Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка icon

Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
Скачати 189.5 Kb.
НазваЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
Дата02.08.2012
Розмір189.5 Kb.
ТипДокументи


СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Володимира Даля

Кафедра оподаткування


Затверджую


Ректор _____ О.Л. Голубенко

«_____» ___________ 2012 р.


Пояснювальна записка

щодо проведення фахового випробування для осіб,
які вступають на вакантні місця нормативного терміну навчання
освітньо-професійної програми підготовки БАКАЛАВРІВ з напряму підготовки „Фінанси і кредит”

зі спеціальності «Оподаткування»

на базі раніш здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста


Пояснювальна записка складається з:

 • Програми фахових вступних випробувань;

 • Вимог до рівня підготовки вступників;

 • Переліку рекомендованої літератури;

 • Критеріїв оцінювання;

 • Порядку проведення фахового випробування.Луганськ, 2012

1. Програма фахового вступного випробування


Із проголошенням незалежності Україна стала на шлях самостійного розвідку, на шлях побудови ринкової соціально-орієнтованої економіки. Це був період становлення податкової системи, в основу якої покладено класичну схему податків, характерну для країн із розвиненою ринковою економікою. Застосування такої класичної схеми в умовах перехідного періоду, на тлі системної кризи та спаду виробництва, призвело до виникнення низки істотних проблем: збільшувалась кількість збиткових підприємств, зростало безробіття, ускладнювалася соціально-економічна ситуація в країні. Зумовлювалося це насамперед тим, що акцент у податковій політиці було зроблено на фіскальній функції, а регулювальна була знівельована, тому проблема побудови ефективної податкової системи лишається однією з найактуальніших у процесі становлення ринкових відносин та закладення підвалин для економічного зростання в Україні.

В загальній стратегії економічних реформ, що проводяться в Україні, особлива роль відводиться системі оподаткування. В зв'язку з цим вивчення дисциплін "Казначейська справа", "Страхові послуги" та "Податкова система" було вкрай необхідним.

Головним напрямом роботи є підготовка висококваліфікаційних фахівців з метою забезпечення освітніх і професійних потреб регіону та надання населенню можливостей щодо підвищення свого освітнього та професійного рівня. Підготовка сучасних фахівців з оподаткування зорієнтована на розширення професійної підготовки і використання випускників університету не тільки у виробництві, а й у сфері соціального захисту, що включає державні підприємства, комерційні фірми, акціонерного товариства, товариства інших форм власності, корпорації, концерні об'єднання; спільні підприємства всіх форм власності, різні фонди служби зайнятості, соціального і пенсійного страхування і таке інше.

Підготовка кваліфікованих фахівців у вищих навчальних закладах України здійснюється за освітньо-кваліфікаційними рівнями (ступеневою освітою) згідно з відповідними освітньо-професійними програмами з метою оволодіння певною сукупністю умінь та навичок, необхідних для майбутньої професійної діяльності. Неповна вища освіта завершується освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр».

Програма вступних випробувань за напрямом підготовки «Фінанси і кредит» зі спеціалізації «Оподаткування» з подальшим здобуттям кваліфікаційного рівня «бакалавр» містить перелік теоретичних питань, які входять до екзаменаційних білетів.

Задача виявити якість отриманих теоретичних знань, практичних навичок, отриманими студентами в процесі здобуття освітньо-кваліфікайного рівня молодшого спеціаліста.

Мета - оцінити рівень знань, вмінь та навичок з нормативних дисциплін циклу професійної підготовки за напрямом підготовки «Фінанси і кредит» зі спеціалізації «Оподаткування»: «Податкова система», «Фінансовий ринок», «Податкове право», «Бюджетна система».


^ ДИСЦИПЛІНА «ПОДАТКОВА СИСТЕМА»

Сутність і види податків: Суть податків. Податки в системі доходів державного бюджету. Податки й інші форми платежів у бюджет. Визначення податків і їхні приклади. Функції податків. Податки як основа фінансової бази держави. Термінологія оподатковування. Елементи податку. Методи побудови податкових ставок. Види процентних ставок. Класифікація податків.

^ Податкова система і податкова політика держави: Наукові основи побудови податкової системи. Податки в системі державних доходів. Порядок і методи формування державних доходів. Поняття податкової системи і вимоги до неї. Структурна побудова податкової системи. Обсяг витрат бюджету як визначальна база побудови податкової системи. Особливості оподатковування суб'єктів різних форм власності. Принципи оподатковування. Склад і структура податкової системи України, законодавчі акти, що її регламентують, принципи побудови, їхня реалізація. Сфера дії Податкового кодексу України.

^ Організація податкової служби і податкової роботи: Податкова служба держави, склад податкової служби України. Законодавство України про податкову службу. Організаційна структура і функції державної податкової адміністрації. Основи й організація податкової роботи, її основні елементи. Порядок реєстрації платників, облікові документи. Встановлення обчислення податків. Права органів державної податкової служби України згідно з Податковим кодексом.

^ Ухилення від податків і їхнє перекладання. Поняття ухилення від сплати податків. Види ухилення від податків. Боротьба з ухилянням від сплати податків. Суть і форми перекладання податків.

^ Податок на додану вартість: Суть ПДВ, його зародження і розвиток. Платники і ставка ПДВ. Об'єкт оподатковування. Методика включення податку в ціни товарів, роботи послуг. Пільги за ПДВ. Порядок обчислення ПДВ. Автоматичне бюджетне відшкодування згідно з Податковим кодексом України.

^ Акцизний податок і мито: Акцизний податок як форма специфічних акцизів. Платники, об'єкт і ставки оподатковування. Методика обчислення сум акцизного податку. Пільги за акцизним податком. Особливості оподаткування деяких підакцизних товарів залежно від напряму його використання згідно з Податковим кодексом. Види мита, елементи обкладання і механізм стягування.

^ Оподатковування прибутку підприємств і організацій: Оподатковування прибутків підприємств і організації в системі податків. Платники, ставки, об'єкт оподатковування. Право на застосування нульової ставки з податку на прибуток згідно з Податковим кодексом України. Порядок обчислення і сплати податку з прибутку.

^ Прибуткове оподатковування населення: Податок з доходів фізичних осіб у системі оподатковування населення. Види ставок, пільги, платники, порядок обчислення, утримання і перерахування податків щодо Податкового кодексу України. Обчислення сум прибуткового податку.

^ Плата за ресурси: Основи і ціль установлення плати за ресурси. Види плати за ресурси, побудова ставок і визначення платників. Перелік ресурсів, за які стягується плата. Звітність платників.

^ Плата за землю: Плата за землю як інструмент раціонального використання земельних угідь. Форми плати за землю, платники, об'єкт оподатковування, ставки. Нарахування податку, порядок і терміни його сплати згідно з Податковим кодексом України.

^ Майнове оподатковування: Види майнового оподатковування. Збір за першу реєстрацію транспортних засобів, його платники. Податок на нерухомість, відмінне від земельної ділянки. Платники, об'єкт, ставки податку, терміни сплати і порядок зарахування в бюджет.

^ Місцеві податки та збори: Склад місцевих податків і зборів і порядок їх встановлення, законодавство України в місцевому оподатковуванні.

Спрощена система оподатковування й інших податкових платежів: Сутність спрощеної системи оподатковування суб'єктів маленького бізнесу. Альтернативні системи оподатковування приватного підприємництва. Роль єдиного податку в спрощеній системі оподатковування. Місце фіксованого сільськогосподарського податку в доходах бюджету.


^ ДИСЦИПЛІНА «СТРАХОВІ ПОСЛУГИ»

Страхові послуги та особливості їх реалізації: Страхові послуги як специфічний товар. Ознаки, які характеризують страхову послугу. Економічна необхідність страхових послуг, що надаються фізичним та юридичним особам та розширення їх асортименту.

^ Порядок укладання та ведення страхової угоди: Етапи проходження страхової угоди: заява про страхування; андеррайтинг; укладення договору страхування; видача полісів, врегулювання вимог страхувальників щодо відшкодування збитків. Етапи проходження страхової угоди.

^ Страхування життя та пенсій: Необхідність і значення страхового захисту життя та пенсії громадян. Особливості страхування. Розвиток та сучасний стан страхування.

^ Види страхування життя. Змішане страхування життя. Суб’єкти страхування. Страхова сума. Одержувачі страхової суми у випадку смерті страхувальника. Порядок визначення й сплати страхових премій. Організація роботи страхової компанії щодо визначення страхових і сукупних сум, порядок їх виплати страхувальнику, спадкоємцям або визначеним для цього особам.

^ Страхування від нещасних випадків: Необхідність і значення страхування захисту громадян від нещасних випадків. Розвиток і сучасний стан страхування. Форми і види страхування.

^ Медичне страхування: Суб’єкти страхування і відносини між ними. Форми проведення медичного страхування та їх особливості. Обов’язкове медичне страхування. Обсяг відповідальності страховика. Страхова сума. Порядок визначення розміру страхових премій і порядок їх сплати. Права і обов’язки сторін страхових відносин. Організація роботи страхової компанії, пов’язана з настанням відповідальності за фактом страхового випадку.

^ Страхування підприємницьких ризиків: Зміст поняття “підприємницькі ризики”. Роль страхування у забезпеченні потреб підприємця в страховому захисті. Форми й види страхування.

^ Сільськогосподарське страхування: Економічні завдання страхового захисту в сільському господарстві. Розвиток і сучасний стан страхування майна виробників сільськогосподарської продукції. Форми і види страхування майна сільськогосподарських підприємств.

^ Страхування технічних ризиків: Необхідність і значення страхування технічних ризиків. Види страхування. Страхування будівельно-монтажних ризиків. Умови страхування. Суб’єкти страхування. Об’єкти страхування, їх оцінка. Обсяг страхової відповідальності. Винятки. Строк дії договору. Страхова сума. Страховий тариф. Страхова премія. Оцінка збитку. Страхове відшкодування.

^ Страхування кредитних і фінансових ризиків: Необхідність і значення страхування у фінансово-кредитній сфері. Сутність та економічний зміст страхування кредитів. Форми забезпечення кредитів: матеріальна або юридична.

^ Автотранспортне страхування: Необхідність і значення автотранспортних ризиків. Поняття автотранспортного страхування, його сутність. Об’єкти страхування. Розвиток системи автотранспортного страхування. Сучасний стан автотранспортного страхування.


^ ДИСЦИПЛІНА «КАЗНАЧЕЙСЬКА СПРАВА»

Становлення та розвиток державного казначейства України: Історичні умови започаткування казначейства. Передумови й основні етапи створення Державного казначейства України. Функції казначейства. Організаційна структура Державного казначейства України.

^ Державне казначейство України – повноважний учасник бюджетного процесу: Бюджетний процес та його учасники. Бюджетні повноваження Державного казначейства України.

^ Бюджетна класифікація: Сутність та призначення бюджетної класифікації. Класифікація доходів бюджету. Класифікація видатків бюджету. Класифікація фінансування бюджету. Класифікація державного боргу.

^ Платіжна система виконання бюджету: Сутність платіжної системи. Єдиний казначейський рахунок. Реєстраційні рахунки. Технічне забезпечення здійснення платежів. Механізм взаємостосунків користувачів коштів з казначейською системою.

^ Касове виконання державного бюджету за видатками: Характеристика видатків бюджету. Організація роботи щодо виконання Державного бюджету за видатками. Розпорядники бюджетних коштів. Перерахування бюджетних коштів через органи Державного казначейства. Оплата витрат розпорядників коштів.

^ Касове виконання державного бюджету за доходами: Загальна характеристика доходів. Поняття касового виконання Державного бюджету за доходами. Організація касового виконання Державного бюджету за доходами. Операції щодо зарахування платежів. Облік податків і зборів (обов’язкових платежів до Державного бюджету). Порядок розподілу загальнодержавних податків.

^ Бухгалтерський облік виконання бюджету: Сутність та функції бюджетного обліку. Політика, предмет і метод бюджетного обліку. Державне регулювання бюджетного обліку. Система бухгалтерського обліку виконання бюджетів в Україні. План рахунків як засіб реєстрації в обліку операцій.

^ Звітність про виконання бюджету: Фінансова звітність про виконання бюджету. Звіти про виконання Державного бюджету.

Контроль у системі державного казначейства: Сутність фінансового контролю. Принципи та методи організації контролю у системі казначейства. Зарубіжний досвіт державного фінансового контролю.


^ 2. Вимоги до рівня підготовки вступників


Вступник повинен

знати:

 • основні поняття , визначення, терміни зазначених дисциплін;

 • історичні аспекти розвитку сучасної податкової системи;

 • законодавчу базу, що регламентує податкову систему України;

 • основні характерні риси сучасних податкових систем;

 • економічний зміст та механізм управління податками;

 • теоретичні основи страхування;

 • сутність страхових послуг та їх різновиди;

 • основні аспекти страхових послуг;

 • принципи надання страхових послуг;

 • поняття “страховий ринок” і “страховий продукт”;

 • особливості страхування життя та від нещасних випадків;

 • різницю між добровільним та обов’язковим страхуванням;

 • значення страхування ризиків;

 • зміст страхування кредитів та фінансових ризиків.


уміти:

 • визначати розмір податків;

 • складати прогнозний розрахунок оподаткування;

 • давати оцінку оподаткуванню;

 • оформляти податкові декларації;

 • розрізняти поняття, які застосовуються у страхуванні, та вірно оперувати ними;

 • виявляти переваги та недоліки основних видів страхових послуг;

 • застосовувати різні методи розрахунку страхових виплат та премій;

 • освоїти базові положення і методики страхової роботи;

 • сформувати навички проведення розрахунків.

^ 3. Перелік рекомендованої літератури


 1. Конституція України // Закони України: В 11 т. Верховна Рада України: Ін-т законодавства. – К., 1997. – Т. 10. – С. 3-41.

 2. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.91 №959-ХП // Закони України: В 12 т. - Т.1.-С. 333-336.

 3. Закон України «Про цінні папери та фондову біржу» від 23.02.2006 № 3480 - IV // ВВР. - 2006. - № 16. - С.42.

 4. Закон України «Про приватизаційні папери» від 6.03.92 №2174-ХП // ВВР.- 1992.-№24.-С.35.

 5. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.91 №959-ХП // Закони України: В 12 т. - Т.1.-С. 333-336.

 6. Закон України «Про приватизаційні папери» від 6.03.92 №2174-ХП // ВВР.-1992.-№24.-С35.

 7. Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» від 30.10.96 №448/96-ВР // ВВР.-1996.-№52. -С.51.

 8. Основи законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування:Закон України // Відомості Верховної Ради України. -1998. - Ст. 121. - № 23. - С. 378-390.

 9. Алексєєв І. В., Ярошевич Н. Б., Чушак-Голоборолько А. М. Бюджетна система – К., 2007. – 376 с.

 10. Бабич А. М., Павлова Л. Н. Финансы: Учебник. – М.: ИД, ФБК-Пресс, 2000. – 760 с.

 11. Булгакова С. О., Колодій О. Т. Історія казначейської справи: Навч. посіб. – К.: Вид-во КНТЕУ, 2002. – 138 с.

 12. Булгакова С.О., Базанова Н.В ., Єрмоленко У1.В., Сушко Н.І., Чечуліна О.О., Шаповал Т.А., Шульга Н.П. Казначейська система виконання бюджету: Підручник. - К.: Київ. держ. торг. - екон. ун-т, 2000. - 250 с.

 13. Влащук М. Концептуальна стратегія реформування податкової системи, розрахунками до 2018р.//Вісник податкової служби – 2010. - №6.- С.20-22.

 14. Взаємодія державної податкової служби з іншими державними відомствами: Науково-методичні матеріали / Уклали: Науково-методичний відділ. - Козин: ЦПН ДПА України, вересень-жовтень 2008 року. - 139 с.

 15. Іванов С., Ковальчук А., Основні принципи та напрями вдосконалення податкової системи України: методологічний аспект // Банківська справа. - 2006. - № 4. - С. 46-54.

 16. Зайчук Б. Пенсійна реформа з перспективою на майбутнє // Соціальний захист. – 2010. – №4. – С.29-31.

 17. Заруба О.Д. Страхова справа: підручник. – К.: 2008. – 332 с.

 18. Захарко М. Сплата внесків до Пенсійного фонду: аналіз змін // Фінанси України. 2011. - №9. - С.82.

 19. Казначейська справа / П. Г. Петрашко, О. О. Чечуліна та ін. – К.: НВП “АВТ”, 2004. – Т. 1. – 288 с.

 20. Криклій А.С., Демиденко Л.М., Компаративний аналіз вітчизняної та зарубіжних податкових систем // Економіка та держава. - 2007.-№1.-С.20-23.

 21. Калінеску Т.В. Раціональність та ірраціональність реформ оподаткування // Часопис економічних реформ, науково-виробничий журнал. – 2011. – № 1. С. 35-39.

 22. Казначейська система: Підручник / Юрій С.І., Стоян В.І., Мац М.Й. -Тернопіль, 2002. - 394

 23. Крисоватий А.І., Десятнюк О.М. Податкова система. – Т.: Карт-бланш, 2004. – 331 с.

 24. Крисоватий А.І., Кізим А.Я. Податковий менеджмент. – Т.: Карт-бланш, 2004. – 308 с.

 25. Коровіна З., Ігольніков О. Про єдину систему пенсійного забезпечення// Економіка України. 2006. - №6 - С.3.

 26. Концепція реформування податкової системи України: Проект станом на 15.05.2010 р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.profiwins.com.ua/uk/legislation/project/656.html.

 27. Кир'язова Т.О. Пенсійна система як частина соціального страхування // Вісник соціально-економічних досліджень. – 2007. – № 26. – С. 158-163.

 28. Криза розподільчої пенсійної системи в Україні та напрями диверсифікації “пенсійного портфеля” : аналіт. доп. / О. М. Пищуліна, О. П. Коваль, А. М. Авчухова. – К. : НІСД, 2010. – 104 с.

 29. Леонов Д. Недержавні пенсійні фонди в Україні: стан та проблеми формування активів та розвитку інвестиційної діяльності НПФ // Ринок цінних паперів України. – 2007. – № 1-2. – С. 79-91.

 30. Кізим  А.Я.  Податкове  прогнозування:  суть  та  визначальні  риси / А.Я.  Кізима // Наукові записки Тернопільського педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – 2005. – № 19. – С. 162 – 166.

 31. Мосейко В. В. Генезис пенсионных систем как проявление социальной функции государства / В.В. Мосейко. – Режим доступу: www.rusrand.ru/Doklad5/Moseiko.pdf.

 32. Мілявська Е.П. Податкова система. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. / Е.П. Мілявська, О.М Сердюк. – К.: ВД “Слово”, 2005. – 336 с.

 33. Мельник П.В. Розвиток податкової системи в перехідній економіці. - Ірпінь: Академія ДПС України, 2010. - С.237.

 34. Нагорняк Г., Вовк Ю. Вплив податкового регулювання на забезпечення розвитку ефективної підприємницької діяльності в умовах трансформації економіки України // Вісник Галицький економічний вісник. – 2010. - № 9. С.86-109.

 35. Основи оподаткування: Навч. пос./Т.В. Калінеску, О.А. Антіпов, Г.М. Бурлуцька, Т.М. Чернякова та інш. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2007. – 416с.

 36. Сирота І.М. Право пенсійного забезпечення в Україні. - К.: Юрінком Інтер, 2008.- 288 с.

 37. Страхові послуги: Навч.-метод. Посібник для самост. вивч. Дисц. / За  заг. ред. Т.М. Артюр. – К.: КНЕУ, 2000. – 124 с.

 38. Страхування: Підручник / Керівник авт. колективу і наук. ред. С. С. Осадець. - Вид. 2-ге, перероб. і доп. - К.: КНЕУ, 2002. - 599 с. 

 39. Соколовська А.М. Основи теорії податків / А.М. Соколовська та ін. – К.: Кондор, 2010. – 325с.

 40. Попова Л.М. Казначейська справа. Підручник. К.: ЦУЛ, 2011. – 168 с.

 41. Податковий кодекс України // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 13-14, № 15-16, № 17, ст.112.

 42. Податковий кодекс у відповідях провідних фахівців ДПСУ // Податки та бухгалтерський облік : спецвип. – 2011. – № 1 (193). – 80 с.

 43. Податок – регулятор господарської діяльності підприємницьких структур // Фінанси України. – 2011. - № 5. – С. 81-84.

 44. Сутырин В.М., Погорлецкий В.И. Налоги и налоговое планирование в мировой економике. М.: Финансы, ЮНИТИ, 2008. – 250 с.

 45. Сандлер Д.М. Сучасні принципи організації й регулювання пенсійного забезпечення // Економіка та держава. – 2007. – № 11. – С. 98-100.

 46. Страхові послуги : Навч.-метод. Посібник для самост. вивч. Дисц. / За  заг. ред. Т.М. Артюр. – К.: КНЕУ, 2000. – 124 с.

 47. Тесленко Т.І. Недоліки та переваги Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” від 08.07.2010 р. № 2464-VІ / Т.І. Тесленко,Л.Є. Рогозян. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.rusnauka.com/35_OINBG_2010/ Economics/75232.doc.htm.

 48. Турбина  К.Е. Тенденции развития  мирового рынка страхования. – М.: Анки, 2000. – 130 с.

 49.  Ткаченко Н.М. Єдиний соціальний внесок. Нарахування та сплата. – К.: ЦУЛ, 2011. – 88 с.

 50. Тропіна В. Б. Фіскальне регулювання соціального розвитку суспільства НДФІ.-К.,2010.-368 с.

 51. Тимченко О.М. Податковий менеджмент. – К.: КНЕУ, 2008. – 150 с.

 52. Управління використання бюджетних коштів за допомогою Казначейської системи України // Вісник Донецького Національного Університету. СЕР. В: Економіка і право, вип.1, 2009.

 53. Форкун І.В., Шацька В.М., Фролова Н.У1. Основи казначейської справи: Навч. посібник. - Львів: Новий світ - 2000, 2006. - 516 с.

 54. Шаблиста Л.М. Податки як засіб структурної перебудови економіки. – К., 2006. – 218 с.

 55. Шахов В.В. Страхование: Учебник для вузов.М.: Страховой полис, ЮНИТИ, 2007.311с.

 56. Щербанюк О.В. Громадянин як суб’єкт податкових правовідносин. - Чернівці: Рута, 2009. – 278 с.

 57. Юрій  С. І., Стоян В. І., Мац М.Й. Казначейська система. – Тернопіль, 2002. – 394 с.

 58. Ярошенко Ф.О. Історія оподаткування / Ф.О. Ярошенко, М.П. Мельник, В.Л. Андрущенко, В.М. Мельник // Національна академія державної податкової служби України. – Ірпінь, 2004. – 242с.

^ 4. Критерії оцінювання


Оцінювання рівня підготовки, тобто знань і умінь вступника, відбувається на підставі наступних критеріїв:

 1. Правильність відповіді;

 2. Ступінь усвідомлення програмного матеріалу;

Кожне завдання включає: тести - 30 питань, понятійний диктант -20 понять.

Підсумкова оцінка розраховується як середня оцінка з кожного окремого завдання.

Результати фахового вступного випробування оцінюються за 12-ти бальною шкалою з урахування вищезазначених критеріїв за наступною шкалою:

^ Рівень підготовки

Вимоги рівня підготовки згідно критеріям оцінювання

Відповіді на тести, понятійний диктант, практичне завдання

Бал за
12-ти бальною системою


1

2

3

4

високий

виставляється студенту, який вірно виділяє головне в поставленому запитанні, вміє логічно міркувати та знаходить найбільш правильне визначення теоретичних завдань. Швидко та правильно проводить розрахунки, глибоко в повному обсязі відповідає на тестові завдання. При цьому студент виявляє творчій підхід, правильно обґрунтовує прийняті рішення, володіє різносторонніми уміннями та навичками при виконанні практичних ситуацій; робить висновки і відповідні прогнози

30 - 29 правильних відповідей;

20 правильних відповідей

12

28-27 правильних відповідей;

19 правильних відповідей

11

26-25 правильних відповідей;

18 правильних відповідей

10

середній

виставляється студенту, який знає програмний матеріал, грамотно і викладає його в письмовій формі. При цьому студент володіє необхідними уміннями та навичками при виконанні теоретичних завдань, тестових завдань Вміє проводити аналіз економічних показників, робити розрахунки, але допускає незначні неточності при складанні таблиць, висновків, пропозицій

24 - 23 правильних відповідей;

17 правильних відповідей

9

22-21 правильних відповідей;

16 правильних відповідей

8

20-19 правильних відповідей;

15 правильних відповідей

7

достатній

виставляється студенту, який допускає значні неточності при відповіді на теоретичне завдання, знає тільки основний програмний матеріал, припускає неточності у висновках; приводить в письмовій роботі непослідовність у викладанні відповідей, зазнає труднощів під час проведення аналізу економічних показників

18-17 правильних відповідей;

14 правильних відповідей

6

16-15 правильних відповідей;

12 правильних відповідей

5

14-13 правильних відповідей;

10 правильних відповідей

4

1

2

3

4

низький

виставляється студенту при його невірної відмові від відповіді, незнанні значної частини програмного матеріал. При цьому студент припускає принципові помилки в доказах, не розуміє економічної суті розрахованих показників, не вміє складати таблиці, виявляє низьку культуру оформлення знань; не володіє основними уміннями та навичками при виконанні теоретичних завдань, ситуаційних та практичних задач, не вміє складати висновки.

нижче 12 правильних відповідей;

8 правильних відповідей

3

нижче 12 правильних відповідей;

7 правильних відповідей

2

нижче 12 правильних відповідей;

6 правильних відповідей

1

дуже низький

Знання та уміння з програмного матеріалу практично відсутні
0


Низький та дуже низький рівень підготовки є недостатніми для участі у рейтинговому конкурсі на зарахування.


^ 5. Порядок проведення фахового вступного випробування


Фахове вступне випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» проводиться у формі тестування.

Для проведення тестування формуються окремі групи вступників в порядку надходження (реєстрації) документів. Група складає не більше 30 осіб.

Список допущених до тесту ухвалюється рішенням атестаційної комісії, про що складається відповідний протокол, який передається до приймальної комісії.

Тестування проводиться згідно з розкладом фахових вступних випробувань, які передаються до приймальної комісії.

Для проведення тестування головами атестаційних комісій попередньо готуються переліки питань відповідно до «Програми фахових вступних випробувань». Програма фахових вступних випробувань оприлюднюється засобами наочної інформації на інформаційних стендах структурного підрозділу університету.

На тестуванні вступник з’являється з паспортом, при пред’явленні якого він отримує «Тестове завдання».

Результати тестування оцінюються за 12-бальною шкалою і відмічаються у «Тестове завдання».

Рівень знань вступника за результатами тестування заноситься також до відомості і підтверджується підписами трьох членів комісії. Відомість оформляється одночасно з «Тестовим завданням» вступника і передається до приймальної комісії.


Заяву про апеляцію вступник може подати в день оголошення результатів до 17.00 години


Завідуюча кафедрою оподаткування ______________ проф. Калінеску Т.В.


Голова фахової атестаційної

комісії ______________ доц. Розмислов О.М.


Схожі:

Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка пояснювальна записка
move to 213-161267
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка пояснювальна записка
...
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161262
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161259
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161256
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161255
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161300
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161253
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161252
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161250
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161249
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи