Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка icon

Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
Скачати 231.99 Kb.
НазваЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
Дата02.08.2012
Розмір231.99 Kb.
ТипЗадача


СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Володимира Даля

Кафедра оподаткування


Затверджую


Ректор _____ О.Л. Голубенко

«_____» ___________ 2012 р.


Пояснювальна записка

щодо проведення фахового вступного випробування для осіб,
які вступають на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки СПЕЦІАЛІСТІВ зі спеціальності
„Оподаткування”
на базі раніш здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр


Пояснювальна записка складається з:

 • Програми фахових вступних випробувань;

 • Вимог до рівня підготовки вступників;

 • Переліку рекомендованої літератури;

 • Критеріїв оцінювання;

 • Порядку проведення фахового випробування.Луганськ, 2012

1. Програма фахового вступного випробування


Підготовка кваліфікованих фахівців у вищих навчальних закладах України здійснюється за освітньо-кваліфікаційними рівнями (ступеневою освітою) згідно з відповідними освітньо-професійними програмами з метою оволодіння певною сукупністю умінь та навичок, необхідних для майбутньої професійної діяльності. Повна вища освіта завершується освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст».

Програма вступних випробувань за спеціальністю 7.03050803 «Оподаткування» з подальшим здобуттям кваліфікаційного рівня «спеціаліст» містить перелік теоретичних питань, які входять до екзаменаційних білетів.

Задача виявити якість отриманих теоретичних знань, практичних навичок, отриманими студентами в процесі здобуття освітньо-кваліфікайного рівня «бакалавр».

Мета - оцінити рівень знань, вмінь та навичок з нормативних дисциплін циклу професійної підготовки за спеціальністю "Оподаткування": «Податкова

система», «Фінансовий ринок», «Податкове право», «Бюджетна система».


^ ДИСЦИПЛІНА «ПОДАТКОВА СИСТЕМА»

Сутність і види податків: Суть податків. Податки в системі доходів державного бюджету. Податки й інші форми платежів у бюджет. Визначення податків і їхні приклади. Функції податків. Податки як основа фінансової бази держави. Термінологія оподатковування. Елементи податку. Методи побудови податкових ставок. Види процентних ставок. Класифікація податків.

^ Податкова система і податкова політика держави: Наукові основи побудови податкової системи. Податки в системі державних доходів. Порядок і методи формування державних доходів. Поняття податкової системи і вимоги до неї. Структурна побудова податкової системи. Обсяг витрат бюджету як визначальна база побудови податкової системи. Особливості оподатковування суб'єктів різних форм власності. Принципи оподатковування. Склад і структура податкової системи України, законодавчі акти, що її регламентують, принципи побудови, їхня реалізація. Сфера дії Податкового кодексу України.

^ Організація податкової служби і податкової роботи: Податкова служба держави, склад податкової служби України. Законодавство України про податкову службу. Організаційна структура і функції державної податкової адміністрації. Основи й організація податкової роботи, її основні елементи. Порядок реєстрації платників, облікові документи. Встановлення обчислення податків. Права органів державної податкової служби України згідно з Податковим кодексом.

^ Ухилення від податків і їхнє перекладання. Поняття ухилення від сплати податків. Види ухилення від податків. Боротьба з ухилянням від сплати податків. Суть і форми перекладання податків.

^ Податок на додану вартість: Суть ПДВ, його зародження і розвиток. Платники і ставка ПДВ. Об'єкт оподатковування. Методика включення податку в ціни товарів, роботи послуг. Пільги за ПДВ. Порядок обчислення ПДВ. Автоматичне бюджетне відшкодування згідно з Податковим кодексом України.

^ Акцизний податок і мито: Акцизний податок як форма специфічних акцизів. Платники, об'єкт і ставки оподатковування. Методика обчислення сум акцизного податку. Пільги за акцизним податком. Особливості оподаткування деяких підакцизних товарів залежно від напряму його використання згідно з Податковим кодексом. Види мита, елементи обкладання і механізм стягування.

^ Оподатковування прибутку підприємств і організацій: Оподатковування прибутків підприємств і організації в системі податків. Платники, ставки, об'єкт оподатковування. Право на застосування нульової ставки з податку на прибуток згідно з Податковим кодексом України. Порядок обчислення і сплати податку з прибутку.

^ Прибуткове оподатковування населення: Податок з доходів фізичних осіб у системі оподатковування населення. Види ставок, пільги, платники, порядок обчислення, утримання і перерахування податків щодо Податкового кодексу України. Обчислення сум прибуткового податку.

^ Плата за ресурси: Основи і ціль установлення плати за ресурси. Види плати за ресурси, побудова ставок і визначення платників. Перелік ресурсів, за які стягується плата. Звітність платників.

^ Плата за землю: Плата за землю як інструмент раціонального використання земельних угідь. Форми плати за землю, платники, об'єкт оподатковування, ставки. Нарахування податку, порядок і терміни його сплати згідно з Податковим кодексом України.

^ Майнове оподатковування: Види майнового оподатковування. Збір за першу реєстрацію транспортних засобів, його платники. Податок на нерухомість, відмінне від земельної ділянки. Платники, об'єкт, ставки податку, терміни сплати і порядок зарахування в бюджет.

^ Місцеві податки та збори: Склад місцевих податків і зборів і порядок їх встановлення, законодавство України в місцевому оподатковуванні.

Спрощена система оподатковування й інших податкових платежів: Сутність спрощеної системи оподатковування суб'єктів маленького бізнесу. Альтернативні системи оподатковування приватного підприємництва. Роль єдиного податку в спрощеній системі оподатковування. Місце фіксованого сільськогосподарського податку в доходах бюджету.

^ ДИСЦИПЛІНА «ФІНАНСОВИЙ РИНОК»

Фундаментальний та технічний аналіз: Фундаментальний аналіз, його етапи та значення для прийняття рішень. Технічний аналіз. Основні методи. Значення технічного аналізу для прийняття рішень на ринку цінних паперів.

^ Фінансовий ринок: сутність, функції та роль в економіці: Рух фінансових потоків в економіці. Роль і функції фінансового ринку. Структура фінансового ринку. Учасники фінансового ринку та фінансові інструменти. Основні тенденції розвитку сучасних фінансових ринків.

^ Регулювання фінансового ринку: Державне регулювання фінансового ринку. Регулювання фінансового ринку в країнах з ринковою економікою. Стратегія розвитку фінансового ринку

^ Фінансові посередники: Поняття посередництва. Фінансові посередники. Інституціональний інвестор на фінансовому ринку.

Відсоткові ставки та їх структура: Визначення та види відсоткових ставок. Структура відсоткових ставок фінансового ринку. Механізм формування відсоткових ставок на фінансовому

^ Ризик і ціна капіталу: Поняття та основні види фінансових ризиків. Методи управління та оцінювання ризиків. Ціноутворення на фінансовому ринку. Розвиток теорій ризику .ринку. Інституціональний інвестор на фінансовому ринку. Україні.

^ Ринок облігацій як складова ринку капіталу: Ринок капіталів як складова частина фінансового ринку. Класичні інструменти ринку капіталів. Облігації та їх класифікація. Ринок державних облігацій. Порядок випуску, реєстрації та розміщення облігацій. Регулярна та особлива інформація про емітента. Основні показники, що використовуються для характеристики облігацій. Дохідність облігації: поточна, до часу погашення, повна реалізована. Період окупності. Оцінювання облігацій. «Внутрішня» вартість облігацій.

^ Ринок цінних капіталів: Акціонерні товариства на фінансовому ринку. Інструменти пайового ринку цінних паперів. Система оцінювання доходності акцій.

Ринок похідних фінансових інструментів: Причини виникнення і розвитку ринку похідних фінансових інструментів. Інструменти ринку похідних цінних паперів. Види ф'ючерсів. Механізм укладання ф'ючерсних угод. Форвардні угоди. Визначення і види опціонів. Сутність і види свопів.

^ Грошовий ринок і ринок фінансових позик: Структура і характеристика грошового ринку. Операції з інструментами грошового ринку. Критерії вибору банківських послуг. Класифікація банківських позик за типами позичальників. Фінансові послуги, що носять кредитний характер.

^ Валютний ринок: Сутність валютних операцій. Валютні операції. Міжнародні розрахунки. Особливості функціонування валютного ринку в Україні.

Фондова біржа та біржові операції: Принципи організації фондових бірж. Організація та правила торгів на фондовій біржі. Порядок функціонування Української фондової біржі. Перша фондова торговельна система. Розрахунково-клірингові установи. Методи визначення біржових цін. Види біржових угод. Позабіржові торговельно-інформаційні теми. Індекси та інші показники, що відображають рух цін на організаційно оформлених ринках.

^ ДИСЦИПЛІНА «ПОДАТКОВЕ ПРАВО»

Поняття податкового права: Місце інституту податкового права у системі фінансового права. Предмет податкового права. Метод податкового права.

Історичний розвиток податкового регулювання правових відносин: Зміна основ системи оподаткування України. Система оподаткування України з 1992р. Система загальнодержавних платежів і зборів. Податковий кодекс України.

^ Принципи податкового права: Основні елементи правового податкового механізму. Принципи податкового права. Принципи податкового законодавства. Сфера дії Податкового кодексу України.

^ Податково-правові норми та податково-правові відносини: Поняття податкових правовідносин. Особливості податкових правовідносин. Види податкових правовідносин. Об'єкти та суб'єкти податкових правовідносин. Права й обов'язки суб'єктів податкових правовідносин. Юридичний та фактичний зміст податкових правовідносин. Підстави виникнення, зміни та припинення податкових правовідносин. Податково-правові норми. Співвідношення Податкового кодексу України з іншими міжнародними законодавчими актами.

^ Джерела податкового права та усунення подвійного оподаткування: Джерела податкового права. Податкове законодавство. Систематизація в податковому праві.

^ Правовий статус платників податків: Поняття платника податків. Обов'язки та права платника податків. Фізичні особи як платники податків. Юридичні особи як платники податків. Пов'язані особи. Консолідована група платників податків. Податкові агенти. Права платників податків згідно з Податковим кодексом України.

^ Правовий статус податкових органів: Система податкових органів. Державні податкові адміністрації й державні податкові інспекції. Податкова міліція та інші органи, що контролюють сплату податків і зборів. Права органів державної податкової служби.

^ Оперативно-розшукувальна діяльність та кримінальний процес: Кримінальна відповідальність за порушення податкового законодавства. Заходи відповідальності за податкові правопорушення. Класифікація суб’єктів кримінально-процесуальної діяльності.

^ Цивільний процес у податкових справах: Провадження досудового розслідування громадян в податкових справах. Основні завдання та принципи слідчих підрозділів податкової міліції. Цивільний позивач та його представник у цивільних справах, порушених за фактами вчинення податкових злочинів.

^ Господарський процес та участь у ньому податкових органів: Податки в механізмі державного регулювання господарської діяльності. Характеристика діяльності суб'єктів господарювання та способи ухилу від оподаткування. Схеми розрахунків введення господарчих операцій. Застосування міжнародних договорів та погашення податкового боргу за запитами компетентних органів іноземних держав згідно з Податковим кодексом України.

^ Процесуальні документи у податкових правовідносинах: Предмети оскарження. Види рішень органів державної податкової служби. Розгляд подання скарг (заяв).


^ ДИСЦИПЛИНА «БЮДЖЕТНА СИСТЕМА»

Соціально-економічна суть та призначення державного бюджету: Соціально-економічний зміст і значення державного бюджету. Державний бюджет як економічна категорія. Державний бюджет як централізований фонд грошових коштів держави. Роль бюджету в соціально-економічному розвитку Української держави. Бюджетна політика Української держави, її особливості та розвиток. Бюджетний механізм, його суть, структура і розвиток у ринкових

умовах господарювання. Бюджетний дефіцит, причини його виникнення, соціально-економічні наслідки* джерела покриття, шляхи та методи подолання.

^ Бюджетний устрій та основи побудови бюджетної системи України: Основи бюджетного устрою. Бюджетна система України та характеристика її ланок. Принципи побудови бюджетної системи України. Бюджетні права в Україні, їх характеристика. Бюджетна класифікація. Склад і структура та динаміка доходів і видатків Державного бюджету України і місцевих бюджетів.

^ Системи доходів бюджетів: Соціально-економічний зміст доходів бюджетів, їх формування, джерела та характеристика. Соціально-економічна сутність податків, їхні функції, елементи оподаткування та класифікація. Податкова політика держави. Податкові надходження до бюджетів, їх характеристика.

^ Видатки бюджетів на народне господарство та наук: Роль бюджетів у розвитку і структурній перебудові галузей народного господарства України. Склад видатків на народне господарство, особливості їхнього планування та фінансування. Бюджетні інвестиції. Особливості планування і фінансування видатків на розвиток промисловості, будівництва, транспорту, зв'язку та інших послуг, пов'язаних з економічною діяльністю. Видатки бюджетів на розвиток сільського, лісового господарства і мисливства. Видатки бюджетів на розвиток місцевої інфраструктури та комунальної власності. Роль бюджетів у розвитку науки і науково-технічного прогресу в Україні.

^ Видатки бюджетів на соціальний захист населення: Необхідність, суть, форми і види соціального захисту населення. Система пенсійного забезпечення в Україні та її розвиток. Система соціального страхування в Україні та її розвиток. Соціальний захист окремих категорій населення, характеристика його видів та порядок нарахування компенсацій, допоміг, субсидій та інших виплат. Соціальний захист ветеранів війни та інвалідів війни. Соціальний захист ветеранів праці та громадян похилого віку. Державна допомога сім'ям з дітьми. Цільова грошова допомога на проживання громадян з мінімальними доходами та інші соціальні допомоги населенню.

^ Видатки бюджетів на утримання соціально-культурної сфери: Роль бюджетів у розвитку народної освіти в Україні. Склад видатків на освіту, особливості їхнього планування і фінансування. Оперативно-сітьові показники по загальноосвітній школі, їхня характеристика і порядок визначення. Штати і система оплати праці в загальноосвітніх школах. Тарифікація педагогічних працівників.. Роль бюджетів у розвитку системи підготовки кадрів в Україні. Склад видатків на підготовку кадрів, особливості їхнього планування та фінансування. Порядок складання і затвердження кошторис і в вищих навчальних закладів та визначення доходів і видатків за окремими елементами. Особливості планування і фінансування видатків на утримання професійно-технічних і середніх спеціальних навчальних закладів

^ Видатки бюджетів на оборону та управління: Необхідність, склад і характеристика видатків на оборону, особливості їхнього планування та фінансування. Система органів влади та управління в Україні. Склад видатків на управління, порядок їхнього планування та фінансування.

Порядок складання і затвердження кошторисів органів державної влади та управління.

^ Державний кредит: Необхідність, суть, форми, чинники та передумови державного кредиту. Внутрішні запозичення, їх характеристика. Зовнішні запозичення, їх характеристика.

^ Бюджетний процес: Бюджетний процес в Україні, його суть, особливості та етапи. Суть, принципи, значення і завдання бюджетного планування. Етапи бюджетного планування. Основи побудови Державного бюджету України. Бюджетний період,

Бюджетні резерви, їх необхідність, суть, призначення, класифікація і характеристика. Порядок складання проекту Державного бюджету України. Бюджетне регулювання в Україні. Порядок розгляду і затвердження Державного бюджету України. Порядок складання, розгляду і затвердження бюджету Автономної Республіки Крим. Порядок складання, розгляду і затвердження обласних і районних бюджетів. Порядок складання, розгляду і затвердження бюджетів місцевого самоврядування.

^ Управління бюджетною системою: Загальні поняття про управління бюджетною системою. Організація загальнодержавного управління бюджетною системою України. Управління бюджетною системою Автономної Республіки Крим. Міністерство фінансів України та його територіальні органи в системі оперативного управління бюджетною системою України. Державне казначейство в системі органів оперативного управління бюджетною системою. Державна контрольно-ревізійна служба в системі органів оперативного управління бюджетною системою України. Управління бюджетними коштами у міністерствах, на підприємствах, в організаціях та установах. Шляхи удосконалення управління бюджетною системою України. Вирішення проблемних і виробничих ситуацій.

^ Бюджетний контроль: Необхідність, суть, призначення, функції та завдання бюджетного контролю.

Види, форми і методи бюджетного контролю. Організація бюджетного контролю в Україні. Ревізія, її призначення, види, основні етапи. Планування контрольно-ревізійної роботи. Ревізія складання і виконання бюджету. Ревізія бюджетних установ. Вирішення проблемних і виробничих ситуацій.


^ 2. Вимоги до рівня підготовки вступників


Вступник повинен

знати:

 • основні поняття , визначення, терміни зазначених дисциплін;

 • історичні аспекти розвитку сучасної податкової системи;

 • законодавчу базу, що регламентує податкову систему України;

 • основні характерні риси сучасних податкових систем;

 • економічний зміст та механізм управління податками;

 • законодавчу базу, що регламентує бюджетну систему;

 • основні характерні риси сучасної бюджетної системи;

 • економічний зміст та механізм управління бюджетною системою;

 • сучасні проблеми оподаткування та інше.


уміти:

 • визначати розмір податків;

 • складати прогнозний розрахунок оподаткування;

 • давати оцінку оподаткуванню;

 • оформляти податкові декларації;

 • аналізувати та визначати:

 • видатки бюджету на економічну діяльність держави і науку;

 • видатки бюджету на соціальний захист і соціальну сферу;

 • видатки бюджету на управління та оборону;

 • Видатки бюджету на обслуговування державного боргу.

^ 3. Перелік рекомендованої літератури

 1. Конституція України // Закони України: В 11 т. Верховна Рада України: Ін-т законодавства. – К., 1997. – Т. 10. – С. 3-41.

 2. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.91 №959-ХП // Закони України: В 12 т. - Т.1.-С. 333-336.

 3. Закон України «Про цінні папери та фондову біржу» від 23.02.2006 № 3480 - IV // ВВР. - 2006. - № 16. - С.42.

 4. Закон України «Про приватизаційні папери» від 6.03.92 №2174-ХП // ВВР.- 1992.-№24.-С.35.

 5. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.91 №959-ХП // Закони України: В 12 т. - Т.1.-С. 333-336.

 6. Закон України «Про приватизаційні папери» від 6.03.92 №2174-ХП // ВВР.-1992.-№24.-С35.

 7. Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» від 30.10.96 №448/96-ВР // ВВР.-1996.-№52. -С.51.

 8. Основи законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування:Закон України // Відомості Верховної Ради України. -1998. - Ст. 121. - № 23. - С. 378-390.

 9. Алексєєв І. В., Ярошевич Н. Б., Чушак-Голоборолько А. М. Бюджетна система – К., 2007. – 376 с.

 10. Бабич А. М., Павлова Л. Н. Финансы: Учебник. – М.: ИД, ФБК-Пресс, 2000. – 760 с.

 11. Булгакова С. О., Колодій О. Т. Історія казначейської справи: Навч. посіб. – К.: Вид-во КНТЕУ, 2002. – 138 с.

 12. Булгакова С.О., Базанова Н.В ., Єрмоленко У1.В., Сушко Н.І., Чечуліна О.О., Шаповал Т.А., Шульга Н.П. Казначейська система виконання бюджету: Підручник. - К.: Київ. держ. торг. - екон. ун-т, 2000. - 250 с.

 13. Василик О.Д., Павлюк К.В. Бюджетна система України: Підручник. К.: Центр навчальної літератури, 2004. 544 с.

 14. Влащук М. Концептуальна стратегія реформування податкової системи, розрахунками до 2018р.//Вісник податкової служби – 2010. - №6.- С.20-22.

 15. Взаємодія державної податкової служби з іншими державними відомствами: Науково-методичні матеріали / Уклали: Науково-методичний відділ. - Козин: ЦПН ДПА України, вересень-жовтень 2008 року. - 139 с.

 16. Іванов С., Ковальчук А., Основні принципи та напрями вдосконалення податкової системи України: методологічний аспект // Банківська справа. - 2006. - № 4. - С. 46-54.

 17. Зайчук Б. Пенсійна реформа з перспективою на майбутнє // Соціальний захист. – 2010. – №4. – С.29-31.

 18. Заруба О.Д. Страхова справа: підручник. – К.: 2008. – 332 с.

 19. Захарко М. Сплата внесків до Пенсійного фонду: аналіз змін // Фінанси України. 2011. - №9. - С.82.

 20. Казначейська справа / П. Г. Петрашко, О. О. Чечуліна та ін. – К.: НВП “АВТ”, 2004. – Т. 1. – 288 с.

 21. Криклій А.С., Демиденко Л.М., Компаративний аналіз вітчизняної та зарубіжних податкових систем // Економіка та держава. - 2007.-№1.-С.20-23.

 22. Калінеску Т.В. Раціональність та ірраціональність реформ оподаткування // Часопис економічних реформ, науково-виробничий журнал. – 2011. – № 1. С. 35-39.

 23. Калінеску Т.В. Фінансовий ринок: навч. посібник / Т.В. Калінеску, Л.А. Костирко, Д.М. Загірняк, О.М. Антіпов. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2008. – 343 с.

 24. Казначейська система: Підручник / Юрій С.І., Стоян В.І., Мац М.Й. -Тернопіль, 2002. - 394

 25. Крисоватий А.І., Десятнюк О.М. Податкова система. – Т.: Карт-бланш, 2004. – 331 с.

 26. Крисоватий А.І., Кізим А.Я. Податковий менеджмент. – Т.: Карт-бланш, 2004. – 308 с.

 27. Коровіна З., Ігольніков О. Про єдину систему пенсійного забезпечення// Економіка України. 2006. - №6 - С.3.

 28. Концепція реформування податкової системи України: Проект станом на 15.05.2010 р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.profiwins.com.ua/uk/legislation/project/656.html.

 29. Кир'язова Т.О. Пенсійна система як частина соціального страхування // Вісник соціально-економічних досліджень. – 2007. – № 26. – С. 158-163.

 30. Криза розподільчої пенсійної системи в Україні та напрями диверсифікації “пенсійного портфеля” : аналіт. доп. / О. М. Пищуліна, О. П. Коваль, А. М. Авчухова. – К. : НІСД, 2010. – 104 с.

 31. Леонов Д. Недержавні пенсійні фонди в Україні: стан та проблеми формування активів та розвитку інвестиційної діяльності НПФ // Ринок цінних паперів України. – 2007. – № 1-2. – С. 79-91.

 32. Кізим  А.Я.  Податкове  прогнозування:  суть  та  визначальні  риси / А.Я.  Кізима // Наукові записки Тернопільського педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – 2005. – № 19. – С. 162 – 166.

 33. Мосейко В. В. Генезис пенсионных систем как проявление социальной функции государства / В.В. Мосейко. – Режим доступу: www.rusrand.ru/Doklad5/Moseiko.pdf.

 34. Мілявська Е.П. Податкова система. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. / Е.П. Мілявська, О.М Сердюк. – К.: ВД “Слово”, 2005. – 336 с.

 35. Мельник П.В. Розвиток податкової системи в перехідній економіці. - Ірпінь: Академія ДПС України, 2010. - С.237.

 36. Нагорняк Г., Вовк Ю. Вплив податкового регулювання на забезпечення розвитку ефективної підприємницької діяльності в умовах трансформації економіки України // Вісник Галицький економічний вісник. – 2010. - № 9. С.86-109.

 37. Основи оподаткування: Навч. пос./Т.В. Калінеску, О.А. Антіпов, Г.М. Бурлуцька, Т.М. Чернякова та інш. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2007. – 416с.

 38. Опарін В.М. Бюджетна система. Навч.- метод. посіб. /В.М. Опарін, В.І. Малько, С.Я. Кондратюк, Г.Б. Коломієць. – К.: КНЕУ, 2002. – 336 с.

 39. Сирота І.М. Право пенсійного забезпечення в Україні. - К.: Юрінком Інтер, 2008.- 288 с.

 40. Страхові послуги: Навч.-метод. Посібник для самост. вивч. Дисц. / За  заг. ред. Т.М. Артюр. – К.: КНЕУ, 2000. – 124 с.

 41. Страхування: Підручник / Керівник авт. колективу і наук. ред. С. С. Осадець. - Вид. 2-ге, перероб. і доп. - К.: КНЕУ, 2002. - 599 с. 

 42. Соколовська А.М. Основи теорії податків / А.М. Соколовська та ін. – К.: Кондор, 2010. – 325с.

 43. Попова Л.М. Казначейська справа. Підручник. К.: ЦУЛ, 2011. – 168 с.

 44. Податковий кодекс України // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 13-14, № 15-16, № 17, ст.112.

 45. Податковий кодекс у відповідях провідних фахівців ДПСУ // Податки та бухгалтерський облік : спецвип. – 2011. – № 1 (193). – 80 с.

 46. Податок – регулятор господарської діяльності підприємницьких структур // Фінанси України. – 2011. - № 5. – С. 81-84.

 47. Сутырин В.М., Погорлецкий В.И. Налоги и налоговое планирование в мировой економике. М.: Финансы, ЮНИТИ, 2008. – 250 с.

 48. Сандлер Д.М. Сучасні принципи організації й регулювання пенсійного забезпечення // Економіка та держава. – 2007. – № 11. – С. 98-100.

 49. Страхові послуги : Навч.-метод. Посібник для самост. вивч. Дисц. / За  заг. ред. Т.М. Артюр. – К.: КНЕУ, 2000. – 124 с.

 50. Тесленко Т.І. Недоліки та переваги Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” від 08.07.2010 р. № 2464-VІ / Т.І. Тесленко,Л.Є. Рогозян. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.rusnauka.com/35_OINBG_2010/ Economics/75232.doc.htm.

 51. Турбина  К.Е. Тенденции развития  мирового рынка страхования. – М.: Анки, 2000. – 130 с.

 52.  Ткаченко Н.М. Єдиний соціальний внесок. Нарахування та сплата. – К.: ЦУЛ, 2011. – 88 с.

 53. Тропіна В. Б. Фіскальне регулювання соціального розвитку суспільства НДФІ.-К.,2010.-368 с.

 54. Тимченко О.М. Податковий менеджмент. – К.: КНЕУ, 2008. – 150 с.

 55. Управління використання бюджетних коштів за допомогою Казначейської системи України // Вісник Донецького Національного Університету. СЕР. В: Економіка і право, вип.1, 2009.

 56. Форкун І.В., Шацька В.М., Фролова Н.У1. Основи казначейської справи: Навч. посібник. - Львів: Новий світ - 2000, 2006. - 516 с.

 57. Ходаківська В.П., Бєляєв В.В. Рнок фінансових послуг: теорія і практика. Навч. пос. – К.: ЦУЛ, 2002. – 616 с.

 58. Шаблиста Л.М. Податки як засіб структурної перебудови економіки. – К., 2006. – 218 с.

 59. Шахов В.В. Страхование: Учебник для вузов.М.: Страховой полис, ЮНИТИ, 2007.311с.

 60. Щербанюк О.В. Громадянин як суб’єкт податкових правовідносин. - Чернівці: Рута, 2009. – 278 с.

 61. Юрій  С. І., Стоян В. І., Мац М.Й. Казначейська система. – Тернопіль, 2002. – 394 с.

 62. Ярошенко Ф.О. Історія оподаткування / Ф.О. Ярошенко, М.П. Мельник, В.Л. Андрущенко, В.М. Мельник // Національна академія державної податкової служби України. – Ірпінь, 2004. – 242с.^ 4. Критерії оцінювання


Оцінювання рівня підготовки, тобто знань і умінь вступника, відбувається на підставі наступних критеріїв:

 1. Правильність відповіді;

 2. Ступінь усвідомлення програмного матеріалу;

Кожне завдання включає: тести - 160 питань,

понятійний диктант -10 понять,

практичне завдання -2 задачи.

Підсумкова оцінка розраховується як середня оцінка з кожного окремого завдання.


Результати фахового вступного випробування оцінюються за 12-ти бальною шкалою з урахування вищезазначених критеріїв за наступною шкалою:


^ Рівень підготовки

Вимоги рівня підготовки згідно критеріям оцінювання

Відповіді на тести, понятійний диктант, практичне завдання

Бал за
12-ти бальною системою


1

2

3

4

високий

виставляється студенту, який вірно виділяє головне в поставленому запитанні, вміє логічно міркувати та знаходить найбільш правильне визначення теоретичних завдань. Швидко та правильно проводить розрахунки, глибоко в повному обсязі відповідає на тестові завдання. При цьому студент виявляє творчій підхід, правильно обґрунтовує прийняті рішення, володіє різносторонніми уміннями та навичками при виконанні практичних ситуацій; робить висновки і відповідні прогнози

160 - 155 правильних відповідей;

10 правильних відповідей;

правильне рішення 2-х завдань

12

154-150 правильних відповідей;

10 правильних відповідей;

правильне рішення 2-х завдань

11

149-146 правильних відповідей;

10 правильних відповідей;

правильне рішення 2-х завдань

10

середній

виставляється студенту, який знає програмний матеріал, грамотно і викладає його в письмовій формі. При цьому студент володіє необхідними уміннями та навичками при виконанні теоретичних завдань, тестових завдань Вміє проводити аналіз економічних показників, робити розрахунки, але допускає незначні неточності при складанні таблиць, висновків, пропозицій

135 - 130 правильних відповідей;

9 правильних відповідей;

правильне рішення 1,5 завдання

9

129-113 правильних відповідей;

8 правильних відповідей;

правильне рішення 1,5 завдання

8

112-106 правильних відповідей;

8 правильних відповідей;

правильне рішення 1,5 завдання

7

достатній

виставляється студенту, який допускає значні неточності при відповіді на теоретичне завдання, знає тільки основний програмний матеріал, припускає неточності у висновках; приводить в письмовій роботі непослідовність у викладанні відповідей, зазнає труднощів під час проведення аналізу економічних показників

105-101 правильних відповідей;

8 правильних відповідей;

правильне рішення 1 завдання


6

100-96 правильних відповідей;

7 правильних відповідей;

правильне рішення 1 завдання

5

95-80 правильних відповідей;

6 правильних відповідей;

правильне рішення 1 завдання

4

низький

виставляється студенту при його невірної відмові від відповіді, незнанні значної частини програмного матеріал. При цьому студент припускає принципові помилки в доказах, не розуміє економічної суті розрахованих показників, не вміє складати таблиці, виявляє низьку культуру оформлення знань; не володіє основними уміннями та навичками при виконанні теоретичних завдань, ситуаційних та практичних задач, не вміє складати висновки.

нижче 79 правильних відповідей;

5 правильних відповідей;

немає рішення завдань

3

нижче 79 правильних відповідей;

4 правильних відповідей;

немає рішення завдань

2

нижче 79 правильних відповідей;

3 правильних відповідей;

немає рішення завдань

1

дуже низький

Знання та уміння з програмного матеріалу практично відсутні
01

2

3

4Низький та дуже низький рівень підготовки є недостатніми для участі у рейтинговому конкурсі на зарахування.


^ 5. Порядок проведення фахового вступного випробування


Фахове вступне випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст», «магістр» проводиться у формі тестування.

Для проведення тестування формуються окремі групи вступників в порядку надходження (реєстрації) документів. Група складає не більше 30 осіб.

Список допущених до тесту ухвалюється рішенням атестаційної комісії, про що складається відповідний протокол, який передається до приймальної комісії.

Тестування проводиться згідно з розкладом фахових вступних випробувань, які передаються до приймальної комісії.

Для проведення тестування головами атестаційних комісій попередньо готуються переліки питань відповідно до «Програми фахових вступних випробувань». Програма фахових вступних випробувань оприлюднюється засобами наочної інформації на інформаційних стендах структурного підрозділу університету.

На тестуванні вступник з’являється з паспортом, при пред’явленні якого він отримує «Тестове завдання».

Результати тестування оцінюються за 12-бальною шкалою і відмічаються у «Тестове завдання».

Рівень знань вступника за результатами тестування заноситься також до відомості і підтверджується підписами трьох членів комісії. Відомість оформляється одночасно з «Тестовим завданням» вступника і передається до приймальної комісії.

Заяву про апеляцію вступник може подати в день оголошення результатів тестування до 17:00 години.


Завідуюча кафедрою оподаткування ______________ проф. Калінеску Т.В.


Голова фахової атестаційної

комісії ______________ доц. Розмислов О.М.Схожі:

Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка пояснювальна записка
move to 213-161267
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка пояснювальна записка
...
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161262
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161259
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161256
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161255
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161300
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161253
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161252
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161250
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161249
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи