Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля факультет іноваційної економіки та кібернетики кафедра «економічної кібернетики» затверджую icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля факультет іноваційної економіки та кібернетики кафедра «економічної кібернетики» затверджую
Скачати 160.44 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля факультет іноваційної економіки та кібернетики кафедра «економічної кібернетики» затверджую
Дата02.08.2012
Розмір160.44 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Володимира Даля

ФАКУЛЬТЕТ ІНОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА КІБЕРНЕТИКИ

КАФЕДРА «ЕКОНОМІЧНОЇ КІБЕРНЕТИКИ»


ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор ___________ О.Л. Голубенко

« ____ » ________ 2012 р.


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

щодо проведення фахового вступного випробування для осіб,
які вступають на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки МАГІСТРІВ або СПЕЦІАЛІСТІВ

зі спеціальності 8.03050802 «Економічна кібернетика»

на базі раніш здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр


Пояснювальна записка складається з:

  • Програми фахових вступних випробувань;

  • Питаннь для складання іспиту до магістратури

  • Вимог до рівня підготовки вступників;

  • Переліку рекомендованої літератури;

  • Критеріїв оцінювання;

  • Порядку проведення фахового випробування.Луганськ – 2012

Програма фахових вступних випробувань

Програма розроблена на підставі програми державної атестації студентів

СНУ ім. В. Даля за напрямом

«Економічна кібернетика»


Інформатика та комп’ютерна техніка. Опис комп’ютерної периферії. Поняття про алгоритмічні мови. Струкутра програмного модулю. Розділи програмного модулю у Visual Basic. Етапи рішення задачі на ЄОМ: Постановка, формалізація, розробка методу та алгоритму, розробка програми, тестування. Алгоритми лінійної та розгалуженої структури. Поняття операційної системи (ОС) і програмно-математичного забезпечення. Файл – основний елемент роботи ОС. Поняття алгоритмічної мови, її основні компоненти. Константи та змінні. Типи даних. Арифметичні оператори та вбудовані функції. Оператори управління (безумовні, умовні. Алгоритми циклічної структури. Основні види циклів (While, Repeat, ітераційний). Реалізація циклів на Visual Basic. Організація роботи з одномірними та двумірними масивами за допомогою циклів. Використання команд обробки текстових даних на Visual Basic. Вбудовані функції для роботи з датами та часом. Процедури і функції в Visual Basic. Рекурсивні процедури і функції. Використання діалогових вікон. Стандартні вікна діалогу. Стандартні елементи управління. Типові задачі, що вирішуються з використанням стандартних елементів управління. Робота з файлами в Visual Basic. Елементарні методи проектування. Поняття про лінійні списки. Метод послідовного зберігання лінійних списків. Метод пов’язаного зберігання лінійних списків. Стеки та черги. Призначення стеків та черг. Послідовне зберігання стеків та черг. Пов’язане зберігання стеків та черг. Стиснене та індексоване зберігання лінійних списків. Поняття про рекурсію. Сортування та злиття. Складні структури даних. Багатовимірні масиви. Стисле зберігання масивів. Поняття про дерева. Проходження дерев. Методи зберігання дерев. Бінарні та звичайні дерева. представлення бінарних дерев. Представлення математичних виразів за допомогою дерев. Графи та їх представлення. Алгоритми на графах. топологічне сортування. Транзитивне замкнення. Пошук в лінійних списках. Послідовний пошук. Бінарний пошук. М-пошук. Методи обчислення адреси. Алгоритм вибору. Дерева бінарного пошуку. Повністю сбалансовані дерева. Операції над деревами бінарного пошуку. Сбалансовані дерева. Властивості сбалансованих дерев. Алгоритм включення. Вичерпний пошук. Дерева пошуку. Пошук з поверненням. Пошук із обмеженнями. Функція оцінки. методи віток та коррдонів. Евристичний пошук.

^ Математичні методи дослідження операцій. Загальна постановка задачі дослідження операцій. Приклади задач дослідження операцій. Класифікація задач дослідження операцій. Задачі лінійного програмування. Задачі цілочисельного програмування. Приклади задач цілочисельного програмування. Методи рішення. Задачі з булевими змінними. Задачі нелінійного програмування. Модели динамічного програмування. Моделі мережного планування і управління

^ Математичні основи кібернетики. Основні поняття математичної статистики. Опис завдань математичної статистики. Вибірка. Генеральна сукупність. Статистичний ряд. Варіаційний ряд. Оцінки параметрів випадкових величин. Інтервальне оцінювання. Методи розрахунку зведених характеристик виборки. Коефіцієнт кореляції і його властивості. Регресійний аналіз. Перевірка статистичних гіпотез. Часові ряди і стохастичні процеси. Моделювання випадкових величин. Кореляційна теорія випадкових величин. Стаціонарні випадкові функції. Методи інтерполяції. Апроксимація експериментальних даних. Чисельне інтегрування. Пошук коренів трансцендентних рівнянь. Чисельне вирішення задачі Коши.

^ Теорія управління. Основні поняття теорії керування, аналіз та характеристики систем керування, керованість, спостережність. Математичні методи аналізу та синтез систем детермінованого керування. Методи синтезу систем керування стохастичними системами, спостерігачі.

^ Дискретна математика. Поняття множин і операцій над ними. Відповідності. Відображення і функції. Відносини. Математична логіка. Складання висловлень і проблеми встановлення істинності. Логічні функції. Алгебра формул. Повні системи функцій. Базиси. Теорема Поста. Мінімізація в класі ДНФ. Застосування алгебри логіки. Комбінаторний аналіз. Структури алгебри. Теорія автоматів. Машина Тюрінга. Основні поняття і визначення теорії графів. Шляхи, ланцюги, цикли, маршрути. Матричне представлення графів. Незалежні і домінуючі множини. Задачі пошуку шляхів (маршрутів у графі). Задачі про найкоротші шляхи. Дерева і задачі на деревах. Мережі. Потоки в мережах, розрізи мережі. Багатополюсні максимальні потоки. Парсосполучення, транспортна задача і задача про визначення. Розфарбування.

^ Проектування баз даних та АРМів. Файлові системи. Області вживання файлів. Потреби інформаційних систем. Основні функції СУБД. Ієрархічні моделі даних. Мережеві моделі. Реляційна модель даних. Проектування реляційних БД з використанням нормалізації. Семантичне моделювання даних, ER-діаграмми. Cтруктури зовнішньої пам’яті, методи організації індексов. Управління транзакціями, серіалізація транзакцій. Журналізація змін БД. Запити з використанням єдиної таблиці. Запити з використанням декількох таблиць. Пропозиції модифікації даних SQL. Про пропозиції визначення даних і оптимізації запитів. Про інші пропозиції і конструкції SQL. Архітектура "клієнт-сервер". Відкрити системи. Клієнти и сервери локальних мереж. Системна архітектура "клієнт-сервер". Сервери баз даних. Нові напрями в проектуванні баз даних.

Імітаційне моделювання. Сутність, розвиток і застосування імітаційного моделювання. Основні етапи побудови імітаційних моделей. Генерування випадкових подій і випадкових величин під час машинної імітації. Управління часом моделювання. Імітаційне моделювання економічних процесів на прикладі визначення оптимальної ставки податку. Імітаційна модель керування запасами. Планування імітаційних експериментів.

^ Моделювання економіки. Статичні моделі макроекономіки, виробнича функція, лінійні моделі Леонт’єва. Динамічні моделі на базі виробничих функцій та моделі Леонт’єва, Неймана проблеми стійкості, керованості систем. Моделі виробника та споживача, їх взаємодія на ринку товарів, моделі мікроекономіки. Моделі ринку, аналіз його стійкості. Державне регулювання економіки.

^ Економічна динаміка. Принципи моделювання економічних процесів. Якісні методи аналізу соціально-економічних систем і процесів. Синергетичний підхід до моделювання та аналізу економічних процесів. Рівновага та сталість динамічних систем. Несталість та не лінійність динамічних систем. Приклади динамічних моделей в економіці та соціальному розвитку. Нелінійні динамічні системи. Моделі економічних змін та їх аналіз. Стохастичні моделі економічної динаміки.

^ Комп’ютерна графіка. Навички роботи з об'єктами ore Draw. Редагування геометричної форми об'єктів. Створення й редагування контурів. Робота з кольорами.

Інформаційні системи в економіці. Розробка і створення програмного забезпечення як особливий вид діяльності. Аналіз предметної області. Проектування програмного забезпечення. Структурно-орієнтоване проектування ПЗ. Об’єктноорієнтоване проектування ПЗ. Мтоди проектування даних. Методи управління даними. Розробка діалогового інтерфейсу ПЗ. Отладка і тестування ПЗ. Алгоритми.

^ ВИМОГИ ДО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ ВСТУПНИКІВ


Учасник іспитів повинен:


Знати:

- принцип роботи та загальний устрій ЕОМ

- алгоритмічну мову Visual Basic

- принципи побудови сучасних операційних систем та файлові системи

- реляційну модель даних і методи проектування та побудови БД

- топології комп’ютерних мереж, їх архітектуру

- методи забезпечення безпеки в локальних та глобальних мережах

- програмне забезпечення для створення геометричних об’єктів та методів рішення проблем комп’ютерної графіки

- елементи теорії множин, алгебри логіки, комбінаторики та теорії графів

- сучасні методи числових рішень задач математичного програмування та інших задач числового аналізу

- методи оптимізації

- основні положення теорії управління та методів оптимального управління системами

- методи постановки та вирішення задач дослідження операцій

- сутність, розвиток і застосування імітаційного моделювання при дослідженні складних систем

- методологію системного підходу при дослідженні складних систем

- теорію ймовірностей, ймовірнісних процесів та основні та основні методи математичної статистики

- методи моделювання економіки

- основи теорії ігор, ризиків

- основні положення економічної динаміки


Уміти:

- програмувати на алгоритмічній мові Учасник іспитів повинен:


Знати:

- принцип роботи та загальний устрій ЕОМ

- алгоритмічні мови Visual Basic, або іншої

- принципи побудови сучасних операційних систем та файлові системи

- реляційну модель даних і методи проектування та побудови БД

- топології комп’ютерних мереж, їх архітектуру

- методи забезпечення безпеки в локальних та глобальних мережах

- методи структурного та обєктноорієнтованого проектування програмних засобів

- програмне забезпечення для створення геометричних об’єктів та методів рішення проблем комп’ютерної графіки

- елементи теорії множин, алгебри логіки, комбінаторики та теорії графів

- сучасні методи числових рішень задач математичного програмування та інших задач числового аналізу

- методи оптимізації

- методи обєктноорієнтованого програмування

- основні положення теорії управління та методів оптимального управління системами

- методи постановки та вирішення задач дослідження операцій

- сутність, розвиток і застосування імітаційного моделювання при дослідженні складних систем

- методологію системного підходу при дослідженні складних систем

- теорію ймовірностей, ймовірнісних процесів та основні та основні методи математичної статистики


Уміти:

- програмувати на алгоритмічних мовах Assembler, Visual С++

- організовувати роботу комп’ютера як в локальній, так і глобальній мережі

- виконувати проектування баз даних та АРМів та їх реалізацію

- виконувати аналіз та синтез та аналіз і проектування комп’ютерних мереж

- контролювати та забезпечувати інформаційну безпеку

- використовувати програмні пакети для комп’ютерної графіки

- вирішувати задачі з теорії множин, алгебри логіки та теорії графів. Використовувати теоретичних знань для вирішення практичних завдань

- вирішувати задачі математичного програмування

- вирішувати задачі оптимального управління для систем різного типу

- застосовувати ідеї імітаційного моделювання при дослідженні складних систем

- виконувати аналіз і синтез систем

- використовувати ймовірності методи в дослідженні систем і методи математичної статистики

- організовувати роботу комп’ютера як в локальній, так і глобальній мережі

- виконувати проектування баз даних та АРМів та їх реалізацію

- виконувати аналіз та синтез та аналіз і проектування комп’ютерних мереж

- контролювати та забезпечувати інформаційну безпеку

- використовувати програмні пакети для комп’ютерної графіки

- вирішувати задачі з теорії множин, алгебри логіки та теорії графів. Використовувати теоретичних знань для вирішення практичних завдань

- вирішувати задачі математичного програмування

- вирішувати задачі оптимального управління для систем різного типу

- застосовувати ідеї імітаційного моделювання при дослідженні складних систем

- виконувати аналіз і синтез систем

- використовувати ймовірності методи в дослідженні систем і методи математичної статистики


Література

1. Пол Сана и др. Visual Basic для приложений (версия 5) в подлиннике: пер. с англ. – СПб.: BHV – Сакнкт-Петербург. 1999. – 704 с., ил.

2. Кузьменко В.Г. VBA 2000 – М.: ЗАО «Издательство БИНОМ», 2000. – 408 с.: ил.

3. Техника программирования: Учеб. пособие/ В.С. Проценко, П.И. Чаленко, Р.А. Сорока. – К.: Віща шк., 1990. – 183 с.: ил.

4. Брябкин В.М. Программное обеспечение персональных ЭВМ. –М. Наука, 1989. – 272с.

5. Мюллер Дж., Нортон П.. Полное руководство по Windows 95 Питера Нортона. : БИНОМ, 1998 . 784с.

6. Гради Буч. Объектно ориентированный анализ и проектирование с примерами приложений. – М.: БИНОМ, 1999 -560 с.

7. Вентцель Е. С., Овчаров. Прикладные задачи теории вероятностей. М. Финансы и статистика, 1983.

8. Коршунов. Математические основы кибернетики.

9. Ивченко, Медведев. Математическая статистика.

10. Ширяев. Вероятность. М., Наука, 1982.

11. Гмурман В. Е.. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической статистике.

12. Черняк І. О., Обушна О. М., Ставицький А. В. Теорія ймовірностей та математична статистика.

13. Сеньо П. С. Теорія ймовірностей та математична статистика.

14. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы. /В.Г. Олифер, Н. А. Олифер. – СПб: Издательство "Питер", 1999. – 672 с.: ил.

15. Кулаков Ю.А., Омелянский С.В. Компьютерные сети. Выбор, установка, использование и администрирование. К.: Юниор, 1999. – 544 с., ил.

16. Блэк Ю., Сети ЭВМ: Протоколы, стандарты, интерфейсы., - М.: Мир. 1990.

17. Адрианов В.И., Бородин В.А., Соколов А.В. "Шпионские штучки" и устройства для защиты объектов и информации. Справочное пособие. – Спб.: "Лань", 1996. – 272 с.

18. Архитектура, протоколы и тестирование открытых информационных сетей. Толковый словарь. – М.: Финансы и статистика, 1990.

19. Блек Ю. Сети ЭВМ: Протоколы, стандарты, интерфейсы. – М.: Мир, 1990

20. Бэрри Нанс. Компьютерные сети. М: Бином, 1995.

21. Джейсон Мейнджер. Java Script: основы программирования: Пер. с англ.- К.: Издательская группа BVH, 1997. – 512 с.

22. Нессер Д.Дж. Оптимизация и поиск неисправностей в сетях. – К.:"диалектика", 1996. – 384 с.

23. Пайк М. Internet в подлиннике: Пер. с англ. – К.: BHV, 1996. – 288 с.

24. Лагутенко О. И. Модемы. Справочник пользователя. – Спб.: "Лань". 1997. – 368 с.

25. Стен Натт. Мир компьютерных сетей. : Пер. с англ. – К.: BHV, 1996. – 288с.

26. Ситник В.Ф., Козак І. А. Телекомунікації в бізнесі: навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. – К.: КНЕУ, 1998. – 192 с.

27. Діго З. М. Проектування і використання баз даних. – М.: Фінанси і статистика, 1995

28. Бойко В.В., Савінков В. М. Проектування баз даних інформаційних систем. – М.: Фінанси і статистика,1980.

29. Попів А. А. Програмування в середовищі СУБД FOXPRO. Побудова систем обробки даних. – М.: Радіо і зв'язок, 1993.

30. Каратигин З., Тихонов А. Бази даних. В 2-х томах – М.: ABF, 1995.

31. Антре Ш. Структурний підхід до організації баз даних /Пер. з англ. - М. :Финансы и статистика, 1983.

32. Мартін Д. Організація баз даних в обчислювальних системах. – М.: Мир, 1980.

33. Дейт,К.,Дж.Введение в системи баз даних: Пер. з англ.: Видавничий будинок «Вільямс», 1999.-848 з.

34. Деордица Ю.С., Нефедов Ю.М. Исследование операций в планировании и управлении. Киев- «Выща школа»,1991г.-270с.

35. Деордица Ю.С. ,Савченко В.Г. Компьютерные технологии в экономике и менеджменте.- Луганск:ВУГУ,1999.-212с.

36. Исследование операций в экономике: Учеб. Пособие для вузов./ Н.Ш.Кремер,Б.А.Путко;Под ред. Проф. Н.Ш.Кремера. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1999.-407с.

37. М. Метьюз. К. Метьюз Эффективная работа с CorelDraw Санкт-Петербург, ПИТЕР. 1997

38. Н. Николь. Р. Альбрехт Excel 5.0, Электронные таблицы, М, ЭКОМ. 1994.384с.

39. Уве Шаффнайстер. Виктор Пасько Word 6.0 для Windows в бюро Киев. BHV, 1995.387с.

40. В. В. Альдыв, Н.А. Гершгорн Вычислительные задачи да персональном компьютере» Киев, Техника, 1991г.. 248с.

41. Цисарь И.Ф., Нейман В.Г. Компьтерное моделирование экономики.

42. Емельянов А.А., Власова Е.А., Дума Р.В. Имитационное моделирование экономических процессов. М.: Финансы и статистика, 2002. _-365с.

43. Гультяев А. Визуальное моделирование в среде MatLab. –425с.

44. Черных И.В. Simulink: инструмент моделирования динамических систем. М.: Финансы._-250с.

45. Івченко, Медведєв. Математична статистика.

46. Ширяев. Вероятность. М., Наука 1982

47. Вентцель Е.С., Овчаров. Прикладні задачі теорії вероятностей. М. Фінанси і статистика , 1983.

48. Экономическая кибернетика: Учебное пособие/Под редакцией проф.. Ю.Г. Лысенко.-Донецк: ДонНУ, 1999.-397с.

49. Кушнер Г.Дж. Стохастическая устойчивость и управление. – М.: Мир, 1969.-200с.

50. Курдюков С.П., Малинецкий Г.Г., Потапов А.Б. Синергетика – новые направления. – М.: Знание, 1989.-48с.

51. Никайдо Х. Выпуклые структуры и математическая экономика. – М.: Высшая школа, 1989.-320с.

52. Замков О.О. и др. Математические методы в экономике: Учебник. - М: МГУ, 1997.-368с.

53. Колемаев В.А. Математическая экономика: Учебник для вузов. - М.:Юнити, 1998-240с.

54. Малыхин В.И. Математическое моделирование экономики: - Учебно-практическое пособие.-М.: Издательство УРАО, 1998.-160с.

55. Красс М.С. Математика для экономических специальностей: Учебник.-М.: ИНФРА, 1998.-464с.

56. Жданов С.А. Экономические модели и методы в управлении.-М.: Издательство «Дело и сервис», 1998.-176 с.

57. Агапова Т.М., Бехренс Д., Курран Д. Динамические системы в экономике. – Донецк. ДонГУ, 2000.-140с.

58. Арнольд В.И. Теория катастроф. – М.: Наука, 1990.-128с.

59. Гранберг А.Г. Динамические модели народного хозяйства. – М.: Экономика, 1985.-240с.

60. Красс И.А. Математические модели экономической динамики. – М.: Сов. Радио, 1985.-280с.


Критерії оцінювання

Оцінювання рівня підготовки, тобто знань і умінь вступника, відбувається на підставі наступних критеріїв:

  1. Правильність відповіді;

  2. Ступінь усвідомлення програмного матеріалу;

  3. Вміння користуватись засвоєним матеріалом.

Результати фахового вступного випробування оцінюються за 12-ти бальною шкалою з урахування вищезазначених критеріїв за наступною шкалою:

^ Рівень підготовки

Вимоги рівня підготовки згідно критеріям оцінювання

Відповідність умінь та знать вступника рівню підготовки

Бал за
12-ти бальною системою


Високий

Вступник глибоко і в повному обсязі володіє програмним матеріалом, грамотно, вичерпано та логічно викладає його в усній або письмовій формі. При цьому знає рекомендовану літературу, виявляє творчий підхід і правильно обґрунтовує прийняти рішення, добре володіє різносторонніми уміннями та навичками при виконанні практичних задач

Вище середнього рівня вимог

12

На середньому рівні вимог

11

Нижче середнього рівня вимог

10

Середній

Вступник знає програмний матеріал, грамотно і за суттю викладає його в усній або письмовій формі, припускаючи незначні неточності в доказах, трактовці понять та категорій. При цьому володіє необхідними уміннями та навичками при виконанні практичних задач

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

9

На середньому рівні вимог

8

Нижче середнього рівня вимог

7

Достатній

Вступник знає тільки основний програмний матеріал, припускає неточності, недостатньо чіткі формулювання, непослідовність у викладанні відповідей в усній або письмовій формі. При цьому нетривке володіння уміннями та навичками при виконанні практичних занять

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

6

На середньому рівні вимог

5

Нижче середнього рівня вимог

4

Низький

Вступник не знає значної частини програмного матеріалу. При цьому припускає принципові помилки в доказах, трактовці понять та категорій, виявляє низьку культуру оформлення знань, не володіє основними уміннями та навичками при виконанні практичних задач. Вступник відмовляється від відповіді на контрольні запитання

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

3

На середньому рівні вимог

2

Нижче середнього рівня вимог

1

Дуже низький

Знання та уміння з програмного матеріалу практично відсутні
0

Низький та дуже низький рівень підготовки є недостатніми для участі у рейтинговому конкурсі на зарахування.


^ Порядок проведення фахового вступного випробування

Фахове вступне випробування проводиться у формі письмового екзамену. Для проведення вступного екзамену формуються окремі групи вступників в порядку надходження (реєстрації) документів. Список допущених до вступного екзамену ухвалюється рішенням фахової атестаційної комісії, про що складається відповідний протокол, який передається до приймальної комісії.

Для проведення вступного екзамену головами фахових атестаційних комісій попередньо готуються екзаменаційні білети відповідно до «Програми фахових вступних випробувань». Програма фахових вступних випробувань оприлюднюється засобами наочної інформації на Web-сайті (http://www.snu.edu.ua) та інформаційних стендах кафедри екології.

Екзамен проводиться у строки передбачені Умовами прийому до СНУ ім.В.Даля.

На екзамен вступник з'являється з паспортом, при пред'явленні якого він отримує екзаменаційний лист, завдання (екзаменаційний білет). Екзаменаційний білет містить одне теоретичне питання та тестове завдання, з дисциплін, вказаних у програмі фахових вступних випробувань, і відповідає на них з попередньою підготовкою 1,5 години в цілому. Користуватися при підготовці друкованими або електронними інформаційними засобами забороняється.

При підготовці відповіді використовуються листи відповіді, які зберігаються після випробування в приймальній комісії.

Результати випробування оцінюються за 12-бальною шкалою за правилами вказаними в розділі “Критерії оцінювання” даної пояснювальної записки і відмічаються у «Екзаменаційному листі». Рівень знань вступника за результатами екзамену заноситься також до екзаменаційної відомості і підтверджується підписами трьох членів комісії. Відомість оформляється одночасно з «екзаменаційним листом» вступника і передається до приймальної комісії.

Заяву про апеляцію вступник може подати в день оголошення результатів до 17.00 години


Голова фахової атестаційної комісії,

завідувач кафедри проф. Рамазанов С. К.

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля факультет іноваційної економіки та кібернетики кафедра «економічної кібернетики» затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля факультет іноваційної економіки та кібернетики кафедра «економічної кібернетики» затверджую
move to 213-161272
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля факультет іноваційної економіки та кібернетики кафедра «економічної кібернетики» затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля факультет іноваційної економіки та кібернетики кафедра «економічної кібернетики» затверджую
Повністю збалансовані дерева. Операції над деревами бінарного пошуку. Збалансовані дерева. Властивості збалансованих дерев. Алгоритм...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля факультет іноваційної економіки та кібернетики кафедра «економічної кібернетики» затверджую iconСхідноукраїнський національний університет імені володимира даля факультет іноваційної економіки та кібернетики кафедра "маркетинг" Затверджую
move to 213-161289
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля факультет іноваційної економіки та кібернетики кафедра «економічної кібернетики» затверджую iconСхідноукраїнський національний університет імені володимира даля факультет іноваційної економіки та кібернетики кафедра "маркетинг" Затверджую
Програму розроблено на підставі програми державної атестації студентів сну ім. В. Даля за напрямом «Маркетинг»
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля факультет іноваційної економіки та кібернетики кафедра «економічної кібернетики» затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля Кафедра «Процеси обробки матеріалів, верстати та інструменти» затверджую
Програма розроблена на підставі програми державної атестації студентів Східноукраїнського національного університету імені Володимира...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля факультет іноваційної економіки та кібернетики кафедра «економічної кібернетики» затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля Кафедра «Процеси обробки матеріалів, верстати та інструменти» затверджую
move to 213-161293
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля факультет іноваційної економіки та кібернетики кафедра «економічної кібернетики» затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни східноукраїнський національний університет імені володимира даля кафедра «Технологія машинобудування та інженерний консалтинг»
Програма розроблена на підставі програми державної атестації студентів Східноукраїнського національного університету імені Володимира...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля факультет іноваційної економіки та кібернетики кафедра «економічної кібернетики» затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни східноукраїнський національний університет імені володимира даля філологічний факультет
move to 0-285060
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля факультет іноваційної економіки та кібернетики кафедра «економічної кібернетики» затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни східноукраїнський національний університет імені володимира даля кафедра «Технологія машинобудування та інженерний консалтинг»
move to 213-161326
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля факультет іноваційної економіки та кібернетики кафедра «економічної кібернетики» затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля факультет фінансового управління кафедра «банківської справи» затверджую
Сну ім. В. Даля за напрямом «Фінанси І кредит». Необхідний обсяг знань вступника, що має освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи