2011 р. Іноземна мова програма з іноземних мов  вступних випробувань до магістратури    icon

2011 р. Іноземна мова програма з іноземних мов  вступних випробувань до магістратури   
Скачати 49.37 Kb.
Назва2011 р. Іноземна мова програма з іноземних мов  вступних випробувань до магістратури   
Дата02.08.2012
Розмір49.37 Kb.
ТипДокументи

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Володимира ДАЛЯ


ЗАТВЕРДЖУЮ”

Ректор СНУ ім.В.Даля

проф. Голубенко О.Л.

----------------------------

“------“-----------2011 р.


ІНОЗЕМНА МОВА


Програма

з іноземних мов  вступних випробувань до магістратури   

 Програма вступних випробувань у формі тестування з іноземних мов розроблена з урахуванням вимог чинних програм для вищих навчальних закладів IV рівня акредитації.

    Мета конкурсних завдань - перевірити лінгвістичну компетенцію вступників, яка забезпечує володіння мовним матеріалом в писемному мовленні. Завдання охоплюють навчальний матеріал мовних навчальних підручників та навчально-методичних комплексів як вітчизняних так і зарубіжних авторів.

    Конкурсні завдання перевіряють знання принципів, за якими організовуються, структуруються та функціонують висловлювання для здійснення комунікативних функцій. Вони укладені таким чином, щоб на основі активного та пасивного володіння лексичним матеріалом, через граматичну компетенцію та мовну здогадку виявити здатність вступників до адекватного вибору лексичних або граматичних структур. Таким чином, конкурсні завдання дозволяють встановити рівень сформованості знань вступників про значення, формоутворення та функції мовних одиниць у мовленні.


^ АНГЛІЙСЬКА МОВА 


 Програма тестування лексичної компетенції 

    Тестові завдання складені на основі лексичного мінімуму для володіння англійською мовою, який включає: 

активний лексичний мінімум - цей рівень передбачає знання про лексичне значення слова, поняття про багатозначність слів. Вступники повинні володіти знанням про будову слова, словотвір в англійській мові.

пасивний лексичний мінімум - лексичний матеріал, який вступники повинні розуміти при сприйманні висловлювань в письмовій формі. Даний рівень передбачає знання антонімів, синонімічних рядів, фразових дієслів, фразеологічних вираз.

 ^ Програма тестування граматичної компетенції 

    Морфологія

    Іменник як частина мови.

Число іменників. Окремі випадки утворення множини іменників (wolf - wolves; man - men). Відмінки іменників. Присвійний відмінок іменників. Вживання іменників у функції означення. Особливості творення іменників.

    Дієслово.

Часи групи Indefinite. Часи групи Continuous. Часи групи Perfect. Часи групи Perfect Continuous. Future in the Past. Дієслово to be. Узгодження часів. Пряма та непряма мова. Пасивний стан. Умовний спосіб. Conditional Mood, Subjunctive II, Subjunctive I, Suppositional Mood.  Модальні дієслова can, may must, have to, be to, should, ought to, need. Неособові форми дієслова: інфінітив; дієприкметник I, II; герундій. Вживання неособових форм дієслова. Комплекси з неособовими формами дієслова.

    Прикметник. Ступені порівняння прикметників, способи їх творення.

    Прислівник. Ступені порівняння прислівників, способи їх творення.

    Займенник. Особові займенники. Присвійні займенники. Вказівні займенники. Питальні займенники. Неозначені займенники. Означальні займенники.

    Числівник. Кількісні і порядкові числівники. Вживання артикля з порядковими числівниками.

    Прийменник. Багатозначність прийменника. Місце прийменника в реченні.

    Артикль. Неозначений артикль. Його функції та вживання. Означений артикль. Його функції та вживання. Відсутність артикля. Вживання артикля з власними іменниками. 

   Синтаксис

    Типи речень. Головні члени речення. Неозначено-особові та безособові речення.

    Просте речення. Порядок слів у простому реченні.  Питальні речення. Типи питальних речень. Порядок слів у питальному реченні. 

    Складносурядне речення.

    Складнопідрядні речення. Підрядні додаткові речення. Підрядні означальні речення. Сполучники в означальних реченнях. Підрядні речення часу. Сполучники в підрядних реченнях часу. Підрядні умовні речення. Підрядні речення мети та наслідку. 
 
 

Рекомендована література 
 

    1. Збірник конкурсних завдань для тестування з англійської мови. - Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2007.

    2. Верба Г.В., Верба Л.Г. Граматики сучасної англійської мови. - К.: ТОВ «ВП Логос-М», 2007.

    3. Балла М.І. Вживання прийменників в англійській мові. Київ: Радянська школа, 1967.

    4. Балла М.І. Англо-Український словник. У 2-х томах. К.: Освіта, 1996.

    5. Балла М.І., Попов Є.Ф. Великий Українсько-Англійський словник. К.: Видавничий дім «Чумацький Шлях», 2001.Німецька мова
 


Основні комунікативні типи речень: стверджувальні, питальні, заперечні, спонукальні, порядок слів у них. Рамкова конструкція в німецькому реченні.

Основні засоби вираження заперечення: kein, nicht; вираження заперечення за допомогою niemand, nicht.

Безособові речення з man, es.в однині та множині.

Прийменники, що потребують Akkusativ, Dativ, Akkusativ и Dativ. Управління дієслів. Відмінювання прикметників. Cтупені порівняння прикметників та прислівників. Числівники (кількісні, порядкові).

Займенники: особові, присвійні, вказівні, неозначені, неозначено-особові(“man”).

Інфінітивні звороти: основні випадки вживання інфінітива з zu, без zu, інфінітивний зворот um zu + Infinitiv; пізнавання під час читання зворотів statt…zu + Infinitiv, ohne…zu + Infinitiv. Ознаки дієслів в найуживаніших часових формах дійсного та пасивного способу в активному стані: Prasens, Perfekt, Futurtum, Prateritum. Дієвідмінювання різноманітних типів дієслів (модальних, сильних, слабких, нерівномірних та ін.) в Prasens, Prateritum; еквіваленти модальних дієслів: haben / sein + zu + Infinitiv. Вживання Konjunktiv для вираження нереального бажання (умови).


^ Французька мова


Комунікативні типи речень: стверджувальне, питальне, заперечне, спонукальне, порядок слів у них. Узгодження часів. Морфологія.

Множина іменників (особливі випадки творення множини). Артикль. Основні випадки вживання означеного, неозначеного, часткового артикля. Основні випадки відсутності артикля. Прикметник: рід, число, ступені порівняння.

Особові займенники у функції прямого та непрямого додатка. Займенники en, y. Відносні займенники qui, que, dont.

Часові форми дієслова у дійсному способі. Узгодження часів.

Часові форми дієслова у дійсному способі: Present, Passe compose, Imparfait, Futur proche, Passe proche, Futur simple, Plus-que-parfait, Futur dans le passe в активному стані. Часові форми дієслова у дійсному способі в пасивному стані (Forme passive}.


Примітка: Можна користуватися іншими підручниками, посібниками та  матеріалами з іноземної мови рекомендованими Міністерством освіти і науки України для вищих навчальних закладів. 

Голова предметної комісії І.П.Твердохлєбова

Схожі:

2011 р. Іноземна мова програма з іноземних мов  вступних випробувань до магістратури    icon2012 р. Іноземна мова програма з іноземних мов  вступних випробувань до магістратури   
Програма вступних випробувань у формі тестування з іноземних мов розроблена з урахуванням вимог чинних програм для вищих навчальних...
2011 р. Іноземна мова програма з іноземних мов  вступних випробувань до магістратури    icon2012 р. Іноземна мова програма з іноземних мов  вступних випробувань до магістратури   
move to 213-161318
2011 р. Іноземна мова програма з іноземних мов  вступних випробувань до магістратури    iconКафедра іноземних мов
Вступний іспит до магістратури передбачає засвоєння навчальних програм “Іноземна мова за професійним спрямуванням, розроблених згідно...
2011 р. Іноземна мова програма з іноземних мов  вступних випробувань до магістратури    iconПрограма вступних випробувань з дисципліни «іноземна мова» ступеневої підготовки окр «Магістр» галузь знань 0306 «Менеджмент І адміністрування» спеціальність
Тісні політичні, економічні, культурні та інші суспільні контакти з іншомовними країнами, а також процес інтеграції в Європу вимагають...
2011 р. Іноземна мова програма з іноземних мов  вступних випробувань до магістратури    iconПрограма вступних випробувань з дисципліни «іноземна мова» ступеневої підготовки окр «Магістр» напрям підготовки «Специфічні категорії» спеціальність
Тісні політичні, економічні, культурні та інші суспільні контакти з іншомовними країнами, а також процес інтеграції в Європу вимагають...
2011 р. Іноземна мова програма з іноземних мов  вступних випробувань до магістратури    iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Програма іспиту з іноземних мов для вступників до магістратури Донецького національного університету (окрім факультету іноземних...
2011 р. Іноземна мова програма з іноземних мов  вступних випробувань до магістратури    iconПрограма вступного іспиту до магістратури Основна мова Спеціальність 020303 "Іноземна мова ( французька ) та література"
Програма вступного іспиту до магістратури (напрям 020303 – філологія, спеціальність 02030302 іноземна мова і література) складена...
2011 р. Іноземна мова програма з іноземних мов  вступних випробувань до магістратури    iconПояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування з Іноземної мови до магістратури Пояснювальна записка складається з
Програма вступних випробувань у формі тестування з іноземних мов розроблена з урахуванням вимог чинних програм для вищих навчальних...
2011 р. Іноземна мова програма з іноземних мов  вступних випробувань до магістратури    iconПояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування з Іноземної мови до магістратури Пояснювальна записка складається з
Програма вступних випробувань у формі тестування з іноземних мов розроблена з урахуванням вимог чинних програм для вищих навчальних...
2011 р. Іноземна мова програма з іноземних мов  вступних випробувань до магістратури    iconПлан роботи студенського наукового семінару «іноземна мова в період глобалізації» кафедри перекладу та іноземних мов 2011- 2012 навчальний рік
Специфіка науково-дослідницької діяльності студентів на кафедрі «Перекладу та іноземних мов» нметау навчально-дослідницька діяльність:...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи