Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка icon

Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
Скачати 82.27 Kb.
НазваЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
Дата02.08.2012
Розмір82.27 Kb.
ТипДокументи


СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ

Кафедра "Обробка металів тиском і зварювання"


Затверджую

Ректор _________О.Л.Голубенко

«_____»___________2012 р.


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


щодо проведення фахового вступного випробування для осіб,
які вступають на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки СПЕЦІАЛІСТІВ або МАГІСТРІВ зі спеціальності

«Обладнання та технологія пластичного формування

конструкцій машинобудування»

на базі раніш здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр або спеціаліст


Пояснювальна записка складається з:

 • Програми фахових вступних випробувань;

 • Вимог до рівня підготовки вступників;

 • Переліку рекомендованої літератури;

 • Критеріїв оцінювання;

 • Порядку проведення фахового випробування.Луганськ 2012

1. Програма фахового вступного випробування


Програма розроблена на підставі програми державної атестації студентів СНУ ім. В.Даля за напрямом «Обладнання та технологія пластичного формування конструкцій машинобудування».

Теорія обробки металів тиском

Умови пластичності. Зв'язок між напруженнями й деформаціями при пластичному деформуванні. Схеми головних деформацій. Методи оцінки пластичності. Вплив гарячої деформації на властивості металу. Принцип найменшого опору. Нерівномірність деформації. Визначення зусилля й робота деформації при осадженні заготівок. Протягування заготівок між плоскими бійками. Пресування або видавлювання. Задачі й переваги обробки металів тиском (ОМТ).

Листове штампування

Матеріали для листового штампування й методи їхнього іспиту. Розподільчі операції листового штампування. Вирубка листового металу штампами. Пробивка витвору. Згинання листового матеріалу – визначення розмірів заготівки при згинанні. Характеристика витяжних операцій. Витягування циліндричних деталей без фланцю. Витягування деталей з фланцем. Визначення числа й послідовності переходів при багатоопераційній послідовності витягування у стрічці. Штампи для розподільчих операцій. Штампи для згинання. Штампи для витягування. Штампи для формозмінюючих операцій.

Технологія гарячого штампування

Вихідні матеріали для кування, штампування. Термомеханічний режим кування й штампування. Осаджування заготівок. Протягування. Штампування у відкритих штампах. Штампування у закритих штампах. Відкрите штампування на молотах. Розробка креслення молотової поковки. Русло молотових штампів. Визначення розмірів заготівки. Штампування на пресах. Конструкція пресових штампів. Штампування на ГКМ. Обрізні та просічні операції. Штампи та їх використання.

Ковальсько-штампувальне обладнання

Пароповітряні молоти. Принцип дії, конструкція та технологічне призначення молотів. Теорія та методи енергетичного розрахунку пароповітряних молотів. Особливості розрахунку штампувальних молотів. Кривошипні преси. Класифікація ковальсько-пресових машин. Універсальні преси. Витягувальні преси. Кривошипні гаряче-штампувальні преси. Горизонтально-кувальні машини. Зовнішні сили та крутні моменти кривошипно-шатунного механізму. Енергетика кривошипних пресів. Витрати енергії в приводі кривошипного пресу. Вибір електродвигуна та розрахунок моменту інерції маховика. Привід та обладнання гідропресових установок. Гідравлічні преси з насосним без акумуляторним приводом. Насоси. Плунжерні та радіально-плунжерні насоси. Гідроапаратура для роботи на мастилах. Клапани. Основні вузли гідропресів. Перспективи вдосконалення ковальсько-пресових машин.

^ 2. Вимоги до рівня підготовки вступників


Вступник повинен:

 • знати:

 • основні методи й закони пластичності матеріалів і методи їх випробувань;

 • основні технологічні операції листового штампування;

 • основні технологічні операції гарячого штампування;

 • конструкцію та основні вузли штампів для листового штампування;

 • конструкцію штампів для КГШП й молотові штампи;

 • основні вузли пароповітряних молотів;

 • основні вузли кривошипних пресів;

 • принцип дії й конструкцію молотів подвійної дії;

 • принцип дії й конструкцію кривошипних пресів;

 • кінематичні схеми ковальських машин;

 • енергетичні можливості КПМ;

 • теорію й методи розрахунку технологічних процесів холодного та гарячого штампування;

 • теорію й методи розрахунку ковальсько-пресових машин;

 • методи розрахунку на міцність та довготривалість основних деталей та вузлів ковальського обладнання;

 • методи проектного розрахунку машин.
 • уміти:

 • розробляти технічну документацію;

 • виконувати розрахунки енергетичних параметрів на міцність ковальських машин;

 • виконувати розрахунки потужності та ККД ковальської машини;

 • виконувати розрахунки заготівок й розробляти технологічні процеси листового та гарячого штампування;

 • проектувати штампи;

 • проектувати оснащення;

 • аналізувати стан розвитку ковальсько-пресового обладнання.


^ 3. Перелік рекомендованої літератури


  1. Зубцов М.Е. Листовая штамповка / М.Е.Зубцов. – Л.: Машиностроение, 1980. – 432 с.

  2. Малов А.Н. Технология холодной штамповки / Малов А.Н. – М.: Машиностроение, 1969. – 568 с.

  3. Романовский В.П. Справочник по холодной штамповке / Романовский В.П. – Л.: Машиностроение, 1979. – 520 с.

  4. Охрименко Я.М. Основы технологии горячей штамповки / Охрименко Я.М. – М.: Машиностроение, 1982. – 572 с.

  5. Сторожев М.В. Теория обработки металлов давлением / Сторожев М.В., Попов Е.А. – М: Машиностроение, 1977. – 424 с.

  6. Кузнечно-штамповочное оборудование / Банкетов А.Н., Ланской Е.Н., Бочаров Ю.А., Добринский Н.С. и др. – М.: Машиностроение, 1982. – 576 с.

  7. Рей Р.И. Кузнечно-штамповочное оборудование. Прессы кривошипные / Рей Р.И., Монятовский С.С. – Луганск, 2000. – 216 с.

  8. Живов Л.И. Кузнечно-штамповочное оборудование / Живов Л.И., Овчинников А.Г., Складчиков Е.Н. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2006. – 560 с.


^ 4. Критерії оцінювання


Оцінювання рівня підготовки, тобто знань і умінь вступника, відбувається на підставі наступних критеріїв:

 1. Правильність відповіді;

 2. Ступінь усвідомлення програмного матеріалу;

 3. Вміння користуватись засвоєним матеріалом.

Результати фахового вступного випробування оцінюються за 12-ти бальною шкалою з урахування вищезазначених критеріїв за наступною шкалою:

^ Рівень

підготовки

Вимоги рівня підготовки згідно критеріям оцінювання

Відповідність умінь та знать вступника рівню підготовки

Бал за

^ 12-ти

бальною системою

1

2

3

4

Високий

Вступник глибоко і в повному обсязі володіє програмним матеріалом, грамотно, вичерпано та логічно викладає його в усній або письмовій формі. При цьому знає рекомендовану літературу, виявляє творчий підхід і правильно обґрунтовує прийняте рішення, добре володіє різносторонніми уміннями та навичками при виконанні практичних задач

Вище середнього

рівня вимог

12

На середньому рівні вимог

11

Нижче середнього рівня вимог

10

Середній

Вступник знає програмний матеріал, грамотно і за суттю викладає його в усній або письмовій формі, припускаючи незначні неточності в доказах, трактовці понять та категорій. При цьому володіє необхідними уміннями та навичками при виконанні практичних задач

Вище середнього

рівня вимог, але

нижче попереднього

9

На середньому рівні вимог

8

Нижче середнього рівня вимог

7

Достатній

Вступник знає тільки основний програмний матеріал, припускає неточності, недостатньо чіткі формулювання, непослідовність у викладанні відповідей в усній або письмовій формі. При цьому нетривке володіння уміннями та навичками при виконанні практичних занять

Вище середнього

рівня вимог, але

нижче попереднього

6

На середньому рівні вимог

5

Нижче середнього рівня вимог

4

Низький

Вступник не знає значної частини програмного матеріалу. При цьому припускає принципові помилки в доказах, трактовці понять та категорій, виявляє низьку культуру оформлення знань, не володіє основними уміннями та навичками при виконанні практичних задач. Вступник відмовляється від відповіді на контрольні запитання

Вище середнього

рівня вимог, але

нижче попереднього

3

На середньому рівні вимог

2

Нижче середнього рівня вимог

1

Дуже

низький

Знання та уміння з програмного матеріалу практично відсутні
0


Низький та дуже низький рівень підготовки є недостатніми для участі у рейтинговому конкурсі на зарахування.

^ 5. Порядок проведення фахового вступного випробування


Фахове вступне випробування проводиться у формі письмового екзамену. Для проведення вступного екзамену формуються окремі групи вступників в порядку надходження (реєстрації) документів. Список допущених до вступного екзамену ухвалюється рішенням фахової атестаційної комісії, про що складається відповідний протокол, який передається до приймальної комісії.

Для проведення вступного екзамену головами фахових атестаційних комісій попередньо готуються екзаменаційні білети відповідно до "Програми фахових вступних випробувань". Програма фахових вступних випробувань оприлюднюється засобами наочної інформації на Web-сайті (http://www.snu.edu.ua) та інформаційних стендах кафедри "Обробки металів тиском і зварювання".

Екзамен проводиться у строки передбачені Умовами прийому до СНУ ім. В.Даля.

На екзамен вступник з'являється з паспортом, при пред'явленні якого він отримує екзаменаційний лист, завдання (екзаменаційний білет). Екзаменаційний білет містить питання з дисциплін, зазначених у програмі фахових вступних випробувань, і відповідає на них з попередньою підготовкою 1,5 години в цілому. Користуватися при підготовці друкованими або електронними інформаційними засобами забороняється.

При підготовці відповіді використовуються листи відповіді, які зберігаються після випробування в приймальній комісії.

Результати випробування оцінюються за 12-бальною шкалою за правилами вказаними в розділі "Критерії оцінювання" даної пояснювальної записки і відмічаються у "Екзаменаційному листі". Рівень знань вступника за результатами екзамену заноситься також до екзаменаційної відомості і підтверджується підписами трьох членів комісії. Відомість оформляється одночасно з "Екзаменаційним листом" вступника і передається до приймальної комісії.

Заяву про апеляцію вступник може подати в день оголошення результатів до 17.00 години.


Голова фахової атестаційної

комісії ______________ проф. Соколов В.І.


Завідувач кафедри ОМТіЗ ______________ проф. Рей Р.І.


Схожі:

Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка пояснювальна записка
move to 213-161267
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка пояснювальна записка
...
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161262
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161259
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161256
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161255
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161300
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161253
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161252
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161250
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161249
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи