Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка icon

Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
Скачати 156.64 Kb.
НазваЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
Дата02.08.2012
Розмір156.64 Kb.
ТипДокументи

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Володимира Даля

Кафедра обробки металів тиском і зварювання

Затверджую


Ректор ___________О. Л. Голубенко

«___» _____________________2012 р.ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

щодо проведення фахових випробувань для осіб,

які вступають на навчання за освітньо-професійної програми підготовки

СПЕЦІАЛІСТІВ або МАГІСТРІВ зі спеціальності

«Відновлення та підвищення зносостійкості деталей машин та апаратів»

на базі раніш здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр або спеціаліст


Пояснювальна записка складається з:


 • Програма фахового вступного випробування;

 • Переліку рекомендованої літератури;

 • Критеріїв оцінювання;

 • Порядку проведення фахового випробування;

 • Вимог до рівня підготовки вступників.Луганськ, 2012


Програма фахових випробувань

Програма розроблена на підставі програми державної атестації

студентів СНУ ім. В. Даля

за напрямом «Зварювання»


Теоретичні основи процесів зварювання


Теорія процесів зварювання.

Фізичне сутність та визначення зварювання як нероз'ємного монолітного з'єднання. Види елементарних зв'язків в твердих тілах і монолітних з'єднаннях. Двухстадійность процесів зварювання. Зварювання в рідкій і твердій фазах. Пайка і склеювання.

^ Термодинамічне визначення процесу зварювання. Типовий баланс енергії процесу зварювання. Узагальнена схема балансу енергії зварювального процесу. Ефективний і термічний к.к.д. Повний к.к.д. процесу зварювання.

^ Електроннопроменеві джерела: схема электроннопроменевого зварювання; типовий баланс ЕПЗ; тиск електронного променя на ванну металу; проплавлення металу.

^ Газополум'яні джерела. Склад та побудова газового полум'я. Види палив для утворення газового полум'я. Регулювання складу газового полум'я.

Високочастотний нагрів. Особливість нагріву металу струмами високої частоти. Джерела живлення для ВЧ-нагріву. Індуктори для ВЧ-нагріву.

^ Плазмові процеси при зварюванні. Елементарні процеси в плазмі дуги. Термічна іонізація. Плазма як ідеальний газ. Електропровідність плазми дугового розряду. Саморегулювання стовпа дуги. Баланс енергії в стовпі дуги. Температура дуги. Вплив газового середовища на склад плазми стовпа дуги.

^ Електродугові джерела зварювання. Приелектродні області дугового розряду. Термоелектронна емісія. Перехідні області зварювальних дуг. Проблеми перехідних зон. Дуги з неплавким (тугоплавким) катодом. Дуги з холодним катодом. Баланс енергії дуги. Плазмові струмені в дузі.

^ Магнітогідродинаміка зварювальної дуги. Магнітне поле стовпа дуги. Магнітне поле зварювального контуру, Магнітне дуття. Дія феромагнітних мас. Зовнішнє магнітне поле і дуга. Подовжнє магнітне поле. Поперечне магнітне поле. Дуга, що обертається. Дуга, що біжить. Перенесення металу в дузі. Види перенесення. Сили в дузі.

^ Технологічні особливості та застосування зварювальних дуг. Види зварювальних дуг. Технологічні особливості дуги при ручному дуговому зварюванні. Зварювання під флюсом і електрошлакова зварювання. Металеві дуги в захисних газах і вакуумі. Зварювальні дуги з неплавким електродом.

Термодинаміка.

Основні поняття та закони в розрахунках теплових процесів при зварюванні. Схеми тіла, що нагрівається. Закон теплопровідності Фурьє. Теплофізичні коефіцієнти, характеризуючи властивості зварюваного матеріалу. Методи визначення температури. Диференціальне рівняння теплопровідності.

^ Схематизація джерел теплоти і їх класифікація по різних ознаках. Зварювальні джерела теплоти: електрична дуга і газове полум'я, електронний промінь. Шлакова ванна, світловий промінь. Розповсюдження теплоти від різних джерел. Поняття миттєвого точкового джерела теплоти. Визначення температури в масивному тілі при дії миттєвих джерел теплоти: точкового, лінійного, плоского. Розповсюдження теплоти від безперервно діючих джерел. Джерела теплоти, що рухаються (точковий, лінійний, плоский).

^ Вплив режиму зварювання (ефективної теплової потужності джерела і швидкості його руху) і теплофізичних властивостей матеріалу (теплопровідності і теплоємності) на поля температур. Визначення ширини зони нагріву. Термічний цикл зварювання при однопрохідному зварюванні і його основні характеристики. Термічний цикл при багатошаровому зварюванні.

^ Напруги та деформації при зварюванні.

Основні поняття і властивості металів. Розрахункові методи визначення напружень та деформацій. Експериментальні методи визначення напружень та деформацій. Результати дослідження напружень та деформацій. Управління деформаціями та напруженнями.


Основні способи зварювання


Зварювання плавленням.

Зварювальні матеріали. Захисні гази для дугового зварювання.

Ручне дугове зварювання. Зварювання під флюсом. Зварювання в захисних газах. Правила вибору зварювальних матеріалів.

Електрошлакове зварювання. Газоплазмове зварювання. Навуглецювування металу шва.

Електронно-променеве зварювання.

Зварювання світовим променем. Плазмове зварювання. Термітне зварювання.

Утворення дефектів при зварюванні.

^ Зварювання тиском

Механізм утворення металевих зв'язків при зварюванні тиском. Контактне зварювання і її різновиди. Нагрівання металу при стиковому зварюванні опором і оплавленням. Видалення окісних плівок при зварюванні опором, оплавленням, точковому (рельєфному) і шовному зварюванні. Функціональні схеми основних типів машин для контактного зварювання. Класифікація устаткування. Машини для точкового зварювання. Холодне зварювання.

Технологічні процеси нанесення покриття


Технологічні процеси та комплекси відновлення та зміцнення

^ Методи зміцнення і відновлення. Вибір методу зміцнення і відновлення в залежності від товщини шару що наносять чи зміцненого шару, умов роботи деталі, типу основного металу, необхідних механічних властивостей поверхні і типу виробництва.

^ Вибір матеріалу і підготовка поверхні. Стадії розробки технологічного процесу. Вибір матеріалу, застосовуваного для відновлення поверхні. Підготовка поверхні.

^ Зміцнення різних поверхонь. Зміцнення і відновлення внутрішніх і зовнішніх циліндричних поверхонь, плоских виробів, поверхонь складної форми.

Устаткування для відновлення. Основне устаткування: установки для наплавлення, напилювання, металі затори. Допоміжне устаткування. Допоміжне устаткування (обертачі, маніпулятори, рольганги, підйомники і т.д.), технологічне оснащення. Джерела живлення. Пристосування для очищення повітря робочої зони.

^ Механічна обробка відновлених і зміцнених поверхонь. Основні технологічні операції по обробці зміцнених і відновлених поверхонь. Механічна обробка відновлених поверхонь.

^ Термічна обробка і контроль якості відновлених і зміцнених деталей. Термічна обробка відновлених і зміцнених деталей. Основні дефекти при зміцненні і відновленні деталей машин і конструкцій. Вибір методів і устаткування для контролю якості.

^ Технологічна підготовка відбудовного виробництва. Розробка маршрутної технології і карт технологічних процесів напилювання покрить, наплавлення, металізації.

^ Типові технологічні процеси. Відновлення валів. Відновлення робочих органів землерийних машин, деталей металургійного і гірничо-шахтного устаткування, зміцнення поверхонь тертьових деталей, крайок інструменту.

^ Техніко-економічні аспекти технологій. Техніко-економічні показники різних технологій і вибір раціональних технологій у конкретних ситуаціях.

Технологія та обладнання для напилення.

Будова та властивості поверхні, на яку напилюється покриття.

Нанесення та структура покриттів. Формування потоку матеріалу, який напилюється. Термічні і гідродинамічні параметри взаємодії часток з поверхнею основи. Формування покриття.

Технологічні особливості газотермічних методів напилювання покриттів. Устаткування для газотермічного напилювання покрить. Напилювання покрить з різних груп матеріалів газотермічними методами. Розробка технології газотермічного напилювання покриттів.

Схеми процесу і основні параметри вакуумно - конденсаційного напилювання покриттів. Технологічні особливості вакуумних конденсаційних методів напилювання покриттів. Технологічні особливості вакуумних конденсаційних методів напилювання покриттів. Технологічні особливості вакуумних конденсаційних методів напилювання покриттів іонним розпиленням та реакційне напилювання. Устаткування для вакуумного конденсаційного напилювання покрить. Напилювання покриттів з різних груп матеріалів вакуумними конденсаційними методами. Розробка технології вакуумного конденсаційного напилювання покриттів.

^ Наплавлення деталей.

Класифікація деталей і дефектів. Дефектація деталей. Способи відновлення деталей. Області застосування різних способів відновлення їхні переваги і недоліки. Підготовка деталей до наплавлення. Очищення деталей. Механічна обробка відновлюваної поверхні. Способи відновлення та підготовка деталей до наплавлення. Способи відновлення деталей. Області застосування різних способів відновлення їхні переваги і недоліки. Підготовка деталей до наплавлення. Очищення деталей. Механічна обробка відновлюваної поверхні.

Класифікація способів наплавлення. Наплавлення, як спосіб відновлення деталей. Відбудовне наплавлення. Класифікація наплавленого металу та вибір його типу у залежності від умов експлуатації деталі. Класифікація способів наплавлення. Різні способи наплавлення деталей. Наплавні властивості електричної дуги. Ручне дугове наплавлення штучними електродами. Сутність процесу. Легування та розкислення наплавленого металу. Особливості плавлення електродного металу. Розрахунок хімічного складу наплавлених шарів. Константи переходу елементів при наплавленні. Оптимальні режими наплавлення.

Автоматичне наплавлення під шаром флюсу. Сутність процесу. Основні відмінності процесу у порівнянні зі зварюванням. Наплавлення суцільним дротом. Оптимальні режими наплавлення. Багатоелектродне наплавлення. Особливості технології багатоелектродного наплавлен-ня. Схеми устаткування для багатоелектродного наплавлення, їх характерні особливості. Наплавлення стрічками. Наплавлення холоднокатаними стрічками. Наплавлення спеченими стрічками. Наплавлення порошковими стрічками. Особливості процесу плавлення та метало-пере-носу при наплавленні стрічками. Обладнання для наплавлення стрічками. Особливості широко-шарового наплавлення різними типами стрічок. Оптимальні режими наплавлення.

Наплавлення в середовищі захисних газів. Переваги та недоліки процесу. Наплавлення суцільним дротом. Наплавлення порошковими дротами. Принципи вибору захисного газу. Оптимальні режими наплавлення. Вібродугове наплавлення. Особливості процесу.

Електрошлакове наплавлення. Характеристика шлакової ванни. Взаємодія шлаку і металу. Особливі вимоги до матеріалів при електрошлаковому наплавленні. Флюси та шлаки для ЕШН. Розкислення металу. Горизонтальне електрошлакове наплавлення з вільним формуванням. Переваги та недоліки ЕШН. Плазмове наплавлення. Різни схеми плазмового наплавлення. Оптимальні режими наплавлення. Матеріали, що використовують для плазмового наплавлення.

Електроннопроменеве наплавлення. Межі застосування технології. Інші приклади використання електроннопроменевих та вакуумних технологій для одержання покриттів. Лазерне наплавлення. Сутність та основні різновиди процесу. Особливості плавлення металу. Переваги та недоліки лазерного наплавлення. Індукційне наплавлення. Його особливості та межи застосування цього способу. Наплавлення у печах. Газове наплавлення. Види газового полум’я. Особливості газового полум’я, як джерела нагріву. Матеріали, що використають для газового наплавлення. Особливості технології.

Наплавлення тертям та плакування вибухом. Наплавлення тертям. Сутність процесу. Різновиди наплавлення тертям. Основні переваги та недоліки цього процесу. Плакування вибухом. Сутність процесу. Схеми плакування вибухом. Технологічні та економічні властивості цього способу. Біметал та багатошарові композиції, як новий перспективній матеріал. Процес детонації та його особливості. Параметри режиму при плакування вибухом. Характеристики вибухових речовин та вплив їх властивостей на процес одержання міцного з’єднання. Плакування екструзією та прокаткою. Плакування екструзією. Межі застосування процесу. Різновиди процесу. Особливості формування з’єднання при плакування екструзією. Плакування проковуванням. Плакування прокаткою. Схеми збирання та підготовки пакетів для отримання багатошарових композицій. Межі застосування процесу.

Електроконтактне приварювання. Сутність способу та межі його застосування. Спеціалізовані установки для електроконтактного приварювання. Принципи підбора способу наплавлення для відновлення і виготовлення деталей. Спеціалізовані установки для наплавлення, їхні конструктивні особливості. Принципи проектування установок для наплавлення деталей. Різни групи уніфікованих вузлів, з яких можна скомпонувати установки для наплавлення. Наявні установки та їх особливості. Допоміжне обладнання. Джерела живлення, та їх особливості для наплавлення.

Обробка наплавлених деталей. Усунення деформацій. Термообробка, механічна обробка, виправлення дефектів. Контроль якості наплавлених покрить.


Список рекомендованої літератури 1. Теоретические основы сварки: Учеб. пособие / Под ред. В.В. Фролова - М.: Высш. шк., 1989. - 559 с.

 2. Петров Г.Л. Тумарев А.С. Теория сварочных процессов. - М.: Высш. шк., 1977. - 392 с.

 3. Багрянский К.В., Добротина З.А., Хренов К.К. Теория сварочных процессов - М.: Высш. шк., 1976. - 424 с.

 4. Касаткин B.C., Прохоренко В.М., Чертов И.М. Напряжения и деформации при сварке. - К.: Высш. шк,, .967. - 246 с,

 5. Винокуров В,А., Григорьянц А.Г. Теория сварочных деформаций и напряжений. - М.: Машиностроение, 1984, - 280 с.

 6. Акулов А.И., Бельчук Г.А., Демянцевич В.П. Технология и оборудование сварки плавлением. – М.: Машиностроение, 1977. – 425 с.

 7. Соколов И.И. Газовая сварка и резка металлов. – М.: Высшая школа, 1986. – 303 с.

 8. Технология и оборудование сварки плавлением. / Под ред. Г.Ф. Никифорова. – М.: Машиностроение, 1986. – 320 с.

 9. Технология и оборудование контактной сварки / Б. Д. Орлов, А. А. и др.. Под общ. ред. Б. Д. Орлова. - М.: Машиностроение, 1986.- 352 с.

 10. Гельман А. С. Основы сварки давлением.- М.: Машиностроение, 1970.- 312 с.

 11. Кочергин К. А. Сварка давлением. - М.: Машиностроение, 1972.- 216 с.

 12. Н.А. Рябцев. Наплавка деталей машин и механизмов. –Киев: Изд-во “Экотехнология”, 2004. – 160 с.

 13. И.А.Рябцев, И.А.Кондратьев. Механизированная электродуговая наплавка деталей металлургического оборудования. К.: Экотехнология, 1999. – 64 с.

 14. Молодык Н.В., Зенкин А.С. Восстановление деталей машин. Справочник. – М.: Машиностроение, 1989. – 480 с.

 15. Хасуи А. Моригани О. Наплавка и напыление. М.: Машиностроение, 1983.

 16. Установки и станки для электродуговой сварки и наплавки. / Чвертко А.И., Тимченко В.А. – К.: Тэхника, 1974. – 240 с.

 17. Сварочные материалы для дуговой сварки: Справочное пособие: в 2- х т. / Под общ. ред. Н.Н. Потапова. – М.: Машиностроение, 1989.

 18. Кудинов В.В., Бобров Г.В. Нанесение покрытий напылением. Теория, технология и оборудование.- М.: Металлургия, 1982. - 432с.

 19. Порошковая металлургия и напыленные покрытия: Учебник для вузов. В.Н. Анци-феров, Г.В. Бобров, Л. К. Дружинин и др. - М.: Металлургия, 1987. - 792 с.

 20. Пащенко В.М. Обладнання для газотермічного нанесення покриттів.- К.:IВЦ «Політехніка», 2001. - 416с.

 21. Харламов Ю.А. Будагьянц Н.А. Физика, химия и механика поверхности твердого тела. Учебное пособие. – Луганск: Изд – во Восточноукр. гос. ун – та, 2000. – 624 с.Критерії оцінювання


Оцінювання рівня підготовки, тобто знань і умінь вступника, відбувається на підставі наступних критеріїв:

 1. Правильність відповіді;

 2. Ступінь усвідомлення програмного матеріалу;

 3. Вміння користуватись засвоєним матеріалом.

Результати фахового вступного випробування оцінюються за 12-ти бальною шкалою з урахування вищезазначених критеріїв за наступною шкалою:^ Рівень

підготовки

Вимоги рівня підготовки згідно

критеріям оцінювання

Відповідність умінь та знать вступника рівню підготовки

Бал за 12-ти

бальною системою

1

2

3

4

високий

Вступник глибоко і в повному обсязі володіє програмним матеріалом, грамотно, вичерпано та логічно викладає його в усній або письмовій формі. При цьому знає рекомендовану літературу, виявляє творчий підхід і правильно обґрунтовує прийняти і рішення, добре володіє різносторонніми уміннями та навичками при виконанні практичних задач

Вище середнього рівня вимог

12

На середньому рівні вимог

11

Нижче середнього рівня вимог

10

середній

Вступник знає програмний матеріал, грамотно і за суттю викладає його в усній або письмовій формі, припускаючи незначні неточності в доказах, трактовці понять та категорій. При цьому володіє необхідними уміннями та навичками при виконанні практичних задач

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

9

На середньому рівні вимог

8

Нижче середнього рівня вимог

7

достатній

Вступник знає тільки основний програмний матеріал, припускає неточності, недостатньо чіткі формулювання, непослідовність у викладанні відповідей в усній або письмовій формі. При цьому нетривке володіння уміннями та навичками при виконанні практичних занять

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

6

На середньому рівні вимог

5

Нижче середнього рівня вимог

4

низький

Вступник не знає значної частини програмного матеріалу. При цьому припускає принципові помилки в доказах, трактовці понять та категорій, виявляє низьку культуру оформлення знань, не володіє основними уміннями та навичками при виконанні практичних задач.

Вступник відмовляється від відповіді на контрольні запитання

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

3

На середньому рівні вимог

2

Нижче середнього рівня вимог

1

дуже

низький

Знання та уміння з програмного матеріалу практично відсутні
0Низький та дуже низький рівень підготовки є недостатніми для участі у рейтинговому конкурсі на зарахування.


^ Порядок проведення фахового вступного випробування


Фахове вступне випробування проводиться у формі письмового екзамену. Для проведення вступного екзамену формуються окремі групи вступників в порядку надходження (реєстрації) документів. Список допущених до вступного екзамену ухвалюється рішенням фахової атестаційної комісії, про що складається відповідний протокол, який передається до приймальної комісії.

Для проведення вступного екзамену головами фахових атестаційних комісій попередньо готуються екзаменаційні білети відповідно до «Програми фахових вступних випробувань». Програма фахових вступних випробувань оприлюднюється засобами наочної інформації на Web-caйтi (http://www.snu.edu.ua) та інформаційних стендах кафедри екології.

Екзамен проводиться у строки передбачені Умовами прийому до СНУ ім. В.Даля.

На екзамен вступник з'являється з паспортом, при пред'явленні якого він отримує екзаменаційний лист, завдання (екзаменаційний білет). Екзаменаційний білет містить одне теоретичне питання та тестове завдання, з дисциплін, вказаних у програмі фахових вступних випробувань, і відповідає на них з попередньою підготовкою 1,5 години в цілому. Користуватися при підготовці друкованими або електронними інформаційними засобами забороняється.

При підготовці відповіді використовуються листи відповіді, які зберігаються після випробування в приймальній комісії.

Результати випробування оцінюються за 12-бальною шкалою за правилами вказаними в розділі "Критерії оцінювання" даної пояснювальної записки і відмічаються у «Екзаменаційному листі». Рівень знань вступника за результатами екзамену заноситься також до екзаменаційної відомості і підтверджується підписами трьох членів комісії. Відомість оформляється одночасно з «екзаменаційним листом» вступника і передається до приймальної комісії.

Заяву про апеляцію вступник може подати в день оголошення результатів до 17.00 години


^ ВИМОГИ ДО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ ВСТУПНИКІВ


Учасник іспиту повинен:

Знати:

 • дефектацію деталей;

 • оцінку показників технологічності відновлення деталей;

 • вибір способів відновлення та споріднених процесів;

 • вибір матеріалів для відновлення та споріднених процесів;

 • вибір та призначення режимів відновлення і споріднених технологій обробки;

 • вибір та призначення підготовчих операцій;

 • призначення операцій з обробки заготовок;

 • визначення змісту відновлювальних операцій;

 • забезпечення робочих місць технологічною оснасткою та підйомно-транспортним обладнанням;

 • розробку технології контролю якості виробу.


Уміти:

 • конструювати покриття деталей;

 • конструювати пристрої та устаткування для відновлення;

 • вибирати засоби технологічного оснащення;

 • організовувати робочі місця виконання робіт;

 • розробляти заходи з організації виробництва.Завідуючий кафедри «ОМТіЗ» проф. Рей Р. І.


Декан факультету прикладної

механіки і матеріалознавства проф. Соколов В. І.

Схожі:

Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка пояснювальна записка
move to 213-161267
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка пояснювальна записка
...
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161262
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161259
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161256
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161255
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161300
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161253
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161252
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161250
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161249
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи