Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка icon

Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
Скачати 151.93 Kb.
НазваЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
Дата02.08.2012
Розмір151.93 Kb.
ТипДокументи


СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ім. Володимира Даля

Кафедра «Гідрогазодинаміка»


Затверджую


Ректор _____ О.Л. Голубенко

«_____» ___________ 2012 р.


Пояснювальна записка

щодо проведення фахового вступного випробування для осіб,
які вступають на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки СПЕЦІАЛІСТІВ або МАГІСТРІВ зі спеціальності
«Механіка суцільних середовищ»
на базі раніш здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр або спеціаліст


Пояснювальна записка складається з:

 • Програми фахових вступних випробувань;

 • Вимог до рівня підготовки вступників;

 • Переліку рекомендованої літератури;

 • Критеріїв оцінювання;

 • Порядку проведення фахового випробування.Луганськ, 2012

1. Програма фахового вступного випробування


Необхідний обсяг знань вступника, що має освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра з напряму підготовки «Механіка суцільних середовищ», забезпечують наступні нормативні дисципліни, передбачені навчальним планом.

^

Вища математика


Первісна. Невизначений інтеграл і його властивості. Геометричний зміст невизначеного інтеграла. Таблиця невизначених інтегралів. Інтегрування деяких ірраціональних функцій і виражень, що містять тригонометричні функції. Інтегрування диференціальних біномів. Застосування тригонометричних підстановок для інтегрування функцій, що містять радикали. Функції декількох перемінних. Область визначення. Межа функції. Безперервність. Приватні похідні. Повний диференціал, його зв'язок з приватними похідними. Інваріантість форми повного диференціала. Фізичні задачі, що приводять до диференціальних рівнянь. Задача Коші. Лінійні диференціальні рівняння першого порядку. Рівняння Бернуллі. Їхнє рішення за допомогою методів Лагранжа і Бернуллі.

Диференціальні рівняння першого порядку в повних диференціалах. Інтегруючий множник.Числові ряди. Поняття збіжності ряду. Геометрична прогресія. Необхідна ознака збіжності ряду.Ряди Фур'є. Коефіцієнти Фур'є і їхні властивості. Теорема про збіжність тригонометричних рядів Фур'є.


^ Технічна механіка

Визначення та коротка історія технічної механіки рідини (гідравліки). Основні поняття і визначення. Фізичні властивості рідини. Молекулярне будова. Закони внутрішнього тертя. Ідеальна рідина. Гідростатика. Сили, що діють в рідині. Гідростатичний тиск, його властивості. Абсолютна і надлишковий тиск. Вакуум. Основне рівняння гідростатики. Прилади для вимірювання тиску. Диференціальні рівняння руху рідини. Поверхні рівного тиску. Відносний спокій. Сили тиску на плоскі і криволінійні стінки. Центр тиску. Закон Архімеда. Теорія плавання тел. Гідродинаміка. Основні поняття і визначення. Гідравлічні елементи потоку. Гідравлічний радіус і діаметр. Живе перетин потоку. Витрата і середня швидкість. Прилади для вимірювання швидкості і витрати рідини. Рівняння сталості механічної енергії вздовж елементарної цівки ідеальної рідини. Рівняння Бернуллі для потоку реальної рідини. Енергетичний та геометричний зміст рівняння Бернуллі. Диференціальні рівняння руху Ейлера. Рівняння нерозривності. Інтеграл Бернуллі. Диференціальні рівняння руху реальної рідини. Режими руху рідини. Число Рейнольдса, його фізичний зміст. Критерії подібності. Загальні відомості про втрати напору при русі рідини. Ламінарна протягом рідини в трубах. Епюри розподілу швидкості. Дотичні напруги. Втрати напору. Формула Пуазейля. Турбулентний плин рідини в трубах. Пульсації швидкостей і тисків. Коеффіцінт гідравлічного опору тертя при турбулентному плині. Штучна і природна шорсткість. Досліди Нікурадзе. Діаграма Кольбрука-Уайта. Місцеві гідравлічні втрати. Дифузор і конфузор, різке розширення і звуження в трубах. Формули Карно-Борда. Розрахунок простих трубопроводів. Розрахунок складних трубопроводів. Послідовне і паралельне з'єднання трубопроводів. Задача про три резервуарах. Закінчення рідини через отвори і насадки. Коефіцієнти стиснення, швидкості і витрати. Неповне та вчинене стиснення. Взаємодія струменя з перешкодою. Нестале протягом рідини. Спорожнення судин призматичної форми. Гідравлічний удар. Формула Н.Є. Жуковського.


^ Основи механiки суцiльних середовищ

Предмет механіки суцільних середовищ. Короткі відомості про молекулярну структуру речовини. Гіпотеза суцільності середовища. Способи опису суцільного середовища. Лінії й трубки струму. Загальний характер руху суцільного середовища. Перша теорема Гельмгольца. Вихор, вихрова лінія, вихрова трубка. Друга теорема Гельмгольца. Циркуляція швидкості. Теорема Стокса. Щільність суцільного середовища. Рівняння нерозривності (суцільності). Об'ємна витрата. Масова витрата. Розподіл сил у суцільному середовищі. Об'ємні й поверхневі сили. Теорема про взаємність дотичних напружень. Теорема кількості руху. Рівняння руху рідини в напруженнях. Теорема про зміну кінетичної енергії й загальний закон збереження енергії. Динаміка нестисливої в’язкої рідини. Ньютоновська в’язка рідина і її реологічне рівняння. Рівняння Нав’є-Стокса динаміки ньютоновського нестисливого середовища.


^ Газова динаміка

Основні рівняння газової динаміки. Рівняння нерозривності, енергії, кількості руху в різних формах для стисливої рідини. Скачки ущільнення. Одновимірні течії. Течії в трубах і каналах. Газодинамічні функції. Теорії турбулентності. Теорія прикордонного шару. Ламінарний і турбулентний прикордонний шар. Відрив прикордонного шару. Перебіг газу в соплах і дифузорах. Форми і типи сопів. Критичні режими. Опір дифузорів.


^ Гідромеханічні процеси в елементах і системах ГПА

Статична та динамічна декомпозиція елементів гідравлічної та пневматичної автоматики. Математичні моделі гідромеханічних процесів в елементах гідропневмоавтоматики. Повні та лінеаризовані математичні моделі. Чисельні методі вирішення математичних моделей. Використання різноманітних пакетів прикладних програм для розрахунку динаміки елементів гідропневмоавтоматики. Методи оптимізації конструктивних параметрів елементах гідропневмоавтоматики.


^ Теорія стійкості

Нелінійності в САУ. Класифікація нелінійностей. Статичні характеристики різних з'єднань нелінійностей. Типові нелінійності. Поняття стійкості по Ляпунову, по Попову. Метод пріпасовання. Метод гармонійного балансу. Оцінка стійкості і автоколивань. Фазовий простір, фазові траєкторії. Оцінка стійкості і автоколивань по фазовим портретів.


Гідропневмоавтоматіка

Характеристики та область застосування аналогових елементів гідравлічної та пневматічної автоматики. Базові Елементи гідравлічніх та пневматічніх прістроїв аналогової пневматічної та гідравлічної автоматики. Реалізація алгебраїчніх та часових операцій на пневматічніх и гідравлічніх елементів. Синтез аналогових регуляторів. Методи вімірювання параметрів регулювання. Датчики параметрів, Що регулюються. Регулюючі органи систем Керування, віконавчі механізмі. Інженерний синтез систем Керування. Методи розрахунку.


Екологія

Базовий понятійно-термінологічний апарат. Взаємозв’язок небезпеки та безпеки. Організація служби екологічної безпеки в Україні. Надзвичайні ситуації. Екологічна безпека при стихійних лихах. Плани запобігання та попередження надзвичайний ситуацій. Поняття екології людини. Людина і довкілля. Фактори впливу природи на людину: абіотичні, біотичні, антропогенні. Біоритми, Адаптація. Акліматизація людини до умов середовища. Медико-екологічні дослідження. Вплив забруднень довкілля на здоров’я людини. Мутагенез. Вплив якості питної води, харчових продуктів, грибів і т.і. на здоров’я. Генетично модифіковані продукти харчування, харчові домішки. Алергени. Джерела енергетичних, електромагнітних, радіоактивних випромінювань. Вплив галузей промисловості на довкілля. Забруднення, викиди, відходи. Технічні засоби зменшення забруднень. Системи очищення повітря, води та інш. від викидів стаціонарних та пересувних джерел. Утилізація промислових відходів.


^ Теорія оптимального планування та обробки результатів експерименту

Загальні відомості і класифікація вимірювань. Похибки вимірювань. Випадкові похибки. Складання випадкових похибок. Визначення довірчого інтервалу і довірчої ймовірності. Виявлення грубих похибок. Похибка округлення, счітування, точність обчислень. Облік систематичної і випадкової похибок. Порядок операцій при обробці експериментальних даних прямих вимірювань. Похибки непрямих вимірювань. Графічне представлення результатів вимірювань. Визначення і термінологія. Метод найменших квадратів. Вибір факторів. Аналіз апріорної інформації при виборі експериментальної області факторного простору. Побудова планів повного факторного експерименту. Властивості матриць планування. Основні ефекту і ефекти взаємодії. Дробний факторний експеримент. Рандомізація умов експерименту. Обробка результатів експерименту. Перевірка адекватності моделі. Інтерпретація моделі. Додаткові відомості щодо побудови ортогональних планів багатофакторних експериментів.


^ Теорія коливань

Система з однією ступеню свободи, вільні коливання, метод Релея, змушені коливання. Сталий режим коливань, перехідний процес. Технічні прикладення методів теорії коливань. Методи демпфування. Системи з нелінійними та змінними параметрами. Метод Ріца, умови стійкості. Інженерні прикладення теорії та практики теорії коливань. Коливання гідромеханічних систем.


^ Гідродинамічні машини та апарати

Загальні відомості і основи теорії ГДМіП. Класифікація. Області застосування. Основи теоріі гідродинамічних насосів. Основні параметри. Основне рівняння роботи. Крітеріі подоби. Характеристики насосів, види характеристик. Робота насоса на мережу. Регулювання насоса. Спільна робота насосів. Радіальні вентилятори. Конструктивне виконання вентиляторів. Основи теоріі. Потужність та КПД вентілятора. Характеристики вентиляторів. Осьові вентілятори. Основне рівняння теоріі осьових машин. Аэродинамічні коефіцієнти. КПД та потужність вентилятора. Характеристики осьових вентіляторів. Робота вентилятора на мережу. Регульовання та вибір вентилятора. Гідродинамічні передачі. Основне рівняння гідромуфт. КПД гідромуфти. Конструкція, принцип дії та характеристики гідротрансформаторів.


^ 2. Вимоги до рівня підготовки вступників


Вступник повинен

знати:

основні закономірності течії газів (стисливих рідин), силової взаємодії між газовими потоками і твердими тілами при русі з різними швидкостями і за різних умов; особливості течії газів із сопел, струменеві течії із стрибками ущільнення; основні закономірності перебігу в'язкої стисливої рідини в каналах, соплах, в прикордонному шарі, при струминному плині, в скачках ущільнення

основні методи аналізу нелінійних систем автоматичного управління, особливості систем побудованих на елементах гідропневмоавтоматики, типові властивості та характеристики рідин і газів, їх поведінку в різних умовах;

теорії, принципи дії, робочих характеристик, способи регулювання гідродинамічних машин та передач, принциповий пристрій, робочий процес, характеристики та застосування основних видів гідродинамічних машин та передач виконати вибір насоса, вентилятора, гідромуфти, гідротрансформатора для конкретних умов роботи, розрахувати значення технічних характеристик гідродинамічної машини чи передачі для визначених умов експлуатації. Мати представлення об областях застосування гідродинамічних машин та передач різних типів;

методи теорії коливань та їх застосування для розрахунків типових конструкції гідравлічних та пневматичних машин на стійкість, методів математичного моделювання процесів коливань, вирішення математичних моделей та оптимізації конструктивних параметрів елемента, що моделюється.


уміти:

виконати вибір насоса, вентилятора, гідромуфти, гідротрансформатора для конкретних умов роботи, розрахувати значення технічних характеристик гідродинамічної машини чи передачі для визначених умов експлуатації;

мати представлення об областях застосування гідродинамічних машин та передач різних типів;

мати навички аналізу нелінійних САУ, у тому числі систем побудованих з використанням елементів гідропневмоавтоматики, за допомогою дослідження їх найважливіших характеристик. забезпечення стійкості, підвищення якості та синтезу коригувальних пристроїв;

виконати аналіз системи з точки зору можливості виникнення коливань, способи та методи зменшення амплітуди коливань, найти критичну частоту коливань.


^ 3. Перелік рекомендованої літератури

 1. Лойцянский Л.Г. Механика жидкости и газа. -М.: Наука, 1973. - 848 с.

 2. Емцев Б.Т. Техническая гидромеханика.- М.:Машиностроение, 1988.- 634 с.

 3. Повх И.Л. Техническая гидромеханика. Учебное пособие. - М.: Машиностроение, 1981. - 502 с.

 4. Абрамович Г.Н. Прикладная газовая динамика. - М.: Наука, 1969. - 824 с.

 5. Фабрикант Н.Я. Аэродинамика. - М.: Наука, 1964. 816 с.

 6. Шлихтинг Г. Теория пограничного слоя. - М.: Наука, 1984. - 814 с.

 7. Грабовский А.М., Иванов К.Ф., Дунчевский Г.М. Гидродинамика и газовая динамика. Сб. задач, Киев, "Вища школа", 1987, 64с.

 8. Яблонский В.С., Исаев И.А. Сборник задач и упражнений по технической гидромеханике. М.- 1963, 200

 9. Ломакин А.А. Центробежные и осевые насосы.--М.: Машиностроение, 1966.—344 с.

 10. Михайлов А.К., Малюшенко В.В. Лопастные насосы. Теория, расчет и конструирование.-М.: Машиностроение. 1977.-288 с.

 11. Иванов О.П., Мамченко В.О. Аэродинамика и вентиляторы..-Л.: Машиностроение, 1986.-280 с.

 12. Гавриленко Б.А., Семичастнов И.Ф. Гидродинамические передачи. Проектирование, изготовление и эксплуатация. –М.: Машиностроение, 1980.—234 с.

 13. Пневматические устройства и системы в машиностроении: Справочник/ Под общ. ред. Герц Е.В.- М.: Машиностроение, 1981. – 444 с.

 14. Булгаков Б.Б. Пневмоавтоматика. – Киев: Техника, 1977. -190 с.

 15. Берендс Т.К., Ефремова Т.К., Тагаевская А.А. Элементы и системы пневмоавтоматики. – М.: Машиностроение, 1986. – 310 с..

 16. Коваленко А.А. Элементы и системы гидропневмоавтоматики //Конспект лекций для студентов специальности «Гидроаэродинамика». Электронная библиотека кафедры «Гидрогазодинамика».

 17. Ибрагимов И.А. Элементы и системы пневмоавтоматики. – М.: Высшая школа, 1984. – 422 с.

 18. Чупраков Ю.И. Гидропривод и средства гидроавтоматики. – М.: Машиностроение, 1982. – 336 с.

 19. Башта Т.М. Объемные насосы и гидравлические двигатели гидросистем. – М.: Машиностроение, 1974. – 606 с.

 20. Объемные гидравлические приводы. Башта Т.М. и др.– М.: Машиностроение, 1969. – 628 с.

 21. Кулагин А.В. и др. Основы теории и конструирования объемных гидропередач. Высшая школа, 1969. –399 с.

 22. Гидравлика, гидромашины и гидроприводы. Учебник. Башта Т.М. и др. – М.: Машиностроение, 1982. – 423 с.

 23. Задачи по объемному гидроприводу. Перекрестов А.В. – К.: Высшая школа. Главное издательство, 1983. – 144 с.

 24. Задачник по гидравлике, гидромашинам и гидроприводу. Учебное пособие для машиностр. спец. ВУЗов / Б.Б.Некрасов и др.– М.: Высшая школа., 1989. – 192 с.

 25. Зейдель А.И. Экспериментальные оценки ошибок измерений. Л., "Наука",1967, 89с.

 26. 2. Чепуренко В.Г., Нижних В.Г., Сололова А.И. Вычисление погрешностей измерения. Киев, "Вища школа", 1978, 37 с.

 27. 3. Адлер Ю.П., Маркова Е.В. Планирование эксперимента при поиске оптимальных условий "Наука", Москва, 1976 г.

 28. 4. Адлер Ю.П., Маркова Е.В. Планирование эксперимента в историческом аспекте. Информационные материалы Совета по «Кибернетике». М., 1970 г №8 (45), с. 13.


^ 4. Критерії оцінювання


Оцінювання рівня підготовки, тобто знань і умінь вступника, відбувається на підставі наступних критеріїв:

 1. Правильність відповіді;

 2. Ступінь усвідомлення програмного матеріалу;

 3. Вміння користуватись засвоєним матеріалом.

Результати фахового вступного випробування оцінюються за 12-ти бальною шкалою з урахування вищезазначених критеріїв за наступною шкалою:^ Рівень підготовки

Вимоги рівня підготовки згідно критеріям оцінювання

Відповідність умінь та знать вступника рівню підготовки

Бал за
12-ти бальною системою


1

2

3

4

високий

Вступник глибоко і в повному обсязі володіє програмним матеріалом, грамотно, вичерпано та логічно викладає його в усній або письмовій формі. При цьому знає рекомендовану літературу, виявляє творчий підхід і правильно обґрунтовує прийняти рішення, добре володіє різносторонніми уміннями та навичками при виконанні практичних задач

Вище середнього рівня вимог

12

На середньому рівні вимог

11

Нижче середнього рівня вимог

10

середній

Вступник знає програмний матеріал, грамотно і за суттю викладає його в усній або письмовій формі, припускаючи незначні неточності в доказах, трактовці понять та категорій. При цьому володіє необхідними уміннями та навичками при виконанні практичних задач

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

9

На середньому рівні вимог

8

Нижче середнього рівня вимог

7

достатній

Вступник знає тільки основний програмний матеріал, припускає неточності, недостатньо чіткі формулювання, непослідовність у викладанні відповідей в усній або письмовій формі. При цьому нетривке володіння уміннями та навичками при виконанні практичних занять

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

6

На середньому рівні вимог

5

Нижче середнього рівня вимог

4

низький

Вступник не знає значної частини програмного матеріалу. При цьому припускає принципові помилки в доказах, трактовці понять та категорій, виявляє низьку культуру оформлення знань, не володіє основними уміннями та навичками при виконанні практичних задач. Вступник відмовляється від відповіді на контрольні запитання

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

3

На середньому рівні вимог

2

Нижче середнього рівня вимог

1

дуже низький

Знання та уміння з програмного матеріалу практично відсутні
0


Низький та дуже низький рівень підготовки є недостатніми для участі у рейтинговому конкурсі на зарахування.


^ 5. Порядок проведення фахового вступного випробування


Фахове вступне випробування проводиться у формі письмового екзамену. Для проведення вступного екзамену формуються окремі групи вступників в порядку надходження (реєстрації) документів. Список допущених до вступного екзамену ухвалюється рішенням фахової атестаційної комісії, про що складається відповідний протокол, який передається до приймальної комісії.

Для проведення вступного екзамену головами фахових атестаційних комісій попередньо готуються екзаменаційні білети відповідно до «Програми фахових вступних випробувань». Програма фахових вступних випробувань оприлюднюється засобами наочної інформації на Web-сайті (http://www.snu.edu.ua) та інформаційних стендах кафедри «Гідрогазодинаміка».

Екзамен проводиться у строки передбачені Умовами прийому до СНУ ім.В.Даля.

На екзамен вступник з'являється з паспортом, при пред'явленні якого він отримує екзаменаційний лист, завдання (екзаменаційний білет). Екзаменаційний білет містить одне теоретичне питання та тестове завдання, з дисциплін, вказаних у програмі фахових вступних випробувань, і відповідає на них з попередньою підготовкою 1,5 години в цілому. Користуватися при підготовці друкованими або електронними інформаційними засобами забороняється.

При підготовці відповіді використовуються листи відповіді, які зберігаються після випробування в приймальній комісії.

Результати випробування оцінюються за 12-бальною шкалою за правилами вказаними в розділі “Критерії оцінювання” даної пояснювальної записки і відмічаються у «Екзаменаційному листі». Рівень знань вступника за результатами екзамену заноситься також до екзаменаційної відомості і підтверджується підписами трьох членів комісії. Відомість оформляється одночасно з «екзаменаційним листом» вступника і передається до приймальної комісії.

Заяву про апеляцію вступник може подати в день оголошення результатів до 17.00 години


Голова фахової атестаційної

комісії проф. Могила В.І.


Завідувач кафедри «Гідрогазодинаміка» проф. Осенін Ю.І.Схожі:

Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка пояснювальна записка
move to 213-161267
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка пояснювальна записка
...
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161262
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161259
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161256
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161255
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161300
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161253
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161252
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161250
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161249
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи