Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля затверджую icon

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля затверджую
НазваСхідноукраїнський національний університет імені Володимира Даля затверджую
Дата02.08.2012
Розмір145 Kb.
ТипДокументи

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Володимира Даля


ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор _____________О. Л. Голубенко

„____” ______________2012 р.


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


щодо проведення фахових вступних випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра, спеціаліста

на базі освітньо-кваліфікаційного рівня ”бакалавр”
зі спеціальності

Документознавство та інформаційна діяльність”


Пояснювальна записка складається з: “Програми фахових вступних випробувань”; “Вимог до рівня підготовки вступників”; “Переліку рекомендованої літератури”; “Критеріїв оцінювання”; “Порядку проведення фахового вступного іспиту”.


Луганськ 2012


^ Програма фахових вступних іспитів на спеціальність

„Документознавство та інформаційна діяльність”


Програма фахових вступних випробувань складена на основі навчальної програми з дисциплін “Документознавство”, “Теоретичні засади інформаційних систем” “Аналітико-синтетична обробка інформації” та “Інформаційний менеджмент”.


Документознавство

Поняття про документ: сутність, генезис, розвиток і сучасні тлумачення.

Документ як системний об’єкт: властивості, ознаки та функції. Інформаційна та матеріальна складова документа.

Кодування інформації, поняття про мови. Знаковий метод фіксування інформації. Документ як знакова система. Способи та засоби запису інформації.

Поняття про класифікацію документів. Класифікація за інформаційною, матеріальною складовою документа та обставинами існування у зовнішньому середовищі.

Соціальна документно-комунікаційна система: документна комунікація, документна комунікаційна система. Документна діяльність і процес створення документів.

Документознавство як наука: основні етапи розвитку, об’єкт, предмет, структура документознавства. Управлінське документознавство: основні етапи розвитку, теоретичні основи.

Патентний документ: визначення, види. Патентна система в Україні та за її межами. Система стандартизації в Україні та за її межами. Нормативні документи зі стандартизації: визначення, види, характеристика.

Неопублікований документ: визначення, види, характеристика. Поняття артефакту. Цінний і рідкісний документ.

Службовий документ: визначення, види, класифікація. Організаційно-розпорядчі документи: види, реквізити й оформлення. Класифікація систем документації. Державний класифікатор управлінської документації: призначення, структура та ведення. Уніфікація та стандартизація управлінської документації.

Документи на найновіших носіях: ознаки, особливості. Мікрографічний документ: визначення, ознаки, класифікація, етапи розвитку. Магнітний, оптичний та голографічний документ: визначення, види й основні видові ознаки. Електронний документ: поняття, основні види, переваги та недоліки.


^ Теоретичні засади інформаційних систем

Основні підходи у визначенні поняття інформації. Кількість інформації, її визначення. Одиниця інформації. Поняття ентропії в теорії інформації. Семантична концепція інформації. Поняття тезауруса. Закономірності сприйняття інформації реципієнтом у рамках тезаурусної моделі комунікації.

Типологія, загальні властивості інформації і закономірності поширення інформації, зокрема, наукової. Бар'єри в інформаційній взаємодії: загальне поняття, види. Поняття системи. Системні принципи. Класифікація систем.

Поняття і визначення нечітких множин, ступеня і функції приналежності в теорії нечітких множин. Застосування теорії нечітких множин.

Поняття інформаційної потреби. Об'єктивні і суб'єктивні аспекти інформаційних потреб. Поняття релевантності та пертинентності в теорії інформаційних систем. Специфіка інформаційних потреб вчених, інженерів, менеджерів і способи їхнього вивчення.

^ Аналітико-синтетична обробка інформації

Загальне поняття аналітико-синтетичної обробки документів і інформації (АСО), роль і функції АСО у наукових дослідженнях і управлінні. Перспективи розвитку АСО в зв'язку з інформатизацією суспільства, розвитком інформаційної технології.

Основні види інформаційного аналізу і синтезу. Рівні згортання наукових документів. Бібліографічний опис наукових документів як вид АСО. Класифікація, анотування наукових документів. Загальні характеристики анотації як виду АСО. Реферування документів. Види рефератів. Призначення, роль в інформаційній діяльності. Основні вимоги до складання рефератів. Індексування наукових і інших документів. Поняття, призначення. Сутність, зміст і особливості огляду як виду АСО. Значення оглядової діяльності для розвитку науки.

Поняття гіпертексту, призначення, побудова, сфера застосування. Гіпертекст як форма організації інформації в глобальній мережі Інтернет. Переваги та недоліки гіпертексту як форми представлення інформації.

Інформаційно-пошуковий тезаурус (ІПТ), його призначення, загальна методика побудови. Центри аналізу інформації та їхня роль в організації АСО і НІД у країні. Аналітико-синтетична обробка інформації та документів на підприємстві, фірмі, установі. Зміст, призначення, організація.


Інформаційний менеджмент

Поняття ресурсу. Інформація як ресурс. Властивості інформації як ресурсу. Альтернативність інформації як ресурсу стосовно інших видів ресурсів. Поняття класифікації й ідентифікації інформаційних ресурсів. Цілі, принципи, ознаки.

Поняття й основні види інформаційних продуктів і послуг. Інформація як невичерпний ресурс промислового, економічного, соціального розвитку. Задача оптимізації використання інформації як ресурсу. Інформаційні ресурси в науковій діяльності. Структура і стисла характеристика. Інформація як ресурс управління і розвитку підприємства, організації, установи.

Поняття інформаційного менеджменту. Поняття глобальних і національних інформаційних ресурсів. Стан і рівень використання інформаційних ресурсів як характеристика соціально-економічного розвитку країни. Цілі та задачі державної політики в області інформаційних ресурсів. Поняття та порівняльна характеристика пасивних й активних інформаційних ресурсів.


^ ВИМОГИ ДО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ ВСТУПНИКІВ


Учасник іспиту повинен:

знати:

- сутність, соціальну роль, ознаки і властивості документа як системного об’єкта;

- класифікацію та типологізацію документів;

- закономірності створення та функціонування документів;

- роль і місце документа в системі документної комунікації;

- особливості побудови та оформлення документів;

- основні етапи розвитку документознавства;

- сутність поняття інформації, інформаційної взаємодії, основні властивості та закономірності поширення інформації;

- структуру інформаційного ланцюга, сукупність аспектів та чинників процесу передачі, сприйняття та засвоєння інформації;

- існуючі структурно-синтаксичні та семантичні підходи в теорії інформації;

- сутність системного, кібернетичного та інформаційного підходів в аналізі інформаційних процесів та систем; визначення інформаційної системи;

- найважливіші положення теорії формальних мов та граматик, теорії алгоритмів, теорії нечітких множин;

- сутність поняття інформаційної потреби, понять релевантності та пертинентності, специфіку інформаційних потреб науковців, інженерів, менеджерів;

- сутність понять інформаційного середовища та інформаційного простору;

- сутність ресурсних уявлень про інформацію, принципи оптимізації використання інформації як ресурсу;

- сутність поняття аналітико-синтетичної обробки інформації (документів), класифікацію видів АСО;

- специфіку лінійних текстів, гіпертекстів, тезаурусів як форм представлення інформації;

- специфіку та основні види інформаційного аналізу та синтезу;

- сутність, зміст та особливості бібліографічного опису як виду АСО;

- сутність, зміст та особливості процесу індексування наукових та інших документів;

- сутність, зміст та особливості процесів анотування та реферування документів;

- сутність, зміст та особливості процесів добору, критичної оцінки, систематизації та узагальнення науково-технічних, економічних т інших даних;

- сутність, зміст та особливості огляду як виду АСО;

- зміст поняття інформаційних ресурсів, їх роль у сучасному суспільстві;

- структуру та форми існування, класифікацію інформаційних ресурсів;

- сутність, цілі й завдання управління інформаційними ресурсами на підприємствах, у фірмах, установах;

- економічне підґрунтя використання інформаційних ресурсів, їх альтернативність щодо інших ресурсів;

- проблематику організації управління інформаційними ресурсами на рівні окремої господарської одиниці, міста, регіону, на національному рівні;

- принципи й напрямки оптимізації структури інформаційних ресурсів;

- можливості та умови залучення інформаційних ресурсів, зосереджених у глобальній мережі Інтернет;

- цілі й завдання державної політики щодо інформаційних ресурсів.


Уміти:

- проектувати схеми документації за класифікаційними ознаками;

- визначити характер інформаційної взаємодії як основу побудови відповідної інформаційної системи;

- аналізувати інформаційні процеси та інформаційні взаємодії на підприємстві, в наукових, освітніх, управлінських закладах та комерційних структурах з позицій системного, кібернетичного, інформаційного підходів;

- застосовувати математичні та теоретико-інформаційні положення щодо аналізу, оцінки, організації реальних інформаційних процесів та систем;

- визначати характер інформаційних потреб користувачів інформаційних систем;

- визначати тип певної інформаційної системи, її завдання, інформаційні функції;

- визначати, оцінювати ефективність функціонування інформаційної системи;

- визначати потребу у застосовуванні тих чи інших видів АСО;

- виконувати основні види інформаційного аналізу та синтезу;

- користуватися гіпертекстом та застосовувати гіпертекст як засіб організації інформації;

- виконувати бібліографічний опис наукових документів;

- виконувати індексування наукових та інших документів;

- виконувати анотування та реферування документів;

- виконувати основні операції добору, критичної оцінки, систематизації та узагальнення науково-технічних, економічних та інших даних;

- сформувати словарну статтю тезаурусу;

- підготувати огляд наукових, економічних, політичних та інших джерел;

- визначити стан використання наявних інформаційних ресурсів на підприємстві, у фірмі, установі;

- визначити потребу у інформаційних ресурсах для досягнення мети, встановленої підприємству, організації, фірмі тощо;

- визначити шляхи поліпшення, оптимізації використання інформаційних ресурсів;

- спланувати роботу щодо вдосконалення використання інформаційних ресурсів;

- виконувати необхідні види діяльності щодо забезпечення споживачів інформації необхідними інформаційними ресурсами;

- оцінити ефективність використання наявних інформаційних ресурсів підприємством, фірмою, організацією або окремим споживачем.


^ ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

  1. Автоматизированные информационные системы [Текст] / Н. А. Криницкий, Г. А. Миронов, Г. Д. Фролов; под ред. А. А. Дородницына. – М. : Наука, 1982. – 384 с.

  2. Алферова З. В. Теория алгоритмов [Текст] /З. В. Алферова. – М. : Статистика, 1973. – 164 с.

  3. Блюменау Д. И. Информация и информационный сервис [Текст] / Д. И. Блюменау. – Л. : Наука, 1989. – 192 с.

  4. Богданова Е. Л. Информационный маркетинг [Текст] : учеб. пособ./ Е. Л. Богданова – СПб. : АЛЬФА, 2000. – 176 с.

  5. Воробьев Г. Г. Документ: информационный анализ [Текст] / Г. Г. Воробьев. – М. : Наука, 1973. – 256 с.

  6. Годин В. В. Управление информационными ресурсами: 17-модульная программа для менеджеров „Управление развитием организации”. Модуль 17. [Текст] / В. В. Годин, И. К. Корнеев – М. : ИНФРА-М, 1999. – 432 с.

  7. Громов Г.Р. Национальные информационные ресурсы: проблемы промышленной эксплуатации [Текст]/Г. Р. Громов. – М. : Наука, 1984. – 240 с.

  8. ДСТУ 2392 – 94. Інформація та документація. Базові поняття. Терміни та визначення [Текст]. – К. : Держстандарт України, 1994. – 53 с.

  9. ДСТУ 2732:2004. Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення понять [Текст]. – К. : Держспоживстандарт України, 2005. – 31 с.

  10. Информатика [Текст] : учебник / под ред. Н. В. Макаровой. – М. : Финансы и статистика, 1997. – 768 с.

  11. Инфосфера: Информационные структуры, системы и процессы в науке и обществе [Текст] / Ю .М. Арский, Р. С. Гиляревский, И. С. Туров, А. И. Черный – М. : ВИНИТИ, 1996. – 489 с.

  12. Кулешов С. Г. Документознавство: Історія. Теоретичні основи. [Текст] / С. Г. Кулешов; УДНДІАСД, ДАКККіМ. – К., 2000. – 161 с.

  13. Кулешов С. Г. Управлінське документознавство : навч. посіб. / С. Г. Кулешов – К. : ДАКККіМ, 2003. – 57 с.

  14. Кушнаренко Н. Н. Документоведение [Текст] : ученик. – 7-е изд., перераб. и доп./ Н. Н. Кушнаренко. – К. : Знання, 2008. – 460 с.

  15. Кушнаренко Н. М. Наукова обробка документів [Текст] : підручник / Н. М. Кушнаренко, В. К. Удалова. – К. : Знання, 2004. – 331 с.

  16. Ларин М. В. Управление документацией и новые информационные технологии [Текст]/ М. В. Ларин. – М. : Научная книга, 1998. – 137 с .

  17. Матвієнко О. В. Основи інформаційного менеджменту [Текст] : навч. посіб. / О. В. Матвієнко. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 128 с.

  18. Научные коммуникации и информатика [Текст] /А. И. Михайлов, А. И. Черный, Р. С. Гиляревский. – М. : Наука, 1976. – 436 с.

  19. Острейковский В. А. Информатика [Текст] / В. А. Острейковский. – М. : Высшая школа, 1999. – 512 с.

  20. Пиотровский Р. Г. Инженерная лингвистика и теория языка [Текст] / Р. Г. Пиотровский. – Л. : Наука, 1979. – 112 с.

  21. Пиотровский Р. Г. Текст, машина, человек [Текст] / Р. Г. Пиотровский. – Л. : Наука, 1975. – 328 с.

  22. Поспелов Д. А. Фантазия или наука: на пути к искусственному интеллекту [Текст] / Д. А. Поспелов. – М. : Наука, 1982. – 224 с.

  23. Реферирование в общественных науках. Теория и методика [Текст]. – М. : Наука, 1982. – 160 с.

  24. Урсул А. Д. Проблема информации в современной науке. Философские очерки [Текст] / А. Д. Урсул. – М. : Наука, 1975. – 288 с.

  25. Чурсин Н. Н. Понятие тезауруса в информационной картине мира [Текст] / Н. Н. Чурсин. – Луганск : Изд-во „Ноулидж”, 2010. – 305 с.

  26. Чурсин Н. Н. Популярная информатика [Текст] / Н. Н. Чурсин. – К. : Техника, 1982. – 152 с.

  27. Швецова-Водка Г. М. Документознавство [Текст] : навч. посіб./ Г. М. Швецова-Водка – К. : Знання, 2007. – 398 с.

  28. Шрейдер Ю. А. Системы и модели [Текст] / Ю. А. Шрейдер, А. А. Шаров. – М. : Радио и связь, 1982. – 152 с.


^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ


Відповідь вступника оцінюється згідно відповідності рівня навчальних досягнень абітурієнта („високий”, „достатній”, „середній”, „початковий”) за 12-ти бальною системою оцінювання.

^ Рівні навчальних досягнень абітурієнтів

Бали

Критерії оцінювання

1. Початковий

1

Абітурієнт може назвати одне-два поняття; володіє матеріалом на рівні елементарного розпізнання і відтворення фактів, об'єктів, елементів, що позначаються окремими словами чи реченням

2

Абітурієнт володіє матеріалом на рівні окремих фрагментів, що становлять незначну частину навчального матеріалу; викладає його уривчастими реченнями; виявляє здатність висловити думку на елементарному рівні; обирає правильний варіант відповіді з двох запропонованих (на рівні «так» - «ні»).

3

Абітурієнт може двома-трьома простими реченнями розповісти про процеси або явища; співвіднести поняття з вивченими дисциплінами; має загальне уявлення про розділи, в яких вивчаються ці явища.

2. Середній

4

Абітурієнт значну частину матеріалу відтворює на репродуктивному рівні; дає визначення основних понять; може визначати та співвідносити явище з напрямком вивчення спеціальних дисципліни.

5

Абітурієнт може відтворити основний зміст, відповідаючи на питання; визначає окремі ознаки процесів і явищ; вказує основні поняття.

6

Абітурієнт може відтворювати значну частину теоретичного матеріалу; виявляє знання і розуміння основних положень; може порівнювати та робити висновки, виправляти помилки, серед яких є достатньо суттєві.

3. Достатній

7

Абітурієнт в цілому послідовно та логічно самостійно відтворює навчальний матеріал дисциплін; виявляє розуміння професійної термінології; дає загальну характеристику явищ, виокремлює різні ознаки, особливості їх прояву; вміє наводити власні приклади на підтвердження певних суджень

8

Абітурієнт може порівнювати, узагальнювати та систематизувати інформацію, в цілому самостійно відтворює її на практиці; дає правильне визначення понять, характеризує причинно-наслідкові зв'язки між явищами в межах теми; практичне завдання розв'язує не повною мірою

9

Абітурієнт у достатній мірі оперує навчальним матеріалом, узагальнює окремі факти і формулює нескладні висновки, обґрунтовуючи їх; може надавати загальну характеристику явищ, визначати поняття; орієнтується у пошуку шляхів розв'язання практичного завдання та частково розв'язує самостійно.

4. Високий

10

Абітурієнт володіє набутими знаннями та використовує їх для розв'язання практичних завдань; виявляє розуміння документознавчих, інформаційних процесів та явищ та характеризує їх, використовуючи різні джерела інформації; робить аргументовані висновки.

11

Абітурієнт володіє глибокими і міцними теоретичними знаннями; може впевнено і аргументовано висловлювати свої думки; творчо, ініціативно застосовувати набуті знання в умовах, що змінюються; самостійно розв'язує практичне завдання.

12

Абітурієнт у повному обсязі опанував програмний матеріал; має глибокі і міцні знання; дає ґрунтовні, логічні відповіді на теоретичні питання та питання практичного характеру^ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

Фахове випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем „спеціаліст”, „магістр” проводиться у тестовій формі.

Для проведення випробування формуються окремі групи вступників у порядку надходження (реєстрації) документів.

Список допущених до випробування ухвалюється рішенням атестаційної комісії, про що складається відповідний протокол, який передається до приймальної комісії.

Випробування у тестовій формі проводиться згідно з розкладом фахових вступних випробувань, який затверджується головою атестаційної комісії не пізніше ніж за 3 дня до їх початку

На випробування вступник з’являється з паспортом, при пред’явленні якого він отримує „Листок випробування” і бланк з тестовими завданнями.

Для проведення випробування головами атестаційних комісій попередньо готуються переліки тестових завдань відповідно до „Програми фахових вступних випробувань”. Програма фахових вступних випробувань оприлюднюється засобами наочної інформації на офіційному сайті університету та інформаційних стендах структурного підрозділу університету.

Вступник одержує тестові завдання і відповідає на них. Результати оцінюються за 12-бальною шкалою. Оцінка рівня знань вступника вноситься до відомості, „Листка випробування” та підтверджується підписами трьох членів комісії. Відомість оформлюється одночасно з „Листком випробування” вступника і передається до приймальної комісії.

Заяву про апеляцію вступник може подати в день оголошення результатів фахового вступного випробування до 17 години.


Голова атестаційної комісії,

декан філософського факультету, проф. В. К. Суханцева


Завідувач кафедри філософії культури

та культурології, проф. О. П. Воєводін

Схожі:

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля затверджую iconСхідноукраїнський національний універсітет імені володимира даля
...
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля затверджую iconСхідноукраїнський національний універсітет імені володимира даля
...
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля Кафедра «Процеси обробки матеріалів, верстати та інструменти» затверджую
Програма розроблена на підставі програми державної атестації студентів Східноукраїнського національного університету імені Володимира...
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля затверджую iconСхідноукраїнський національний університет імені Володимира Даля "Затверджую"

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля затверджую iconСхідноукраїнський національний університет імені Володимира Даля затверджую
Програма розроблена на підставі програми державної атестації студентів сну ім. В. Даля
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля затверджую iconСхідноукраїнський національний університет імені Володимира Даля затверджую
Програма розроблена на підставі програми державної атестації студентів сну ім. В. Даля
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля затверджую iconСхідноукраїнський національний університет імені Володимира Даля затверджую
Програма розроблена на підставі програми державної атестації студентів сну ім. В. Даля
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля затверджую iconУкраїна міністерство освіти І науки україни східноукраїнській національній університет імені володимира даля затверджую: Проректор з економіки І науково-технічного забезпечення
Цей Порядок визначає процедуру розгляду скарг у Тендерному комітеті замовника – Східноукраїнський національний університет імені...
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля затверджую iconУкраїна міністерство освіти І науки україни східноукраїнській національній університет імені володимира даля затверджую: Проректор з економіки І науково-технічного забезпечення
Цей Порядок визначає процедуру розгляду скарг у Тендерному комітеті замовника – Східноукраїнський національний університет імені...
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля затверджую iconСхідноукраїнський національний університет імені Володимира Даля затверджую
move to 213-161215
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля затверджую iconСхідноукраїнський національний університет імені володимира даля затверджую
move to 213-161201
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи