon

Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
Скачати 75.99 Kb.
НазваЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
Дата02.08.2012
Розмір75.99 Kb.
ТипДокументи


СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Володимира Даля

Кафедра автоніка та управління на транспорті


Затверджую


Ректор __________О.Л. Голубенко

«_____» ___________ 2012 р.


Пояснювальна записка

щодо проведення фахового випробування для осіб,
які вступають на вакантні місця нормативного терміну навчання
освітньо-професійної програми підготовки БАКАЛАВРІВ з напряму підготовки «Транспортні технології» (Організація перевезень і управління на транспорті (автомобільний транспорт)) на базі раніш здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста


Пояснювальна записка складається з:

  • Програми фахових вступних випробувань;

  • Вимог до рівня підготовки вступників;

  • Переліку рекомендованої літератури;

  • Критеріїв оцінювання;

  • Порядку проведення фахового випробування.Луганськ, 2012

1. Програма фахового вступного випробування


Програма розроблена на підставі програми державної атестації студентів Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля за напрямком «Транспортні технології» за спеціальністю «Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті».


^ Загальний курс транспорту


Виникнення й еволюція світових транспортних зв'язків і засобів. Основні поняття, характеристика видів транспорту. Єдина транспортна система. Техніко-економічна характеристика видів транспорту. Продукція транспорту. Принципи, функції та методи управління. Управління транспортом в Україні Міністерство інфраструктури України. Управління залізничним транспортом. Статут залізниць України. Управління автомобільним транспортом. Державний департамент автомобільного транспорту. Автотранспортні управління Міністерства транспорту. Державна служба автомобільних доріг України. Управління авіаційним транспортом. Державний департамент авіаційного транспорту. Управління міським транспортом. Управління трубопровідним транспортом. Водний транспорт. Річковий та морський транспорт. Авіаційний транспорт. Міжнародні транспортні коридори.


^ Транспортні засоби


Загальна характеристика засобів різних видів транспорту (автомобільного, залізничного, морського, річкового, повітряного, трубопровідного, промислового, міського). Поняття про основи конструкції автомобіля. Робочі процеси головних механізмів та систем автомобіля. Експлуатаційні властивості та особливості використання транспортних засобів в різних умовах.


^ Дослідження операцій в транспортних системах


Загальна постановка задачі лінійного програмування (ЗЛП). Економіко-математичні моделі знаходження оптимального плану розвитку об’єкта. Методи розв’язання ЗЛП: графоаналітичний, симплексний. Транспортна задача та методи її розв’язання. Теорії лінійного цілочислового та дискретного програмування. Нелінійне програмування. Методи планування та управління мережами. Математичні моделі управління запасами. Елементи теорії гри в розв’язанні господарських задач. Моделі та методи теорії масового обслуговування. Моделі динамічного програмування.

^ Транспортна географія


Поняття про форму Землі. Побудова карт. Картографічні проекції. Класифікація проекцій. Картографічна сітка. Номенклатура карт. Масштаби карт. Прямокутні і географічні координати. Вимірювання відстаней по карті. Визначення висоти точок. Закладення. Схил. Визначення напряму ліній. Азимут, дирекційний кут, румб. Роль транспорту у суспільному виробництві. Облік транспортного фактору при розміщенні підприємств. Транспортна система України. Географія основних видів транспорту України. Економічне районування України. Зовнішньоекономічна діяльність і транспорт. Міжнародні транспортні коридори.


Інформаційні системи та технології


Вивчення зв’язку і ролі інформаційного забезпечення в організації транспортного обслуговування, їх характеристиками, сферами застосування різних систем на транспорті, а також з інформаційними потоками в транспортних системах, їх взаємозв’язку з глобальною системою передачі, збереження і обробки інформації. Основи автоматизованих систем управління (АСУ) автомобільним транспортом, призначеної для оптимізації процесів управління в транспортних системах. Структура і рівні АСУ на транспорті, їх функції, алгоритми ефективного прийняття оперативних рішень. Технічне і інформаційне забезпечення АСУ. Системи управління.


^ 2. Вимоги до рівня підготовки вступників


Вступник повинен

знати:

- передові методи і технологічні особливості організації вантажних автомобільних перевезень і транспортно – експедиційного обслуговування власник і вантажів, види рухомого складу і його техніко - експлуатаційні якості, методи проектування, оптимізації, функціонування і управління транспортно – технологічними системами;

- основні положення за технологією й організації перевезень пасажирів з використанням різних видів автотранспорту, форми організації праці обслуговуючого персоналу, графіки руху транспортних засобів, закони формування пасажиропотоків;

- систему інженерно-технічних заходів, що гарантують ефективне використання автотранспортної техніки, закономірності зміни технічного стану автомобіля, основні положення й керівні документи по організації технічного обслуговування й ремонту автомобілів, планово-попереджувальну систему ТО й ремонту рухливого состава; технологічні процеси ТО й поточного ремонту автомобілів;

- принципи покладені до основи маршрутизації й диспетчеризації автомобільних перевезень;

  • способи оптимізації маршрутів вантажних перевезень;

  • способи оптимізації маршрутів пасажирських перевезень;

  • порядок внутрішнього регулювання транспортної діяльності;

  • відомості щодо умов і переліку структурних елементів транспортного підприємства з урахуванням особливості роботи місцевого самоврядування й функціонування їх як інтегрованої системи.

уміти:

- установлювати порядок регулювання транспортної діяльності на транспорті;

- становити міжнародні й внутрішні договори, а також вести облік виконання договорів на транспорті;

- встановити вид взаємозв'язку обсягу перевезень із характеристикою клієнтів;

- складати графіки руху автотранспортних засобів, робити розрахунки і побудову маршрутної мережі;

- аналізувати поточні зміни елементів з метою оперативного прийняття раціональних управлінських рішень;

- визначати й аналізувати значення оціночних показників елементів транспортного процесу;

- застосовувати сучасні інформаційні технології керування транспортним процесом.

- розбиратися в організації й керуванні технології виконання ТО й ТР автомобілів.


^ 3. Перелік рекомендованої літератури


1. Афанасьев Л.Л., Островский Н.В., Цукерберг С.М. Единая транспортная система и автомобильные перевозки. - М.: Транспорт, 1984. - 336 с.

2. Воркут А.И. Вантажні автомобільні перевезення. - Київ: Вища школа. 1986. - 447 с.

3. Правила перевозок автомобильным транспортом. - М.: Транспорт, 1979. - 152 с.

4. Говорущенко Н.Я. Техническая эксплуатация автомобилей. - Харків: Вища школа, 1984.- 312с.

5. Кравченко О.П. Технічна експлуатація автомобілів: теоретичні основи / Навчальний посібник. - Луганськ: ВНУ ім. В. Даля, 2005. - С. 128.

6. Гогайзель А.В., Кравченко О.П. Оперативне керування працездатністю автотранспортних засобів. - Луганськ: ВНУ ім. В. Даля, 2000. - 116 с.

7. Кравченко О.П., Дьяченко Г.В. Технологія технічного обслуговування й поточного ремонту автомобілів / Навчальний посібник. - Луганськ: ВНУ ім. В. Даля,2008. - 144 с.

8. Кравченко О.П. Організація технічного обслуговування і поточного ремонту автомобілів. Навчальний посібник. – Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2009. – 84 с.

9. Воркут А.І, Коцюк О.Я, Лебідь Й.Г., Мельніченко О.І. Транспортно - експедиторська діяльність: Навчальний посібник. - К.6 1988. - 264 с.

10. Курганов В.М. Логістика: Учбово - практичний посібник. М.: Книжковий мир, 2005. - 432 с.

11. Международная перевозка грузов. - М.: «Приор», 1996.-112 с.

12. Лукин В.С, и др. Логистика автомобильного транспорта: концепции, методы, модели. - М.: Финансы и статистика, 2000. -280 с.

13. Організація перевезень пасажирів автомобільним транспортом / Під

общ. ред. С.Л. Голованенко. - К.: Техніка, 1981. – 167 с.

14. Канарчук В.Е. й ін. Технічне обслуговування, ремонт і зберігання автотранспортних засобів: Підручник: В 3 кн. - К.: Вища шк., 1991 - Кн. 1. Теоретичні основи. Технологія, - 359 с. Кн. 2. Організація, планування й керування, - 406 с.

15. Лудченко О.А. Основи технічного обслуговування автомобілів. - К.: Вищя шк. 1987. - 399 с.


^ 4. Критерії оцінювання


Фахове випробування проводиться у вигляді тестування. Тести складено з 12 питань. Результати фахового вступного тестування оцінюються за 12-ти бальною шкалою. Кожне питання оцінюється в один бал.

Оцінювання рівня підготовки, тобто знань і умінь вступника, відбувається на підставі вірних відповідей на тестові запитання.

^ 5. Порядок проведення фахового вступного випробування


Фахове вступне випробування проводиться у формі тестування. Для проведення тестування формуються окремі групи вступників в порядку надходження (реєстрації) документів. Список допущених до вступного екзамену ухвалюється рішенням фахової атестаційної комісії, про що складається відповідний протокол, який передається до приймальної комісії.

Для проведення вступного випробування головою фахової атестаційної комісії попередньо готуються екзаменаційні тести відповідно до «Програми фахових вступних випробувань». Програма фахових вступних випробувань оприлюднюється засобами наочної інформації на Web-сайті (http://www.snu.edu.ua) та інформаційних стендах кафедри автоніка та управління на транспорті.

Тестування проводиться у строки передбачені Умовами прийому до СНУ ім. В. Даля.

На тестування вступник з'являється з паспортом, при пред'явленні якого він отримує екзаменаційний лист, завдання (екзаменаційний білет). Тести складено з 12 питань, з дисциплін, вказаних у програмі фахових вступних випробувань, і відповідає на них з попередньою підготовкою 45хв. в цілому. Користуватися при підготовці друкованими або електронними інформаційними засобами забороняється.

Листи-відповіді зберігаються після випробування в приймальній комісії.

Результати випробування оцінюються за 12-бальною шкалою за правилами вказаними в розділі “Критерії оцінювання” даної пояснювальної записки і відмічаються у «Екзаменаційному листі». Рівень знань вступника за результатами екзамену заноситься також до екзаменаційної відомості і підтверджується підписами трьох членів комісії. Відомість оформляється одночасно з «екзаменаційним листом» вступника і передається до приймальної комісії.

Заяву про апеляцію вступник може подати в день оголошення результатів до 17.00 години


Голова фахової атестаційної

комісії ______________ проф. Кравченко О.П.


Завідувач кафедри

автоніка і управління на транспорті ______________ проф. Кравченко О.П.


Схожі:

Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка пояснювальна записка
move to 213-161267
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка пояснювальна записка
...
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161262
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161259
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161256
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161255
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161300
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161253
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161252
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161250
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161249
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи