Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка icon

Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
Скачати 92.96 Kb.
НазваЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
Дата02.08.2012
Розмір92.96 Kb.
ТипДокументи


СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ім. Володимира Даля

Кафедра «Прилади»


Затверджую


Ректор _____ О.Л. Голубенко

«_____» ___________ 2012 р.


Пояснювальна записка

щодо проведення фахового вступного випробування для осіб,
які вступають на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки СПЕЦІАЛІСТІВ або МАГІСТРІВ зі спеціальності
„Медичні прилади і системи”
на базі раніш здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр або спеціаліст


Пояснювальна записка складається з:

 • Програми фахових вступних випробувань;

 • Вимог до рівня підготовки вступників;

 • Переліку рекомендованої літератури;

 • Критеріїв оцінювання;

 • Порядку проведення фахового випробування.Луганськ, 2012

1. Програма фахового вступного випробування


Необхідний обсяг знань вступника, що має освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра з напряму підготовки «Приладобудування» або спеціаліста зі спеціальності „Медичні прилади і системи” забезпечують наступні нормативні дисципліни, передбачені навчальним планом.


^ Перетворювачі приладів та систем. Дисципліна складається з таких розділів: Місце та роль датчиків фізичних величин в приладах та системах. Фізичні величини, їх різновиди і характеристики, особливості їх вимірювання і перетворювання, математичні моделі полів фізичних величин. Особливості взаємодії перетворювачів фізичних величин з об'єктами і задачі, які з них випливають. Вимоги до датчиків фізичних величин. Вимірювальна інформація та її характеристика. Взаємодія рухомого перетворювача з детермінованим і випадковим плоскошаруватими полями фізичних величин. Взаємодія датчика з випадковим ізотропним і локально ізотропним полями фізичної величини. Перетворювання інформації про випадкові фізичні величини датчиками, які мають складний рух з коливанням. Перетворювання значень фізичних величин багатоелементними датчиками. Класифікація датчиків. Характеристики датчиків, що використовуються в медичних приладах. Структурні схеми датчиків та їх складові частини. Сучасні тенденції розвитку і вдосконалення датчиків.

^ Фізичні основи медичної діагностики. Дисципліна складається з таких розділів: Фізичні властивості біологічних об'єктів, вплив захворювань на фізичні характеристики живого тіла, методи діагностики захворювань, в тому числі з допомогою фізичних полів та сигналів. Методи просвічування живих тканин з допомогою проникаючих випромінювань та ультразвуку. Принципи побудов приладів та систем інтроскопії для медичної діагностики. Електричний та магнітний контроль.

^ Прилади медичної діагностики. Дисципліна складається з таких розділів: Загальні положення. Область використання. Особливості медичних діагностичних приладів. Види медичних діагностичних приладів в залежності від класу захисту, енергії, що використовується, засобів перетворення, особливостей функції, що діагностується. Структура приладів для реєстрації біопотенціалів. Прилади оптичної реєстрації, офтальмологічні прилади, рефрактометри. Прилади реєстрації механічних явищ: сфігмографи, фонокардіографи. Прилади реєстрації параметрів серцево-судинної системи.

^ Терапевтична техніка. Дисципліна складається з таких розділів: Загальні положення. Область використання. Особливості приладів, що використовуються з лікувальною метою. Різновиди терапевтичної техніки в залежності від параметрів електробезпеки, впливаючого фактору, клінічного призначення. Структурні елементи приладів, що використовуються для впливу на характеристики живого організму. Прилади, що використовують різні види електромагнітного випромінювання. Механотерапевтична техніка. Прилади, що використовують гідравлічні засоби впливу.

^ Мікропроцесори в приладах. Дисципліна складається з таких розділів: Історія розвитку мікропроцесорної техніки. Системи зчислення. Побудова архітектури контролерів RISC та SISC. Паралельний та послідовний обмін інформації. Програмні оболонки для програмування. Програматори. Таймери. Система переривань контролерів. Протоколи обміну інформацією. Схеми включення контролерів і пристроїв на їх основі.

^ Прилади УЗД. Дисципліна складається з таких розділів: Основи фізики ультразвуку. Розповсюдження УЗ хвиль у біооб’єктах. Види УЗ сканування. Особливості будови УЗ перетворювачів в приладах ультразвукової діагностики. Класифікація приладів УЗД. Побудова УЗ приладів медичної діагностики. Апаратурні артефакти. Особливості приладів УЗ терапії та хірургії.

^ Основи лазерної техніки. Дисципліна складається з таких розділів: Лазерне випромінювання та його особливості. Характеристики лазерного випромінювання. Методи отримання лазерного випромінювання. Види накачки, їх переваги та недоліки. Використання лазерів у медицині. Класифікація медичних лазерів. Особливості побудови терапевтичних та хірургічних лазерів. Питання безпечного використання лазерної техніки. Використання лазерного випромінювання з іншими факторами: постійним та змінним магнітним полем, інфракрасним випромінюванням.

^ Комп’ютерні технології в приладобудуванні. Дисципліна складається з таких розділів: Засоби автоматичного проектуванні які використовуються в галузі. Технологічні особливості виготовлення печатних плат та програмні засоби які використовуються для їх автоматичного проектування. Система PCAD. Її структура, модулі. Засоби розробки електричних схем та їх упаковки. Автоматична трасировка.


^ 2. Вимоги до рівня підготовки вступників


Вступник повинен

знати:

 • методи рентгенологічного дослідження й прилади для здійснення таких досліджень; електротехнічні й електронні характеристики окремих пристроїв і блоків приладів для медичної діагностики;

 • призначення, состав і структуру конкретних операційних систем і вміти їх експлуатувати;

 • основи загальної теорії вимірювальних перетворювачів, їх статистичні й динамічні характеристики, принципи перетворення, властивості й області застосування перетворювачів різних фізичних величин.


уміти:

 • розробляти вузли й пристрої аналогової й цифрової обробки інформаційних сигналів приладів для медичної діагностики, що забезпечують поліпшення якості, вірогідності й інформативності корисних сигналів; систем збору й обробки даних для ЕОМ;

 • застосовувати сучасні програмні додатки для рішення інженерних завдань;

 • розраховувати функції перетворення різних перетворюючих пристроїв, робити аналіз погрішності в статистичному й динамічному режимах їхньої роботи.


^ 3. Перелік рекомендованої літератури


 1. Румянцев С.В. Радиационная дефектоскопия. М., Южатомиздат, 1968.

 2. Нормы радиационной безопасности НРБ-76. М., 1978.

 3. Юдин М.Ф. Дозиметрия фотонного излучения. Стандарты, 1970.

 4. Аглинцев К.К. Основы дозиметрии ионизирующих излучений. М.: Медгиз, 1954.

 5. Быстров Ю.А., Іванов С.А. Ускорители и рентгеновские приборы. М., Высшая школа, 1976.

 6. Шмелев В.К. Рентгеновские аппараты. М.: Энергия, 1973.

 7. Рентгенодиагностические аппараты под ред. Н.Н.Блинова. М.: Медицина, 1976.

 8. Берковский А.Г., Гавани В.А., Зайдель И.Н. Вакуумные, фотоэлектронные приборы., М.: Энергия, 1976.

 9. Дмоховский В.В. Основы рентгенотехніки. М.: Госэнергоиздат, 1952.

 10. Раков В.И. Электронные рентгеновские трубки. М.: Госэнергоиздат, 1952.

 11. Эрнст Р., Боденхаузен Дж., Вокаун А. ЯМР в одном и двух измерениях. М.: Мир, 1990.

 12. Верещагин Н.В., Брагина Л.К. Компьютерная томография мозга. М.: Медицина, 1986.

 13. Основы рентгенодиагностической техники под. ред. Блинова Н.Н. М.: Медицина, 2002.

 14. Вироби медичного призначення в Україні: Довідник.-К., 2000.

 15. Запорожан В.Н., Грубник В.В., Поддубный Б.К., Золотарева Т.А., Шипулин П.П. Лазеры в эндоскопии. К.: Здоров’я, 1998.^ 4. Критерії оцінювання


Оцінювання рівня підготовки, тобто знань і умінь вступника, відбувається на підставі наступних критеріїв:

 1. Правильність відповіді;

 2. Ступінь усвідомлення програмного матеріалу;

 3. Вміння користуватись засвоєним матеріалом.

Результати фахового вступного випробування оцінюються за 12-ти бальною шкалою з урахування вищезазначених критеріїв за наступною шкалою:^ Рівень підготовки

Вимоги рівня підготовки згідно критеріям оцінювання

Відповідність умінь та знать вступника рівню підготовки

Бал за
12-ти бальною системою


1

2

3

4

високий

Вступник глибоко і в повному обсязі володіє програмним матеріалом, грамотно, вичерпано та логічно викладає його в усній або письмовій формі. При цьому знає рекомендовану літературу, виявляє творчий підхід і правильно обґрунтовує прийняти рішення, добре володіє різносторонніми уміннями та навичками при виконанні практичних задач

Вище середнього рівня вимог

12

На середньому рівні вимог

11

Нижче середнього рівня вимог

10

середній

Вступник знає програмний матеріал, грамотно і за суттю викладає його в усній або письмовій формі, припускаючи незначні неточності в доказах, трактовці понять та категорій. При цьому володіє необхідними уміннями та навичками при виконанні практичних задач

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

9

На середньому рівні вимог

8

Нижче середнього рівня вимог

7

достатній

Вступник знає тільки основний програмний матеріал, припускає неточності, недостатньо чіткі формулювання, непослідовність у викладанні відповідей в усній або письмовій формі. При цьому нетривке володіння уміннями та навичками при виконанні практичних занять

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

6

На середньому рівні вимог

5

Нижче середнього рівня вимог

4

низький

Вступник не знає значної частини програмного матеріалу. При цьому припускає принципові помилки в доказах, трактовці понять та категорій, виявляє низьку культуру оформлення знань, не володіє основними уміннями та навичками при виконанні практичних задач. Вступник відмовляється від відповіді на контрольні запитання

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

3

На середньому рівні вимог

2

Нижче середнього рівня вимог

1

дуже низький

Знання та уміння з програмного матеріалу практично відсутні
0


Низький та дуже низький рівень підготовки є недостатніми для участі у рейтинговому конкурсі на зарахування.


^ 5. Порядок проведення фахового вступного випробування


Фахове вступне випробування проводиться у формі письмового екзамену. Для проведення вступного екзамену формуються окремі групи вступників в порядку надходження (реєстрації) документів. Список допущених до вступного екзамену ухвалюється рішенням фахової атестаційної комісії, про що складається відповідний протокол, який передається до приймальної комісії.

Для проведення вступного екзамену головами фахових атестаційних комісій попередньо готуються екзаменаційні білети відповідно до «Програми фахових вступних випробувань». Програма фахових вступних випробувань оприлюднюється засобами наочної інформації на Web-сайті (http://www.snu.edu.ua) та інформаційних стендах кафедри приладів.

Екзамен проводиться у строки передбачені Умовами прийому до СНУ ім.В.Даля.

На екзамен вступник з'являється з паспортом, при пред'явленні якого він отримує екзаменаційний лист, завдання (екзаменаційний білет). Екзаменаційний білет містить п’ять теоретичних питань, з дисциплін, вказаних у програмі фахових вступних випробувань, письмово відповідає на них. Для підготовки відповіді надається 2 години. Користуватися при підготовці друкованими або електронними інформаційними засобами забороняється.

При підготовці відповіді використовуються листи відповіді, які зберігаються після випробування в приймальній комісії.

Результати випробування оцінюються за 12-бальною шкалою за правилами вказаними в розділі “Критерії оцінювання” даної пояснювальної записки і відмічаються у «Екзаменаційному листі». Рівень знань вступника за результатами екзамену заноситься також до екзаменаційної відомості і підтверджується підписами трьох членів комісії. Відомість оформляється одночасно з «екзаменаційним листом» вступника і передається до приймальної комісії.

Заяву про апеляцію вступник може подати в день оголошення результатів до 17.00 години


Голова фахової атестаційної

комісії _____________ проф. Захарчук О.С.


Завідувач кафедри «Прилади» ______________ проф. Мирошников В.В.Схожі:

Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка пояснювальна записка
move to 213-161267
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка пояснювальна записка
...
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161262
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161259
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161256
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161255
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161300
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161253
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161252
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161250
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161249
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи