Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка icon

Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
Скачати 105.17 Kb.
НазваЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
Дата02.08.2012
Розмір105.17 Kb.
ТипДокументи

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ім. Володимира Даля

КАФЕДРА ПРОБЛЕМ ЛЮДИНИ І ФІЛОСОФІЇ ЗДОРОВ’Я


Затверджую


Ректор _____ О.Л. Голубенко

«_____» ___________ 2012 р.


Пояснювальна записка

щодо проведення фахового вступного випробування для осіб,
які вступають на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки СПЕЦІАЛІСТІВ зі спеціальності
„Здоров’я людини”
на базі раніш здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр


Пояснювальна записка складається з:

 • Програми фахових вступних випробувань;

 • Вимог до рівня підготовки вступників;

 • Переліку рекомендованої літератури;

 • Критеріїв оцінювання;

 • Порядку проведення фахового випробування.Луганськ, 2012

1. Програма фахового вступного випробування


Необхідний обсяг знань вступника, що має освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра з напряму підготовки «Здоров’я людини» забезпечують наступні нормативні дисципліни, передбачені навчальним планом.


^ Валеологічна безпека у повсякденному житті. Базовий понятійно-термінологічний апарат. Взаємозв’язок небезпеки та безпеки. Організація служби валеологічної безпеки в Україні. Надзвичайні ситуації. Валеологічна безпека при стихійних лихах. Плани запобігання та попередження надзвичайний ситуацій.

^ Валеологічне виховання. Сутність і взаємозв’язок понять: виховання, освіта, розвиток. Психологічні методи у вихованні. Їх застосування в роботі класного керівника. Сутність виховання та соціалізації особистості. Педагогічне спілкування та поведінка вчителя, стиль, педагогічна техніка. Концепція виховання в Україні. Творчий характер виховної діяльності. Авторські системи виховання. Соціально-оріентовані концепції виховання (біхевіоризм, комуністична педагогіка). Виховні бесіди з учнями як форма роботи класного керівника: мета, зміст, методика, аналіз. Закономірності виховання, їх характеристика. Сімейне виховання, його зв’язок зі школою. Навчання батьків педагогічній культурі. Права дитини.

^ Методика професійного навчання (викладання валеології). Національні програми та стандарти. Інтерактивне навчання валеології. Проблема, проблемна ситуація, проблемна задача, проблемне питання, проблемне завдання, проблемна як принцип навчання валеології. Метод проблемного навчання на заняттях з валеології. Способи активізації пізнавальної діяльності студентів на семінарських і практичних заняттях. Наочність у навчанні валеології. Супервізія як основна форма контролю оволодінням умінь і навичок в практичній валеології.

^ Валеософія і культура здоров'я. Біологічні добавки і фітокомплекси. Можливості|спроможності| мозку в реалізації стрес-реакції. Біологічний час. Час і життя. Час, ритми, цикли. Енергетічна інформаційна, пластична функції їжі і води. Системі голодування|, ефекти|, свідчення| і протипоказання|. Масаж європейський - поняття|, теоретичне обгрунтовані| технічні| засоби. Мислення як процес| і форма об'єднання| дійсності|. Мислення як потік| свідомості|. Науково-технічний прогрес і людська тілесність|тілесний|: клонування, етичні проблеми. Можливості|спроможності| регенерації тканин.

||^ Анатомія та фізіологія людини. Нирки: анатомія, фізіологія, функція. Вікові особливості будови та фізіологія травної системи. Репродуктивна система людини. Етапи становлення і  збереження репродуктивного здоров'я.  Загальна характеристика нервової системи. Центральна нервова ситема: будова, функції, розвиток, еволюція. Вегетативна нервова система: її будова, відділи та типи вегетативних порушень.


Хвороби цивілізації та здоров'я нації. Вчення про хворобу. Механізми саногенезу. Класифікація хвороб. Найбільш актуальні для України проблеми  здоров'я населення. Туберкульоз та сучсні засоби профіктики захворювання. «Хвороби цивілізації». Захворювання як наслідок науково-технічного прогресу. Новоутворювання. Етіологія, патогенез, поширеність у популяції. Запалення. Класичні ознаки, стадії розвитку, медіатори.Типові порушення кровообігу. Тромбоз. Ємболія. Інфаркт.

^ Основи біології та генетики людини. Вікова періодизація. Критичні періоди в онтогенезі індивіда. Поняття про біологічний вік. Критерії біологічного віку. Процес старіння і його прояви. Сучасні гіпотези старіння. Поняття про тривалість життя. Предмет і напрями сучасної геронтології. Явище акселерації (секулярный тренд) і її прояви. Сучасні гіпотези акселерації. Генна інженерія: її завдання, досягнення і перспективи. Профілактика, діагностика і лікування спадкових хвороб. Суть пренатальної діагностики. Молекулярно-генетичні методи діагностики спадкових хвороб. Особливості біології сучасної людини на відміну від вищих приматів.

^ Технічні засоби реабілітації. Загальні уявлення про стрес-реакцію і механізми її формування. Види стресу. Поєднання специфічних і неспецифічних реакцій. Загальні уявлення про стадії фізіологічної стрес-реакції. Конституційний тип людини і можливості симпато-адреналової системи. Участь компонентів протибольової системи в етапах стрес-реакції.

^ Валеологія користувачів ЕОМ Валеологічна логістика роботи з комп'ютером.

Лікувальна фізкультура. Валеологічні методи і практична організація Педагогічні аспекти в рішенні задач профілактики і корекції порушень осанки. Метод кінезотерапії на похилій площині. Методи пост-ізометрическої релаксації м'язів. Загальна характеристика методів кінезотерапії. Принципи побудови абилітаційних методик в дитячому і підлітковому віці. профілактики і корекції порушень осанки.Індивідуальні аспекти застосування.

^ Адаптаційна та креативна валеологія. Особливості розвитку емоційного стресу. Розвиток захворювань на фоні стресу.Реактивність організму, специфічні і неспецифічні реакції. Загальні уявлення про процес адаптації організму. Особливості організації оздоровчих методик з урахуванням даних анамнезу. Комплекс заходів, методи боротьби з утомленістю. Необхідність і способи нормалізації сну в комплексі оздоровчих методик. Практичні додатки теорії адаптації. Методи антистресового захисту. Загальна спрямованість оздоровчих методик, вибір типу адаптаційних дій. Типи адаптаційних реакцій.

^ Основи здоров'я матері та дитини. Планування вагітності. Наслідки вживання алкоголю, тютюну та наркотиків при вагітності. Доглядання за немовлятами. Психомоторний розвиток дітей до одного року. Клініка, діагностика, профілактика та лікування TORH-інфекцій. Календар щеплень дітей та підлітків. Групи здоров’я. Стан здоров’я та фізичний розвиток дітей та підлітків. Аутичні та гіперреактивні діти. Харчування дітей до одного року. Переваги природного харчування над штучним.

^ Основи гігієни та педіатрії. Фізіологічне та гігієнічне значення води. Роль водного фактору в розповсюдженні інфекційних захворювань. Гігієна дітей та підлітків. Гігієна та харчування вагітних. Різновиди та особливості особистісної профілактики. Гігієнічні вимоги до шкільного обладнання, приміщень то освітлення. Вимоги до гігієни харчування.


^ 2. Вимоги до рівня підготовки вступників


Вступник повинен

знати:

 • основні поняття , визначення, терміни валеології;

 • історичні аспекти розвитку сучасної структури валеології;

 • сутність предмету і завдань дисципліни;

 • основні методи валеологічних досліджень.


уміти:

 • використовувати категорійний та термінологічний апарат валеології в практичній діяльності;

 • вносити пропозиції до формування валеологічної освіти;

 • оперувати основними категоріями та поняттями;

 • проводити валеологічне навчання та виховання дітей, молоді, населення;

 • працювати з першоджерелами наукових знань;

 • використовувати знання в практичній діяльності;

 • використовувати знання валеології з метою усвідомлення актуальних проблем людства.^ 3. Перелік рекомендованої літератури

 1. Агаджанян Н.А., Алексеев С.В., Ананьев В.А., Андреев Ю.А. Валеология. - СПб., 1998.Бабанкова Е.А. Валеолог

 2. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов, 2-е изд./ Под ред. Михайлова Л.А. – СПб.: Питер, 2008. – 461 с.: ил.

 3. Биологический энциклопедический словарь / Гл. Ред. М.С.Гиляров. - М.: Сов. энциклопедия, 1986. - 831 с.

 4. Биология общая, социальная, прикладная. - М.: Агар, 2000. - 424

 5. Брехман И.И. Валеология - наука о здоровье. - М.: ФиС, 1990.

 6. Вайнер Э.Н. Валеология. - М.: Издат Флинта, 2002. - 414 с.

 7. Валеология: Учеб. пособие / Рос. гос. пед. ун-т им. А.И.Герцена. - СПб.: Образование, 1995. - 204 с.

 8. Велик Э.В. Валеология. - Донецк: ООО «БАО», 2004. - 512 с.

 9. Грибан В.Г. Валеологія: Навчальний посібник. — К.: Центр навчальної литератури, 2005. — 256 с.

 10. Мечетний Ю. М., Корчиков С. Д., Кратінова І. П. Загальна валеологія: навчальний посібник / Ю. М. Мечетний, С. Д. Корчиков, І. П. Кратінова. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2010. – 316 стр.

 11. Покровский В.В. Эпидемиология и профилактика ВИЧ-инфекции и СПИДа. - М.: Медицина, 1996.

 12. Соціальна робота: технологічний аспект: Навчальний посібник/ За ред. проф. А.Й. Капської. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 352 с.

 13. Справочник по биологии / Под ред. К.М.Сытника. - К.: Наукова думка - 1985. - 583 с.

 14. Шевчук М.Г. Основы санологии. - К.: Здоровье, 2001.


^ 4. Критерії оцінювання


Оцінювання рівня підготовки, тобто знань і умінь вступника, відбувається на підставі наступних критеріїв:

 1. Правильність відповіді;

 2. Ступінь усвідомлення програмного матеріалу;

 3. Вміння користуватись засвоєним матеріалом.

Результати фахового вступного випробування оцінюються за 12-ти бальною шкалою з урахування вищезазначених критеріїв за наступною шкалою:^ Рівень підготовки

Вимоги рівня підготовки згідно критеріям оцінювання

Відповідність умінь та знать вступника рівню підготовки

Бал за
12-ти бальною системою


1

2

3

4

Високий

Вступник глибоко і в повному обсязі володіє програмним матеріалом, грамотно, вичерпано та логічно викладає його в усній або письмовій формі. При цьому знає рекомендовану літературу, виявляє творчий підхід і правильно обґрунтовує прийняти рішення, добре володіє різносторонніми уміннями та навичками при виконанні практичних задач

Вище середнього рівня вимог

12

На середньому рівні вимог

11

Нижче середнього рівня вимог

10

Середній

Вступник знає програмний матеріал, грамотно і за суттю викладає його в усній або письмовій формі, припускаючи незначні неточності в доказах, трактовці понять та категорій. При цьому володіє необхідними уміннями та навичками при виконанні практичних задач

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

9

На середньому рівні вимог

8

Нижче середнього рівня вимог

7

Достатній

Вступник знає тільки основний програмний матеріал, припускає неточності, недостатньо чіткі формулювання, непослідовність у викладанні відповідей в усній або письмовій формі. При цьому нетривке володіння уміннями та навичками при виконанні практичних занять

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

6

На середньому рівні вимог

5

Нижче середнього рівня вимог

4

Низький

Вступник не знає значної частини програмного матеріалу. При цьому припускає принципові помилки в доказах, трактовці понять та категорій, виявляє низьку культуру оформлення знань, не володіє основними уміннями та навичками при виконанні практичних задач. Вступник відмовляється від відповіді на контрольні запитання

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

3

На середньому рівні вимог

2

Нижче середнього рівня вимог

1

Дуже низький

Знання та уміння з програмного матеріалу практично відсутні
0


Низький та дуже низький рівень підготовки є недостатніми для участі у рейтинговому конкурсі на зарахування.


^ 5. Порядок проведення фахового вступного випробування


Фахове вступне випробування проводиться у формі письмового екзамену. Для проведення вступного екзамену формуються окремі групи вступників в порядку надходження (реєстрації) документів. Список допущених до вступного екзамену ухвалюється рішенням фахової атестаційної комісії, про що складається відповідний протокол, який передається до приймальної комісії.

Для проведення вступного екзамену головами фахових атестаційних комісій попередньо готуються екзаменаційні білети відповідно до «Програми фахових вступних випробувань». Програма фахових вступних випробувань оприлюднюється засобами наочної інформації на Web-сайті (http://www.snu.edu.ua) та інформаційних стендах кафедри проблем людини і філософії здоров’я.

Екзамен проводиться у строки передбачені Умовами прийому до СНУ ім. В. Даля.

На екзамен вступник з'являється з паспортом, при пред'явленні якого він отримує екзаменаційний лист, завдання (екзаменаційний білет). Екзаменаційний білет містить одне теоретичне питання та тестове завдання, з дисциплін, вказаних у програмі фахових вступних випробувань, і відповідає на них з попередньою підготовкою 1,5 години в цілому. Користуватися при підготовці друкованими або електронними інформаційними засобами забороняється.

При підготовці відповіді використовуються листи відповіді, які зберігаються після випробування в приймальній комісії.

Результати випробування оцінюються за 12-бальною шкалою за правилами вказаними в розділі “Критерії оцінювання” даної пояснювальної записки і відмічаються у «Екзаменаційному листі». Рівень знань вступника за результатами екзамену заноситься також до екзаменаційної відомості і підтверджується підписами трьох членів комісії. Відомість оформляється одночасно з «екзаменаційним листом» вступника і передається до приймальної комісії.

Заяву про апеляцію вступник може подати в день оголошення результатів до 17.00 години


Завідувач кафедри

проблем людини і філософії здоров’я______________ проф. Мечетний Ю. М.


Голова фахової атестаційної

комісії ______________________ доц. Кратінова І. П.

Схожі:

Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка пояснювальна записка
move to 213-161267
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка пояснювальна записка
...
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161262
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161259
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161256
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161255
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161300
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161253
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161252
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161250
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161249
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи