Пояснювальна записка icon

Пояснювальна записка
Скачати 175.33 Kb.
НазваПояснювальна записка
Дата02.08.2012
Розмір175.33 Kb.
ТипДокументи

Східноукраїнський національний університет
імені Володимира Даля


Затверджую


Ректор _______________ О.Л. Голубенко


“_____”_____________ 2012 р.


Пояснювальна записка

щодо проведення фахового вступного випробування для осіб,
які вступають на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки СПЕЦІАЛІСТІВ або МАГІСТРІВ зі спеціальності
"Організація перевезень і управління на транспорті

(залізничний транспорт)"
на базі раніш здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр або спеціаліст


Пояснювальна записка складається з:

 • Програми фахових вступних випробувань;

 • Вимог до рівня підготовки вступників;

 • Переліку рекомендованої літератури;

 • Критеріїв оцінювання;

 • Порядку проведення фахового випробування.Луганськ – 2012


Програма фахових вступних випробувань


Програма фахових вступних випробувань складена на основі навчальної програми з дисциплін “Основи економіки транспорту ”, “Пасажирські перевезення ”, “Вантажні перевезення ”, “Залізничні станції та вузли ”, “Інформаційні системи і технології ”.

Метою проведення вступних випробувань є перевірка володіння абітурієнтом обсягом теоретичних знань і навичок в галузі обчислювальної техніки та операційних систем; володіння сучасними технологіями програмування, навичок об’єктно-орієнтованого програмування і проектування складного програмного забезпечення; знань в області інформаційних і обчислювальних мереж, організації корпоративних систем, проектування систем автоматизованої обробки даних, розподілених систем, та навичок розробки планів безпеки корпоративної мережі, необхідних для подальшого навчання.


Тема та короткий зміст

Посилання на
літературу

1

2

Тема 1. . Логістичні види діяльності. Інтеграція ланцюга постачань.

^ Короткий зміст. Визначення логістики. Інтеграція логістики в організації.

[2]

Тема 2. Побудова моделі транспортної системи і її оцінка.

Короткий зміст. Загальні питання побудови моделі транспортної системи. Транспортні потоки.

[2]

Тема 3. Визначення відстаней з використанням алгоритму Флойда.

^ Короткий зміст. Визначення найкоротших відстаней між усіма вузловими пунктами транспортної мережі.

[6,7]

Тема 4. Аналіз структури функцій витрат на перевезення. Алгоритми пошуку найкоротших шляхів на графі.

Короткий зміст. Постановка задачі. Алгоритм Форда і його модифікації. Аналіз першого етапу. Алгоритм Форда-Фолкерсона.

[1, 4, 6]

Тема 5. Рішення окремих задач моделювання транспортних потоків.

^ Короткий зміст. Оцінка пропускної здатності станційних горловин. Розрахунок затримок рухомого складу.

[1,3]

Тема 6. Загальна характеристика пасажирських перевезень

Короткий зміст. Класифікація пасажирського транспорту. Терміни і визначення. Сфери використання різних видів транспорту

[8-12]
1

2

Тема 7. Залізничні пасажирські перевезення

^ Короткий зміст. Класифікація пасажирських перевезень. Особливості дальнього місцевого перевезень. Планування розмірів пасажирського руху

[8-12]

^ Тема 8. Пасажирські станції

Короткий зміст. Технологія роботи пасажирської станції. Технологія обробки поїздів на технічній станції

[8-12]

^ Тема 9. Автомобільні пасажирські перевезення

Короткий зміст. Класифікація пасажирських перевезень.

Перевезення пасажирів в дальньому сполученні. Приміські пасажирські перевезення

[8-12]

Тема 10. Морські та річкові перевезення

Короткий зміст. Перевезення пасажирів морським та річковим транспортом. Загальні поняття та терміни. Особливості виконання перевезень пасажирів на річковому та морському транспорті. Перспективи розвитку цих видів транспорту. Круїзи та туристичні поїздки.

[8-12]

Тема 11. Роль залізничного транспорту в соціально-економічному житті країни

^ Короткий зміст. Галузі ефективного використання залізничного та інших видів транспорту. Показники порівняння роботи окремих видів транспорту. Критерії ефективності функціонування різних систем перевезень в умовах ринку.

[14,16]

^ Тема 12. Вантажні перевозки та їх планування.

Короткий зміст. Планування вантажних перевозок. Динаміка, структура перевозок вантажів. Основні показники вантажних перевозок. Маркетингові дослідження, планування та прогнозування попиту на вантажні перевозки. Використання економіко-математичних методів для рішення практичних задач.

[13]

Тема 13. Пасажирські перевозки, їх планування

^ Короткий зміст. Планування пасажирських перевозок. Структура пасажирських перевозок за типами сполучень. Показники пасажирських перевозок. Маркетинг пасажирських перевозок. Підвищення якості пасажирських перевозок.

[17]

Тема 14. Економічна ефективність капіталовкладень залізничних транспортних систем

^ Короткий зміст. Економічне порівняння транспортних систем перевезень вантажу та визначення найбільш вигідного.

[14,15]

Тема 15. Регулювання експлуатаційної роботи в умовах ринку

^ Короткий зміст. Показники експлуатаційної роботи. Планування та експлуатаційне регулювання роботи у пасажирському русі. Показники використання рухомого складу.

[13,16]
1

2

Тема 16. Матеріально-технічна база. Основні фонди залізничного транспорту.

^ Короткий зміст. Поняття, склад та структура основних фондів. Класифікація основних фондів. показники використання основних виробничих фондів. Методи оцінки основних фондів. Знос основних фондів, показники зносу. Амортизаційний фонд, його утворення та напрямок використання. показники ефективності використання основних фондів. Шляхи підвищення ефективності використання основних фондів підприємства.

[15]

Тема 17. Фактори, які впливають на собiвартiсть вантажних перевезень. Залежність вантажних перевезень вiд дільничної швидкості руху поїздів.

^ Короткий зміст. Навчитися розраховувати собiвартiсть вантажних перевезень в залежностi вiд дiльничноi швидкостi, складати витрати вимiрникiв.

[15]

Тема 18. Оборотні фонди залізничного транспорту.

^ Короткий зміст. Поняття, склад, структура оборотних засобів. Кругообіг оборотних засобів. показники ефективності використання оборотних засобів. Шляхи підвищення обертає мості оборотних засобів.

[14]


Рекомендована література


 1. Моделирование транспортных систем. Персианов В.А., Скалов К.Ю., Усков Н.С., М-изд-во «Транспорт» 1992г., с-209.

 2. Управління ланцюгом постачань: навчальний посібник/ Нечаєв Г.І., Кузьменко С.В., Соколова Я.В., Чередниченко С.П. – Луганськ: Вид-во «Ноулідж»., -2009. – 160с.

 3. Левин Д.Ю. Оптимизация потоков поездов. – М.: Транспорт, 1988. – 175 с.

 4. Кристофидес Н. Теория графов. М. Мир, 1978 - 177с

 5. Авен О.И. и др. Оптимизация транспортных потоков, М. Наука, 1985 - 164с.

 6. Таха Х. Введение в исследование операций. Т.1,2., Перевод с англ., М: Мир Т.1 стр. 480, Т2 стр. 496, 1985г.

 7. Методичні вказівки до виконання курсового проекту за дисципліною «Моделювання транспортних потоків на залізниці» Для студентів, що навчаються за напрямком «організація перевезень і управління на транспорті (залізничний транспорт)», для усіх форм навчання. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля., 2009 – 51 с.

 8. Кочнев Ф.П., Акулиничев В.М., Мокорошин А.М. Организация движения на ж.д. транспорте. Учебник. М.: Транспорт, 1979. – 568с.

 9. Дуднев Д.И., Климова М.И., Менн А.А. Организация перевозок пассажиров автомобильным транспортом. Уч. пособие. М.: Транспорт, 1974. – 296с.

 10. Кудрявцев О.К., Федутинов Ю.А., Чуверин И.И. Транспорт городских центров. М.: Транспорт, 1978. – 356с.

 11. Бакутис В.Э., Овечников Е.В. Городские улицы, дороги и транспорт. М.: Высшая школа, 1971. – 264с.

 12. Бутов А.С. Планирование работы флота и портов. М.: Транспорт, 1988. – 312с.

 13. Ковалёв Е.В. Системный экономический анализ новой техники для железнодорожного транспорта. -М.: Транспорт,1981.- 340 с.

 14. Перепелюк А.В.Экономика промышленного транспорта.- М.,1987.-370 с.

 15. Экономика железнодорожного транспорта: Учеб. для вузов/И.В. Белов, В.Г. Галабурда /М.:Транспорт,1989.- 381с.

 16. Основные средства и основные фонды: определение и классификация // Все о бухгалтерском учете. – 2006. – №31. – С. 3 – 26.

 17. Смехова Н.Г. Себестоимость железнодорожных перевозок. Учебное пособие. Ч.1.-МюМИИТ, 1995.- 450с.

 18. Затраты на грузовые перевозки по участкам сети железных дорог/ Под ред. М.Е. Мандрикова. - М.: Транспорт, 1991. - 224с.Питання для самостійної підготовки


 1. Логістичні види діяльності

 2. Інтеграція ланцюга постачань.

 3. Визначення логістики. Інтеграція логістики в організації.

 4. Розрахунок матеріальних потоків.

 5. Ефект Форестера для фрагментованого ланцюга постачань.

 6. Моделювання розподілу ресурсів на декілька періодів для різних стратегій управління.

 7. Логістична стратегія.

 8. Реалізація стратегії.

 9. Стратегічні рішення. Взаємозв’язок рівнів стратегії.

 10. Управління змінами.

 11. Розміщення елементів інфраструктури.

 12. Контроль матеріального потоку.

 13. Вибір регіону. Визначення переважних варіантів.

 14. Типи планування.

 15. Розширення та трансформація MRP.

 16. Вимір показників роботи і їх поліпшення.

 17. Порівняння показників діяльності.

 18. Аналіз ланцюга постачань.

 19. Поліпшення показників.

 20. Коротка характеристика математичних методів, що використовуються у транспортних розрахунках.

 21. Сутність системного підходу до об'єкта дослідження.

 22. Моделі і моделювання.

 23. Загальні питання побудови моделі транспортної системи.

 24. Транспортні потоки.

 25. Методи прогнозування транспортних потоків і їх оцінка.

 26. Формування структури постійних пристроїв.

 27. Структурно-функціональна характеристика вузла як системи.

 28. Опис моделюючого алгоритму.

 29. Оптимальні потоки в мережах. Основні поняття і визначення.

 30. Задача пошуку найкоротшого шляху (найменшої довжини).

 31. Розрахункова схема алгоритму Дейкстри.

 32. Визначення найкоротшого шляху.

 33. Аналіз структури функцій витрат на перевезення.

 34. Функціональна оцінка схем станцій.

 35. Розвиток схем і принципи змістовно-сутнісного підходу до їх оцінки.

 36. Алгоритми пошуку найкоротших шляхів на графі.

 37. Задача визначення найкоротших відстаней між елементами транспортної мережі.

 38. Сутність алгоритму Флойда.

 39. Трикутний оператор.

 40. Знаходження відповідного маршруту.

 41. Розрахунок оптимальних потоків у мережах.

 42. Задача про максимальний потік. (Алгоритм Форда-Фалкерсона).

 43. Теорема Форда-Фалкерсона.

 44. Визначення пропускної здатності розрізу.

 45. Пропускна здатність комплексу станційних пристроїв.

 46. Поняття пропускної здатності станції і вузлів.

 47. Короткий аналіз існуючих методів розрахунку пропускної здатності.

 48. Рекомендації з розрахунку пропускної здатності станційних горловин.

 49. Рекомендації па розрахункові пропускної здатності станційних колій.

 50. Оцінка ефективності розрахунку пропускної здатності методом моделювання

 51. Розміщення пасажирських і технічних станцій у транспортних вузлах.

 52. Розрахунки пасажирських станцій методом моделювання їх роботи.

 53. Деякі аспекти проблеми розміщення сортувальних станцій.

 54. Дослідження сортувальних станцій методом моделювання їх роботи.

 55. Розміщення вантажних пристроїв у вузлах.

 56. Моделювання роботи вантажних станцій.

 57. Оцінка збільшення пропускної здатності станційних горловин при устаткуванні їх новітніми системами централізації.

 58. Розрахунок затримок рухомого складу.

 59. Імітація роботи пунктів взаємодії різних видів транспорту.

 60. Розрахунок перероблювальної здатності сортувальних пристроїв.

 61. Системна оцінка експлуатаційно-економічного ефекту від прискорення операцій.

 62. Основні завдання і характеристики пасажирського транспорту.

 63. Класифікація пасажирського транспорту.

 64. Основні терміни і визначення, використовувані на пасажирському транспорті.

 65. Сфери застосування різних видів пасажирського транспорту.

 66. Основні вимоги по організації пасажирських перевезень.

 67. Основні завдання залізничного транспорту по забезпеченню якісних пасажирських перевезень.

 68. Вимоги до організації пасажирських перевезень ж/д транспортом.

 69. Характеристика і визначення кожного виду пасажирських сполучень ж/д транспорту.

 70. Нормування руху пасажирських поїздів.

 71. Виробнича характеристика станцій.

 72. Спеціалізація парків пасажирських станцій.

 73. Порядок розташування обслуговуючих парків станцій.

 74. Спеціалізація парків технічних станцій.

 75. Основні операції обробки транзитних поїздів. Формули і відмінності в обслуговуванні.

 76. Порядок обробки поїздів по прибуттю і відправленню на різних станціях (тупиковою, транзитною, змішаною).

 77. Головні групи організації обробки складів на технічній станції.

 78. Порядок очищення пасажирських вагонів.

 79. Порядок складання графіка обробки приміських складів. Основні операції.

 80. Послідовність обробки приміських поїздів і розшифровка операцій.

 81. Порядок і правила складання мережевого графіка. Основні позначення.

 82. Опис операцій по дезінфекції і дезінсекції вагонів.

 83. Принципи узгодження роботи станції з графіком руху поїздів.

 84. Автоматизація і механізація процесів екіпіровки пасажирських складів.

 85. Нормування експлуатаційних показників пасажирських перевезень. Розрахункові формули.

 86. Порядок і основні формули визначення робочого парку вагонів.

 87. Безпересадочні сполучення транзитних поїздів. Розрахункові формули.

 88. Поняття моторвагонної тяги і її основні характеристики.

 89. Основні розрахункові формули для обчислення розміру складу поїзда.

 90. Особливості розрахунку зонного руху на приміських лініях.

 91. Особливості складання розкладу і графіка руху приміських поїздів.

 92. Опис і переваги маятникового руху поїздів.

 93. Дислокація парку пасажирських вагонів. Основні залежності.

 94. Основні залежності визначення середньодобового пробігу поїзда.

 95. Визначення потрібної кількості складів і часу їх обороту. Основні залежності.

 96. Основні види швидкостей руху пасажирських поїздів. Поняття і визначення.

 97. Основні залежності розрахунку технічної, середньої дільничної і маршрутної швидкості руху пасажирських поїздів.

 98. Основні залежності для визначення середньої ходової і середньої технічної швидкості руху приміських поїздів.

 99. Потреба в бригадах обслуговуючих поїзд в дорозі проходження. Основні залежності.

 100. Основне поняття оперативного управління.

 101. Завдання оперативного управління.

 102. Плани оперативного управління. Особливості розробки і терміни дії.

 103. Розробка і ухвалення рішень по оперативному управлінню.

 104. Основні поняття і визначення відхилення від нормативних значень населеності пасажирських поїздів.

 105. Чинники, що впливають на рівень пасажиропотоку.

 106. Завдання прогнозування і особливості її виконання.

 107. Особливості складання алгоритму прогнозування пасажиропотоків.

 108. Помилка прогнозування. Основні залежності і визначення.

 109. Основні поняття економіки залізничного транспорту.

 110. Експлуатаційні витрати та собівартість залізничних перевезень.

 111. Поняття, склад та структура основних фондів. Класифікація основних фондів.

 112. Значення транспорту в системі зв’язків.

 113. Амортизаційний фонд, його утворення та напрямок використання. показники ефективності використання основних фондів.

 114. Фактори, які впливають на собiвартiсть вантажних перевезень.

 115. Методи планування експлуатаційних витрат.

 116. План роботи рухомого составу.

 117. Методи планування експлуатаційних витрат.

 118. Витрати умовно-сталі та змінні.

 119. Планування об’ємних показників роботи.

 120. Планування роботи рухомого составу у ринкових умовах.

 121. Охарактеризуйте фактори, які впливають на собівартість перевезень.

 122. Методика розрахунку навантаження вагонів та їх перебігу у вантажному стані.

 123. Яка існує залежність повної собівартості від об’єму перевозок? Наведіть розрахункові формули.

 124. Вплив на собівартість якісних та кількісних показників експлуатаційних витрат.

 125. Охарактеризуйте вплив різних видів тяги на собівартість перевезень.

 126. Наведіть класифікацію витрат.

 127. Як можна визначити калькуляційні вимірники перевезень вантажів методом одиничних витратних ставок?

 128. Як визначається економічний ефект від створення та впровадження нової техніки?

 129. Які показники необхідно брати в розрахунок при визначенні експлуатаційних витрат від підвищення швидкості?

 130. Які показники необхідно використовувати для розрахунку порівняльної економічної ефективності нових технологічних проектів.?

 131. Експлуатаційні витрати та собівартість залізничних перевезень.

 132. Фактори, якi впливають на собiвартiсть вантажних перевезень.

 133. Амортизаційний фонд, його утворення та напрямок використання. показники ефективності використання основних фондів.

 134. Вплив на собівартість якісних та кількісних показників експлуатаційних витрат.

 135. Особливості, принципи і методи управління на залізничному транспорті.

 136. Показники рівня вантажних перевезень. Приведіть розрахункові формули для визначення коефіцієнтів об'єму перевезень вантажів, об'єму перевозу пасажирів, коефіцієнтів вантажообігу.

 137. Вплив якісних показників використання рухомого складу на собівартість перевезень.

 138. Якісні показники вантажних перевезень.

 139. Планування пасажирських перевезень. Розрахунок собівартості пасажирських перевезень.

 140. Експлуатаційні витрати залізниці.

 141. Розрахунок собівартості перевезень при одночасній зміні декількох показників використання рухомого складу.

 142. Планування пасажирських перевезень. Розрахунок собівартості пасажирських перевезень

 143. Методи планування експлуатаційних витрат.

 144. Методи планування експлуатаційних витрат.

 145. Планування роботи і показників використання транспортних засобів.

 146. Продуктивність праці, її суть, методи розрахунку.

 147. Розрахунок собівартості перевезень при одночасній зміні декількох показників використання рухомого складу.^

Вимоги до рівня підготовки вступниківВступник повинен:


Знати:

основні положення за технологією і організацією перевезень пасажирів з використанням різних видів транспорту, принципи роботи вокзалів, станцій, портів при перевезенні пасажирів, форми організації праці обслуговуючого персоналу, графіки руху різних видів транспортних засобів, пасажиропотоки, взаємодія різних видів транспорту в транспортних вузлах.

Вміти:

складати графіки руху пасажирських транспортних засобів, проводити розрахунок і побудову картограми пасажиропотоків, визначати прогнозне значення пасажиропотоку на планований період та складати регресійні рівняння зміни пасажиропотоків, розраховувати вартість проїзду у залежності від дистанції проїзду та типу транспортного засобу.

^ Критерії оцінюванняОцінювання рівня підготовки, тобто знань і умінь вступника, відбувається на підставі наступних критеріїв:

 1. Правильність відповіді;

 2. Ступінь усвідомлення програмного матеріалу;

 3. Вміння користуватись засвоєним матеріалом.

Результати фахового вступного випробування оцінюються за 12-ти бальною шкалою з урахування вищезазначених критеріїв за наступною шкалою:


^ Рівень підготовки

Вимоги рівня підготовки згідно критеріям оцінювання

Відповідність умінь та знать вступника рівню підготовки

Бал за
12-ти бальною системою


високий

Вступник глибоко і в повному обсязі володіє програмним матеріалом, грамотно, вичерпано та логічно викладає його в усній або письмовій формі. При цьому знає рекомендовану літературу, виявляє творчий підхід і правильно обґрунтовує прийняти рішення, добре володіє різносторонніми уміннями та навичками при виконанні практичних задач

Вище середнього рівня вимог

12

На середньому рівні вимог

11

Нижче середнього рівня вимог

10

середній

Вступник знає програмний матеріал, грамотно і за суттю викладає його в усній або письмовій формі, припускаючи незначні неточності в доказах, трактовці понять та категорій. При цьому володіє необхідними уміннями та навичками при виконанні практичних задач

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

9

На середньому рівні вимог

8

Нижче середнього рівня вимог

7

достатній

Вступник знає тільки основний програмний матеріал, припускає неточності, недостатньо чіткі формулювання, непослідовність у викладанні відповідей в усній або письмовій формі. При цьому нетривке володіння уміннями та навичками при виконанні практичних занять

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

6

На середньому рівні вимог

5

Нижче середнього рівня вимог

4

низький

Вступник не знає значної частини програмного матеріалу. При цьому припускає принципові помилки в доказах, трактовці понять та категорій, виявляє низьку культуру оформлення знань, не володіє основними уміннями та навичками при виконанні практичних задач. Вступник відмовляється від відповіді на контрольні запитання

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

3

На середньому рівні вимог

2

Нижче середнього рівня вимог

1

дуже низький

Знання та уміння з програмного матеріалу практично відсутні
0


Низький та дуже низький рівень підготовки є недостатніми для участі у рейтинговому конкурсі на зарахування.
^


Порядок проведенняФахове вступне випробування проводиться у формі письмового екзамену. Для проведення вступного екзамену формуються окремі групи вступників в порядку надходження (реєстрації) документів. Список допущених до вступного екзамену ухвалюється рішенням фахової атестаційної комісії, про що складається відповідний протокол, який передається до приймальної комісії.

Для проведення вступного екзамену головою фахової атестаційної комісії попередньо готуються екзаменаційні білети відповідно до «Програми фахових вступних випробувань». Програма фахових вступних випробувань оприлюднюється засобами наочної інформації на Web-сайті (http://www.snu.edu.ua) та інформаційних стендах кафедри «Організація перевезень і управління на залізничному транспорті».

Екзамен проводиться у строки передбачені Умовами прийому до СНУ ім.В.Даля.

На екзамен вступник з'являється з паспортом, при пред'явленні якого він отримує екзаменаційний лист, завдання (екзаменаційний білет). Екзаменаційний білет містить одне теоретичне питання та тестове завдання, з дисциплін, вказаних у програмі фахових вступних випробувань, і відповідає на них з попередньою підготовкою 1,5 години в цілому. Користуватися при підготовці друкованими або електронними інформаційними засобами забороняється.

При підготовці відповіді використовуються листи відповіді, які зберігаються після випробування в приймальній комісії.

Результати випробування оцінюються за 12-бальною шкалою за правилами вказаними в розділі “Критерії оцінювання” даної пояснювальної записки і відмічаються у «Екзаменаційному листі». Рівень знань вступника за результатами екзамену заноситься також до екзаменаційної відомості і підтверджується підписами трьох членів комісії. Відомість оформляється одночасно з «екзаменаційним листом» вступника і передається до приймальної комісії.

Заяву про апеляцію вступник може подати в день оголошення результатів до 17.00 години


Голова атестаційної комісії проф. Могила В.І.


Завідувач кафедрою проф. Чернецька-Білецька Н.Б.

Схожі:

Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка пояснювальна записка
move to 213-161267
Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка пояснювальна записка
...
Пояснювальна записка iconО. Л. Голубенко „ 2013 р. Пояснювальна записка
Пояснювальна записка складається з „Програми фахових вступних випробувань”, „Вимог до рівня підготовки вступників”, „Літератури”,...
Пояснювальна записка iconО. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка
Пояснювальна записка складається з „Програми фахових вступних випробувань”, „Вимог до рівня підготовки вступників”, „Літератури”,...
Пояснювальна записка iconО. Л. Голубенко 2013 р. Пояснювальна записка
Пояснювальна записка складається з «Програм фахових вступних випробувань», «Вимог до рівня підготовки вступників», «Літератури»,...
Пояснювальна записка iconПояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування з Іноземної мови до магістратури Пояснювальна записка складається з
Програма вступних випробувань у формі тестування з іноземних мов розроблена з урахуванням вимог чинних програм для вищих навчальних...
Пояснювальна записка iconПояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування з Іноземної мови до магістратури Пояснювальна записка складається з
Програма вступних випробувань у формі тестування з іноземних мов розроблена з урахуванням вимог чинних програм для вищих навчальних...
Пояснювальна записка iconПояснювальна записка щодо проведення фахових вступних випробувань на спеціальність «Економіка довкілля і природних ресурсів»
Пояснювальна записка складається з «програми фахових випробувань», «Вимог до рівня підготовки вступників», «Літератури», «Порядку...
Пояснювальна записка iconПояснювальна записка щодо проведення фахових вступних випробувань на спеціальність «Економіка довкілля і природних ресурсів»
Пояснювальна записка складається з «програми фахових випробувань», «Вимог до рівня підготовки вступників», «Літератури», «Порядку...
Пояснювальна записка iconПояснювальна записка щодо проведення фахових вступних випробувань на спеціальність «Філософія»
Пояснювальна записка складається з «Програми фахових вступних випробувань», «Вимог до рівня підготовки випускників», «Літератури»,...
Пояснювальна записка iconПояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень
Пояснювальна записка складається з “Програми фахових вступних випробувань”, “Вимог до рівня підготовки вступників”, "Критеріїв оцінювання",...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи