Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка icon

Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
НазваЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
Дата02.08.2012
Розмір153 Kb.
ТипДокументи


Східноукраїнський національний університет
імені Володимира Даля

Кафедра "Фінанси"


Затверджую

Ректор ___________ О.Л. Голубенко

«___» __________ 2012 р.


Пояснювальна записка

щодо проведення фахового випробування для осіб,
які вступають на вакантні місця нормативного терміну навчання
освітньо-професійної програми підготовки БАКАЛАВРІВ з напряму підготовки „Фінанси і кредит”

на базі раніш здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста


Пояснювальна записка складається з:

 • Програми фахових вступних випробувань;

 • Вимог до рівня підготовки вступників;

 • Переліку рекомендованої літератури;

 • Критеріїв оцінювання;

 • Порядку проведення фахового випробування.Луганськ, 2012

^ ПРОГРАМА ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ


Програма розроблена на підставі бази підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста


^ Теорія фінансів

Економічні передумови виникнення і розвитку фінансів. Фінанси в економічній системі держави. Призначення та роль фінансів. Теоретичні основи побудови фінансової системи. Структура фінансової системи. Правові та організаційні основи фінансової системи. Економічна суть і призначення фінансових ресурсів. Валовий внутрішній продукт як основне джерело фінансових ресурсів. Призначення і роль фінансового механізму. Склад і структура фінансового механізму. Система державних фінансів. Призначення і роль державних фінансів. Правові й організаційні засади державних фінансів. Становлення та розвиток державних фінансів України. Суть державного бюджету. Бюджетний процес. Державні видатки. Державні доходи. Податки та податкова система. Принципи організації податкової системи та її функції. Види податків. Державний кредит як метод формування доходів бюджету. Класифікація державних позик. Методи погашення державного кредиту. Сутність спеціальних фондів. Класифікація спеціальних фондів.


Фінанси

Суть та об’єктивна необхідність фінансів. Об’єкти та суб’єкти фінансових відносин. Функції фінансів. Взаємозв’язок фінансів з іншими розподільчими категоріями. Суть фінансової системи, її склад та принципи побудови. Загальна характеристика сфер і ланок фінансової системи. Проблеми розвитку фінансової системи України. Особливості сучасного стану економіки і фінансів України. Особливості сучасної фінансової політики України. Фінансова стратегія і фінансова тактика. Фінансові важелі, їх роль у функціонуванні фінансового механізму. Фінансові стимули та санкції, їх види. Етапи і методи фінансового планування. Принципи побудови фінансової системи України. Організація фінансового контролю в Україні. Організація управління фінансами в Україні. Бюджет як складова загальнодержавних фінансів та центральна ланка фінансової системи. Бюджетна система та бюджетний устрій України. Бюджетний процес в Україні, його суть та особливості. Економічна сутність та функції податків. Класифікація податків та їх характеристика.


^ Фінанси підприємств

Сутність і функції фінансів підприємств. Грошові фонди і фінансові ресурси. Основи організації фінансів підприємств. Фінансова діяльність та зміст фінансової роботи. Зміст та завдання управління фінансами підприємств. Грошовий оборот і система розрахунків на підприємстві. Платіжна дисципліна: наслідки порушення та способи зміцнення. Характеристика та склад грошових надходжень підприємств. Доходи від операційної діяльності. Грошові надходження від інвестиційної, фінансової та іншої звичайної діяльності підприємств. Формування валового і чистого доходу. Прибуток як результат фінансово-господарської діяльності підприємства. Методи розрахунку прибутку від реалізації продукції. Сутність і методи обчислення рентабельності. Розподіл і використання прибутку. Система оподаткування підприємств. Оподаткування прибутку. Платежі за ресурси. Сплата підприємствами непрямих податків. Платежі (збори) підприємств на загальнообов’язкове державне пенсійне і соціальне страхування. Місцеві збори і податки. Сутність і основи організації оборотних коштів. Необхідність та сутність нормування оборотних коштів. Сутність основних засобів та їх відтворення. Амортизація, методи її нарахування. Капітальні вкладення: сутність, принципи фінансування, структура, джерела фінансування. Показники стану та ефективності використання основних засобів. Фінансовий стан підприємства, методи його оцінки. Фінансова стратегія підприємства. Зміст та методи фінансового планування. Поточний фінансовий план та порядок його складання. Зміст і значення оперативного фінансового плану. Бюджетування в системі оперативного фінансового планування. Фінансова санація підприємств: економічний зміст, цілі, порядок проведення. Фінансова криза: фактори, наслідки, види, етапи розвитку. Санаційний аудит: цілі, джерела інформації, завдання, етапи та порядок проведення, складові. Розробка програми санації. Реструктуризація. Задоволення претензій кредиторів.


^ Бюджетна система

Сутність й функції державного бюджету. Завдання бюджетної політики. Класифікація бюджетного дефіциту. Бюджетний устрій України. Види бюджетного субсидіювання. Принципи побудови бюджетної системи. Состав і структура доходів бюджету. Видатки бюджету. Принципи побудови системи державних видатків. Принципи та форми бюджетного фінансування. Види видатків. дефіцит бюджету. Джерела покриття бюджетного дефіциту. Видатки бюджету на економічну діяльність держави й науку. Критерії відбору підприємств для надання фінансової підтримки. Видатки бюджету на соціальний захист населення й соціальну сферу. Завдання соціальної політики. Основи кошторисного фінансування. Видатки бюджету на оборону, управління, обслуговування державного боргу.


Страхування

Система страхування. Загальна характеристика страхового ринку. Страхові компанії їх класифікація. Страхові об’єднання, структура. Сутність та цілі державного регулювання страхової діяльності. Органи надзору за страховою діяльністю, їх функції. Економічна сутність страхування. Функції та особливості страхування. Організаційні форми страхового фонду. Характеристика ризиків. Класифікація страхових відносин. Категорії особистого страхування. Основні види страхування життя. Сутність, завдання і форми медичного страхування в Україні. Характеристика ринку добровільного медичного страхування в Україні. Перспективи розвитку обов’язкового медичного страхування в Україні. Загальні положення щодо страхування від нещасного випадку. Правова основа, економічний механізм та організаційна структура страхування. Склад, структура та види майнового страхування. Оцінка вартості майна. Страхування наземного, повітряного та водного виду транспорту. Страхування фінансових ризиків. Страхування підприємницької діяльності. Страхування відповідальності. Сутність, види, форми перестрахування. Співстрахування. Страховий тариф та механізм його розрахунку. Доходи й видатки страхової компанії. Фінансовий результат страхової компанії.


Інформаційні системи і технології в фінансах

Поняття, характеристика та компоненти інформаційних систем. Класифікація інформаційних систем. Напрямки і тенденції розвитку інформаційних технологій. Технологічні процеси автоматизованої обробки фінансової інформації: характеристика і класифікація. Єдина система класифікації і кодування техніко-економічної інформації. Концепція розподільної обробки інформації в управлінських системах. Створення автоматизованих робочих місць. Характеристика та призначення інтегрованих інформаційних систем. Банківські інформаційні системи. Автоматизована система фінансових розрахунків. Загальна характеристика корпоративних інформаційних систем.


^ ВИМОГИ ДО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ ВСТУПНИКІВ


Учасник іспиту повинен:

 • знати:

  • історично-економічні передумови виникнення фінансів;

  • основні фінансові категорії;

  • державний бюджет: витрати, доходи і кредит;

  • суть і тенденції розвитку фінансових відносин та особливості їх функціонування у сфері державних, міжнародних фінансів і фінансів суб’єктів господарювання;

  • основи управління фінансами підприємства;

  • галузі реального й портфельного інвестування;

  • системи оброблення фінансової інформації;

  • методології розв’язання задач фінансової діяльності в установах різного типу;

  • фінансові відносини суб’єктів господарювання;

  • формування фінансових ресурсів;

  • фінансове планування та прогнозування;

  • організацію фінансової діяльності підприємства;

  • методи й методики фінансового аналізу;

  • оцінку ефективності дивідендної політики;

  • особливості проведення реорганізації підприємств;

  • переваги та недоліки різних форм залучення позикового капіталу;

  • заходи спрямовані направлені на забезпечення безперервного процесу контролю витрат і їх зниження;

  • основні етапи планування й бюджетування в системі фінансового контролінгу;

  • функціонування інструментів (цінних паперів) фінансового ринку;

  • обіг цінних паперів;

  • види, форми страхування та страхові послуги;

  • фінансування, планування витрат, оподаткування бюджетних установ;

  • міжнародні валютні системи;

  • міжнародні фінансові розрахунки;

  • аспекти науково-дослідницької діяльності;

 • уміти:

  • об’єктивно оцінювати закономірності розвитку фінансових відносин;

  • регулювати вплив фінансів на суспільний розвиток;

  • оцінювати ефективність інвестиційних проектів;

  • автоматизовано обробляти фінансову інформацію;

  • приймати обґрунтовані управлінські рішення у фінансовій сфері;

  • прогнозувати фінансовий стан підприємства;

  • оцінювати структуру й середньозважену вартість капіталу;

  • проводити системний аналіз діяльності підприємства та його підрозділів;

  • проводити міжнародні фінансові розрахунки та розрахунок платіжного балансу.

ЛІТЕРАТУРА


 1. Закон України «Про підприємства в Україні» від 27.03.91.

 2. Закон України «Про внесення змін до ст. 20 Закону України «Про підприємства України»» від 21.09.2000.

 3. Закон України «Про господарські товариства» від 19.09.91.

 4. Закон України «Про цінні папери і фондову біржу» від 18.07.91.

 5. Закон України «Про інвестиційну діяльність» від 18.09.91.

 6. Закон України «Про систему оподаткування» від 18.02.97.

 7. Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визначення його банкрутом» від 30.06.99.

 8. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств»» від 22.05.97.

 9. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств»» від 24.12.02.

 10. Закон України «Про податок на додану вартість» від 3.04.97.

 11. Закон України «Про лізинг» в редакції Закону України від 11.12.03.

 12. Закон України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» від 9.07.03.

 13. Закон України «Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування» від 1.11.01.

 14. Закон України «Про внесення змін до деяких законів України з питань загальнообов’язкового державного соціального страхування» від 17.01.02.

 15. Закон України «Про державну підтримку малого підприємництва» від 19.10.2000.

 16. Закон України «Про національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні» від 21.12.2000.

 17. Закон України «Про державний бюджет України на 2004 р.» від 20.12.01.

 18. Закон України «Про фіксований сільськогосподарський податок» від 17.12.98.

 19. Закон України «Про внесення змін в деякі закони України по регулюванню діяльності в аграрному секторі економіки» від 19.06.03.

 20. Постанова Національного банку України «Про затвердження змін до інструкції про порядок та використання рахунків у національній та іноземній валюті» від 5.12.01.

 21. Указ Президента України «Про внесення змін до Указу Президента України від 3 липня 1998 р. № 727 «Про спрощену систему оподаткування, обліку і звітності суб’єктів підприємництва»».

 22. Інструкція «Про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті», затверджена постановою Правління Національного банку України від 29 березня 2001 р.

 23. Балабанов И.Т., Балабанов А.И. Страхование. – СПб.: Питер, 2001. – 256 с.

 24. Білик М.Д., Павлоська О.В., Притуляк Н.М., Невмержицька Н.Ю. Фінансовий аналіз: Навч. посібник – К.: КНЕУ, 2005. – 592 с.

 25. Бланк И.А. Управление денежными потоками. – К.: Ника-Центр: Эльга, 2002. – 736 с. (Библиотека финансового менеджмента).

 26. Бланк И.А. Управление финансовой стабилизацией предприятия. – К.: Эльга: Ника-Центр, 2003. – 496 с. (Энциклопедия финансового менеджера: Вып. 4).

 27. Брігхем Е.Ф. Основи фінансового менеджменту. – К.: Ніка-Центр: Эльга, 1999.

 28. Василик О.Д. Теорія фінансів: Підручник. – К.: ПІОС, 2001. – 416 с.

 29. Ван Хорн Дж.К. Основы управления финансами: Пер с англ. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 800 с.

 30. Грідасов В.М., Кривченко С.В., Ісаєва О.Є. Інвестування: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004 (1, 2, 3, 4).

 31. Зятковський І.В. Фінансове забезпечення діяльності підприємств. - Тернопіль. Економічна думка. – 200. – 229 с.

 32. Ковалев В.В. Финансовый анализ: методы и процедуры. – М: Финансы и статистика, 2001.

 33. Коробов М.Л. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств. – К.: Знання, 2000.

 34. Костирко Л.А., Білоусова Л.І., Мельник Г.Г. та інші Фінансова діяльність бюджетних установ: навчальний посібник. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2007. – 240 с.

 35. Костирко Л.А. Діагностика потенціалу фінансово-економічної стійкості підприємства: Монографія. – 2-ге вид., перероб. і доп. – X.: Фактор, 2008. – 336 с.

 36. Костырко Л.А., Ковшарь А.И., Костырко Р.А. Финансовый анализ в управлении инвестиционной деятельностью. Луганск: изд-во ВУГУ, 1998.

 37. Костирко Л.А. Стратегія фінансово-економічної діяльності господарюючого суб’єкта: методологія і організація. Монографія. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2002. – 560 с.

 38. Костирко Р.О. Фінансовий аналіз: Навч. Посібник. – X.: Фактор, 2007 – 784 с.

 39. Крушельницька О.В. Методологія та організація наукових досліджень: Навч. Посібник / О.В. Крушельницька. – К.: Кондор, 2003. – 192 с.

 40. Лудченко А.А. Основы научных исследований: Учеб. Пособие // А.А. Лудченко. – К.: О-во «Знання», КОО, 2000. – 114 с.

 41. Малые и средние предприятия. Управление и организация: Пер. с нем. / Й. Ханнс Пихлер. – М.: Междунар. отношения, 2002. – 280 с.

 42. Маслова С.О., Опалов О.А. Фінансовий ринок: Навчальний посібник. – К.: «Каравела»; Львів: «Новий Світ-2000», 2002. – 304 с.

 43. Мишенин А.И. Теория экономических информационных систем: Учебник. – 4-е изд., доп. и перераб. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 240 с.

 44. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: Учебник / Под. Ред. Л.Н. Красавинова. – М.: Финансы и статистика, 2002.

 45. Методологические вопросы науковедения / под ред. В.И. Оноприенко. – К.: УкрИНТЕИ, 2001. – 323 с.

 46. Мороз А.Н. Банківські операції: Підручник. – 2-ге вид. – К.:КНЕУ, 2002.

 47. Негашев Е.В. Анализ финансов предприятия в условиях рынка. – М.: Высш. шк., 1997.

 48. Основы страховой деятельности: Учебник / Отв. ред. проф. Т.А. Федорова. – М.: Изд-во БЕК, 2002. – 768 с.

 49. Павлова Л.Н. Финансы предприятия. – М.: Финансы: ЮНИТИ, 1998.

 50. П’ятницька-Позднякова І.С. Основи наукових досліджень у вищій школі: Навч. Посібник / І.С. П’ятницька-Позднякова. – К., 2003. – 116 с.

 51. Родионова В.М., Федотова М.А. Финансовая устойчивость предприятий в условиях инфляции. – М.: Перспектива, 1995.

 52. Сабанти Б.М. Теория финансов: Учебное пособие. 2-е изд. – М.: Издательство «Менеджер», 2000. – 192 с.

 53. Савицкая Г.В. Методика комплексного анализа хозяйственной деятельности: Краткий курс. – 2-е изд., испр. – М.: ИНФРА-М, 2002. – 303 с.

 54. Ситник В.Ф. та ін. Основи інформаційних систем: Навч. посібник. – Вид. 2-ге, перероб. і доп. / В.Ф. Ситник, Т.А. Писаревська, Н.В. Єрьоміна, О.С. Краєва; За ред. В.Ф. Ситника. – КНЕУ, 2001. – 420 с.

 55. Сорина Г.В. Основы принятия решений: Учеб. Пособие / Г.В. Сорина. – М.: Экономистъ, 2004. – 192 с.

 56. Сухарева Л.А., Петренко С.Н. Контроллинг – основа управления бизнесом. – Донецк: «НОРД компьютер», 2000. – 210 с.

 57. Терещенко О.О. Фінансова санація та банкрутство підприємств. – К.: КНЕУ, 2000.

 58. Терещенко О.О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання. – К.: КНЕУ, 2002.

 59. Томас П. Кармен, Альберт Р. Макмин. Анализ финансовых отчетов. – М.: ИНФРА-М, 1998.

 60. Фінансова звітність за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. – 2-ге вид. – К.: Лібра, 1999.

 61. Фінанси підприємств: Підручник / За ред. А.М. Поддерьогіна. – 5-те вид., перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2004. – 546 с.

 62. Финансовое планирование и контроль: Пер. с англ. / М. А. Поукока и А.Х. Тейлора. – М.: ИНФРА. – 1996. – 480 с.

 63. Финансы предприятий: Учебник / Под ред. Н.В. Колчина. – 2-еизд., - М.: ЮНИТИ, 2002. – 447 с.

 64. Финансы предприятий. – К.: Европейский ун-т, 2003. – 227 с.

 65. Финансы предприятий. / В.В. Остапенко. – М.: Омега-Л, 2003. – 304 с.

 66. Финансы: Учебник / Под ред. д-ра экон. наук, проф. С.И. Лушина, д-ра экон. наук, проф. В.А. Слепова. – 2-езд., перераб. и доп. – М.: Экономистъ, 2003. – 682 с.

 67. Финансы: Учеб. пособие / Под ред. проф. А.М. Ковалевой. – М: Финансы и статистика, 2001. – 384 с.

 68. Чернов В.А. Финансовая политика организации: Учеб. пособие / Под ред. М.И. Бяконова. – М.: ЮНИТИ: Дана, 2003. – 247 с.

 69. Шелудько В.М. Фінансовий ринок: Навч. посіб. – 2-ге вид., випр. і доп. – К.: Знання-Прес, 2003. – 535 с.

 70. Шеремет А.Д., Нагашев Е.В. Методика финансового анализа. – М.: ИНФРА-М, 1999.

 71. Юрій СІ., Бескид Й.М. Бюджетна система України: Навчальний посібник. – К.: НІОС, 2004. – 400 с.

 72. Юрій С.І., Шаваріна М.П., Шаманська Н.В. Соціальне страхування: Підручник. – К.: Кондор. – 2004. – 464 с.


4. Критерії оцінювання


Оцінювання рівня підготовки, тобто знань і умінь вступника, відбувається на підставі наступних критеріїв:

 1. Правильність відповіді;

 2. Ступінь усвідомлення програмного матеріалу;

 3. Вміння користуватись засвоєним матеріалом.

Результати фахового вступного випробування оцінюються за 12-ти бальною шкалою з урахування вищезазначених критеріїв за наступною шкалою:


^ Рівень підготовки

Вимоги рівня підготовки згідно критеріям оцінювання

Відповідність умінь та знать вступника рівню підготовки

Бал за
12-ти бальною системою


1

2

3

4

високий

Вступник глибоко і в повному обсязі володіє програмним матеріалом, грамотно, вичерпано та логічно викладає його в усній або письмовій формі. При цьому знає рекомендовану літературу, виявляє творчий підхід і правильно обґрунтовує прийняти рішення, добре володіє різносторонніми уміннями та навичками при виконанні практичних задач

Вище середнього рівня вимог

12

На середньому рівні вимог

11

Нижче середнього рівня вимог

10

середній

Вступник знає програмний матеріал, грамотно і за суттю викладає його в усній або письмовій формі, припускаючи незначні неточності в доказах, трактовці понять та категорій. При цьому володіє необхідними уміннями та навичками при виконанні практичних задач

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

9

На середньому рівні вимог

8

Нижче середнього рівня вимог

7

достатній

Вступник знає тільки основний програмний матеріал, припускає неточності, недостатньо чіткі формулювання, непослідовність у викладанні відповідей в усній або письмовій формі. При цьому нетривке володіння уміннями та навичками при виконанні практичних занять

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

6

На середньому рівні вимог

5

Нижче середнього рівня вимог

4

низький

Вступник не знає значної частини програмного матеріалу. При цьому припускає принципові помилки в доказах, трактовці понять та категорій, виявляє низьку культуру оформлення знань, не володіє основними уміннями та навичками при виконанні практичних задач. Вступник відмовляється від відповіді на контрольні запитання

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

3

На середньому рівні вимог

2

Нижче середнього рівня вимог

1

дуже низький

Знання та уміння з програмного матеріалу практично відсутні
0


Низький та дуже низький рівень підготовки є недостатніми для участі у рейтинговому конкурсі на зарахування.


^ 5. Порядок проведення фахового вступного випробування


Фахове вступне випробування проводиться у формі тестування. Для проведення тестування формуються окремі групи вступників в порядку надходження (реєстрації) документів. Список допущених до тестування ухвалюється рішенням фахової атестаційної комісії, про що складається відповідний протокол, який передається до приймальної комісії.

Для проведення тестування фаховою атестаційною комісією попередньо готуються тестові завдання відповідно до «Програми фахового вступного випробування». Програма фахового вступного випробування оприлюднюється засобами наочної інформації на Web-сайті СНУ ім. В.Даля (http://www.snu.edu.ua) та інформаційних стендах кафедри фінанси.

Фахове вступне випробування проводиться у строки передбачені Умовами прийому до СНУ ім.В.Даля.

На тестування вступник з'являється з паспортом. Вступник одержує „Лист тестового завдання”, який містить 12 питань з варіантами відповіді, за дисциплінами, зазначеними у програмі фахових випробувань, і відповідає на них впродовж 30 хвилин. Користуватися при підготовці друкованими або електронними інформаційними засобами забороняється.

Результати фахового вступного випробування оцінюються за 12-бальною шкалою за правилами вказаними в розділі “Критерії оцінювання” даної пояснювальної записки і відмічаються у «Листі тестового завдання». Рівень знань вступника за результатами тестування заноситься також до відомості і підтверджується підписами трьох членів фахової комісії. Відомість оформляється одночасно з «Екзаменаційним листом» вступника і передається до приймальної комісії.

Заяву про апеляцію вступник може подати в день оголошення результатів до 17.00 години


Голова фахової атестаційної

комісії ______________ О.М. Розмислов


Завідувач кафедри


Схожі:

Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка пояснювальна записка
move to 213-161267
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка пояснювальна записка
...
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161262
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161259
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161256
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161255
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161300
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161253
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161252
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161250
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161249
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи