«Банківська справа» Затверджую icon

«Банківська справа» Затверджую
Скачати 144.34 Kb.
Назва«Банківська справа» Затверджую
Дата02.08.2012
Розмір144.34 Kb.
ТипДокументи


СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Володимира Даля

«Банківська справа»


Затверджую


Ректор ___________ О.Л. Голубенко

«___» __________ 2012 р.


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

щодо проведення вступних випробувань для осіб,
які вступають на вакантні місця нормативного терміну навчання
освітньо-професійної програми підготовки БАКАЛАВРІВ

з напряму підготовки «Фінанси і кредит»

із майбутньої спеціальності "Банківстка справа"

зі скороченим терміном підготовки на базі раніш здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста


Пояснювальна записка складається з:

«Програм вступних випробувань»;

«Вимог до рівня підготовки вступників»;

«Переліку рекомендованої літератури»;

«Критеріїв оцінювання»;

«Порядку проведення вступного випробування».


Луганськ, 2012

 1. ^ Програма вступних випробувань

Програма розроблена на підставі бази підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста:

Гроші та кредит. Сутність і функції грошей. Походження грошей. Раціоналістична та еволюційна концепції походження грошей. Сутність грошей. Роль грошей у ринковій економіці. Якісні властивості грошей. Грошовий оборот і грошові потоки. Сутність грошового обороту як процесу руху грошей. Модель сукупного грошового обороту. Готівковий та безготівковий сектори грошового обороту. Маса грошей, грошові агрегати, їх характеристика, грошова база, її склад. Швидкість обігу грошей, необхідних для обороту. Грошовий ринок. Сутність грошового ринку. Суб’єкти та об’єкти грошового ринку. Інституційна модель грошового ринку. Структура грошового ринку. Графічна модель грошового ринку. Попит на гроші. Пропозиція грошей. Елементи грошової системи. Основні типи грошових систем, їх еволюція. Методи державного регулювання грошово-кредитної політики. Сутність форми прояву та закономірності розвитку інфляції. Антиінфляційна політика . Грошові реформи в Україні. Кількісна теорія грошей і сучасний монетаризм. Класична кількісна теорія грошей, її основні постулати. “Трансакційний” варіант кількісної теорії І. Фішера. Неокласичний варіант розвитку кількісної теорії грошей. Сучасний монетаризм М. Фрідмена. Грошово-кредитна політика України в світлі сучасних монетаристських теорій. Кредит у ринковій економіці. Сутність і необхідність кредиту. Принципи кредитування . Форми та види кредиту. Функції кредиту. Процент за кредит, фактори зміни процента. Економічні межі кредиту. Банківські проценти. Валютний ринок та валютні системи. Сутність валюти, види валют. Валютні відносини. Валютний ринок: сутність, об’єкти та суб’єкти, ціна, інфраструктура. Валютний курс. Валютне регулювання та валютна політика. Міжнародні ринки грошей та капіталів. Платіжний баланс та золотовалютні резерви. Банк міжнародних розрахунків.

Фінанси. Суть та об’єктивна необхідність фінансів. Об’єкти та суб’єкти фінансових відносин. Функції фінансів. Взаємозв’язок фінансів з іншими розподільчими категоріями. Суть фінансової системи, її склад та принципи побудови. Загальна характеристика сфер і ланок фінансової системи. Проблеми розвитку фінансової системи України. Особливості сучасного стану економіки і фінансів України. Особливості сучасної фінансової політики України. Фінансова стратегія і фінансова тактика. Фінансові важелі, їх роль у функціонуванні фінансового механізму. Фінансові стимули та санкції, їх види. Етапи і методи фінансового планування. Принципи побудови фінансової системи України. Організація фінансового контролю в Україні. Організація управління фінансами в Україні. Бюджет як складова загальнодержавних фінансів та центральна ланка фінансової системи. Бюджетна система та бюджетний устрій України. Бюджетний процес в Україні, його суть та особливості. Економічна сутність та функції податків. Класифікація податків та їх характеристика.

^ Бюджетна система. Сутність й функції державного бюджету. Завдання бюджетної політики. Класифікація бюджетного дефіциту. Бюджетний устрій України. Види бюджетного субсидіювання. Принципи побудови бюджетної системи. Состав і структура доходів бюджету. Видатки бюджету. Принципи побудови системи державних видатків. Принципи та форми бюджетного фінансування. Види видатків. дефіцит бюджету. Джерела покриття бюджетного дефіциту. Видатки бюджету на економічну діяльність держави й науку. Критерії відбору підприємств для надання фінансової підтримки. Видатки бюджету на соціальний захист населення й соціальну сферу. Завдання соціальної політики. Основи кошторисного фінансування. Видатки бюджету на оборону, управління, обслуговування державного боргу.

^ Страхові послуги. Система страхових послуг. Загальна характеристика страхового ринку. Страхові компанії їх класифікація. Страхові об’єднання, структура. Сутність та цілі державного регулювання страхової діяльності. Органи надзору за страховою діяльністю, їх функції. Економічна сутність страхування. Функції та особливості страхування. Організаційні форми страхового фонду. Характеристика ризиків. Класифікація страхових відносин. Категорії особистого страхування. Основні види страхування життя. Сутність, завдання і форми медичного страхування в Україні. Характеристика ринку добровільного медичного страхування в Україні. Перспективи розвитку обов’язкового медичного страхування в Україні. Загальні положення щодо страхування від нещасного випадку. Правова основа, економічний механізм та організаційна структура страхування. Склад, структура та види майнового страхування. Оцінка вартості майна. Страхування наземного, повітряного та водного виду транспорту. Страхування фінансових ризиків. Страхування підприємницької діяльності. Страхування відповідальності. Сутність, види, форми перестрахування. Співстрахування. Страховий тариф та механізм його розрахунку. Доходи й видатки страхової компанії. Фінансовий результат страхової компанії.

^ Банківські операції. Стан сучасної банківської системи України, типи банківських систем, функції сучасних банків. Види банків, класифікація їх операцій, організація діяльності. Економічна характеристика ресурсів банка, їх склад та структура. Формування власного капіталу банку, його структура, характеристика джерел його формування. Залучені та запозичені ресурси банка, їх структура, порядок формування. Готівкові та безготівкові розрахунки. Система розрахунків і законодавча база розрахунків в Україні. Організація находження готівкових коштів до кас банків. Поточні рахунки. Види міжбанківських розрахунків. Створення національної платіжної системи. Сучасний стан банківського кредитування в Україні. Види і принципи банківського кредитування. Поняття та критерії кредитоспроможності позичальника. Зарубіжний досвід забезпечення позик. Організація і порядок короткострокового та довгострокового кредитування юридичних осіб. Нарахування та стягнення процентів за користування кредитом. Погашення кредиту. Загальна характеристика операцій банка з цінними паперами. Цінні папери у портфелі банку та їх класифікація. Фактори ризику від інвестиційних операцій. Доходність інвестицій, засоби захисту від ризику виникнення збитків і витрачання ліквідності. Економічні основи здійснення валютних операцій в Україні, законодавча база, порядок ліцензування таких операцій. Вимоги НБУ щодо одержання кредитів в іноземній валюті від іноземних інвесторів. Загальна характеристика та види нетрадиційних банківських операцій та послуг. Особливості оформлення таких операцій як лізинг, факторинг, форфейтинг. Особливості посередницьких, консультаційних та інформаційних послуг банка. Прибутковість банку. Структура доходів і витрат банку, показники, що характеризують прибутковість банку і методика їх розрахунку. Фактори, які впливають на процентну ставку. Регулювання діяльності банків, його основні завдання, суть, проблеми і шляхи їх вирішення.

Інформаційні системи і технології в фінансово-кредитних установах. Поняття, характеристика та компоненти інформаційних систем. Класифікація інформаційних систем. Напрямки і тенденції розвитку інформаційних технологій. Технологічні процеси автоматизованої обробки фінансової інформації: характеристика і класифікація. Єдина система класифікації і кодування техніко-економічної інформації. Концепція розподільної обробки інформації в управлінських системах. Створення автоматизованих робочих місць. Характеристика та призначення інтегрованих інформаційних систем. Банківські інформаційні системи. Автоматизована система фінансових розрахунків. Загальна характеристика корпоративних інформаційних систем.


 1. Вимоги до рівня підготовки вступників

Учасник іспиту повинен:

Знати:

  • Закони України, що регулюють банківську діяльність;

  • сутність грошей, банківської справи та кредиту в умовах ринкової економіки та фінансової кризи.

  • функції центрального банку та його грошово-кредитну політику

  • взаємовідносини НБУ і комерційних банків.

  • поняття «інформаційні технології»;

  • цілі автоматизації банку;

  • види банківських електронних послуг;

  • основні компоненти банківської електронної системи.


Уміти:

  • володіти поняттями фахового напрямку;

  • об’єктивно оцінювати закономірності розвитку фінансових відносин;

  • регулювати вплив фінансів на суспільний розвиток;

  • оцінювати ефективність інвестиційних проектів;

  • автоматизовано обробляти фінансову інформацію;

  • приймати обґрунтовані управлінські рішення у фінансовій сфері;

  • володіти комп’ютером, як мінімум на рівні користувача;

  • приймати обґрунтовані управлінські рішення в банківській сфері;
 1. Перелік рекомендованої література

 1. Закон України «Про вищу освіту» (від 17.01.2002 №2984-ІІІ)

 2. Конституція України від 28.06.1996р.

 3. Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 17.01.01. №2121-Ш (із змінами, внес. згідно із Законом №2740 від 20.09.01. // Законодавчі та нормативні акти НБУ: додаток до журналу «Вісник НБУ». – 2002. - № 7. - з врахуванням змін і доп.

 4. Закон України “Про Національний банк України” від 20.05.99 №679-Х1У. // Законодавчі та нормативні акти НБУ: додаток до журналу «Вісник НБУ». – 1999. - № 7. - з врахуванням змін і доп.

 5. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.99 № 996-Х1У//Відомості Верховної Ради. – 1999. - № 40.

 6. Закон України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні” від 30.10.96 № 475/96-ВР

 7. Закон України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом” від 28.11.02 №249-1У// Законодавчі та нормативні акти НБУ: додаток до журналу «Вісник НБУ». – 2003. - № 1. – С. 3-13.

 8. Закон України “Про заставу” від 02.10.92 № 2654-ХП//Законодавчі та нормативні акти НБУ: додаток до журналу «Вісник НБУ». – 1998. - № 2. - зі змінами и доповненнями

 9. Закон України “Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах” //Законодавчі та нормативні акти НБУ: додаток до журналу «Вісник НБУ». – 2005. - № 8. – С. 3-6.

 10. Закон України “Про іпотеку” № 898-1У від 05.06.03//Законодавчі та нормативні акти НБУ: додаток до журналу «Вісник НБУ». – 2003. - № 8.

 11. Закон України “Про іпотечне кредитування, операціях з консолідованим іпотечним боргом і іпотечних сертифікатах” №979-1У від 19.06.03 // Законодавчі та нормативні акти НБУ: додаток до журналу «Вісник НБУ». – 2003. - №.10 - С.,3-24

 12. Закон України “Про електронні документи та електронний документообіг” від 22.05.03 № 851-1У. – законодавство про електронний документообіг та коментар до нього див. Інвестиційна газета (нормативна база). – 2004. - № 50

 13. Закон України “Про обіг векселів в Україні” від 05.04.2001 г. № 2374-III. // Законодавчі та нормативні акти НБУ: додаток до журналу «Вісник НБУ».- 2001. - № 5. – С.13-15.

 14. Закон України “Про платіжні системи та переказ грошей в Україні” від 05.04.2001 г. № 2346-III//Законодавчі та нормативні акти НБУ: додаток до журналу «Вісник НБУ». – 2001. - № 6.

 15. Закон України “Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті” від 16.03.00 № 1559-Ш

 16. Закон України “Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю” від 19.06.03 №978-1У// Законодавчі та нормативні акти НБУ: додаток до журналу «Вісник НБУ». – 2003. - № 12.

 17. Закон України “Про фонд гарантування вкладів фізичних осіб” від 20.09.01 №2740-Ш//Законодавчі та нормативні акти НБУ: додаток до журналу «Вісник НБУ». – 2001. - № 11.

 18. Закон України “Про цінні папери та фондовий ринок ” від 23.02.2006 р. № 3480-IV. – зі змін. та доп.

 19. Декрет Кабінету Міністрів України “Про систему валютного регулювання і валютного контролю» від 19.02.93 № 15-93 // Відомості Верховної Ради України. – 1993. - № 17 - ст. 184. - із змін. і доп.

 20. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року № 436-1У //Відомості Верховної Ради України. – 2003. - №№ 18-22.

 21. Цивільний кодекс України: Офіційний текст /Міністерство юстиції України. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 464 с

 22. Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затв. утв. пост. Правління НБУ № 492 від 12.11.03//з врахуванням змін.

 23. Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами, затв. пост. Правління НБУ № 516 від 03.12.03 // Законодавчі та нормативні акти

 24. Положення про порядок визначення та формування обов’язкових резервів для банків України, затв. пост. правління НБУ № 172 від 21.04..04// зі змінами та доповненнями

 25. Адамик Б.П., Литвин І.С., Ткачук В.О. Інформаційні технології в банківській сфері. Навч. посіб.-К.: Знання, 2008.-351с.

 26. Алєксєєв І.В., Колісник М.К. Гроші та кредит: Навч. посіб. – К.: Знання, 2009. – 253 с.

 27. Аналіз діяльності комерційного банку / За ред. Ф.Ф.Бутинця та ін. – Житомир: ПП «Рута», 2008. – 527 с.

 28. Аналіз банківської діяльності: Підручник / За ред. А.М.Герасимовича. – Вид. 2-ге, без змін. – К.: КНЕУ, 2006. – 600 с.

 29. Вовчак О.Д., Рущишин Н.М. Банківська справа: Навчальний посібник.-Львів: Новий світ – 2000, 2008.-560с.

 30. Воркут Т. А. Проектний аналіз. - Навч. пос. – Киів: Український Центр духовної культури, 2006, - 440 с.

 31. Єлейно Я.І., Єлейно О.І., Раєвський К.Є. Інвестиції, ризик, прогноз. – Львів. Банк. Ін-т НБУ, 2000. – 176 с.

 32. Івасів Б.С. Гроші та кредит: Підручник. –Вид. 3-тє, змін. й доп. – Тернопіль: Карт-бланш, К.: Кондор, 2008. – 528 с.

 33. Кобиляцький Л. С. Управління проектами: Навч. посіб. – К.: МАУП, 2002. – 200с.

 34. Коваленко В.В. Центральний банк і грошово-кредитна політика: Навч. посібник.-К.: Знання України, 2006.-332с.

 35. Коренєва О.Г., Слав’янська Н.Г., Євченко Н.Г. та ін.. Облік і аудит у банках: Навчальний посібник / О.Г. Коренєва, Н.Г. Слав’янська, Н.Г. Євченко, О.В. Карпенко: За ред. О.Г. Коренєвої, Н.Г. Слав’янської.-Суми: ВТД «Університетська книга», 2007.-49с.

 36. Косова Т.Д., Циганов О.Р. Банківські операції. Навч. пос.-К.:Центр учбової літератури, 2008.-372с.

 37. Кредитний ризик комерційного банку: Навч. Посібник / В.В. Вітлинський, О.В. Пернарівський, Я.С. Наконечний; За ред. В.В. Вітлинського. – К.: Т-во „Знання”, КОО, 2007. – 251 с.

 38. Лагутін В.Д. Кредитування: теорія і практика: Навч. Посібник.- К.: Т-во „Знання”, КОО, 2005. – 215 с. (Вища освіта ХХІ століття).

 39. Масленчиков Ю.С. Робота банку з корпоративними клієнтами: Учеб. посібник для вузів/Ю.С. Масленчиков, Ю.Н. Тронин. - М.:ЮНИТИ, 2003. - 358 с.

 40. Мещеряков А.А. Організація діяльності комерційного банку. Навчальний посібник. К.: Центр учбової літератури, 2007.-608с.

 41. Облік і аудит у банках: Підручник / А.М. Герасимович, Л. М. Кіндрацька, Т. В. Кривов′яз і ін.; Під ред. проф. А. М. Герасимовича. - К.: КНЕУ, 2004. - 536 с.

 42. Романишин В.О., Уманців Ю.М. Центральний банк і грошово-кредитна політика: Навчальний посібник:-К.: АТІКА, 2005.-480 с.

 43. Рябинина Л.Н. Деньги и кредит: учеб. Пособие. – К.: Центр учебной литературы, 2008. – 602 с.

 44. Стеченко Д.М., Чмир О.С. Методологія наукових досліджень. Підручник.-К.: Знання, 2005.-309с.

 45. Спяк Г.І., Фаріон Т.І. Облік і аудит у банках: Навчальний посібник.-К.: АТІКА, 2004.-328с.

 46. Череп А.В., Андросова О.Ф. Банківські операції: Навч. посібник.-К.: Кондор, 2008.-410с.

 47. Щибиволок З.І. Аналіз банківської діяльності: Навч. посібник. – 2-ге вид., стер. – К.: Знання, 2007. – 311с.

 48. Щукін В. М. Аналіз інвестиційних проектів: Конспект лекцій. – К.: МАУП, 2002. – 128с.
 1. Критерії оцінювання


Оцінювання рівня підготовки, тобто знань і умінь вступника, відбувається на підставі наступних критеріїв:

 1. Правильність відповіді;

 2. Ступінь усвідомлення програмного матеріалу;

 3. Вміння користуватись засвоєним матеріалом.

Результати фахового вступного випробування оцінюються за 12-ти бальною шкалою з урахування вищезазначених критеріїв за наступною шкалою:

^ Рівень підготовки

Вимоги рівня підготовки згідно критеріям оцінювання

Відповідність умінь та знать вступника рівню підготовки

Бал за
12-ти бальною системою


1

2

3

4

високий

Вступник глибоко і в повному обсязі володіє програмним матеріалом, грамотно, вичерпано та логічно викладає його в усній або письмовій формі. При цьому знає рекомендовану літературу, виявляє творчий підхід і правильно обґрунтовує прийняти рішення, добре володіє різносторонніми уміннями та навичками при виконанні практичних задач

Вище середнього рівня вимог

12

На середньому рівні вимог

11

Нижче середнього рівня вимог

10

середній

Вступник знає програмний матеріал, грамотно і за суттю викладає його в усній або письмовій формі, припускаючи незначні неточності в доказах, трактовці понять та категорій. При цьому володіє необхідними уміннями та навичками при виконанні практичних задач

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

9

На середньому рівні вимог

8

Нижче середнього рівня вимог

7

достатній

Вступник знає тільки основний програмний матеріал, припускає неточності, недостатньо чіткі формулювання, непослідовність у викладанні відповідей в усній або письмовій формі. При цьому нетривке володіння уміннями та навичками при виконанні практичних занять

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

6

На середньому рівні вимог

5

Нижче середнього рівня вимог

4

низький

Вступник не знає значної частини програмного матеріалу. При цьому припускає принципові помилки в доказах, трактовці понять та категорій, виявляє низьку культуру оформлення знань, не володіє основними уміннями та навичками при виконанні практичних задач. Вступник відмовляється від відповіді на контрольні запитання

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

3

На середньому рівні вимог

2

Нижче середнього рівня вимог

1

дуже низький

Знання та уміння з програмного матеріалу практично відсутні
0


Низький та дуже низький рівень підготовки є недостатніми для участі у рейтинговому конкурсі на зарахування.


 1. ^ Порядок проведення вступного випробування


Вступне випробування проводиться у формі тестування. Для проведення тестування формуються окремі групи вступників в порядку надходження (реєстрації) документів. Список допущених до тестування ухвалюється рішенням фахової атестаційної комісії, про що складається відповідний протокол, який передається до приймальної комісії.

Для проведення тестування атестаційною комісією попередньо готуються тестові завдання відповідно до «Програми вступного випробування». Програма вступного випробування оприлюднюється засобами наочної інформації на Web-сайті СНУ ім. В.Даля (http://www.snu.edu.ua) та інформаційних стендах кафедри.

Вступне випробування проводиться у строки передбачені Умовами прийому до СНУ ім.В.Даля.

На тестування вступник з'являється з паспортом. Вступник одержує „Лист тестового завдання”, який містить питання з варіантами відповіді, за дисциплінами, зазначеними у програмі випробувань, і відповідає на них впродовж 60 хвилин. Користуватися при підготовці друкованими або електронними інформаційними засобами забороняється.

Результати вступного випробування оцінюються за 12-бальною шкалою за правилами вказаними в розділі “Критерії оцінювання” даної пояснювальної записки і відмічаються у «Листі тестового завдання».

Рівень знань вступника за результатами тестування заноситься також до відомості і підтверджується підписами трьох членів комісії. Відомість оформляється одночасно з «Екзаменаційним листом» вступника і передається до приймальної комісії.

Заяву про апеляцію вступник може подати в день оголошення результатів до 17.00 години


Голова атестаційної комісії

факультету фінансового управління Розмислов О.М.


Зав. кафедри

«Банківська справа» Житний П.Є.Схожі:

«Банківська справа» Затверджую iconМіністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую»
Магістр” зі спеціальності „Банківська справа” допускаються вступники, що мають освітньо-кваліфікаційний рівень „бакалавр” за галузю...
«Банківська справа» Затверджую iconМетодичні вказівки з написання контрольних робіт з дисципліни “міжнародна банківська справа” для студентів заочно-дистанційної форми навчання спеціальності “банківська справа”
Контрольна робота з дисципліни “Міжнародна банківська справа” виконується студентами заочно-дистанційної форми навчання за спеціальністю...
«Банківська справа» Затверджую icon«Банківська справа» Затверджую
move to 213-161254
«Банківська справа» Затверджую iconДисципліна „аналіз банківської діяльності” Довідник з дисципліни спеціальність: 0105 „Банківська справа” 8семестр викладачі: доцент кафедри «Фінанси І банківська справа»
...
«Банківська справа» Затверджую iconС. С. Родченко банківська справа конспект
Родченко, С. С. Банківська справа: конспект лекцій (для слухачів другої вищої освіти спеціальностей 050106 – Облік І аудит І 050107...
«Банківська справа» Затверджую icon«міжнародна банківська справа» Тернопіль, 2011 Структура залікового кредиту дисципліни «Міжнародна банківська справа»
Змістовний модуль Походження, статус та функції центрального банку, порядок створення комерційних банків, формування банківських...
«Банківська справа» Затверджую icon«центральний банк І грошово-кредитна політика» Довідник з дисципліни спеціальність: 0105 «банківська справа» 7 семестр викладачі: доцент кафедри «Фінанси І банківська справа»
Вивчення курсу „Центральні банки І грошово-кредитна політика спрямовано на розв'язання наступних завдань
«Банківська справа» Затверджую iconПояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб
«Фінанси і кредит», спеціалізація «Банківська справа». Необхідний обсяг знань вступника, що має освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра...
«Банківська справа» Затверджую iconДисципліна „Управління фінансовими ризиками” Довідник з дисципліни спеціальність: 0104 „Фінанси”, 0105 „Банківська справа” 7 семестр викладачі: доцент кафедри «Фінанси І банківська справа»
Метою викладання дисципліни «Управління фінансовими ризиками» є одержання студентами знань теорії, методології й методики інвестування...
«Банківська справа» Затверджую iconБанківська справа

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи