Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля факультет фінансового управління кафедра «банківської справи» затверджую icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля факультет фінансового управління кафедра «банківської справи» затверджую
Скачати 189.27 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля факультет фінансового управління кафедра «банківської справи» затверджую
Дата02.08.2012
Розмір189.27 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Володимира Даля

ФАКУЛЬТЕТ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ

КАФЕДРА «БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ»


ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор ___________ О.Л. Голубенко

« ____ » ________ 2012 р.


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

щодо проведення фахового вступного випробування для осіб,
які вступають на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки МАГІСТРІВ зі спеціальності 8.03050802 «Банківська справа»

на базі раніш здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр


Пояснювальна записка складається з:

 • Програми фахових вступних випробувань;

 • Питаннь для складання іспиту до магістратури

 • Вимог до рівня підготовки вступників;

 • Переліку рекомендованої літератури;

 • Критеріїв оцінювання;

 • Порядку проведення фахового випробування.Луганськ - 2012
1. Програма фахових вступних випробувань

Програма розроблена на підстава програми державної атестації студентів СНУ ім. В. Даля за напрямом «Фінанси і кредит». Необхідний обсяг знань вступника, що має освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра з напряму підготовки «Фінанси і кредит» забезпечують наступні нормативні дисципліни, передбачені навчальним планом:

^ Гроші та кредит. Сутність і функції грошей. Походження грошей. Раціоналістична та еволюційна концепції походження грошей. Сутність грошей. Роль грошей у ринковій економіці. Якісні властивості грошей. Грошовий оборот і грошові потоки. Сутність грошового обороту як процесу руху грошей. Модель сукупного грошового обороту. Готівковий та безготівковий сектори грошового обороту. Маса грошей, грошові агрегати, їх характеристика, грошова база, її склад. Швидкість обігу грошей, необхідних для обороту. Грошовий ринок. Сутність грошового ринку. Суб’єкти та об’єкти грошового ринку. Інституційна модель грошового ринку. Структура грошового ринку. Графічна модель грошового ринку. Попит на гроші. Пропозиція грошей. Елементи грошової системи. Основні типи грошових систем, їх еволюція. Методи державного регулювання грошово-кредитної політики. Сутність форми прояву та закономірності розвитку інфляції. Антиінфляційна політика . Грошові реформи в Україні. Кількісна теорія грошей і сучасний монетаризм. Класична кількісна теорія грошей, її основні постулати. “Трансакційний” варіант кількісної теорії І. Фішера. Неокласичний варіант розвитку кількісної теорії грошей. Сучасний монетаризм М. Фрідмена. Грошово-кредитна політика України в світлі сучасних монетаристських теорій. Кредит у ринковій економіці. Сутність і необхідність кредиту. Принципи кредитування . Форми та види кредиту. Функції кредиту. Процент за кредит, фактори зміни процента. Економічні межі кредиту. Банківські проценти. Валютний ринок та валютні системи. Сутність валюти, види валют. Валютні відносини. Валютний ринок: сутність, об’єкти та суб’єкти, ціна, інфраструктура. Валютний курс. Валютне регулювання та валютна політика. Міжнародні ринки грошей та капіталів. Платіжний баланс та золотовалютні резерви. Банк міжнародних розрахунків.

^ Банківські операції. Стан сучасної банківської системи України, типи банківських систем, функції сучасних банків. Види банків, класифікація їх операцій, організація діяльності. Економічна характеристика ресурсів банка, їх склад та структура. Формування власного капіталу банку, його структура, характеристика джерел його формування. Залучені та запозичені ресурси банка, їх структура, порядок формування. Готівкові та безготівкові розрахунки. Система розрахунків і законодавча база розрахунків в Україні. Організація находження готівкових коштів до кас банків. Поточні рахунки. Види міжбанківських розрахунків. Створення національної платіжної системи. Сучасний стан банківського кредитування в Україні. Види і принципи банківського кредитування. Поняття та критерії кредитоспроможності позичальника. Зарубіжний досвід забезпечення позик. Організація і порядок короткострокового та довгострокового кредитування юридичних осіб. Нарахування та стягнення процентів за користування кредитом. Погашення кредиту. Загальна характеристика операцій банка з цінними паперами. Цінні папери у портфелі банку та їх класифікація. Фактори ризику від інвестиційних операцій. Доходність інвестицій, засоби захисту від ризику виникнення збитків і витрачання ліквідності. Економічні основи здійснення валютних операцій в Україні, законодавча база, порядок ліцензування таких операцій. Особливості посередницьких, консультаційних та інформаційних послуг банка. Прибутковість банку. Структура доходів і витрат банку, показники, що характеризують прибутковість банку і методика їх розрахунку. Фактори, які впливають на процентну ставку. Регулювання діяльності банків, його основні завдання, суть, проблеми і шляхи їх вирішення.

^ Аналіз банківської діяльності. Організація аналізу банківської діяльності, предмет, метод і завдання курсу. Роль, місце і значення аналізу в системі банківських та економічних дисциплін, зв’язок його з іншими дисциплінами. Класифікація видів аналізу, технічних прийомів. Аналіз показників, які характеризують стан капіталу банку, аналіз факторів, що впливають на рівень капіталу банку. Статутний капітал банку, аналіз порядку його формування. Аналіз зобов’язань банку. Загальна схема аналізу зобов’язань банку. Взаємозв’язок статей активу та пасиву балансу банку. Аналіз основних напрямків використання ресурсів банку. Аналіз розрахунково-касового обслуговування клієнтів. Визначення взаємозв’язку касових і емісійних операцій банку, аналіз готівкового обігу. Аналіз безготівкових операцій банку. Аналіз ефективності використання кредитів, аналіз кредитних процентних ставок. Аналіз кредитоспроможності клієнтів банку. Основні види групування, що застосовуються для визначення забезпеченості кредитів банку. Аналіз механізму погашення кредитної заборгованості за основним боргом та відсотків. Аналіз інвестиційного портфелю банку. Принципи портфельного управління. Аналіз операцій банку з цінними паперами. Основні завдання аналізу операцій банку з цінними паперами, його інформаційна база. Аналіз дохідності операцій з цінними паперами. Аналіз валютних операцій банку та їх ефективності. Механізм хеджування валютних ризиків. Аналіз лізингових, факторингових операцій та овердрафту. Визначення економічної суті нетрадиційних операцій банку. Аналіз ефективності надання агентських послуг. Особливості аналізу форфейтингових операцій та овердрафту. Поняття ліквідності та управління ліквідністю банку. Аналіз доходів та витрат банку. Напрямки, завдання та інформаційна база аналізу, класифікація доходів банку. Аналіз динаміки, структури доходів та витрат банку. Визначення резервів збільшення доходів банку та зменшення витрат. Аналіз результативності банківської діяльності. Визначення узагальнюючої оцінки фінансового стану банку. Поняття та види рейтингової оцінки.

^ Облік та аудит у банку. Зміст і призначення бухгалтерського обліку в банках. Значення міжнародних стандартів для банків України. Побудова плану рахунків бухгалтерського обліку в банках. Балансові рахунки їх групування у розділи, групи, нумерація рахунків. Забалансові рахунки і їх розділи. Аналітичний і синтетичний облік операцій в банках. Складання бухгалтерського балансу за балансовими та позабалансовими рахунками, звіряння аналітичного і синтетичного обліку, порядок виправлення помилкових записів. Документація, документообіг і контроль банківських операцій. Облік капіталу банку. Методика обліку витрат, пов’язаних з випуском, продажем, викупом та перепродажем акцій. Облік і контроль розрахункових операцій. Санкції за порушення правил проведення розрахункових операцій. Облік розрахунків між банками. Організація міжбанківських розрахунків. Механізм прямих кореспондентських відносин між банками. Облік і контроль касових операцій. Ревізія каси і сховища, облік та відображення надлишків, нестач грошей й цінностей і відповідне оформлення таких результатів. Інкасація виручки, її перелічення. Облік депозитних операцій. Бухгалтерський облік номіналу депозиту та нарахування процентів за депозитом. Облік операцій зі сплати та погашення депозиту. Характеристика рахунків для обліку депозитних операцій. Облік кредитних операцій. Порядок бухгалтерського обліку позабалансових кредитних операцій. Облік операцій зі списання безнадійних заборгованостей за операціями з цінними паперами. Облік валютних операцій. Оформлення, облік і контроль операцій по переводу валюти за кордон і з-за кордону. Облік і документальне оформлення внутрішньобанківських операцій. Облік операційних доходів і витрат банку. Склад кошторису витрат на утримання апарату управління банку. Облік результатів діяльності банку. Облік операцій по формуванню і розподілу фондів. Оподаткування банків. Форми податкової звітності та строки її подання. Управлінський облік. Потреби банків у наданні управлінської інформації, рівні управлінської інформації, управлінська звітність і необхідність її складання. Характеристика фінансових звітів банка, їх організація, підготовка та надання. Методика складання бухгалтерського балансу банку, звіту про фінансові результати, про рух грошових коштів та іншу. Особливості обліку операцій НБУ. Банківський аудит. Методики аудиторської перевірки і складання звіту. Аудит окремих банківських операцій. Внутрішній аудит і його функції, організація служби внутрішнього аудиту. Об’єкти внутрішнього аудиту, методи його проведення, оцінка ефективності.

^ Центральний банк та грошово-кредитна політика. Причини і шляхи створення центральних емісійних банків. Організаційно-правові основи центральних банків провідних країн світу. Особливості становлення Національного банку України як центрального банку. Основні принципи, економічна самостійність, функції та операції НБУ. Органи управління і структура НБУ. Національний банк — емісійний банк України. Організація виробництва грошей. Роль НБУ в регулюванні готівкового грошового обігу. Переваги обігу депозитних грошей порівняно з обігом готівки. Розвиток обігу електронних грошей. Організація емісійно-касової роботи в установах НБУ. Кредитні аукціони НБУ. Перспективи розвитку платіжної системи України. Створення національної системи й масових електронних платежів. Система створення резервів на покриття банківських ризиків. Система страхування (гарантування) депозитів у банках. Економічна сутність, необхідність банківського нагляду. Режим фінансового оздоровлення банків. Робота з проблемними банками. Реорганізація та ліквідація банків. Організація аудиту комерційних банків. Центральний банк – фінансовий агент уряду з обслуговування внутрішнього державного боргу. Роль НБУ в процесі обслуговування зовнішнього боргу країни. Роль НБУ в здійсненні касового виконання державного бюджету. Економічна сутність і необхідність валютного регулювання. Становлення системи валютного регулювання в Україні. Основні повноваження НБУ як головного органу валютного регулювання. Курсова політика Національного банку. Повноваження НБУ у сфері валютного контролю. Зміст грошово-кредитної політики центрального банку, її місце і роль у системі державного регулювання економіки. Характеристика та класифікація інструментів грошово-кредитної політики. Політика обов'язкових резервних вимог. Політика рефінансування комерційних банків. Політика операцій на відкритому ринку. Валютна політика: зміст і цілі.

^ Науково-дослідницька робота студента. Предмет та завдання курсу. Загальна характеристика методів наукового дослідження. Роль та значення наукових досліджень в банківській сфері. Поняття методології наукового дослідження, об’єкти наукового дослідження та їх класифікація. Структура методології наукових досліджень з банківської діяльності. Докази в наукових дослідженнях. Характеристика основних напрямків досліджень в банківській сфері. Наукова проблема та обґрунтування теми дослідження. Основи наукової організації дослідницької роботи. Особливості творчої праці в дослідницькій діяльності. Раціональний режим дослідницької діяльності. Проблеми прийняття рішень в банківській діяльності. Критичне та догматичне мислення в інтелектуальній діяльності. Значення наукових досліджень для економіки України.


  1. Питання для складання іспиту до магістратури за спеціальністю «Банківська справа»

 1. Теорії організаційного менеджменту у банку.

 2. Стилі і методи управління у банку.

 3. Організаційна структура комерційного банку.

 4. Кадрове планування у банку.

 5. Оцінка діяльності персоналу банку.

 6. Управління конфліктом у банку.

 7. Формування і розвиток організаційної культури банку.

 8. Система організаційної поведінки у банку.

 9. Організація роботи служби безпеки банку з персоналом.

 10. Бізнес-планування у банку.

 11. Порядок створення та організації діяльності банків України.

 12. Ресурси банків, їх формування та прогнозування.

 13. Операції банків з організації розрахунків та обслуговування платіжного обігу.

 14. Депозитні операції банків.

 15. Організація банківського кредитування.

 16. Операції банків з цінними паперами.

 17. Операції банків з іноземною валютою.

 18. Нетрадиційні операції та послуги банків.

 19. Сутність і функції грошей.

 20. Грошовий оборот і грошові потоки.

 21. Грошовий ринок.

 22. Грошові системи.

 23. Інфляція та грошові реформи.

 24. Кількісна теорія грошей та сучасний монетаризм.

 25. Кредит у ринковій економіці.

 26. Валютний ринок та валютні системи.

 27. Міжнародні валютно-кредитні установи та їх співробітництво з Україною.

 28. Статус та основні напрями діяльності центральних банків.

 29. Національний банк України – центральний банк держави.

 30. Емісія грошей та регулювання готівкового обігу.

 31. Рефінансування банків.

 32. Регулювання діяльності банків.

 33. Банківський нагляд.

 34. Центральний банк – банкір і фінансовий агент уряду.

 35. Центральний банк – банкір і фінансовий агент уряду.

 36. Грошово-кредитна політика.

 37. Валютна політика.

 38. Центральний банк – аналітичний та інформаційно-статистичний центр.

 39. Організація аналізу банківської діяльності, предмет, метод та завдання.

 40. Аналіз капіталу банку.

 41. Аналіз доходів банку.

 42. Аналіз витрат банку.

 43. Аналіз зобов'язань банку.

 44. Аналіз активних операцій банку.

 45. Аналіз кредитного портфелю банка.

 46. Аналіз операцій банку з цінними паперами.

 47. Аналіз валютних операцій банку.

 48. Аналіз банківських послуг.

 49. Оцінка дотримання банками економічних нормативів та рівня банківських ризиків.

 50. Аналіз і оцінка фінансових результатів діяльності банка.
  1. Вимоги до рівня підготовки вступників

Учасник іспиту повинен:

Знати:

  • Закони України, що регулюють банківську діяльність;

  • сутність грошей, банківської справи та кредиту в умовах ринкової економіки та фінансової кризи.

  • функції центрального банку та його грошово-кредитну політику

  • взаємовідносини НБУ і комерційних банків.

  • облік банківських операцій.

  • складання фінансової звітності в банківських установах

  • етапи кредитування інвестиційних проектів.

  • поняття «інформаційні технології»;

  • цілі автоматизації банку;

  • види банківських електронних послуг;

  • основні компоненти банківської електронної системи.Уміти:

  • володіти поняттями фахового напрямку;

  • прогнозувати фінансовий стан банку;

  • проводити аналіз діяльності банку

  • володіти комп’ютером, як мінімум на рівні користувача;

  • приймати обґрунтовані управлінські рішення в банківській сфері;
  1. Перелік рекомендованої література

 1. Закон України «Про вищу освіту» (від 17.01.2002 №2984-ІІІ)

 2. Конституція України від 28.06.1996р.

 3. Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 07.12.2000 №2121-Ш (із змінами, внес. згідно із Законом №2740 від 20.09.01. // Законодавчі та нормативні акти НБУ: додаток до журналу «Вісник НБУ». – 2002. - № 7. - з врахуванням змін і доп.

 4. Закон України “Про Національний банк України” від 20.05.99 №679-Х1У. // Законодавчі та нормативні акти НБУ: додаток до журналу «Вісник НБУ». – 1999. - № 7. - з врахуванням змін і доп.

 5. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.99 № 996-Х1У//Відомості Верховної Ради. – 1999. - № 40.

 6. Закон України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні” від 30.10.96 № 475/96-ВР

 7. Закон України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом” від 28.11.02 №249-1У// Законодавчі та нормативні акти НБУ: додаток до журналу «Вісник НБУ». – 2003. - № 1. – С. 3-13.

 8. Закон України “Про заставу” від 02.10.92 № 2654-ХП//Законодавчі та нормативні акти НБУ: додаток до журналу «Вісник НБУ». – 1998. - № 2. - зі змінами и доповненнями

 9. Закон України “Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах” //Законодавчі та нормативні акти НБУ: додаток до журналу «Вісник НБУ». – 2005. - № 8. – С. 3-6.

 10. Закон України “Про іпотеку” № 898-1У від 05.06.03//Законодавчі та нормативні акти НБУ: додаток до журналу «Вісник НБУ». – 2003. - № 8.

 11. Закон України “Про іпотечне кредитування, операціях з консолідованим іпотечним боргом і іпотечних сертифікатах” №979-1У від 19.06.03 // Законодавчі та нормативні акти НБУ: додаток до журналу «Вісник НБУ». – 2003. - №.10 - С.,3-24

 12. Закон України “Про електронні документи та електронний документообіг” від 22.05.03 № 851-1У. – законодавство про електронний документообіг та коментар до нього див. Інвестиційна газета (нормативна база). – 2004. - № 50

 13. Закон України “Про обіг векселів в Україні” від 05.04.2001 г. № 2374-III. // Законодавчі та нормативні акти НБУ: додаток до журналу «Вісник НБУ».- 2001. - № 5. – С.13-15.

 14. Закон України “Про платіжні системи та переказ грошей в Україні” від 05.04.2001 г. № 2346-III//Законодавчі та нормативні акти НБУ: додаток до журналу «Вісник НБУ». – 2001. - № 6.

 15. Закон України “Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті” від 16.03.00 № 1559-Ш

 16. Закон України “Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю” від 19.06.03 №978-1У// Законодавчі та нормативні акти НБУ: додаток до журналу «Вісник НБУ». – 2003. - № 12.

 17. Закон України “Про фонд гарантування вкладів фізичних осіб” від 20.09.01 №2740-Ш//Законодавчі та нормативні акти НБУ: додаток до журналу «Вісник НБУ». – 2001. - № 11.

 18. Декрет Кабінету Міністрів України “Про систему валютного регулювання і валютного контролю» від 19.02.93 № 15-93 // Відомості Верховної Ради України. – 1993. - № 17 - ст. 184. - із змін. і доп.

 19. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року № 436-1У //Відомості Верховної Ради України. – 2003. - №№ 18-22.

 20. Цивільний кодекс України: Офіційний текст /Міністерство юстиції України. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 464 с

 21. Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затв. утв. пост. Правління НБУ № 492 від 12.11.03//з врахуванням змін.

 22. Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами, затв. пост. Правління НБУ № 516 від 03.12.03 // Законодавчі та нормативні акти

 23. Положення про порядок визначення та формування обов’язкових резервів для банків України, затв. пост. правління НБУ № 172 від 21.04..04// зі змінами та доповненнями

 24. Адамик Б.П., Литвин І.С., Ткачук В.О. Інформаційні технології в банківській сфері. Навч. посіб.-К.: Знання, 2008.-351с.

 25. Алєксєєв І.В., Колісник М.К. Гроші та кредит: Навч. посіб. – К.: Знання, 2009. – 253 с.

 26. Аналіз діяльності комерційного банку / За ред. Ф.Ф.Бутинця та ін. – Житомир: ПП «Рута», 2008. – 527 с.

 27. Аналіз банківської діяльності: Підручник / За ред. А.М.Герасимовича. – Вид. 2-ге, без змін. – К.: КНЕУ, 2006. – 600 с.

 28. Вовчак О.Д., Рущишин Н.М. Банківська справа: Навчальний посібник.-Львів: Новий світ – 2000, 2008.-560с.

 29. Воркут Т. А. Проектний аналіз. - Навч. пос. – Киів: Український Центр духовної культури, 2006, - 440 с.

 30. Єлейно Я.І., Єлейно О.І., Раєвський К.Є. Інвестиції, ризик, прогноз. – Львів. Банк. Ін-т НБУ, 2000. – 176 с.

 31. Івасів Б.С. Гроші та кредит: Підручник. –Вид. 3-тє, змін. й доп. – Тернопіль: Карт-бланш, К.: Кондор, 2008. – 528 с.

 32. Кобиляцький Л. С. Управління проектами: Навч. посіб. – К.: МАУП, 2002. – 200с.

 33. Коваленко В.В. Центральний банк і грошово-кредитна політика: Навч. посібник.-К.: Знання України, 2006.-332с.

 34. Коренєва О.Г., Слав’янська Н.Г., Євченко Н.Г. та ін.. Облік і аудит у банках: Навчальний посібник / О.Г. Коренєва, Н.Г. Слав’янська, Н.Г. Євченко, О.В. Карпенко: За ред. О.Г. Коренєвої, Н.Г. Слав’янської.-Суми: ВТД «Університетська книга», 2007.-49с.

 35. Косова Т.Д., Циганов О.Р. Банківські операції. Навч. пос.-К.:Центр учбової літератури, 2008.-372с.

 36. Кредитний ризик комерційного банку: Навч. Посібник / В.В. Вітлинський, О.В. Пернарівський, Я.С. Наконечний; За ред. В.В. Вітлинського. – К.: Т-во „Знання”, КОО, 2007. – 251 с.

 37. Лагутін В.Д. Кредитування: теорія і практика: Навч. Посібник.- К.: Т-во „Знання”, КОО, 2005. – 215 с. (Вища освіта ХХІ століття).

 38. Масленчиков Ю.С. Робота банку з корпоративними клієнтами: Учеб. посібник для вузів/Ю.С. Масленчиков, Ю.Н. Тронин. - М.:ЮНИТИ, 2003. - 358 с.

 39. Мещеряков А.А. Організація діяльності комерційного банку. Навчальний посібник. К.: Центр учбової літератури, 2007.-608с.

 40. Облік і аудит у банках: Підручник / А.М. Герасимович, Л. М. Кіндрацька, Т. В. Кривов′яз і ін.; Під ред. проф. А. М. Герасимовича. - К.: КНЕУ, 2004. - 536 с.

 41. Романишин В.О., Уманців Ю.М. Центральний банк і грошово-кредитна політика: Навчальний посібник:-К.: АТІКА, 2005.-480 с.

 42. Рябинина Л.Н. Деньги и кредит: учеб. Пособие. – К.: Центр учебной литературы, 2008. – 602 с.

 43. Стеченко Д.М., Чмир О.С. Методологія наукових досліджень. Підручник.-К.: Знання, 2005.-309с.

 44. Спяк Г.І., Фаріон Т.І. Облік і аудит у банках: Навчальний посібник.-К.: АТІКА, 2004.-328с.

 45. Череп А.В., Андросова О.Ф. Банківські операції: Навч. посібник.-К.: Кондор, 2008.-410с.

 46. Щибиволок З.І. Аналіз банківської діяльності: Навч. посібник. – 2-ге вид., стер. – К.: Знання, 2007. – 311с.

 47. Щукін В. М. Аналіз інвестиційних проектів: Конспект лекцій. – К.: МАУП, 2002. – 128с.
  1. Критерії оцінювання

Оцінювання рівня підготовки, тобто знань і умінь вступника, відбувається на підставі наступних критеріїв:

 1. Правильність відповіді;

 2. Ступінь усвідомлення програмного матеріалу;

 3. Вміння користуватись засвоєним матеріалом.

Результати фахового вступного випробування оцінюються за 12-ти бальною шкалою з урахування вищезазначених критеріїв за наступною шкалою:

^ Рівень підготовки

Вимоги рівня підготовки згідно критеріям оцінювання

Відповідність умінь та знать вступника рівню підготовки

Бал за
12-ти бальною системою


Високий

Вступник глибоко і в повному обсязі володіє програмним матеріалом, грамотно, вичерпано та логічно викладає його в усній або письмовій формі. При цьому знає рекомендовану літературу, виявляє творчий підхід і правильно обґрунтовує прийняти рішення, добре володіє різносторонніми уміннями та навичками при виконанні практичних задач

Вище середнього рівня вимог

12

На середньому рівні вимог

11

Нижче середнього рівня вимог

10

Середній

Вступник знає програмний матеріал, грамотно і за суттю викладає його в усній або письмовій формі, припускаючи незначні неточності в доказах, трактовці понять та категорій. При цьому володіє необхідними уміннями та навичками при виконанні практичних задач

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

9

На середньому рівні вимог

8

Нижче середнього рівня вимог

7

Достатній

Вступник знає тільки основний програмний матеріал, припускає неточності, недостатньо чіткі формулювання, непослідовність у викладанні відповідей в усній або письмовій формі. При цьому нетривке володіння уміннями та навичками при виконанні практичних занять

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

6

На середньому рівні вимог

5

Нижче середнього рівня вимог

4

Низький

Вступник не знає значної частини програмного матеріалу. При цьому припускає принципові помилки в доказах, трактовці понять та категорій, виявляє низьку культуру оформлення знань, не володіє основними уміннями та навичками при виконанні практичних задач. Вступник відмовляється від відповіді на контрольні запитання

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

3

На середньому рівні вимог

2

Нижче середнього рівня вимог

1

Дуже низький

Знання та уміння з програмного матеріалу практично відсутні
0

Низький та дуже низький рівень підготовки є недостатніми для участі у рейтинговому конкурсі на зарахування.


  1. ^ Порядок проведення фахового вступного випробування


Фахове вступне випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем Фахове вступне випробування проводиться у формі тестування. Для проведення вступного екзамену формуються окремі групи вступників в порядку надходження (реєстрації) документів. Список допущених до вступного екзамену ухвалюється рішенням фахової атестаційної комісії, про що складається відповідний протокол, який передається до приймальної комісії.

Для проведення вступного екзамену головами фахових атестаційних комісій попередньо готуються тестові завдання відповідно до «Програми фахових вступних випробувань». Програма фахових вступних випробувань оприлюднюється засобами наочної інформації на Web-сайті (http://www.snu.edu.ua) та інформаційних стендах кафедри.

Екзамен проводиться у строки передбачені Умовами прийому до СНУ ім. В. Даля.

На тестування вступник з'являється з паспортом. Вступник одержує „Лист тестового завдання”, який містить питання з варіантами відповіді, за дисциплінами, зазначеними у програмі випробувань, і відповідає на них впродовж 60 хвилин. Користуватися при підготовці друкованими або електронними інформаційними засобами забороняється.

При підготовці відповіді використовуються листи відповіді, які зберігаються після випробування в приймальній комісії.

Результати випробування оцінюються за 12-бальною шкалою за правилами вказаними в розділі “Критерії оцінювання” даної пояснювальної записки і відмічаються у «Екзаменаційному листі». Рівень знань вступника за результатами екзамену заноситься також до екзаменаційної відомості і підтверджується підписами трьох членів комісії. Відомість оформляється одночасно з «екзаменаційним листом» вступника і передається до приймальної комісії.

Заяву про апеляцію вступник може подати в день оголошення результатів до 17.00 години


Голова атестаційної комісії

факультету фінансового управління Розмислов О.М.


Зав. кафедрою «Банківська справа» Житний П.Є.


Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля факультет фінансового управління кафедра «банківської справи» затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля факультет фінансового управління кафедра «банківської справи» затверджую
Сну ім. В. Даля за напрямом «Фінанси І кредит». Необхідний обсяг знань вступника, що має освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля факультет фінансового управління кафедра «банківської справи» затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля факультет фінансового управління кафедра «банківської справи» затверджую
Сну ім. В. Даля за напрямом «Фінанси І кредит». Необхідний обсяг знань вступника, що має освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля факультет фінансового управління кафедра «банківської справи» затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля факультет фінансового управління кафедра «банківської справи» затверджую
Сну ім. В. Даля за напрямом «Фінанси І кредит». Необхідний обсяг знань вступника, що має освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля факультет фінансового управління кафедра «банківської справи» затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля Кафедра «Процеси обробки матеріалів, верстати та інструменти» затверджую
Програма розроблена на підставі програми державної атестації студентів Східноукраїнського національного університету імені Володимира...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля факультет фінансового управління кафедра «банківської справи» затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля факультет іноваційної економіки та кібернетики кафедра «економічної кібернетики» затверджую
move to 213-161272
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля факультет фінансового управління кафедра «банківської справи» затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля Кафедра «Процеси обробки матеріалів, верстати та інструменти» затверджую
move to 213-161293
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля факультет фінансового управління кафедра «банківської справи» затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни східноукраїнський національний університет імені володимира даля кафедра «Технологія машинобудування та інженерний консалтинг»
Програма розроблена на підставі програми державної атестації студентів Східноукраїнського національного університету імені Володимира...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля факультет фінансового управління кафедра «банківської справи» затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни східноукраїнський національний університет імені володимира даля філологічний факультет
move to 0-285060
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля факультет фінансового управління кафедра «банківської справи» затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни східноукраїнський національний університет імені володимира даля кафедра «Технологія машинобудування та інженерний консалтинг»
move to 213-161326
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля факультет фінансового управління кафедра «банківської справи» затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни східноукраїнський національний університет імені володимира даля

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи