«затверджую» Ректор О. Л.  Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка icon

«затверджую» Ректор О. Л.  Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
Скачати 155.19 Kb.
Назва«затверджую» Ректор О. Л.  Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
Дата02.08.2012
Розмір155.19 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Ректор_____________О. Л.  Голубенко

«___»____________________2012 р.


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

щодо проведення фахового вступного випробування для осіб, які вступають на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки СПЕЦІАЛІСТІВ або МАГІСТРІВ за спеціальністю "Політологія"

на базі отриманого освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра або спеціаліста


Пояснювальна записка складається з:

 • програми фахових вступних випробувань;

 • вимог до рівня підготовки вступників;

 • переліку рекомендованої літератури;

 • критеріїв оцінювання;

 • порядку проведення фахового випробування.ЛУГАНСЬК-2012

^ ПРОГРАМА ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

Програма розроблена на підставі програми державної атестації студентів Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля

за напрямом «Політологія»


Тема 1. Предмет і методи політичної науки.

Політика як суспільне явище. Політологія як наука та навчальна дисципліна. Предмет політичної науки. Взаємодія політології з іншими дисциплінами. Структура та завдання політичної науки. Методи, закони, категорії та функції науки про політику. Перспективи розвитку сучасної політології.


Тема 2. Розвиток світової політичної думки.

Політична думка стародавнього світу. Середньовічні релігійно-політичні концепції. Політичні вчення доби Відродження та Просвітництва. Політичні вчення Нового часу: від Н. Макіавеллі до М. Вебера. Сучасна зарубіжна політична наука.


Тема 3. Історія політичної думки України.

Політична думка Київської держави. Політична думка козацько-гетьманського періоду. Політична думка нової доби. Політичні концепції у Києво-Могилянській академії. Вчення просвітників про суспільство і державу. Діяльність Кирило-Мефодіївського товариства. Розвиток вітчизняних політичних концепцій у ХІХ-ХХ ст. Сучасні концепції побудови української держави.


Тема 4. Теорія громадянського суспільства.

Розвиток концепцій громадянського суспільства в класичній суспільно-політичній теорії. Передумови формування громадянського суспільства структура та сутність громадянського суспільства. Проблеми розвитку громадянського суспільства в сучасній Україні.


Тема 5. Теорія політичних партій та партійних систем.

Історичні етапи формування політичних партій. Сутність та функції політичних партій. Типологія політичних партій. Сутність та різновиди партійних систем. Сучасні тенденції формування партійної системи України.

Тема 6. Теорія влади і владних відносин.

Концепції влади. Ознаки та функції політичної влади. Структура влади. Механізм реалізації влади. Природа впади, її джерела. Різновиди влади. Легітимність влади.


Тема 7. Теорія політичних режимів.

Поняття та основні складові політичного режиму. Типологія політичних режимів. Характерні риси та особливості тоталітарного, авторитарного, демократичного політичних режимів. Трансформація політичних режимів. Політичний режим в Україні, його риси та особливості.


Тема 8. Теорія геополітики.

Геополітика як наука. Наукові школи геополітики. Геополітичне майбутнє країн пострадянського простору. Новітні концепції геополітичної науки. Україна на тлі глобальних політичних трансформацій та місце України в загальноєвропейському політичному просторі.


Тема 9. Політична модернізація.

Виникнення і розвиток теорії модернізації. Поняття політичної модернізації: основні підходи. Концепції модернізації. Типи модернізаційних процесів. Контр модернізація. Модернізаційні процеси в сучасній Україні: основні проблеми та умови їх вирішення.

Тема 10. Політичні інститути.

Сутність держави як політичного інституту. Недержавні інститути в політичній системі. Політичні партії як один з основних інститутів суспільства. Групи інтересів як політичний інститут. Особливості функціонування політичних інститутів у сучасній Україні. Процес інституціоналізації в сучасному українському державотворенні.


Тема 11. Політичні процеси.

Зміст політичного процесу. Політична діяльність. Парламентська та партійна форми діяльності. Політичні рішення. Стратегія і тактика в політиці. Політична стабільність і конфлікти. Риси політичної стабільності. Динамічна та стагнаційна стабільність. Детермінація політичної конфліктності. Опозиція в конфлікті: насильницькі та ненасильницькі форми боротьби.


Тема 12. Суб'єкти політики і політична свідомість.

Суб’єкти і об’єкти політичних відносин. Структура та різновиди політичних суб'єктів. Сутність і структура політичної свідомості. Політична та громадянська свідомість. Рівні політичної свідомості. Функції політичної свідомості.


Тема 13. Політична ідеологія.

Ідеологія та політика. Сутність політичної ідеології. Концепції політичної ідеології. Типологія політичних ідеологій. Лібералізм як провідна ідеологічна течія сучасності. Основні риси неоконсерватизму як доктрини захисту традицій і одвічних цінностей. Соціал-демократична доктрина суспільного устрою. Радикалістські погляди «нових лівих». Сучасні релігійні ідеології. Альтернативні бачення суспільного устрою.


Тема 14. Політична культура.

Політична культура як явище політичного життя. Теорії політичної культури. Сутність та структура політичної культури. Типологія Є. В'ятка, Г. Алмонда. Громадянська політична культура. Політична цінність громадянина. Значення процесу політичної соціалізації соціалізація.


Тема 15. Політична участь.

Підходи до визначення сутності політичної участі. Форми політичної участі. Аполітичність особи в політиці. Політичний протест. Поняття політичного абсентеїзму, причини виникнення та шляхи подолання. Моральні регулятори поведінки особи в політиці.


Тема 16. Теорії політичних систем.

Поняття, сутність та структура політичної системи. Теорії Д. Істона, Г. Алмонда, Т. Парсонса та К. Дойча. Функції політичної системи. Механізм функціонування політичної системи. Особливості політичної системи сучасної України. Проблеми модернізації політичної системи.


Тема 17. Політичний менеджмент.

Поняття та функціональне навантаження менеджменту в сучасній політичній науці. Сутність і роль політичного менеджменту в сучасних умовах. Види та функції політичного менеджменту. Моделі прийняття політичних рішень. Технології політичної діяльності. Політичні технології та антітехнології.


^ ВИМОГИ ДО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ ВСТУПНИКІВ


Учасник іспиту повинен:

знати:

 • предмет і метод політології;

 • категорії та принципи політичної науки;

 • закони, закономірності та тенденції політичної науки;

 • історію політичних вчень;

 • сутність та місце політичної системи в життєдіяльності суспільства;

 • природу, механізми та інноваційні підходи щодо функціонування політичної влади;

 • сутність демократії та її роль у політичному житті суспільства;

 • роль особистості в політиці;

 • сутність громадянського суспільства;

 • методологію вивчення діяльності і розвитку політичних систем і політичних процесів;

 • сутність політичного життя, політичних відносин і процесів;

 • сутність і особливості політичної участі громадян за сучасних умов державотворення;

 • роль політичної культури й політичної свідомості у політичному житті;

 • зміст світового політичного процесу.

уміти:

 • чітко розуміти внутрішню логіку розвитку політології як під впливом вимог політичної практики, так і під впливом внутрішніх і зовнішніх детермінант;

 • орієнтуватися в основних світових політичних школах, концепціях і напрямах розвитку політології;

 • об’єктивно та критично оцінювати оформлення різних типів політичних партій та їхній вплив на розвиток сучасних політичних систем;

 • розпізнавати різні види владних відносин, специфіку політичної влади, її сутність, структуру, характерні ознаки та функції;

 • орієнтуватися у проблемах поділу влад, формах державного устрою і державного улаштування;

 • робити аналіз політичного життя, знати геополітичну обстановку, місце і роль, статус України в сучасному політичному світі;

 • давати раціонально-критичну оцінку діям різних політичних партій і лідерів з позицій загальнонаціональних інтересів.

ЛІТЕРАТУРА


 1. Аляєв Г. Є. Політологія [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Г. Є. Аляєв. - Полтава : АСМІ, 2010. - 304 с.

 2. Білецька І. Б. Політологія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І. Б. Білецька. - К. : Знання України, 2005. - 182 с.

 3. Гелей С. Д. Політологія [Текст] : навч. посіб. / С. Д. Гелей, С. М. Рутар. - 7-ме вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2008. - 415 с.

 4. Грицяк Н. В. Політологія [Текст] : навч. посіб. / Н. В. Грицяк [и др.] ; ред. Б. Л. Дем'яненко. - 3-тє вид., доп. і уточ. - К. : ВЦ ТОВ Софія, 2008. - 754 с.

 5. Кирилюк Ф. М. Політологія Нової доби [Текст] : посібник / Ф. М. Кирилюк. - К. : Видавничий центр "Академія", 2003. - 304 с.

 6. Конституція України [Текст] : прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. - К. : Парламентське вид-во, 1997. - 100 с.

 7. Логвина В. Л. Політологія [Текст] : навч. посіб. для студ. ВНЗ / В. Л. Логвина, А. О. Михайлик ; Кам'янець-Подільський національний ун-т ім. Івана Огієнка, Подільський держ. аграрно-технічний ун-т. - 2-ге вид. - Кам'янець-Подільський : ФОП Сисин О.В. ; Кам'янець-Подільський : Абетка, 2009. – 304 с.

 8. Макар Ю. І. Політологія [Текст] : навч. посіб. / Макар Ю. І., Докаш О. Ю., Лаврук Т. П. ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. - Чернівці : Рута, 2010. - 595 с.

 9. Мизак Н. С. Політологія релігії [Текст] : навч. посіб. / Нестор Мизак ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. - Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2010. – 200 с.

 10. Новакова О. В. Політична модернізація та розвиток демократичних процесів в сучасній Україні [Текст] / О. В. Новакова ; Східноукраїнський національний ун-т ім. Володимира Даля. - Луганськ : Видавництво СНУ ім. В.Даля, 2006. - 216 с.

 11. Новакова О. В. Політичний процес: сутність, зміст та сучасні тенденції розвитку [Текст] : навч. посіб. / Новакова Олена Вікторівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. - Луганськ : Елтон-2, 2010. - 244 с.

 12. Піча В. М. Політологія [Текст] : підручник для студ. вищ. закладів освіти / В. М. Піча, Н. М. Хома. - 5-те вид., стер. - Л. : Новий Світ-2000, 2008. - 304 с.

 13. Політична система і громадянське суспільство: європейські і українські реалії [Текст] / А. І. Кудряченко [та ін.] ; заг. ред. А. І. Кудряченко. - К. : НІСД, 2007. - 396 с.

 14. Політична система та інститути громадянського суспільства в сучасній Україні [Текст] : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Ф. М. Рудич [та ін.]. - К. : Либідь, 2008. - 439 с.

 15. Політологічний енциклопедичний словник [Текст] / В. Б. Авер'янов [та ін.] ; упоряд. В. П. Горбатенко ; відп. ред. Ю. С. Шемшученко [та ін.] ; НАН України, Інститут держави і права ім. В.М.Корецького, Українська асоціація політологів. - 2.вид., доп. і перероб. - К. : Генеза, 2004. - 735 с.

 16. Політологічний словник [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / ред. М. Ф. Головатий, О. В. Антонюк ; Міжрегіональна академія управління персоналом. - К. : МАУП, 2005. - 792 с.

 17. Політологія [Текст] : навч. посіб. / [М. П. Гетьманчук та ін.] ; за заг. ред. д-ра іст. наук, проф. М. П. Гетьманчука. - К. : Знання, 2011. - 415 с.

 18. Політологія [Текст] : навч. посіб. / О. М. Кузь [та ін.] ; Харківський національний економічний ун-т. - Х. : ХНЕУ, 2008. - 348 с.

 19. Політологія [Текст] : підручник / В. Г. Антоненко [та ін.] ; за ред. О. В. Бабкіної, В. П. Горбатенка. - 3-тє вид., переробл., допов. - К. : Академія, 2010. - 568 с.

 20. Політологія [Текст] : підручник / Л. М. Димитрова [та ін.] ; за ред.: Л. М. Димитрової, С. О. Кисельової. - К. : Знання, 2009. - 206 с.

 21. Політологія. Тестові завдання для самоконтролю [Текст] : навч. посіб. / [Й. Е. Надольський та ін. ; уклад. Й. Е. Надольський] ; Волинський національний університет ім. Лесі Українки. - Луцьк : РВВ Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2010. - 252 с.

 22. Практикум з політології [Текст] / Ф. М. Кирилюк [та ін.] ; ред. Ф. М. Кирилюк. - К. : Комп'ютерпрес, 2003. - 622 с.

 23. Прикладна політологія [Текст] : навч. посіб. / О. Д. Бойко [та ін.] ; ред. В. П. Горбатенко. - К. : Академія, 2008. - 472 с.

 24. Рудич Ф. М. Політологія [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Ф. М. Рудич. - Вид. 3-тє, перероб., доп. - К. : Либідь, 2009. - 480 с.

 25. Шляхтун П. П. Політологія: історія та теорія [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / П. П. Шляхтун ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К. : Київський університет, 2010. - 451 с.

 26. Щедрова Г. П. Громадянське суспільство та політична культура: теоретичний і прикладний аспекти [Текст] / Галина Петрівна Щедрова ; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. - Луганськ : Елтон-2, 2009. - 308 с.^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Оцінювання рівня підготовки, тобто знань і умінь вступника, відбувається на підставі наступних критеріїв:

 1. Правильність відповіді;

 2. Ступінь усвідомлення програмного матеріалу;

 3. Вміння користуватись засвоєним матеріалом.

Результати фахового вступного випробування оцінюються за 12-ти бальною шкалою з урахування вищезазначених критеріїв за наступною шкалою:^ Рівень підготовки

Вимоги рівня підготовки згідно критеріям оцінювання

Відповідність умінь та знать вступника рівню підготовки

Бал за 12-ти бальною системою

1

2

3

4

Високий

Вступник глибоко і в повному обсязі володіє програмним матеріалом, грамотно, вичерпано та логічно викладає його в усній або письмовій формі. При цьому знає рекомендовану літературу, виявляє творчий підхід і правильно обґрунтовує прийняти рішення, добре володіє різносторонніми уміннями та навичками при виконанні практичних задач

Вище середнього рівня вимог

12

На середньому рівні вимог

11

Нижче середнього рівня вимог

10

Середній

Вступник знає програмний матеріал, грамотно і за суттю викладає його в усній або письмовій формі, припускаючи незначні неточності в доказах, трактовці понять та категорій. При цьому володіє необхідними уміннями та навичками при виконанні практичних задач

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

9

На середньому рівні вимог

8

Нижче середнього рівня вимог

7

Достатній

Вступник знає тільки основний програмний матеріал, припускає неточності, недостатньо чіткі формулювання, непослідовність у викладанні відповідей в усній або письмовій формі. При цьому нетривке володіння уміннями та навичками при виконанні практичних занять

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

6

На середньому рівні вимог

5

Нижче середнього рівня вимог

4

Низький

Вступник не знає значної частини програмного матеріалу. При цьому припускає принципові помилки в доказах, трактовці понять та категорій, виявляє низьку культуру оформлення знань, не володіє основними уміннями та навичками при виконанні практичних задач. Вступник відмовляється від відповіді на контрольні запитання

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

3

На середньому рівні вимог

2

Нижче середнього рівня вимог

1

^ Дуже низький

Знання та уміння з програмного матеріалу практично відсутні
0

Низький та дуже низький рівень підготовки є недостатніми для участі у рейтинговому конкурсі на зарахування.

^ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ

ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ


Фахове вступне випробування проводиться у формі співбесіди. Для проведення співбесіди формуються окремі групи вступників в порядку надходження (реєстрації) документів. Список допущених до співбесіди ухвалюється рішенням фахової атестаційної комісії, про що складається відповідний протокол, який передається до приймальної комісії.

Для проведення співбесіди фаховою атестаційною комісією попередньо готуються переліки питань відповідно до «Програми фахового вступного випробування». Програма фахового вступного випробування оприлюднюється засобами наочної інформації на Web-сайті СНУ ім. В.Даля (http://www.snu.edu.ua) та інформаційних стендах кафедри політології та міжнародних відносин.

Фахове вступне випробування проводиться у строки передбачені Умовами прийому до СНУ ім.В.Даля.

На співбесіду вступник з'являється з паспортом, при пред'явленні якого він отримує «Листок співбесіди». Вступник одержує тестові завдання, з дисциплін, вказаних у програмі фахових випробувань, і відповідає на них з попередньою підготовкою 30 хвилин у цілому. Користуватися при підготовці друкованими або електронними інформаційними засобами забороняється.

Результати співбесіди оцінюються за 12-бальною шкалою за правилами вказаними в розділі “Критерії оцінювання” даної пояснювальної записки і відмічаються у «Листку співбесіди». Рівень знань вступника за результатами співбесіди заноситься також до відомості і підтверджується підписами трьох членів комісії. Відомість оформляється одночасно з «Листком співбесіди» вступника і передається до приймальної комісії.

Заяву про апеляцію вступник може подати в день оголошення результатів до 17.00 години.


Голова фахової атестаційної комісії доц. Міронова Т. А.

Завідувач кафедри проф. Щедрова Г.П.


Схожі:

«затверджую» Ректор О. Л.  Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка пояснювальна записка
move to 213-161267
«затверджую» Ректор О. Л.  Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка пояснювальна записка
...
«затверджую» Ректор О. Л.  Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161262
«затверджую» Ректор О. Л.  Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161259
«затверджую» Ректор О. Л.  Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161256
«затверджую» Ректор О. Л.  Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161255
«затверджую» Ректор О. Л.  Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161300
«затверджую» Ректор О. Л.  Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161253
«затверджую» Ректор О. Л.  Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161252
«затверджую» Ректор О. Л.  Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161250
«затверджую» Ректор О. Л.  Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161249
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи