Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка icon

Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
Скачати 103.96 Kb.
НазваЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
Дата02.08.2012
Розмір103.96 Kb.
ТипДокументи


СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ім. Володимира Даля

Кафедра управління персоналом і економічної теорії


Затверджую


Ректор _____ О.Л. Голубенко

«_____» ___________ 2012 р.


Пояснювальна записка

щодо проведення фахового випробування для осіб,
які вступають на вакантні місця нормативного терміну навчання
освітньо-професійної програми підготовки БАКАЛАВРІВ з напряму підготовки „Управління персоналом та економіка праці”

на базі раніш здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста


Пояснювальна записка складається з:

 • Програми фахових вступних випробувань;

 • Вимог до рівня підготовки вступників;

 • Переліку рекомендованої літератури;

 • Критеріїв оцінювання;

 • Порядку проведення фахового випробування.Луганськ, 2012

1. Програма фахового вступного випробування

Фахові вступні випробування включають перевірку знань, набутих у середньому спеціальному навчальному закладі з наступних дисциплін.

^ Політична економія

Політична економія як фундаментальна суспільна наука. Виробництво і його основні чинники. Суспільний продукт. Економічні потреби суспільства і роль виробництва в їх задоволенні. Економіка суспільства як сукупність видів економічної діяльності. Відносини власності в економічному житті суспільства. Товарне виробництво і товарно-грошові відносини. Загальні основи ринку. Суб’єкти ринкової економіки. Змішана економіка та її типи. Суспільний продукт і його форми. Національний дохід. Економічне зростання і його чинники. Розподіл національного доходу. Споживання, заощадження і добробут людини. Міжнародна економіка та її роль у зростанні добробуту людської спільноти світу.

^ Економіка підприємства

Підприємство в сучасній системі господарювання. Трудові ресурси. Капітал, виробничі фонди та нематеріальні ресурси. Інноваційно-інвестиційна діяльність підприємства. Система планування на підприємстві. Організація виробництва та його обслуговування. Продукція: сутність, різновиди і конкурентоспроможність. Витрати підприємства. Результативність діяльності підприємства. Антикризова діяльність підприємства.

^ Економіка і нормування праці

Об’єкт, предмет, завдання і методологічні основи економіки праці. Трудові ресурси і трудовий потенціал суспільства. Відносини зайнятості та безробіття. Внутрішній ринок праці організації. Регулювання організаційно-економічних відносин в організації. Сутність, значення і об’єкти нормування праці. Аналіз трудового процесу і витрат праці. Нормативи і норми затрат праці.. Методи нормування і способи встановлення норм праці. Продуктивність і ефективність праці. Аналіз і планування праці на підприємстві. Витрати на персонал і заробітна плата. Тарифне нормування заробітної плати. Планування соціального розвитку організації. Аналіз, звітність і аудит у сфері праці.


^ ВИМОГИ ДО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ ВСТУПНИКІВ


Учасник іспитів повинен:


Знати:

 • принципи, цілі, функції і процес управління трудовими ресурсами;

 • методи та засоби, які застосовуються в процесі управління персоналом підприємства, основні цілі кадрової політики;

 • поняття попиту і пропозиції на ринку праці, суть і форми зайнятості, ринковий механізм формування заробітної платні;

 • чинники і резерви зростання продуктивності праці;

 • поняття, суб'єкти, рівні соціально-трудових відносин; механізми соціального захисту;

 • економічні, адміністративні, соціально-психологічні і правові методи управління;

 • принципи організації робочих місць; раціоналізації трудового процесу, охорони і безпеки праці; поняття дисципліни праці; основи нормування праці, класифікацію витрат робочого часу;

Уміти:

 • проводити маркетинг персоналу, анкетування, співбесіди, атестування;

 • планувати кар’єру робітників та ротації персоналу;

 • аналізувати стан ринку праці, проводити дослідження його кон'юнктури;

 • грамотно використовувати и модифікувати підходами до формування кадрової політики підприємства, вибору відповідних методів управління трудовими ресурсами;

 • розробляти методи стимулювання та мотивації персоналу з метою підвищення ефективності праці;

 • планувати чисельність персоналу;

 • розробляти методи адаптації персоналу, заходи підвищення рівня корпоративної культури;

 • самостійно виконувати розрахунки нормативів праці;


^ ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Балабанова Л. Управління персоналом: Навчальний посібник/ Людмила Балабанова, Олена Сардак,; Мін-во освіти і науки України, ДонДУЕТ ім. М. Туган-Барановського. - К.: Професіонал, 2006. - 511 с.

 2. Белецкий Н.П. и др. Управление персоналом: Учеб. пособие / Беляцкий Н.П., Величко С.Е., Ройш П. – Мн: ИП «Экоперспектива», 2000. – 320 с.

 3. Бобров В. Я. Основи ринкової економіки і підприємництва: Підручник, Київ: Вища шкода, 2003; 719 с.

 4. Богиня Д.П., Грішнова О. А. Основи економіки праці. – К.: “Знання-Прес”, 2000.- 313с.

 5. Гетьман О.О., Шаповал В.М. Економічна діагностика: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. — К.: Центр навчальної літератури, 2009. — 307с.

 6. Грішнова О.А. Економіка праці та соціально-трудові відносин: Підручник.- К.: Знання, 2004. - 535с.

 7. Друкер П. Эффективное управление. Экономические задачи и оптимальные решения. / Пер. с англ. М. Котельниковой. – М.: ФАНР-ПРЕСС, 1998. – 288 с.

 8. Економіка праці та соціально-трудові відносини: За ред. Є.П. Качана. Практикум: Навч. посіб.: 2011. Знання. 302 с.

 9. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Підручник. — 5-те вид., оновлене. Затверджено МОН / Грішнова О.А. — К., 2011. — 390 с.

 10. Економічна теорія: Підручник / С.В. Мочерний, М.В. Довбенко. - К.: Видавничий центр “Академія”, 2004.- 855 с.

 11. Економічна теорія: Політекономія: Підручник / За ред. Базилевича. - К.: Знання-Прес, 2001.- 581 с.

 12. Ємельяненко Л.М., Васильєв О.А. Практикум з курсу "Ринок праці": Навчальний посібник. – Хмельницький: ХНУ, 2004.

 13. Єсінова Н.І. Економіка праці та соціально-трудові відносин: Навч. посібник. – К.: Кондор, 2004. – 432с.- Розділ І, с.3-9.

 14. Казарновский А.С. Организационное проектирование на предприятии. – К.: Наук. Думка, 1990.

 15. Калина А.В. Организация и оплата труда. – К., 1995.

 16. Колпаков В. Управление развитием персонала: учбовий посібник/ Виктор Колпаков,; Межрегиональная академия управления персоналом. - К: МАУП, 2006. - 709 с.

 17. Краснокутська Н.С. Потенціал підприємства: формування та оцінка: Навчальний посібник. — К.: Центр навчальної лігератури, 2007. — 352с.

 18. Крушельницька О. Управління персоналом: Навчальний посібник/ Ольга Крушельницька, Дмитро Мельничук,. - 2-е вид., перероб. й доп.. - К.: Кондор, 2005. – 304 с.

 19. Лібанова Е.М. Ринок праці: Навч. посібник. – К., 2004.

 20. Менеджмент персоналу: Навчальний посібник/ В. М. Данюк, В. М Петюх, С. О. Цимбалюк та ін.; За заг. ред. В. М. Данюка, В. М. Петюха; М-во освіти і науки України, КНЕУ. - К.: КНЕУ, 2005. - 398 с.

 21. Мистецтво управління персоналом / Ред. Н. Черепухіна (гол.) та ін., Уклад.: Людмила Савицька, Віктор Тарнавський та ін., Пер. з рос.: Людмила Метелюк та ін.. - К.: Вид-во Олексія Капусти. – 2002 . Кн. 1: Таланти і лідери. - 2002. - 299 с.

 22. Мурашко М. Менеджмент персоналу: Навчально-практичний посібник/ Микола Мурашко,. - 2-ге вид., стереотип.. - К.: Знання, 2006. - 311 с.

 23. Основи економічної теорії / За ред. А. А. Чухна, Київ, 2002.

 24. Основи економічної теорії / За редакцією Предборського В.А. - К.: - Кондор. - 2002. - 621 с.

 25. Основи економічної теорії. Підручник / О.О. Мамалуй, О.А. Гриценко, Г.Ю. Дарнопих та ін.; За заг. ред. О.О Мамалуя - К.: Юрінком Інтер, 2003-480 с. - Бібліон.: с. 468-470.

 26. Основи економічної теорії: навчальний посібник. - К.: Юрінком Інтер, 2003. - 456 с.

 27. Осовська Г.В., Крушельницька О.В. Управління трудовими ресурсами: Навч. посібник. — К.:Кондор, 2008. — 224с.

 28. Політична економія. Навч. посібник / К.Т. Кривенко, В.С. Савчук, О.О. Бєляєв та ін.; За ред. д-ра економічних наук проф. К.Т. Кривенка - К.: КНЕУ, 2001.- 508с.

 29. Політична економія. Навчальний посібник вищих навчальних закладів / За ред. В.О. Рибалкіна, В.Г. Бодрова. - К.: Академвидав, 2004. - 672 с.

 30. Політична економія.: Навчальний посібник, / Г.А. Оганян, В.О. Паламарчук, А.П. Румянцев та ін. : За заг. ред. Г.А. Оганяна - К.: МАУП, 2003. - 520 с.

 31. Політична економія: Підручник для студентів вузів / За ред. Г.І. Башнянин, П.Ю. Лазур, В.С. Медведєв. - К.: Ніка-Центр, Ельга, 2000.-526 с.

 32. Протопопова В. О. Экономика предприятия . — Донецк, 2004 . — 107с.

 33. Савченко В. Управління розвитком персоналу: Навчальний посібник/ Василь Савченко,; М-во освіти і науки України, Київський нац. економ. ун-т. - К.: КНЕУ, 2002. - 351 с.

 34. Скібіцька Л. І. Менеджмент: Навчальний посібник для вищих навч. закладів/ Л. І. Скібіцька, О. М. Скібіцький; Мін-во освіти і науки України. - К.: Центр навчальної літератури, 2007. – 415 с.

 35. Тарасюк Г.М.,Планування діяльності підприємства. — К.: Кондор,2004, — 266с.

 36. Трудовий потенціал і зайнятість: теоретичні основи та регіональні особливості / С.М.Долішній , С.М.Злупко та ін. — Ужгород: Карпати, 1997.

 37. Управление персоналом организации: Учебник для вузов / Под ред. А.Я. Кибанова.-М.: ИНФРА-М, 1998.-512 с.

 38. Управление персоналом: Учебник для вузов / Под ред. Т.Ю. Базарова, Б.Л. Еремина – М.: ЮНИТИ, 2000. – 423 с.

 39. Управління персоналом: Навчальний посібник/ Микола Виноградський, Світлана Беляєва, Алла Виноградська, Олена Шканова,; М-во освіти і науки України, Київ. економ. ін-т менеджм. ("Екомен"). - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 500 с.

 40. Федонін О.С., Репіна І.М., Олексюк О.Т. Потенціал підприємства: формування та оцінка: Навч. посібник. — Вид 2-ге, без змін. — К.: КНЕУ, 2008. — 316с.

 41. Хміль Ф. Управління персоналом: Підручник/ Федір Хміль,. - К.: Академвидав, 2006. - 487 с.

 42. Шегда А. Менеджмент: Учебник/ Анатолий Шегда,. - 3-е изд., испр. и доп.. - К.: Знання , 2006. - 645 с.

^ 4. Критерії оцінювання

Оцінювання рівня підготовки, тобто знань і умінь вступника, відбувається на підставі наступних критеріїв:

 1. Правильність відповіді;

 2. Ступінь усвідомлення програмного матеріалу;

 3. Вміння користуватись засвоєним матеріалом.

Результати фахового вступного випробування оцінюються за 12-ти бальною шкалою з урахування вищезазначених критеріїв за наступною шкалою:

^ Рівень підготовки

Вимоги рівня підготовки згідно критеріям оцінювання

Відповідність умінь та знать вступника рівню підготовки

Бал за
12-ти бальною системою


1

2

3

4

високий

Вступник глибоко і в повному обсязі володіє програмним матеріалом, грамотно, вичерпано та логічно викладає його в усній або письмовій формі. При цьому знає рекомендовану літературу, виявляє творчий підхід і правильно обґрунтовує прийняти рішення, добре володіє різносторонніми уміннями та навичками при виконанні практичних задач

Вище середнього рівня вимог

12

На середньому рівні вимог

11

Нижче середнього рівня вимог

10

середній

Вступник знає програмний матеріал, грамотно і за суттю викладає його в усній або письмовій формі, припускаючи незначні неточності в доказах, трактовці понять та категорій. При цьому володіє необхідними уміннями та навичками при виконанні практичних задач

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

9

На середньому рівні вимог

8

Нижче середнього рівня вимог

7

достатній

Вступник знає тільки основний програмний матеріал, припускає неточності, недостатньо чіткі формулювання, непослідовність у викладанні відповідей в усній або письмовій формі. При цьому нетривке володіння уміннями та навичками при виконанні практичних занять

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

6

На середньому рівні вимог

5

Нижче середнього рівня вимог

4

низький

Вступник не знає значної частини програмного матеріалу. При цьому припускає принципові помилки в доказах, трактовці понять та категорій, виявляє низьку культуру оформлення знань, не володіє основними уміннями та навичками при виконанні практичних задач. Вступник відмовляється від відповіді на контрольні запитання

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

3

На середньому рівні вимог

2

Нижче середнього рівня вимог

1

дуже низький

Знання та уміння з програмного матеріалу практично відсутні
0


Низький та дуже низький рівень підготовки є недостатніми для участі у рейтинговому конкурсі на зарахування.


^ 5. Порядок проведення фахового вступного випробування

Фахове вступне випробування проводиться у формі тестування. Для проведення тестування формуються окремі групи вступників в порядку надходження (реєстрації) документів. Список допущених до тестування ухвалюється рішенням фахової атестаційної комісії, про що складається відповідний протокол, який передається до приймальної комісії.

Для проведення тестування фаховою атестаційною комісією попередньо готуються тестові завдання відповідно до «Програми фахового вступного випробування». Програма фахового вступного випробування оприлюднюється засобами наочної інформації на Web-сайті СНУ ім. В.Даля (http://www.snu.edu.ua) та інформаційних стендах кафедри.

Фахове вступне випробування проводиться у строки передбачені Умовами прийому до СНУ ім.В.Даля.

На тестування вступник з'являється з паспортом. Вступник одержує „Лист тестового завдання”, який містить 12 питань з варіантами відповіді, за дисциплінами, зазначеними у програмі фахових випробувань, і відповідає на них впродовж 30 хвилин. Користуватися при підготовці друкованими або електронними інформаційними засобами забороняється.

Результати фахового вступного випробування оцінюються за 12-бальною шкалою за правилами вказаними в розділі “Критерії оцінювання” даної пояснювальної записки і відмічаються у «Листі тестового завдання». Рівень знань вступника за результатами тестування заноситься також до відомості і підтверджується підписами трьох членів фахової комісії. Відомість оформляється одночасно з «Екзаменаційним листом» вступника і передається до приймальної комісії.

Заяву про апеляцію вступник може подати в день оголошення результатів до 17.00 години


Голова атестаційної комісії

факультету «Інноваційної економіки

і кібернетики»

професор С.К. Рамазанов


Завідувач кафедри В.Г. Сумцов


Схожі:

Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка пояснювальна записка
move to 213-161267
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка пояснювальна записка
...
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161262
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161259
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161256
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161255
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161300
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161253
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161252
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161250
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161249
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи