Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка icon

Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
Скачати 97.49 Kb.
НазваЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
Дата02.08.2012
Розмір97.49 Kb.
ТипДокументи


СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ім. Володимира Даля

Кафедра автомобілі


Затверджую


Ректор _____ О.Л. Голубенко

«_____» ___________ 2012 р.


Пояснювальна записка

щодо проведення фахового вступного випробування для осіб,
які вступають на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки СПЕЦІАЛІСТІВ або МАГІСТРІВ зі спеціальності
„Автомобілі та автомобільне господарство”
на базі раніш здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр або спеціаліст


Пояснювальна записка складається з:

 • Програми фахових вступних випробувань;

 • Вимог до рівня підготовки вступників;

 • Переліку рекомендованої літератури;

 • Критеріїв оцінювання;

 • Порядку проведення фахового випробування.Луганськ, 2012

1. Програма фахового вступного випробування


Необхідний обсяг знань вступника, що має освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра з напряму підготовки «Автомобільний транспорт» або спеціаліста зі спеціальності „Автомобілі та автомобільне господарство” забезпечують наступні нормативні дисципліни, передбачені навчальним планом.


^ Теоретичні основи технічної експлуатації автомобілів. Характеристика умов експлуатації рухомого складу автомобільного транспорту. Зміна технічного стану й працездатності автомобілів у процесі експлуатації. Теоретичні основи керування технічним станом і працездатністю автомобілів. Системи технічного обслуговування й ремонту автомобілів.

Стратегія і моделі технічного обслуговування АТЗ. Моделі ТО і ремонту «по потребі», регламентного ТО, ТО з періодичним контролем.

Технічне обслуговування, діагностування, регулювальні роботи й усунення несправностей двигуна, його систем і механізмів. Технологія технічного обслуговування й поточного ремонту автомобілів. Технічне обслуговування, контрольно-діагностичні, регулювальні роботи й усунення несправностей агрегатів і механізмів.

Організація технологічного процесу, технічного обслуговування й ремонту автомобілів, захист навколишнього середовища.

Економія основних і використання вторинних енергетичних і матеріальних ресурсів на підприємствах автотранспорту.

^ Технічна діагностика автомобілів. Основні поняття й визначення. Задачі діагностування й прогнозування технічного стану автомобіля. Тестове й функціональне діагностування. Структурні і діагностичні параметри, їх величини. Методи й засоби діагностування автомобілів. Системи технічного діагностування. Діагностування систем автомобілів.

^ Теорія експлуатаційних властивостей автотранспортних засобів. Експлуатаційні властивості автотранспортних засобів. Основні параметри АТЗ. Взаємодія автомобільного колеса з опорною поверхнею. Сили, діючі на АТЗ. Тяглово-швидкісні властивості АТЗ. Гальмові властивості АТЗ. Керованість, стійкість, плавність ходу, маневреність і прохідність АТС.

^ Автомобілі. Аналіз конструкцій й основи розрахунку автомобілів. Проектувальний тяговий розрахунок автомобіля. Види розрахунків деталей автомобілів. Розрахункові режими й методи (проектний і перевірочний). Перевірочний розрахунок зчеплення, коробки передач, карданної передачі, головної передачі, диференціала, рульового й гальмового управління.

^ Експлуатаційні матеріали автомобілів та їх використання. Фізико-хімічні й експлуатаційні властивості палив для двигунів з іскровим запалюванням та дизелем. Відомості про нафту й інші паливно-енергетичні ресурси, використовуваних для одержання пально-мастильних матеріалів (ПММ). Паливна економічність АТЗ.

^ Теорія і методи наукової творчості. Технічна творчість на сучасному етапі. Методологія та рівні творчої діяльності. Алгоритмічні методи розв’язання винахідницьких задач. Складання інженерних задач, їх аналіз та синтез. Вивчення та практичне застосування методів пошуку нових технічних рішень.

^ Методи моделювання об’єктів на автотранспорті. Методи моделювання автотранспортних систем і об’єктів. Способи моделювання параметрів конструкцій і режимів роботи систем, вузлів та агрегатів автомобілів.

Системи автоматизованого проектування на автотранспорті. Математичні методи й технічні засоби САПР автотранспортних систем.


^ 2. Вимоги до рівня підготовки вступників


Вступник повинен

знати:

 • основні поняття , визначення, терміни автомобільних дисциплін;

 • аспекти розвитку сучасних методів технічного обслуговування та ремонту автомобілів;

 • основні системи забезпечення високого рівня працездатності автомобілів;

 • технологію технічного обслуговування та ремонту автомобілів;

 • основні напрями розвитку та застосування методів технічної діагностики;

 • методи організації технічної експлуатації автомобілів;

 • експлуатаційні властивості автотранспортних засобів та їх практичне використання для ефективності роботи автомобілів;

 • заходи використання енергетичних і матеріальних ресурсів на підприємствах автотранспорту;

 • режими і методи розрахунку агрегатів і механізмів автомобілів;

 • основні заходи забезпечення безпеки руху;

 • сучасні проблеми використання та економії паливно-мастильних матеріалів.

уміти:

 • розробляти технологічні процеси технічного обслуговування та ремонту автотранспортних засобів;

 • вносити пропозиції до коректування типових технологічних процесів за умов конкретної ситуації;

 • проводити технічне обслуговування, ремонт та діагностування агрегатів і систем автомобілів;

 • робити розрахунки агрегатів, механізмів, вузлів і деталей автомобілів на міцність, застосовувати різні технічні засоби САПР;

 • користуватись і застосовувати у практичній діяльності методами економії паливно-мастильних ресурсів.^ 3. Перелік рекомендованої літератури


1. Говорущенко Н.Я. Техническая эксплуатация автомобилей.-Харьков: Вища школа, 1984.- 312с.

2. Авдонькин Ф.Н. Теоретические основы технической эксплуатации автомобилей.- М. Транспорт, 1985.- 212 с.

3. Техническая эксплуатация автомобилей /Под ред. Кузнецова Е.С, - М.: Транспорт, 1991, - 413 с.

4. Кокс Д.Р., Смит В.Л. Теория восстановления. – М.: Наука, 1967. – 216с.

5. Бусленко Н.П. Моделирование сложных систем. – М.: Высшая школа, 1968. – 422с.

6. Техническое обслуживание, ремонт и хранение автотранспортных средств: Учебник в 3-х книгах. Ремонт автотранспортных средств / В.Е.Канарчук и др. К.: Вища школа, 1992.

7. Проников А.С. Надежность машин. – М.: Машиностроение, 1978. 592с.

8. Литвинов А.С., Фаробин Я.Е. Автомобиль: Теория эксплуатационных свойств: Учебник для вузов по специальности "Автомобили и автомобильное хозяйство". -М.: Машиностроение. 1989.- 240 с.

9. Иларионов В.А. Эксплуатационные свойства автомобиля (теоретический анализ). - М.: Машиностроение, 1966.- 280 с.

10. Бухарин Н.А., Прозоров В.С., Щукин М.В. Автомобиль. - Л.: Машиностроение, 1973.- 504с.

11. Осепчугов В.В., Фрумкин А.К. Автомобиль: Анализ конструкций, элементы расчета: Учебник для студентов вузов по специальности “Автомобили и автомобильное хозяйство”. - М.: Машиностроение, 1989.- 304с.

12. Автомобили. Конструкции, конструирование и расчет / Под ред. А.И.Гришкевича.- Минск: Вышейшая школа, 1985.- 240с.

13. Автомобиль. Основы конструкции / Н.П.Вишняков, В.К.Вахламов, А.Н.Нарбут.- М.: Машиностроение,1986.- 303с.

14. Проектирование трансмиссия автомобилей: Справочник / Под ред. А.И.Гришкевича. - М.: Машиностроение, 1984.- 272с.

15. Чудаков Е.А. Конструкция и расчет автомобиля. - М.: Машгиз,1951.- 307с.

16. Алексеев В.Н., Кувайцев М.Ф. Автотракторные эксплуатационные материалы. - М.: Воениздат, 1979 – 240 с.

17. Обельницкий А.М. Топливо и смазочные материалы: Учебник для ВТУЗов.- М.: Высшая школа 1982 – 205 с.

18. Павлов В.П., Заскалько П.П. Автомобильные эксплуатационные материалы. – М.: Транспорт, 1982 – 164 с.

19. Васильева Л.С. Автомобильные эксплуатационные материалы. – М.: Транспорт, 1986 – 256 с.

20. Ютт В.Е. Электрооборудование автомобилей. - М.: Транспорт 1989.

21. Боровских Ю.И. Гутенеев Н.И. Электрооборудование автомобилей- К.:Вища школа,1988г. 167с.

22. Бронштейн М.И. Электрическое и электронное оборудование автомобилей. Учебное пособие. К. УМК ВО, 1989г. 176с.

23. Говорущенко Н.Я., Туренко А.Н. Системотехника транспорта (на примере автомобильного транспорта)// В двух частях. Часть 2. - Харьков: РИО ХГАДТУ, 1998. - 219 с.


^ 4. Критерії оцінювання


Оцінювання рівня підготовки, тобто знань і умінь вступника, відбувається на підставі наступних критеріїв:

 1. Правильність відповіді;

 2. Ступінь усвідомлення програмного матеріалу;

 3. Вміння користуватись засвоєним матеріалом.

Результати фахового вступного випробування оцінюються за 12-ти бальною шкалою з урахування вищезазначених критеріїв за наступною шкалою:^ Рівень підготовки

Вимоги рівня підготовки згідно критеріям оцінювання

Відповідність умінь та знать вступника рівню підготовки

Бал за
12-ти бальною системою


1

2

3

4

високий

Вступник глибоко і в повному обсязі володіє програмним матеріалом, грамотно, вичерпано та логічно викладає його в усній або письмовій формі. При цьому знає рекомендовану літературу, виявляє творчий підхід і правильно обґрунтовує прийняти рішення, добре володіє різносторонніми уміннями та навичками при виконанні практичних задач

Вище середнього рівня вимог

12

На середньому рівні вимог

11

Нижче середнього рівня вимог

10

середній

Вступник знає програмний матеріал, грамотно і за суттю викладає його в усній або письмовій формі, припускаючи незначні неточності в доказах, трактовці понять та категорій. При цьому володіє необхідними уміннями та навичками при виконанні практичних задач

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

9

На середньому рівні вимог

8

Нижче середнього рівня вимог

7

достатній

Вступник знає тільки основний програмний матеріал, припускає неточності, недостатньо чіткі формулювання, непослідовність у викладанні відповідей в усній або письмовій формі. При цьому нетривке володіння уміннями та навичками при виконанні практичних занять

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

6

На середньому рівні вимог

5

Нижче середнього рівня вимог

4

низький

Вступник не знає значної частини програмного матеріалу. При цьому припускає принципові помилки в доказах, трактовці понять та категорій, виявляє низьку культуру оформлення знань, не володіє основними уміннями та навичками при виконанні практичних задач. Вступник відмовляється від відповіді на контрольні запитання

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

3

На середньому рівні вимог

2

Нижче середнього рівня вимог

1

дуже низький

Знання та уміння з програмного матеріалу практично відсутні
0


Низький та дуже низький рівень підготовки є недостатніми для участі у рейтинговому конкурсі на зарахування.


^ 5. Порядок проведення фахового вступного випробування


Фахове вступне випробування проводиться у формі письмового екзамену. Для проведення вступного екзамену формуються окремі групи вступників в порядку надходження (реєстрації) документів. Список допущених до вступного екзамену ухвалюється рішенням фахової атестаційної комісії, про що складається відповідний протокол, який передається до приймальної комісії.

Для проведення вступного екзамену головами фахових атестаційних комісій попередньо готуються екзаменаційні білети відповідно до «Програми фахових вступних випробувань». Програма фахових вступних випробувань оприлюднюється засобами наочної інформації на Web-сайті (http://www.snu.edu.ua) та інформаційних стендах кафедри автомобілі.

Екзамен проводиться у строки передбачені Умовами прийому до СНУ ім.В.Даля.

На екзамен вступник з'являється з паспортом, при пред'явленні якого він отримує екзаменаційний лист, завдання (екзаменаційний білет). Екзаменаційний білет містить одне теоретичне питання та тестове завдання, з дисциплін, вказаних у програмі фахових вступних випробувань, і відповідає на них з попередньою підготовкою 1,5 години в цілому. Користуватися при підготовці друкованими або електронними інформаційними засобами забороняється.

При підготовці відповіді використовуються листи відповіді, які зберігаються після випробування в приймальній комісії.

Результати випробування оцінюються за 12-бальною шкалою за правилами вказаними в розділі “Критерії оцінювання” даної пояснювальної записки і відмічаються у «Екзаменаційному листі». Рівень знань вступника за результатами екзамену заноситься також до екзаменаційної відомості і підтверджується підписами трьох членів комісії. Відомість оформляється одночасно з «екзаменаційним листом» вступника і передається до приймальної комісії.

Заяву про апеляцію вступник може подати в день оголошення результатів до 17.00 години


Голова фахової атестаційної

комісії ______________ проф. Нечаєв Г.І.


Завідувач кафедри автомобілі ______________ проф. Старченко В.М.


Схожі:

Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка пояснювальна записка
move to 213-161267
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка пояснювальна записка
...
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161262
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161259
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161256
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161255
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161300
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161253
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161252
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161250
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161249
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи