Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка icon

Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
Скачати 165.8 Kb.
НазваЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
Дата02.08.2012
Розмір165.8 Kb.
ТипДокументи


СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ім. Володимира Даля

Кафедра української мови та літератури


Затверджую


Ректор _____ О.Л. Голубенко

«_____» ___________ 2012 р.


Пояснювальна записка

щодо проведення фахового вступного випробування для осіб,
які вступають на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки СПЕЦІАЛІСТІВ зі спеціальності
„Прикладна лінгвістика”
на базі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр


Пояснювальна записка складається з:

 • Програми фахових вступних випробувань;

 • Вимог до рівня підготовки вступників;

 • Переліку рекомендованої літератури;

 • Критеріїв оцінювання;

 • Порядку проведення фахового випробування.Луганськ, 2012

1. Програма фахового вступного випробування


Необхідний обсяг знань вступника, що має освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра з напряму підготовки «Прикладна лінгвістика» забезпечують такі нормативні дисципліни, передбачені навчальним планом: «Теоретична фонетика і фонологія», «Теоретична лексикологія і фразео­логія», «Теоретична граматика (морфологія)», «Теоретична граматика (синтаксис)», «Українська діалектологія», «Історична граматика української мови», «Давня українська література», «Історія української літератури (18 – 19 ст)», «Методика викладання української мови в середній школі», «Основи прикладної лінгвістики», «Психолінгвістика», «Комп’ютерна лексикографія», «Комп’ютерна лінгводидактика», «Електронний підручник з українсь­кої мови» та «Машинний переклад».


^ Теоретична фонетика і фонологія. Аспекти вивчання звуків мови: акустичний, артикуляційний, функційний. Фонема: її ознаки, основні функції. Головні типи варіантів фонем. Фонологічні школи. Фонетична і фонематична транскрипції. Класифікація голосних і приголосних звуків. Чергування голосних в українській мові (з історичними коментарями). Чергування приголосних в українській мові (з історичними коментарями). Модифікації приголосних фонем української мови: акомодація, асиміляція та її типи, дисиміляція, позиційні модифікації, спрощення, подовження. Особливості орфоепії сучасної української літературної мови. Типи складів. Акцентуація в україн­ській мові. Графічна система сучасної української літературної мови. Принципи української орфографії. Фоне­тичний, фонологічний, орфоепічний і графічний аналізи.

^ Теоретична лексикологія і фразеологія. Лексичне значення слова і поняття. Типи лексичних значень. Однозначність і багатозначність слів української мови. Лексико-семантичні відношення між словами. Омоніми й пароніми в українській мові. Синоніми, їхні типи й функції в мові. Антоніми, їхні типи, стилістична роль. Лексика української мови з погляду походження. Лексика української мови зі стиліс­тичного погляду. Лексикологічний аналіз. Класифікація фразеологізмів. Структура фразеологізму. Системні відношення фразеологізмів. Джерела фразеологізмів. Фразеологічний аналіз. Характеристика найважливіших словників.

^ Теоретична граматика (морфологія). Поняття морфеми. Класифікація морфем. Основа слова та її структурні різновиди. Аналіз морфемного складу слова. Основні поняття і терміни словотвору: твірна основа, словотворчі засоби, способи словотвору, словотвірна модель, словотвірний тип. Словотвірний аналіз слова. Способи вираження граматичних значень слова в українській мові. Іменник: семантичні групи, категорія роду, числа, відмінка, поділ на відміни (з історичними коментарями). Прикметник: розряди, відмінювання. Числівник: граматичні ознаки, класифікація за значенням і будовою, відмінювання. Займенник: граматичні ознаки, відмінювання. Безособово-предикативні слова. Дієслово: категорія виду, часу, особи, стану способу, типи дієвідмін і розрізнення їх. Дієприкметник: значення, граматичні ознаки, творення, уживання. Дієприслівник: значення, граматичні ознаки, творення, уживання. Прислівник: значення, граматичні ознаки, групи за значенням, морфологічні типи. Модальні слова. Прийменник. Сполучник. Вигук. Частка.

^ Теоретична граматика (синтаксис). Основні синтаксичні одиниці. Реченнєвотвірні і сполученнєвотвірні синтаксичні зв’язки. Типи словосполучень за будовою і морфологічним вираженням головного слова. Семантико-синтаксичні відношення у словосполученні. Синтаксичні форми керування і прилягання, узгодження і кореляції. Цілісні словосполучення, їхні функції і семантика. Граматичні категорії речення. Типи речень за модальністю. Формально-граматична будова простого речення. Поняття члена речення. Підмет, присудок, додаток, означення, прикладка, обставина: засоби вираження і семантика. Складносурядне речення: структура і семантичні відношення. Семантико-синтаксична структура речення. Категорія суб’єктивної модальності, категорія предикативності: структура і семантика. Парадигма речення: проблеми обсягу парадигми, особливості дериваційної парадигми речення. Структурна схема речення. Формально ускладнене просте речення. Вставні, вставлені слова, словоспо­луки, речення. Відокремлені звороти, особливості вираження категорії напівпредикативності. Однорідні члени речення, узагальнювальні слова при однорідних членах речення. Складнопідрядне речення: формально грама­тична, логіко граматична, структурно-семантична класифі­кації. Складнопідрядні речення нерозчленованого і розчленованого типу: структура і семантичні типи. Безсполучникові складні речення диференційованого і недиференційованого типу: структура і семантика. Текст, структура, категорії і функції.

^ Українська діалектологія. Фонетичні відмінності українських діалектів. Вокалізми українських діалектів. Структури вокалізму. Основні відмінності консонантизму. Українська діалектна лексика: класифікація та основні риси. Найважливіші українські діалектні словники й атласи. Характеристика південно-західного наріччя. Характеристика південно-східного наріччя. Характеристика північного наріччя. Короткі відомості про найважливіші віхи в історії класифікації українських діалектів.

Історична граматика української мови. Проблема походження української мови та її вирішення в різні історичні періоди. Найважливіші пам’ятки письма ХІ–ХVІІІ ст., у яких відбито риси живої української мови. Фонетичні зміни періоду розвитку української мови. Історичний розвиток форм і категорій іменника. Історичний розвиток займенника. Історичний розвиток прикметника. Історичний розвиток числівника. Історія формування дієслівної системи. Історія формування прислівника. Історія становлення службових частин мови. Історичний синтаксис української мови. Синтаксичні особливості давнього речення.

^ Давня українська література. Література Київської Русі (Княжа доба). Оригінальна література Київської Русі. Література ХIV–XVI ст. Література другої половини XVIІ ст. Українська література XVIІІ ст. Творчість Григорія Сковороди.

^ Класична українська література. Історія української літератури першої половини XIX ст. Іван Петрович Котляревський (1769–1838). Петро Петрович Гулак-Артемовський (1790–1865). Павло Павлович Білецький-Носенко (1774–1856). Євген Павлович Гребінка (1812–1848). Григорій Федорович Квітка-Основ’яненко (1778–1843). Український романтизм. Амвросій Лук’янович Метлинський (1814–1870). Микола Іванович Костомаров (1817–1885). Віктор Миколайович Забіла (1808–1869). Михайло Миколайович Петренко (1817– ?). Микола Васильович Гоголь (1809–1852). Пантелеймон Олександрович Куліш (1819–1897). Маркіян Семенович Шашкевич (1811–1843). Іван Миколайович Вагилевич (1811–1866). Яким Федорович Головацький (1814–1888). Утвердження критичного реалізму (40–60 рр. XIX ст.). Тарас Григорович Шевченко (1814–1861). Поеми Т.Г. Шевченка 1839 – 1842 років. Драматургія Т.Г. Шевченка. Утвердження революційно-демократичних позицій митця, твори періоду "трьох літ" як результат зрілості суспільно-політичних, філософсько-естетичних принципів поета. Твори Т.Г. Шевченка 1845 року. Лірика періоду заслання – розвиток демократичної творчості митця. Поеми та балади Т. Шевченка періоду заслання. Нижегородський період у творчості Т.Шевченка. Лірика останнього періоду творчості Т.Г. Шевченка. Історія української літератури другої половини XIX ст. Творчість І. Нечуя-Левицького. Творчість П. Мирного. Творчість Б.Д. Грінченка. Творчість М. Старицького. Творчість І. Карпенка-Карого. Творчість І. Франка. Історія української літератури кінця XIX – початку XX ст. Неонародницька та модерністська тенденція розвитку української літератури зламу віків. Характеристика української лірики кінця XIX – початку XX ст. Модернізація української драми на стику віків.


^ Методика навчання української мови в середній школі. Методика української мови як наука і навчальна дисципліна. Українська мова як навчальна дисципліна в загальноосвітніх закладах. Програми і підручники з української мови. Психологічні й дидактичні основи навчання української мови. Методи, прийоми і засоби навчання української мови. Типи уроків української мови, їх структура і методика проведення. Методика навчання фонетики й орфоепії. Методика навчання лексикології і фразеології. Методика вивчання будови слова і словотвору. Загальні питання методики вивчання граматики. Методика вивчання частин мови. Методика вивчання синтаксису. Методика навчання орфографії. Методика навчання пунктуації. Методика роботи з текстом. Методика формування комунікативних умінь і навичок учнів.


^ Прикладна лінгвістика. Теоретичне і прикладне мовознавство в системі інших наук. Методи мовознавства. Прикладна лінгвістика як наука і як спе­ціальність у ВНЗ. Прикладна лінгвістика та інформаційні технології в сучасній Україні. Мова, мовлення і мовна діяльність. Семіотика. Традиційні системи письма. Спеціальні системи письма. Мовні рівні та ієрархія їх. Прикладна фонетика. Прикладна лексикологія. Прикладні аспекти фразеології. Комп’ютерна лексикографія. Прикладні аспекти морфології. Машинна морфологія. Граматичні аспекти перекладу. Прикладні аспекти синтаксису. Лінгвографія. Лінгводидактика. Термінографія. Автоматичне опрацьовування текстової інформації. Психолінгвістика. Квантитативна лінгвістика.


^ 2. Вимоги до рівня підготовки вступників


Вступник повинен

знати:

 • основні поняття, визначення, терміни дисциплін мовознавчого циклу;

 • історичні аспекти розвитку української мови;

 • основні етапи й напрями історичного розвитку української літератури;

 • знати термінологічний апарат з методики викладання дисциплін мовознавчого циклу, вимоги до викладання й навчання мови в середній школі;

 • методику підготовлювання та проведення уроків і факультативних занять різних типів;

 • вимоги до укладання дидактичного матеріалу та оформлювання наочності;

 • термінологічний апарат лінгводидактики;

 • вимоги до викладання і навчання мови в середній школі;

 • методику підготовки і проведення уроків та факультативних занять різних типів;

 • специфіку організації позакласної роботи з української мови в середній школі;

 • вимоги до укладання дидактичного матеріалу та оформлення наочності;

 • функції мови в суспільстві, проблеми співвідношен­ня мови й мислення, мови й мовлення;

 • систему і структуру мови, філософсько-лінг­вістичну концепцію Вільгельма фон Гумбольдта;

 • методи мовознавства;

 • ідею внутрішньої форми О. Потебні, основні поняття етнолінгвістики (етнос, рідна мова, національна мова, національно-мовна картина світу тощо);

 • актуальні проблеми соціолінгвістики;

 • основні поняття політичної лінгвістики (мовна політика, мовне будівництво, мовне планування);

 • прикладні аспекти психолінгвістики (ідентифікація мовлення, мова і гендер, технології мовленнєвого впливу, техніка НЛП);

 • завдання й методи квантитативної лінгвістики;

 • напрями комп’ютерної лексикографії, комп’ютерні словники й типи їх.


уміти:

 • здійснювати фонетичний, морфемний, словотвірний, лексикологічний, фразеологічний, морфологічний, синтаксичний і пунктуаційний аналізи;

 • співвідносити зміст університетських навчальних дисциплін зі шкільними курсами;

 • орієнтуватися в проблемах методики навчання мови й мовлення в середній школі;

 • дозувати навчальний матеріал;

 • складати плани-конспекти уроків різних типів;

 • проводити позакласні заходи з української мови;

 • розробляти різноманітні види унаочнення;

 • використовувати електронні засоби навчання;

 • оцінювати результати викладання та навчання мови й мовлення учнів загальноосвітніх шкіл;

 • практично застосовувати здобутки теорії мови в різних сферах людської діяльності;

 • оперувати новітніми засобами обробляння інформації, лінгвістичними й математичними методами дослідження;

 • продукувати електронні лексикографічні форми (інформаційно-пошукові тезауруси);

 • прак­тично використовувати лінгвістичні дані у стилістичному діагносту­ванні, стилеметрії, під час автоматизування певних процесів (перекладу, видавничої справи тощо);

 • уміти створювати сучасне автоматизоване місце мовознавця.


^ 3. Перелік рекомендованої літератури


Українська мова і методика її викладання


 1. Алефіренко М. Ф. Теоретичні питання фразеології. — Харків, 1987.

 2. Антоненко-Давидович Б. Д. Як ми говоримо. — К., 1991.

 3. Бевзенко С.П. Українська діалектологія. К., 1980.

 4. Безпояско О. К., Городенська К. Г., Русанівський В. М. Граматика української мови. Морфологія. — К., 1993.

 5. Біляєв О. М. Лінгводидактика рідної мови. – К., 2005.

 6. БіляєвО.М. Сучасний урок рідної мови. – К., 1981.

 7. Булаховський Л. А. Питання походження української мови // Твори: У 5 т. К., 1975—1981. Т. 2.

 8. Бурячок А. А. Орфографічний словник. К., 1995.

 9. Винницький В. М. Наголос у сучасній українській мові. — К., 1984.

 10. Вихованець І. Р. Граматика української мови. Синтаксис. — К., 1993.

 11. Вихованець І. Р., Городенська К. Г., Грищенко А. П. Граматика української мови. — К., 1982.

 12. Волох О. Т., Чемерисов М. Т., Чернов Е. І. Сучасна українська літературна мова. — К., 1976.

 13. Ганич Д. І., Олійник І. С. Словник лінгвістичних термінів. К., 1985.

 14. Головащук С. І. Українське літературне слововживання: Словник-довідник. — К., 1995.

 15. Гончаренко С. У. Український педагогічний словник. — К., 1997.

 16. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології. — К.: Академ-видав, 2004.

 17. Донченко Т.К. Організація навчальної діяльності учнів на уроках рідної мови. — К., 1995.

 18. Дороз В. Ф. Методика навчання української мови в загальноосвітніх закладах. – К.: ЦУЛ. 2008.

 19. Жовтобрюх М. А. Українська літературна мова. — К., 1984.

 20. Історія української мови. Морфологія. — К., 1978.

 21. Карпенко Ю. О. Фонетика і фонологія сучасної української літературної мови. — Одеса, 1996.

 22. Курс сучасної української літературної мови / За ред. Л. А. Була-ховського. — К., 1951. — Т. 1.

 23. Кучеренко І. К. Теоретичні питання граматики української мови.— К., 2000.

 24. Леонова М. В. Сучасна українська мова: Морфологія. — К., 1983.

 25. Матвіяс І. Г. Іменник в українській мові. — К., 1974.

 26. Мельничайко В.Я. Лінгвістика тексту у шкільному курсі рідної мови. -К.: Рад. школа, 1986.

 27. Мельничайко В.Я., Пентилюк М.І., Рожило Л.П. Удосконалення змісту і методів навчання рідної мови. — К.: Рад. школа, 1982.

 28. Методика викладання української мови в середній школі /І. С. Олійник, В. К. Іваненко, Л. П. Рожило, О. С. Скорик / За ред. І. С. Олійника. — 2-ге вид., переробл. і доп. — К., 1989.

 29. Методика навчання української мови в середніх освітніх закладах/ Колектив авторів за редакцією М.І.Пентилюк. – К.: Ленвіт, 2009.

 30. Пилинський М. М. Мовна норма і стиль. К., 1976.

 31. Плющ П. П. Історія української літературної мови. К., 1971.

 32. Сікорська 3. С. Українсько-російський словотворчий словник. — К., 1985.

 33. Скрипник Л. Г. Фразеологія української мови. — К., 1973.

 34. Слинько І. І., Гуйванюк Н. В., Кобилянська М. Ф. Синтаксис сучасної української мови. Проблемні питання. — К., 1994.

 35. Словник труднощів української мови. К., 1989.

 36. Словник української мови: В 11 т. К., 1970-1980.

 37. Словник-довідник з української лінгводидактики: Навч. посібник / кол. авторів за ред. М.Пентилкж. — К.: Ленвіт.

 38. Сучасна українська літературна мова / Грищенко А. П., Мацько Л. І., Плющ М. Я. та ін. / За ред. А. П. Грищенка. — К., 1993.

 39. Сучасна українська літературна мова / Плющ М. Я., Бевзенко С. П., Грипас Н. Я. та ін. / За ред. М. Я. Плющ. — К., 1994.

 40. Сучасна українська літературна мова. Лексика і фразеологія / За заг. ред. І. К. Білодіда. — К., 1973.

 41. Сучасна українська літературна мова. Морфологія / За заг. ред. І. К. Білодіда. — К., 1969.

 42. Сучасна українська літературна мова. Синтаксис / За заг. ред. І. К. Білодіда. — К., 1972.

 43. Тоцька Н. І. Сучасна українська літературна мова: фонетика, орфоепія, графіка, орфографія. — К., 1984.


Прикладна лінгвістика


 1. Баранов А. Введение в прикладную лингвистику. – М., 2003.

 2. Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики. – К., 2004.

 3. Білецький А.О. Про мову і мовознавство. – К., 1996.

 4. Волошин В.Г. Комп’ютерна лінгвістика. – Суми, 2004.

 5. Гумбольдт В. фон. Избранные труды по языкознанию. – М., 1984.

 6. Дубічинський В.В. Українська лексикографія: історія, сучасність та комп’ютерні технології. – Харків, 2004.

 7. Єрмоленко С.Я. та ін. Українська мова: Короткий тлумачний словник лінгвістичних термінів. – К., 2001.

 8. Звегинцев В.А. Теоретическая и прикладная лингвистика. – М., 1968.

 9. Карпіловська Є.А. Вступ до комп’ютерної лінгвістики. – Донецьк, 2003.

 10. Карпов В.А. Язык и система. – М., 2003.

 11. Клименко Н.Ф. Нові підходи до укладання комп’ютерних словників // Мовознавство. – 1996. –№ 4–5. – С. 11–15.

 12. Ковтуненко Л.С. Комп’ютерні аспекти лексикографічних систем // Мовознавство. – 1996. –№ 4–5. – С. 28–34.

 13. Кочерган М.П. Загальне мовознавство. – К., 2003.

 14. Леонтьев А.А. Основы психолингвистики. – М., 2003.

 15. Лук’янчук С. Комп’ютерна модель парадигматичних класів дієслів // Українське мовознавство. – 2000. – Вип. 22. – С. 82–85.

 16. Молдован О.М. Комп’ютерне відтворення слов’янських рукописних пам’яток та його завдання // Мовознавство. – 2006. - №2-3.

 17. Партико З.В. Прикладна і комп’ютерна лінгвістика: Вступ до спеціальності. – Львів, 2008.

 18. Перебийніс В.І. Статистичні методи для лінгвістів. – Вінниця, 2001.

 19. Пещак М.М. Нариси з комп’ютерної лінгвістики. – Ужгород, 1999.

 20. Потапенко О.І., Кожуховська Л.П., Товкайло Т.І., Чубань Т.В. Лінгводидактика: Курс лекцій. – К., 2005.

 21. Русанівський В.М., Клименко Н.Ф. Від універсальної бази лінгвістичних знань до комп’ютерного укладання словників // Мовознавство. – 1995. –№ 4–5. – С. 3–10.

 22. Русанівський В.М., Широков В.А. Інформаційно-лінгвістичні основи сучасної тлумачної лексикографії // Мовознавство. – 2002. –№ 6.

 23. Селіванова О.О. Актуальні напрями сучасної лінгвістики (аналі­тичний огляд). – К., 1999.

 24. Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии. – М., 1993.

 25. Формалізовані основи семантичної класифікації лексики. – К.: Наук. думка, 1982.

 26. Хомский Н., Миллер Дж. Введение в формальный анализ естественных языков / Пер. с англ. Е.В. Падучевой. – М., 2003.

 27. Широков В.А. Інформаційна теорія лексикографічних систем. – К., 1998.

 28. Широков В.А., Рабулець О.Г., Костишин О.М. та ін. Технологічні основи сучасної тлумачної лексикографії // Мовознавство. – 2002. –№ 6.

 29. Штерн І.Б. Вибрані топіки і лексикон сучасної лінгвістики: енциклопедичний словник. – К., 1998.^ 4. Критерії оцінювання


Оцінювання рівня підготовки, тобто знань і умінь вступника, відбувається на підставі таких критеріїв:

 1. Правильність відповіді.

 2. Ступінь усвідомлення програмового матеріалу.

 3. Уміння використовувати засвоєний матеріал.

Результати фахового вступного випробування оцінюються за 12-ти бальною шкалою з урахування вищезазначених критеріїв за наступною шкалою:^ Рівень підготовки

Вимоги рівня підготовки згідно з критеріями оцінювання

Відповідність умінь і знань вступника рівневі підготовки

Бал за
12-ти бальною системою


1

2

3

4

високий

Вступник глибоко і в повному обся­зі засвоїв програмовий матеріал, гра­мотно, вичерпно й логічно викладає його в усній або письмовій формі. До того знає рекомендовану літературу, виявляє творчий підхід і правильно обґрунтовує прийняте рішення, добре володіє різного роду вміннями й навичками під час виконування практичних завдань.

Вище середнього рівня вимог

12

На середньому рівні вимог

11

Нижче середнього рівня вимог

10

середній

Вступник знає програмовий мате­ріал, грамотно й по суті викладає його в усній або письмовій формі, припускаючись незначних похибок в доказах, трактуваннях понять і кате­горій. Володіє необхідними умін­нями й навичками, виконуючи прак­тичні завдання.

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

9

На середньому рівні вимог

8

Нижче середнього рівня вимог

7

достатній

Вступник знає лише основний про­грамовий матеріал, припускається неточностей, недостатньо чітко фор­мулює, непослідовно відповідає в усній або письмовій формі. До того не до кінця впевнено володіє умін­нями й навичками, виконуючи прак­тичні завдання.

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

6

На середньому рівні вимог

5

Нижче середнього рівня вимог

4

низький

Вступник не знає значної частини програмового матеріалу. До того ж припускається принципових помилок в доказах, трактуваннях понять і ка­тегорій, виявляє низьку мовленнєву культуру подання знань, не володіє основними уміннями й навичками під час виконування практичних зав­дань. Студент відмовляється відпові­дати на контрольні запитання.

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

3

На середньому рівні вимог

2

Нижче середнього рівня вимог

1

дуже низький

Знання й уміння з програмового ма­теріалу практично відсутні.
0


Низький та дуже низький рівень підготовки є недостатніми для участі у рейтинговому конкурсі на зарахування.


^ 5. Порядок проведення фахового вступного випробування


Фахове вступне випробування проводять як письмовий іспит. Для проведення вступного іспиту формують окремі групи вступників в порядку надходження (реєстрації) документів. Список допущених до вступного іспиту ухвалюють рішенням фахової атестаційної комісії, про що складають відповідний протокол, який передають до приймальної комісії.

Для проведення вступного іспиту головами фахових атестаційних комісій попередньо готують екзаменаційні білети відповідно до «Програми фахових вступних випробувань». Програму фахових вступних випробувань оприлюднюють засобами наочної інформації на Web-сайті (http://www.snu.edu.ua) та інформаційних стендах кафедри української мови та літератури.

Іспит проводять у терміни, передбачені Умовами прийому до СНУ ім.В.Даля.

На іспит вступник має прийти з паспортом, за наявності якого він отримує екзаменаційний лист, завдання (екзаменаційний білет). Екзаменацій­ний білет містить одне теоретичне питання й тестове завдання з дисциплін, зазначених у програмі фахових вступних випробувань. Вступник відповідає на них, попередньо готуючись 1,5 години загалом. Користуватися під час підготовляння друкованими або електронними інформаційними засобами заборонено.

Готуючись до відповіді, вступник використовуює листи відповіді, які зберігають після випробування в приймальній комісії.

Результати випробування оцінюють за 12-бальною шкалою за правилами, зазначеними в розділі “Критерії оцінювання” цієї пояснювальної записки, і записують до «Екзаменаційного листа». Рівень знань вступника за результатами іспиту заносять також до екзаменаційної відомості і підтверджують підписами трьох членів комісії. Відомість оформлюють одночасно з «екзаменаційним листом» вступника і передають до приймальної комісії.

Заяву про апеляцію вступник може подати в день оголошення результатів до 17.00 години.


Завідувач кафедри української мови

та літератури ______________ доц. Міняйло Р.В.


Голова фахової атестаційної

комісії ______________ доц. Крсек О.Є.


Схожі:

Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка пояснювальна записка
move to 213-161267
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка пояснювальна записка
...
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161262
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161259
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161256
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161255
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161300
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161253
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161252
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161250
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161249
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи