\"затверджую\" icon

"затверджую"
Скачати 116.65 Kb.
Назва"затверджую"
Дата02.08.2012
Розмір116.65 Kb.
ТипДокументи


СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


імені Володимира Даля

"ЗАТВЕРДЖУЮ"Ректор ……………………….. О.Л. Голубенко


“…….”………… 2012 р.


Пояснювальна записка

щодо проведення фахового вступного випробування для осіб,
які вступають на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки СПЕЦІАЛІСТІВ зі спеціальності

Видавнича справа та редагування

на базі раніш здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр


Пояснювальна записка складається з:

 • Програми фахових вступних випробувань;

 • Вимог до рівня підготовки вступників;

 • Переліку рекомендованої літератури;

 • Критеріїв оцінювання;

 • Порядку проведення фахового випробування.Луганськ, 2012


Програма фахових вступних випробувань


Програма розроблена на підставі програми державної атестації студентів

СНУ ім.. В.Даля за напрямом


спеціальність „Видавнича справа та редагування”


Питання книговидавництва та книговидання


Нормативно-правова база видавничої діяльності: Закони, нормативно-правові акти, підзаконні акти, державні стандарти. Видавничий процес та його основні етапи. Принципи книговидавництва на Україні. Класифікація українських видавництв, їх робота на сучасному етапі. Концепція і структура видання. Довідково-інформаційний апарат. Видавничий маркетинг: цілі, концепції, планування. Матеріальна конструкція книги. Художньо-естетичне зовнішнє оформлення книги. Редакційно - темничне оформлення таблиць і формул. Числа і знаки у тексті. Видавнича рецензія. ЇЇ відмінні риси від рецензії для друку.

Зміст як структурний компонент видання різних видів літератури. Заголовковий комплекс. Види та типи заголовків. Види співвідношень заголовку з текстом. Редакторська оцінка ілюстрацій у виданнях окремих видів літератури. Типи окремих ілюстрацій, їх функції. Типологічна характеристика перевидання. Робота редактора над змістом, композицією та апаратом перевидання. Види й типи видань окремих видів літератури. Структура допоміжно-довідкового апарату в різних типах видань. Аналіз графічної форми тексту: виділення та примітки. Загальні вимоги до друкованого тексту: основного та додаткового.


Редагування


Становлення літературного редагування як професійної діяльності в Україні. Редакторська діяльність Івана Федоровича (Федорова). Основні періоди розвитку редагування. Загальна методика редагування й редакторський аналіз. Аспекти редакторського аналізу. Загальна схема редакторського аналізу. Редакторський аналіз фактичного матеріалу рукопису. Цитата як вид фактичного матеріалу. Способи введення цитати в текст. Способи оформлення цитат в тексті. Специфіка редакторської роботи з цитатам. Композиція тексту як предмет роботи редактора. Елементи композиції. Жанр як композиційна форма. Логічний аспект у загальному процесі редагування тексту. Логічні помилки як об’єкт роботи редактора: порушення правил визначення (дефініції) та поділу (класифікації) понять; порушення логічних законів; помилки у доказі тощо. Оцінка рубрикацій. Аналіз відповідності рубрик і тексту за змістом. Основні вимоги до аналізу мови й стилю рукопису. Методика правки тексту. Наукова література: предмет, мета, читацька адреса. Усні та письмові наукові жанри, їх специфіка. Види читання та редакторської правки. Основні вимоги до мови наукової літератури: синтаксис наукового стилю, особливості словника (термінологічна насиченість тощо). Науковий стиль і мовленнєва особистість. Завдання редактора наукового видання. Мета та завдання науково-популярної літератури. Своєрідність стилю. Закон адресної відповідності (доступності) науково-популярного стилю визначеним групам читачів. Роль ілюстративного матеріалу у процесі популяризації. Завдання редактора науково-популярного видання. Специфіка, склад та функції науково-інформаційної літератури. Типи науково-інформаційних видань: бібліографічні, реферативні, оглядові. Робота редактора над ними. Довідкова література: типологія, вимоги до довідкових видань. Особливості редагування різних типів довідкових видань. Довідкова література в роботі редактора. Особливості редагування енциклопедій, довідників та лінгвістичних словників. Специфіка художніх видань. Аспекти, критерії та методика редакторського аналізу художніх творів.


Робота редактора над різними видами видань та жанрами творів художньої літератури. Збірник (збірка) як вид видання творів художньої літератури. Альманах, антологія, хрестоматія як різновиди збірок. Аспекти редагування збірників. Основні риси дитячої літератури. Особливості її редагування. Виховна цінність як основний критерій редакторської оцінки творів дитячої літератури. Визначення поняття “дитяча література”. Типологія дитячої літератури у різноманітних класифікаціях. Типологія сучасних ЗМІ. Мовна норма у ЗМІ. Причини ії порушення у засобах масової інформації. Особливості редагування інформаційних жанрів ЗМІ. Особливості редагування аналітичних жанрів ЗМІ.


Основи редакторської майстерності


Поняття норми літературної мови. Історичність та варіантність норм літературної мови. Динамічна теорія норми. Кодифікація. Стилістичні та мовленнєві помилки (типи). Основні поняття стилістики: стилістичне значення, стилістичний засіб, стиль, стилістичні ресурси, стилістична норма. Характеристика функціональних стилів мови (функціональна диференціація мови). Поняття функціонального типу мовлення у сучасній лінгвістиці. Принципи виділення типів мовлення та стилів. Літературне редагування: тематичний аналіз тексту. Літературне редагування: класифікація мовних помилок. Текст як об’єкт роботи редактора. Поняття тексту в сучасній лінгвістиці. Головні властивості тексту: інформативність, зв’язність, цілісність. Засоби зв`язності та цілісності тексту. Структурні одиниці тексту: висловлювання, абзац, надфразна єдність. Структура висловлювання й надфразної єдності. Термінологічні основи редагування. Поняття терміну та терміносистеми. Вимоги до термінів; термінологічні стандарти; проблеми, дефініції. Терміни в текстах окремих видів літератури. Проблема доцільності, способів введення термінів у тексти наукових, науково-популярних. Текст як об’єкт перекладацької діяльності. Загальні підходи до редагування перекладів. Поняття мовної компетентності редактора. Мовна підготовка редактора як одна із фахових складових. Основні вимоги до перекладу. Поняття адекватності та точності перекладу. Особливості перекладу текстів різних функціональних стилів: офіційно-ділового, наукового, публіцистичного, художнього. Основні принципи та вимоги редакторської етики. Особливості етики редактора ЗМІ. Редактор - читач: етика опосередкованого спілкування. Професійно-етичні засади роботи редактора з автором. Особливості роботи з автором художнього твору.


Текстологія


Текстологія як наука. Головні проблеми текстології фольклору, давньої та нової літератури. Цілісний аналіз рукопису: штемпеля і філіграні, різночасні орфографічні шари та інше. Атрибуція й датування. Проблеми основного тексту в текстології. Прийоми та засоби встановлення дефінітивного тексту. Джерела дефінітивного тексту. Варіанти, їх значення. Фальсифікації, їх мета. Типи видань художньої літератури. Науково-довідковий апарат видання. Поняття коментування. Типи коментарів та покажчиків.


Рекламознавство


Реклама: визначення, сутність, функції, види. Рекламний текст: зміст і форма, особливості мови рекламних текстів, вербальні та невербальні засоби подання інформації. Канали розповсюдження реклами. Переваги та недоліки кожного каналу. Особливості редагування рекламних текстів для різних каналів розповсюдження. Рекламна кампанія: види, етапи, форми.


^ Вимоги до рівня підготовки вступників


Учасник іспиту повинен:


Знати


 • уміти стилістично правильно висловлювати свої думки та писати тексти;

 • знати правила й прийоми літературного редагування, лінгвістичного аналізу тексту;

 • знати прийоми посилення ефективності текстів різних жанрів, видів літератури та тематики;

 • мати цілісне уявлення про редакційно-видавничий процес та його етапи;

 • знати особливості термінотворення та функціонування термінів у творах різних видів літератури, специфіку роботи редактора над терміном у контексті;

 • знати основні етапи становлення та розвитку окремих видів літератури – наукової, науково-популярної, ужиткової, навчальної, суспільно-політичної, інформаційної, рекламної, художньої, перекладної;

 • знати типологію та основні жанри різних видів літератури та особливості їх проходження у видавництві;

 • знати основні періоди розвитку й напрями книгознавчої науки, її складови та понятійний апарат;

 • знати основні періоди становлення й розвитку книговидавничої справи в Україні й за кордоном;

 • орієнтуватися в напрямках і тенденціях світового та вітчизняного книговидання;

 • розуміти принципи організації книжкової справи.


Вміти

 • використовувати надбання сучасної лінгвістичної науки для аналізу та редакторського опрацювання тексту;

 • володіти методикою аналізу тексту, написання редакційного висновку та рецензій, виправлення авторського оригіналу;

 • володіти логічним апаратом аналізу твору, знати закони, правила й основні положення логіки, що можуть використовуватися в роботі редактора;

 • уміти всебічно підготувати твір будь-якого виду літератури до друку, виходячи з його специфіки;

 • уміти застосовувати книгознавчий підхід та засади книгознавства для цілей тематико-типологічного та редакторського аналізу видання.Голова атестаційної комісії доц. Міронова Т.А.


Література


 1. Мильчин А.Э. Методика редактирования текста.-М.: книга, 2005.-320 с.

 2. Мильчин А.Э., Чельцова Л.К.Справочник издателя и автора: Редакционно-издательскиое оформление издания.-М.: Олма-пресс,2003.-800 с.

 3. Настольная книга издателя / Е.В. Малышкин, А.Э.Мильчин, А.А. Павлов, А.Е. Шадрин-М.: ООО „Издательство АСТ”, 2004.-811с.

 4. Мильчин А.Э. Культура издания, или как не надо, а как надо делать книги: Практическое руководство.-М.:Лотос,2002.-224с.

 5. Кузнєцова Б.А. Экономика и организация издательской деятельности: Учебник для вузов. М.: АСТ; Астрель, 2005.-319с.

 6. Стилистика и литературное редактирование /Под ред..проф. В. И. Максимова.-М.:Гардарики, 2004.-651с.

 7. Сикорский Н.М. Теория и практика редактирования.-М.: Высшая школа.-1980.-328с.

 8. Капелюшний А.О. Редагування в засобах масової інформації : Навчальний посібник.- Львів: ПАІС, 2005.-304с.

 9. Смирнова Е.В., Федотова З.Н. Издательская деятельность в современном вузе: Организационные основы и особенности редакторского процесса. М.: «Логос»-МГУП, 2001.-184с.

 10. Накорякова К.Л. Литературное редактирование.-М.: Из-во ИКАР, 2004.-432с.

 11. Огар Е.І. Словник-довідник з видавничої справи (українська-російська, російська-український) -Львів,: Полита друк, 2002.-396с.

 12. Колобова В.В. Корректура: Учебно-практическое пособие.-М.:ИКЦ „МарТ”; Ростов н/Д: Изд. центр „МарТ”, 2006.-256с.

 13. Резун В.В. Літературне редагування: Підручник.-К.: Либідь, 1996.-240 с.

 14. Тимошик М.С. Книга для автора, редактора, видавця: Практичний посібник.-2-ге вид., стереотипне.-К.: Наша культура і наука, 2006.-560 с.

 15. Редакторская подготовка издания /Под ред. С.Г. Антоновой.-М.; 2004.–464 с.

 16. Рейсер С.А. Основы текстологии.–Изд. 2-е.–Л.: Просвещение, 1978.–176 с.Критерії оцінювання


Оцінювання рівня підготовки, тобто знань і умінь вступника, відбувається на підставі наступних критеріїв:

 1. Правильність відповіді;

 2. Ступінь усвідомлення програмного матеріалу;

 3. Вміння користуватись засвоєним матеріалом.

Результати фахового вступного випробування оцінюються за 12-ти бальною шкалою з урахування вищезазначених критеріїв за наступною шкалою:^ Рівень підготовки

Вимоги рівня підготовки згідно критеріям оцінювання

Відповідність умінь та знать вступника рівню підготовки

Бал за
12-ти бальною системою


1

2

3

4

високий

Вступник глибоко і в повному обсязі володіє програмним матеріалом, грамотно, вичерпано та логічно викладає його в усній або письмовій формі. При цьому знає рекомендовану літературу, виявляє творчий підхід і правильно обґрунтовує прийняти рішення, добре володіє різносторонніми уміннями та навичками при виконанні практичних задач

Вище середнього рівня вимог

12

На середньому рівні вимог

11

Нижче середнього рівня вимог

10

середній

Вступник знає програмний матеріал, грамотно і за суттю викладає його в усній або письмовій формі, припускаючи незначні неточності в доказах, трактовці понять та категорій. При цьому володіє необхідними уміннями та навичками при виконанні практичних задач

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

9

На середньому рівні вимог

8

Нижче середнього рівня вимог

7

достатній

Вступник знає тільки основний програмний матеріал, припускає неточності, недостатньо чіткі формулювання, непослідовність у викладанні відповідей в усній або письмовій формі. При цьому нетривке володіння уміннями та навичками при виконанні практичних занять

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

6

На середньому рівні вимог

5

Нижче середнього рівня вимог

4

низький

Вступник не знає значної частини програмного матеріалу. При цьому припускає принципові помилки в доказах, трактовці понять та категорій, виявляє низьку культуру оформлення знань, не володіє основними уміннями та навичками при виконанні практичних задач. Вступник відмовляється від відповіді на контрольні запитання

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

3

На середньому рівні вимог

2

Нижче середнього рівня вимог

1

дуже низький

Знання та уміння з програмного матеріалу практично відсутні
0


Низький та дуже низький рівень підготовки є недостатніми для участі у рейтинговому конкурсі на зарахування.


^ Порядок проведення фахового вступного випробування


Фахове вступне випробування проводиться у формі співбесіди. Для проведення вступного екзамену формуються окремі групи вступників в порядку надходження (реєстрації) документів. Список допущених до вступного екзамену ухвалюється рішенням фахової атестаційної комісії, про що складається відповідний протокол, який передається до приймальної комісії.

Для проведення вступного екзамену головами фахових атестаційних комісій попередньо готуються екзаменаційні білети відповідно до «Програми фахових вступних випробувань». Екзамен проводиться у строки передбачені Умовами прийому до СНУ ім.В.Даля.

На екзамен вступник з'являється з паспортом, при пред'явленні якого він отримує екзаменаційний лист, завдання (екзаменаційний білет). Екзаменаційний білет містить одне теоретичне питання та тестове завдання, з дисциплін, вказаних у програмі фахових вступних випробувань, і відповідає на них з попередньою підготовкою 1,5 години в цілому. Користуватися при підготовці друкованими або електронними інформаційними засобами забороняється.

При підготовці відповіді використовуються листи відповіді, які зберігаються після випробування в приймальній комісії.

Результати випробування оцінюються за 12-бальною шкалою за правилами вказаними в розділі “Критерії оцінювання” даної пояснювальної записки і відмічаються у «Екзаменаційному листі». Рівень знань вступника за результатами екзамену заноситься також до екзаменаційної відомості і підтверджується підписами трьох членів комісії. Відомість оформляється одночасно з «екзаменаційним листом» вступника і передається до приймальної комісії.

Заяву про апеляцію вступник може подати в день оголошення результатів до 17.00 години


Завідувач кафедри журналістики ______________ проф. Фесенко Ю.П.


Голова фахової атестаційної

комісії ______________ доц. Міронова Т.А.


Схожі:

\"затверджую\" icon«затверджую» «затверджую» Проректор з наукової роботи Національного університету «Львівська політехніка»

\"затверджую\" icon«затверджую» «затверджую» Проректор з наукової роботи Національного університету «Львівська політехніка»

\"затверджую\" iconФорма навчання навч
Дисципліна Загальна гідрологія „затверджую” „затверджую”
\"затверджую\" iconФорма навчання навч
Дисципліна Меліорація птк „затверджую” „затверджую”
\"затверджую\" iconЗатверджую затверджую
Примітка: послідовність занять залежать від наявності тематичних хворих в клініці
\"затверджую\" iconЗатверджую затверджую
Примітка: послідовність занять залежать від наявності тематичних хворих в клініці
\"затверджую\" iconЗатверджую затверджую
Примітка: послідовність занять залежать від наявності тематичних хворих в клініці
\"затверджую\" iconЗатверджую затверджую
Примітка: послідовність занять залежать від наявності тематичних хворих в клініці
\"затверджую\" iconЗатверджую» Декан медичного ф-ту №1 Проф. Івнєв Б. Б. «Затверджую»
Графік консультацій викладачами кафедри дерматовенерології у (8) семестрі 2011-2012 н р
\"затверджую\" iconЗатверджую Директор Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Г.І. Білянін Затверджую
Розробка методичних рекомендацій щодо підготовки до І-ІІ етапів Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін
\"затверджую\" iconЗатверджую затверджую
Б. Б. Івнєв проф. А. Г. Джоджуа 2011 р. 2011 р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи