Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка icon

Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
Скачати 97.07 Kb.
НазваЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
Дата02.08.2012
Розмір97.07 Kb.
ТипДокументи

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ім. Володимира Даля

Кафедра теорії і практики перекладу германських і романських мов


Затверджую


Ректор _____ О.Л. Голубенко

«_____» ___________ 2012 р.


Пояснювальна записка

щодо проведення фахового вступного випробування для осіб,
які вступають на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки СПЕЦІАЛІСТІВ або МАГІСТРІВ зі спеціальності
"Переклад"
на базі раніш здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр або спеціаліст


Пояснювальна записка складається з:

 • Програми фахових вступних випробувань;

 • Вимог до рівня підготовки вступників;

 • Переліку рекомендованої літератури;

 • Критеріїв оцінювання;

 • Порядку проведення фахового випробування.Луганськ, 2012

Програма фахових вступних випробувань


Програма розроблена на підставі програми державної атестації студентів СНУ ім. В.Даля за напрямом

«філологія (переклад)»


1. Теоретична частина

Вступ до перекладознавства

Загальні проблеми перекладознавства. Метод лінгвістичного моделювання. Види перекладів. Трансформаційні процеси в перекладознавстві. Види трансформацій в перекладі. Поняття перекладацької еквівалентності. Рівні еквівалентності. Культурологічні аспекти перекладознавства. Екстралінгвістичні труднощі в перекладознавства. Прагматичні аспекти перекладу.

Теорія перекладознавства

Фундаментальні проблеми перекладознавства. „Методологія перекладознавства“ – дисципліна теоретичного рівня перекладознавства. Фундаментальні проблеми методології перекладознавства. Проблема цільної теорії перекладу. Проблема перекладності. Проблема передачі єдності форми і змісту в перекладі (на іншій мові). Культурна адаптації при перекладі.


^ Лінгвістичні теорії перекладу. Літературознавчі теорії перекладу. Причини найбільшого поширення в наші дні лінгвістичних концепцій перекладу. Поняття мовної еквівалентності Дж. Кетфорда. Порівняльна стилістика Ж.-П. Віне і Ж. Дарбельне. Ж. Мунен як перекладознавець. Лінгвістичне перекладознавства у США. Теорія перекладознавства в працях Юджіна Найди. Критика лінгвістичних концепцій перекладу. Відповідь сучасного мовознавства на цю критику. Американське перекладознавство в 80-і роки ХХ століття. Проблеми сучасного машинного перекладу. Модифікації лінгвістичних концепцій перекладу у світлі сучасної антрополінгвістики. Теорія закономірних відповідностей Я.І. Рецкера. Ситуаційна теорія В.Г. Гака. Англо-американське перекладознавство: протиставлення перекладу, "що освоює" і перекладу, "що відчужує". Росія: синтетичний і аналітичний переклад. Літературознавчі теорії перекладу.


Інтерпретативні теорії перекладу. Інформаційні теорії перекладу. Інтерпретативна теорія перекладу Даниці Селескович і Маріанни Ледерер. Концепція „синекдохи“ Маріанни Ледерер – крайнє вираження інтерпретативної теорії. Критика інтерпретативнаих теорій (з погляду прихильника лінгвістичної концепції). Інформаційні теорії перекладу. Перекладацькі праці Жана Деліла (канадського перекладача і викладача перекладу).


^ Психолінгвістичні теорії перекладу. Когнітивні теорії перекладу. Психолінгвістичніі теорії перекладу. Трансформаційна теорія. Психолінгвіс­тичне дослідження перекладацького процесу Ханга П. Крингса. Когнітивні концепції перекладу. Теоретична концепція Вольфрама Вілса. „Теория релевантностіі“ Ернста-Августа Гутта.


^ Етичні концепції перекладу. Інтегруюча концепція перекладу. Етичні концепції перекладу. Етичний аспект перекладацької діяльності. Перекладацькі праці Катарины Райс і Ханса Фермєєра (Німеччина). Теоретична концепція Юсти Хольц-Мянттярі – крайня форма скопус-теорії. Критика «скопус-теорії» А.Ф. Келлетатом. Інтегруюча концепція М. Снелл-Хорнбі.


^ 2. Практична частина


1. Прочитайте та перекладіть текст з іноземної мови на українську (письмово). Дайте відповіді на запитання.

2. Передайте зміст українського тексту іноземною мовою (письмово).


^ ВИМОГИ ДО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ ВСТУПНИКІВ


Учасник іспиту повинен:


 • знати:

  • сучасні наукові методи філологічних досліджень;

  • розуміти сутність мови як суспільного явища, її зв'язок з мисленням, культурою та суспільним розвитком народу; принциповий зв'язок мови і світу; походження та розвиток мови, її рівні; основні одиниці мови і мовлення;

  • функціональні властивості мови, лінгвокраїнознавчі особливості;

  • основні категорії та види перекладу;

  • особливості перекладацької діяльності;

  • особливості ділового мовлення та ведення діловодства;

  • особливості формування мовленнєвих умінь та навичок іноземною мовою;

  • психологічну характеристику основних видів мовленнєвої діяльності говоріння, аудіювання, читання, письма на різних етапах навчання.
 • уміти:

  • володіти розвиненою культурою мислення, вміти ясно і логічно висловлювати свої думки як усно, так і письмово, володіти навичками організації праці, бути обізнаним з можливостями і методами застосування комп’ютерної техніки в своїй професійній діяльності;

  • бути спроможним самостійно опановувати нові знання, критично оцінювати набутий досвід з позицій останніх досягнень філологічної науки та соціальної практики; розуміти основні проблеми своєї дисципліни, що визначають конкретну галузь його діяльності;

  • володіти чотирма видами мовленнєвої діяльності на базі достатнього обсягу знань з фонетики, граматики, лексики, орфографії, пунктуації та лінгвокраїнознавства;

  • перекладати, реферувати та анотувати державною та іноземною мовами різножанрові тексти; застосовувати міжмовні еквіваленти (кліше);

  • враховувати системні міжмовні розбіжності в практиці перекладу;

  • використовувати у праці перекладу довідкову літературу, різнотипні словники, електронні бази даних;

  • творчо підходити то процесу перекладу в різних ситуаціях.

Література

 1. Бархударов Л.С. Язык и перевод. Вопросы общей теории перевода. – М. – 1975.

 2. Берков В.П. Двуязычная лексикография. – СПб, 1996.

 3. Верещагин П.М., Костомаров В.Г. Язык и культура: Лингвострановедение в преподавании русского языка. – М., 1990.

 4. Влахов С., Флорин С. Непереводимое в переводе. – М., 1986.

 5. Вопросы теории перевода в зарубежной литературе. – Сб. лекций (переводы). – М. – 1978.

 6. Кабакчи В.В. Английский как язык межкультурного общения. – СПб., 1993.

 7. Кашкин И.А Для читателя-современника. – М, 1977.

 8. Комиссаров В.Н. Лингвистика перевода. – М. – 1980 (чит. зал библ. Горького).

 9. Комиссаров В.Н. Общая теория перевода. Проблемы переводоведения в трудах зарубежных ученых. – Учебное пособие. – ЧеРо, Москва, 2000. – 133с.

 10. Комиссаров В.Н. Современное переводоведение: Курс лекций. – М. 2000 (есть на кафедре).

 11. Коптілов В. Теорія і практика перекладу: Навч. посіб. – К.: Юніверс, 2002. – 280 с.

 12. Корунець І.В. Вступ до перекладознавства: Підручник. – Вінниця: Нова Книга, 2008. – 512 с.

 13. Кэтфорд Дж. Лингвистическая теория перевода. Об одном аспекте прикладной лингвистики. Перевод с английского В.Д. Мазо. М.: УРСС, 2004.

 1. Миньяр-Белоручев Р.К. Как стать переводчиком ? – М.: Готика, 1999. – 176 с.

 2. Миньяр –Белоручев Р.К. Теория и методы перевода. –М. – 1996 (чит. зал библ. Горького).

 3. Мирам Г.Э. Переводческие картинки. Профессиональный переводчик. – К, 2001 (есть на кафедре).

 4. Рецкер Я.И. Теория перевода и переводческая практика. – М., 1974.

 5. Рыльский М.Т. Мистецтво перекладу. К, 1975.

 6. Семенец О.Е., Панасьев А.Н. История перевода. – К., 1975, 1991.

 7. Слокум Дж. Обзор разработок по машинному переводу: история вопроса, современное состояние и перспективы развития // Новое в лингвистике. – М., 1989. – Вып. 24.

 8. Убоженко И.В. Современное переводоведение в Великобритании. М., 2000.

 1. Федоров А.В. Основы общей теории перевода. – М., 1983.

 2. Чернов Г.В. Основы синхронного перевода. – М., 1987.

 3. Швейцер А.Д. Теория перевода. – М., 1988.

 4. G. Miram. Basic Translation Theory. Kiev, Elga, Nika-Center, 2002.


Критерії оцінювання


Оцінювання рівня підготовки, тобто знань і умінь вступника, відбувається на підставі наступних критеріїв:

 1. Правильність відповіді;

 2. Ступінь усвідомлення програмного матеріалу;

 3. Вміння користуватись засвоєним матеріалом.

Результати фахового вступного випробування оцінюються за 12-ти бальною шкалою з урахування вищезазначених критеріїв за наступною шкалою:^ Рівень підготовки

Вимоги рівня підготовки згідно критеріям оцінювання

Відповідність умінь та знать вступника рівню підготовки

Бал за
12-ти бальною системою


1

2

3

4

високий

Вступник глибоко і в повному обсязі володіє програмним матеріалом, грамотно, вичерпано та логічно викладає його в усній або письмовій формі. При цьому знає рекомендовану літературу, виявляє творчий підхід і правильно обґрунтовує прийняти рішення, добре володіє різносторонніми уміннями та навичками при виконанні практичних задач

Вище середнього рівня вимог

12

На середньому рівні вимог

11

Нижче середнього рівня вимог

10

середній

Вступник знає програмний матеріал, грамотно і за суттю викладає його в усній або письмовій формі, припускаючи незначні неточності в доказах, трактовці понять та категорій. При цьому володіє необхідними уміннями та навичками при виконанні практичних задач

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

9

На середньому рівні вимог

8

Нижче середнього рівня вимог

7

достатній

Вступник знає тільки основний програмний матеріал, припускає неточності, недостатньо чіткі формулювання, непослідовність у викладанні відповідей в усній або письмовій формі. При цьому нетривке володіння уміннями та навичками при виконанні практичних занять

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

6

На середньому рівні вимог

5

Нижче середнього рівня вимог

4

низький

Вступник не знає значної частини програмного матеріалу. При цьому припускає принципові помилки в доказах, трактовці понять та категорій, виявляє низьку культуру оформлення знань, не володіє основними уміннями та навичками при виконанні практичних задач. Вступник відмовляється від відповіді на контрольні запитання

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

3

На середньому рівні вимог

2

Нижче середнього рівня вимог

1

дуже низький

Знання та уміння з програмного матеріалу практично відсутні
0


Низький та дуже низький рівень підготовки є недостатніми для участі у рейтинговому конкурсі на зарахування.


^ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ І КРИТЕРІЇ

ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ


Фахове вступне випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» проводиться у формі співбесіди для теоретичної частини і письмового перекладу для практичної частини.


   • Для проведення формуються окремі групи вступників в порядку надходження (реєстрації) документів.

   • Список допущених до випробування ухвалюється рішенням атестаційної комісії, про що складається відповідний протокол, який передається до приймальної комісії.

   • Випробування проводиться згідно з розкладом фахових вступних випробувань, який затверджується головою атестаційної комісії не пізніше ніж за 10 днів до їх початку.

   • На випробуванні вступник з’являється з паспортом, при пред’явленні якого він отримує «Листок випробування».

   • Для проведення випробування головами атестаційних комісій попередньо готуються переліки питань відповідно до «Програми фахових вступних випробувань». Програма фахових вступних випробувань оприлюднюється засобами наочної інформації на інформаційних стендах структурного підрозділу університету.

   • Вступник одержує три питання і відповідає на перше без попередньої підготовки і виконує письмовий переклад.

   • Результати випробування оцінюються за 12-бальною шкалою і відмічаються у «Листку випробування».

   • Рівень знань вступника за результатами випробування заноситься також до відомості і підтверджується підписами трьох членів комісії. Відомість оформляється одночасно з «Листком випробування» вступника і передається до приймальної комісії.

   • Заяву про апеляцію вступник може подати в день оголошення результатів співбесіди до 17.00 години.Завідувач кафедри проф. О. С. Клименко


Голова атестаційної комісії

декан філологічного факультету доц. О. Є. Крсек

Схожі:

Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка пояснювальна записка
move to 213-161267
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка пояснювальна записка
...
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161262
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161259
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161256
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161255
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161300
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161253
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161252
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161250
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161249
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи