Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка icon

Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
Скачати 87.12 Kb.
НазваЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
Дата02.08.2012
Розмір87.12 Kb.
ТипДокументи


СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ім. Володимира Даля

Кафедра екології


Затверджую


Ректор _____ О.Л. Голубенко

«_____» ___________ 2012 р.


Пояснювальна записка

щодо проведення фахового вступного випробування для осіб,
які вступають на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки СПЕЦІАЛІСТІВ або МАГІСТРІВ зі спеціальності
„Екологія та охорона навколишнього середовища”
на базі раніш здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр або спеціаліст


Пояснювальна записка складається з:

 • Програми фахових вступних випробувань;

 • Вимог до рівня підготовки вступників;

 • Переліку рекомендованої літератури;

 • Критеріїв оцінювання;

 • Порядку проведення фахового випробування.Луганськ, 2012

1. Програма фахового вступного випробування


Необхідний обсяг знань вступника, що має освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра з напряму підготовки «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» або спеціаліста зі спеціальності „Екологія та охорона навколишнього середовища” забезпечують наступні нормативні дисципліни, передбачені навчальним планом.


^ Загальна екологія та неоекологія. Забезпечує формування базових екологічних знань, основ екологічного мислення фахівця, формування екологічної свідомості населення. Основні поняття, терміни і закони. Біосфера. Кругообіги у природі. Фотосинтез. Живі організми. Екологічні фактори. Адаптація. Сучасна екологічна криза. Структура сучасної екології (неоекології). Антропогенний вплив на довкілля. Класифікація забруднень. Основні напрями охорони довкілля.

^ Організація управління в екологічній діяльності. Принцип і функції управління. Структура державного управління в екології. Екологічний менеджмент і аудит. Екологічна експертиза. Екологічна інспекція.

^ Моніторинг довкілля. Визначення моніторингу довкілля. Види моніторингу. Нормативно-правове забезпечення моніторингу. Прилади і вимірювання в системі моніторингу. Картографія.

^ Ландшафтна екологія. Визначення ландшафту. Сучасні ландшафтні школи. Докучаєв. В., Берг. Л. і теорія ландшафтознавства. Ландшафтно-екологічний підхід. Техногенні ландшафти. Природні-ландшафтно-екологічні фактори. Оптимізація ландшафтних систем.

^ Екологія людини. Поняття екології людини. Людина і довкілля. Фактори впливу природи на людину: абіотичні, біотичні, антропогенні. Біоритми, Адаптація. Акліматизація людини до умов середовища.

Медико-екологічні дослідження. Вплив забруднень довкілля на здоров’я людини. Мутагенез. Вплив якості питної води, харчових продуктів, грибів і т.і. на здоров’я. Генетично модифіковані продукти харчування, харчові домішки. Алергени. Джерела енергетичних, електромагнітних, радіоактивних випромінювань.

Техноекологія. Вплив галузей промисловості на довкілля. Забруднення, викиди, відходи. Технічні засоби зменшення забруднень. Системи очищення повітря, води та інш. від викидів стаціонарних та пересувних джерел. Утилізація промислових відходів.

^ Екологічна безпека. Базовий понятійно-термінологічний апарат. Взаємозв’язок небезпеки та безпеки. Організація служби екологічної безпеки в Україні. Надзвичайні ситуації. Екологічна безпека при стихійних лихах. Плани запобігання та попередження надзвичайний ситуацій.

^ Економіка природокористування. Взаємозв’язок економіки і екології. Екологічні збитки. Методи визначення екологічних. Раціональне природокористування. Природні ресурси. Платне природокористування. Визначення екологічної ефективності природоохоронної діяльності.


^ 2. Вимоги до рівня підготовки вступників


Вступник повинен

знати:

 • основні поняття , визначення, терміни загальної екології;

 • історичні аспекти розвитку сучасної структури екології;

 • основні закони екології, що характеризують взаємодію живих організмів, людського суспільства з навколишнім природним середовищем;

 • екологічний моніторинг і його методи;

 • основні напрями захисту навколишнього середовища;

 • причини і стан сучасної екологічної кризи;

 • наслідки антропогенного впливу на навколишнє середовище та його запобігання;

 • екологічні заходи збалансованого природокористування;

 • міжнародні органи і організації в сфері екології і захисту довкілля;

 • основні заходи сталого розвитку як основного напряму подолання екологічної кризи;

 • сучасні проблеми екології, зміна клімату, озонова діра, парниковий ефект та інше.


уміти:

 • проводити аналіз екологічного стану регіону, території, підприємства;

 • вносити пропозиції до формування екологічної політики;

 • проводити екологічне навчання та виховання дітей, молоді, населення;

 • дати правильну оцінку екологічного стану підприємства, території на базі екологічних показників;

 • користуватись і застосовувати у практичній діяльності прибори і вимірювальне обладнання для визначення екологічних параметрів та показників.^ 3. Перелік рекомендованої літератури


 1. Кучерявий В.П. Екологія. – Львів: Світ, 2000. – 500с.

 2. Бродвій В.М. Гаца О.О. Закони екології (соціально-екологічні, геофізичні та геохімічні). Навч. пос. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2003. – 178с.

 3. Некос В.Е. Основы общей экологии и неоэкологии: Учеб. пособие. – Х., Ч. 1. 1999. – 192с. Ч. 2, 2001. – 287с.

 4. Екологічне управління: Підручник / В.Я. Шевчук, Ю.М. Саталкін, Г.О. Білявський та ін.. – К.: Либідь, 2004. – 432с.

 5. Правова база з питань екології та охорони природного середовища. Збірник нормативно-правових актів / Укладач Камлик М.І. – К.: Атіка,2001. – 632с.

 6. Управління у сфері охорони довкілля та природокористування в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення. – К.: ВЕГО «МАМА – 86», 2003. – 160с.

 7. Величко О.М.; Зеркалов Д.В. Екологічний моніторинг: Навчальний посібник. – К.: Науковий світ, 2001. – 426с.

 8. Перелік методик виконання вимірювань (визначень) складу та властивостей проб об’єктів довкілля, викидів, відходів і скидів, тимчасово допущенних до використання Мінекоресурсів України. Затв. наказом Мінекоресурсів України від 03.11.2003р. № 98.

 9. Величко О.М., Зеркалов Д.В. Контроль забруднення довкілля: Навчальний посібник. – К.: Основа, 2002. – 426с.

 10. Гродзинський М.Д. Основи ландшафтної екології: Підручник. – К.: Либідь, 1993. – 224с.

 11. Гуцуляк В.М. Ландшафтна екологія: Геохімічний аспект: Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2001. – 271с.

 12. Запольский А.К., Салюк А.І. Основи екології: Підручник / За ред. К.М. Ситника. – К.: Вища школа, 2001. – 358с.

 13. Некос А.Н., Праченко Т.А., Леонов А.Ю. Экология и проблемы безопасности товаров народного потребления: Учеб. пособие. – Харьков: ХНУ, 2001. – 284с.

 14. Клименко Л.П. Техноекологія: Посібник для ВНЗ. – Сімферополь: Таврія.: 2000. – 542с.

 15. Яцик А.В. Екологічна безпека в Україні. – К.:2003. – 216с.^ 4. Критерії оцінювання


Оцінювання рівня підготовки, тобто знань і умінь вступника, відбувається на підставі наступних критеріїв:

 1. Правильність відповіді;

 2. Ступінь усвідомлення програмного матеріалу;

 3. Вміння користуватись засвоєним матеріалом.

Результати фахового вступного випробування оцінюються за 12-ти бальною шкалою з урахування вищезазначених критеріїв за наступною шкалою:^ Рівень підготовки

Вимоги рівня підготовки згідно критеріям оцінювання

Відповідність умінь та знать вступника рівню підготовки

Бал за
12-ти бальною системою


1

2

3

4

високий

Вступник глибоко і в повному обсязі володіє програмним матеріалом, грамотно, вичерпано та логічно викладає його в усній або письмовій формі. При цьому знає рекомендовану літературу, виявляє творчий підхід і правильно обґрунтовує прийняти рішення, добре володіє різносторонніми уміннями та навичками при виконанні практичних задач

Вище середнього рівня вимог

12

На середньому рівні вимог

11

Нижче середнього рівня вимог

10

середній

Вступник знає програмний матеріал, грамотно і за суттю викладає його в усній або письмовій формі, припускаючи незначні неточності в доказах, трактовці понять та категорій. При цьому володіє необхідними уміннями та навичками при виконанні практичних задач

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

9

На середньому рівні вимог

8

Нижче середнього рівня вимог

7

достатній

Вступник знає тільки основний програмний матеріал, припускає неточності, недостатньо чіткі формулювання, непослідовність у викладанні відповідей в усній або письмовій формі. При цьому нетривке володіння уміннями та навичками при виконанні практичних занять

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

6

На середньому рівні вимог

5

Нижче середнього рівня вимог

4

низький

Вступник не знає значної частини програмного матеріалу. При цьому припускає принципові помилки в доказах, трактовці понять та категорій, виявляє низьку культуру оформлення знань, не володіє основними уміннями та навичками при виконанні практичних задач. Вступник відмовляється від відповіді на контрольні запитання

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

3

На середньому рівні вимог

2

Нижче середнього рівня вимог

1

дуже низький

Знання та уміння з програмного матеріалу практично відсутні
0


Низький та дуже низький рівень підготовки є недостатніми для участі у рейтинговому конкурсі на зарахування.


^ 5. Порядок проведення фахового вступного випробування


Фахове вступне випробування проводиться у формі письмового екзамену. Для проведення вступного екзамену формуються окремі групи вступників в порядку надходження (реєстрації) документів. Список допущених до вступного екзамену ухвалюється рішенням фахової атестаційної комісії, про що складається відповідний протокол, який передається до приймальної комісії.

Для проведення вступного екзамену головами фахових атестаційних комісій попередньо готуються екзаменаційні білети відповідно до «Програми фахових вступних випробувань». Програма фахових вступних випробувань оприлюднюється засобами наочної інформації на Web-сайті (http://www.snu.edu.ua) та інформаційних стендах кафедри екології.

Екзамен проводиться у строки передбачені Умовами прийому до СНУ ім.В.Даля.

На екзамен вступник з'являється з паспортом, при пред'явленні якого він отримує екзаменаційний лист, завдання (екзаменаційний білет). Екзаменаційний білет містить одне теоретичне питання та тестове завдання, з дисциплін, вказаних у програмі фахових вступних випробувань, і відповідає на них з попередньою підготовкою 1,5 години в цілому. Користуватися при підготовці друкованими або електронними інформаційними засобами забороняється.

При підготовці відповіді використовуються листи відповіді, які зберігаються після випробування в приймальній комісії.

Результати випробування оцінюються за 12-бальною шкалою за правилами вказаними в розділі “Критерії оцінювання” даної пояснювальної записки і відмічаються у «Екзаменаційному листі». Рівень знань вступника за результатами екзамену заноситься також до екзаменаційної відомості і підтверджується підписами трьох членів комісії. Відомість оформляється одночасно з «екзаменаційним листом» вступника і передається до приймальної комісії.

Заяву про апеляцію вступник може подати в день оголошення результатів до 17.00 години


Голова фахової атестаційної

комісії ______________ доц. Кривоносов С.Д.


Завідувач кафедри екології ______________ проф. Смирний М.Ф.


Схожі:

Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка пояснювальна записка
move to 213-161267
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка пояснювальна записка
...
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161262
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161259
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161256
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161255
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161300
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161253
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161252
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161250
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161249
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи