Затверджую: Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка icon

Затверджую: Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
Скачати 92.54 Kb.
НазваЗатверджую: Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
Дата02.08.2012
Розмір92.54 Kb.
ТипДокументи


СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ


Кафедра «Прикладна фізика»


Затверджую:


Ректор _____О.Л. Голубенко

«_______» _________2012 р.


Пояснювальна записка

щодо проведення фахового вступного випробування для осіб,
які вступають на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки СПЕЦІАЛІСТІВ або МАГІСТРІВ зі спеціальності
"Прикладна фізика"

на базі раніш здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр або спеціаліст


Пояснювальна записка складається з:

“Програми фахових вступних випробувань”;

“Вимог до рівня підготовки вступників”;

"Критеріїв оцінювання";

"Порядку проведення співбесіди";

“Переліку рекомендованої літератури”


ЛУГАНСЬК 2012


^ Програма фахових вступних іспитів на спеціальність

«Прикладна фізика»

за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр


Необхідний обсяг знань студенту, які навчаються за напрямом «Прикладна фізика», нормативних дисциплін,що передбачені навчальним планом.

Програма фахових вступних випробувань складена на основі навчальної програми з дисциплін “Механіка”, “Молекулярна фізика”, “Електрика та магнетизм”, “Оптика”, “Атомна і ядерна фізика”.

Метою проведення вступних випробувань є перевірка володіння абітурієнтом обсягом теоретичних знань і навичок в галузі загальної фізики та її спеціальних розділів; володіння сучасними методами розрахунку рівнянь математичних моделей фізичних явищ, навичок розробки математичних моделей фізичних явищ, або технологічних процесів та функціональних схем пристроїв дослідницького устаткування; та навичок роботи з сучасними програмними продуктами для розв’язання задач прикладної фізики.


1. Механіка. Основні ідеї, поняття і закони сучасної механіки. Кінематика та динаміка матеріальної точки. Елементи спеціальної теорії відносності. Закони збереження. Рух в неінерційних системах. Коливання і хвилі. Елементи акустики.

^ 2. Молекулярна фізика та термодинаміка. Основні ідеї, поняття і закони молекулярної фізики. Кінетична теорія ідеального газу. Розподіл Максвелла-Больцмана. Опис зітхнення молекул газу. Явища переносу. Основні начала теормодинаміки. Застосування начал термодинаміки для опису процесів в газах. Теорія реальних газів, ріднин і твердого тіла. Фазові переходи. Поняття про квантову теорію теплоємності.

^ 3. Електрика і магнетізм. Основні поняття, ідеї і закони електрики. Опис електричного поля в вауумі і речовині. Закони постійного струму. Магнітостатика. Явища електромагнітної індукції. Струм зміщення. Рівняння Максвелла. Електромагнітні хвилі. Електропровідність металів та напівпроводників. Контактні явища. магнетики і їх намагнічування. Виникнення і поширення електромагнітних хвиль.

4. Оптика. Геометрична оптика. Хвильова оптика. Законипоширення, заломлення і відбивання світла. Випромінювання світла. Явища інтерференції, діфракції і дисперсії світла. Класичні і реляктивистський ефект Доплера.

^ 5. Атомна і ядерна фізика. Основні уявлення, що до структури матерії. Опис уявлень про будову атомів і молекул. Фотоелектричний ефект та рівняння Енштейна. Закон радиоактивного розпаду. Ядерний магнітний резонанс. Ядерні реакції. Ефект Месбауера. Штучна радіоактивність. Співвідношення Гейзенберга. Рівняння Шредінгера.


Перелік рекомендованої літератури


 1. Чолпан П.Ф. Курс физики. Методологические и философские вопросы. – К.: Вища шк., 1990.

 2. Акоста В., Кован К., Грэм Б. Основы современной физики.– М.: Просвещение, 1981.

 3. Сена Л.А. Единицы физических величин и их размерности. – М.: Наука, 1977.

 4. Савельев И.В. Курс общей физики. В 3-х т. – Т. 1, 2, 3. – М.: Наука, 1982.

 5. Киттель Ч. Введение в физику твердого тела. – М.: Мир, 1978.

 6. Епифанов Г.И. Физика твердого тела. – М.: Высш. шк., 1965.

 7. Поттер Д. Вычислительные методы в физике. – М.: Мир, 1975.

 8. Горшков В.Н. Основы механики сплошных сред и вычислительной гидродинамики. – Луганск: ВНУ, 2000.

 9. Арцимович Л.А., Лукьянов С.Ю. Движение заряженных частиц в электрических и магнитных полях. – М.: Наука, 1978.

 10. Ахиезер А.И. Общая физики. Электрические и магнитные явления. – К.: Наукова думка, 1981.

 11. Райзер Ю.П. Физика газового разряда.– М.: Наука, 1987.

 12. Сивухин Д.В. Общий курс физики: Т. 5. Атомная и ядерная физика. – Ч. 1. Атомная физика. – М.: Наука, 1986.

 13. Сивухин Д.В. Общий курс физики: Т.5. Атомная и ядерная физика. Ч. 2. Ядерная физика. – М.: Наука, 1986.

 14. Абрамов А.И., Казанский Ю.А., Матусевич Е.С. Основы экспериментальных методов ядерной физики. – М. Атомиздат, 1977.

 15. Широков Ю.М., Юдин Н.П. Ядерная физика. – М.: Наука, 1980.

 16. Фрауенферьдер Г., Хенли Э. Субатомная физика.– М.: Мир, 1979.

 17. Гольданский В.И., Гальпер А.П., Топоркова Э.П. Ядерные реакции.– М.: Изд-во МИФИ, 1984.

 18. Вакарчук І.О. Квантова механіка.– Львів: ЛДУ ім. І. Франка, 1998.

 19. Фок В.А. Начала квантовой механики.– М.: Наука, 1976.

 20. Блохинцев Д.И. Основы квантовой механики.– М.: Наука, 1983.

 21. Терлецкий Я.П. Статистическая физика. – М.: Высш. шк., 1966.

 22. Ахиезер А.И., Пелетминский С.В. Методы статистической физики.– М.: Наука, 1977.

 23. Аппель П. Теоретическая механика: в 2-х т. – Т.1, 2. – М.: Гос. изд-во физ.-мат. литературы, 1960.Вимоги до рівня підготовки вступників


Учасник вступних випробувань повинен

знати:

 • основні поняття , визначення, терміни загальної фізики, спеціальних розділів фізики та математичної фізики;

 • теорію рівнянь з частинними похідними при стосовно до певних фізичних задач;

 • елементи математичної статистики та теорії випадкових процесів;

 • основні методи вимірювання фізичних величин;

 • основні поняття і закони теоретиної механіки;

 • досягнення та методи сучасної електродинаміки;

 • методи статичної фізики;

 • зв’язок між хвильовою та імовірною природой явищ мікросвіту;

 • аппарат теорії самоспряжених операторів;

 • теорію спіна;

 • сучасний стан теорії взаємодії електромагнітного випромінювання з атомами.


уміти:

 • розробляти функціональні схеми пристроїв дослідницького устаткування за допомогою персонального комп’ютера;

 • розробляти математичні моделі різного ступені точності фізичних явищ або технологічних процесів;

 • виконувати розв’язання диференціальних рівнянь числовими методами з застосуванням комп’ютерів;

 • проводити порівняльний аналіз приладів і вимірювального обладнання.


мати уявлення:

 • з основ рентгеноструктурного аналізу матеріалів;

 • щодо принципу роботи оптоелектронних приладів;
^ Рівень підготовки

Вимоги рівня підготовки згідно критеріям оцінювання

Відповідність умінь та

знать вступника рівню

підготовки

Бал за

12-ти

бальною

системою

1

2

3

4

високий

Вступник глибоко і в повному обсязі володіє програмним матеріалом, грамотно, вичерпано та логічно викладає його в усній або письмовій формі. При цьому знає рекомендовану літературу, виявляє творчий підхід і правильно обґрунтовує прийняти рішення, добре володіє різносторонніми уміннями та навичками при виконанні практичних задач

Вище середнього рівня вимог

12

На середньому рівні вимог

11

Нижче середнього рівня вимог

10

середній

Вступник знає програмний матеріал, грамотно і за суттю викладає його в усній або письмовій формі, припускаючи незначні неточності в доказах, трактовці понять та категорій. При цьому володіє необхідними уміннями та навичками при виконанні практичних задач

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

9

На середньому рівні вимог

8

Нижче середнього рівня вимог

7

достатній

Вступник знає тільки основний програмний матеріал, припускає неточності, недостатньо чіткі формулювання, непослідовність у викладанні відповідей в усній або письмовій формі. При цьому нетривке володіння уміннями та навичками при виконанні практичних занять

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

6

На середньому рівні вимог

5

Нижче середнього рівня вимог

4

низький

Вступник не знає значної частини програмного матеріалу. При цьому припускає принципові помилки в доказах, трактовці понять та категорій, виявляє низьку культуру оформлення знань, не володіє основними уміннями та навичками при виконанні практичних задач. Вступник відмовляється від відповіді на контрольні запитання

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

3

На середньому рівні вимог

2

Нижче середнього рівня вимог

1

дуже низький

Знання та уміння з програмного матеріалу практично відсутні
0
^ Критерії оцінювання

Оцінювання рівня підготовки, тобто знань і умінь вступника, відбувається на підставі наступних критеріїв:

 1. Правильність відповіді;

 2. Ступінь усвідомлення програмного матеріалу;

 3. Вміння користуватись засвоєним матеріалом.

Результати фахового вступного випробування оцінюються за 12-ти бальною шкалою з урахування вищезазначених критеріїв за наступною шкалою:


Низький та дуже низький рівень підготовки є недостатніми для участі у рейтинговому конкурсі на зарахування.
^

Порядок проведення


Фахове вступне випробування проводиться у формі співбесіди. Для проведення співбесіди формуються окремі групи вступників в порядку надходження (реєстрації) документів. Список допущених до співбесіди ухвалюється рішенням атестаційної комісії, про що складається відповідний протокол, який передається до приймальної комісії.

Для проведення співбесіди головами атестаційних комісій попередньо готуються переліки питань відповідно до «Програми фахових вступних випробувань». Програма фахових вступних випробувань оприлюднюється засобами наочної інформації на Web-сайті (http://prphys.at.ua) та інформаційних стендах кафедри прикладної фізики.

Співбесіда проводиться згідно з розкладом фахових вступних випробувань, який затверджується головою атестаційної комісії не пізніше ніж за 10 днів до їх початку. На співбесіду вступник з'являється з паспортом, при пред'явленні якого він отримує «Листок співбесіди». Вступник одержує білет, який містить три запитання, з дисциплін, вказаних у програмі фахових випробувань, і відповідає на них з попередньою підготовкою 30 хвилин в цілому. Користуватися при підготовці друкованими або електронними інформаційними засобами забороняється.

Результати співбесіди оцінюються за 12-бальною шкалою згідно з розділом “Критерії оцінювання” даної пояснювальної записки і відмічаються у «Листку співбесіди». Рівень знань вступника за результатами співбесіди заноситься також до відомості і підтверджується підписами трьох членів комісії. Відомість оформляється одночасно з «Листком співбесіди» вступника і передається до приймальної комісії. Заяву про апеляцію вступник може подати в день оголошення результатів до 17.00 години


Голова фахової атестаційної комісії доц. Кривоносов С.Д.


Завідувач кафедри прикладної фізики проф. Бранспіз Ю.А.Схожі:

Затверджую: Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка пояснювальна записка
move to 213-161267
Затверджую: Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка пояснювальна записка
...
Затверджую: Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161262
Затверджую: Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161259
Затверджую: Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161256
Затверджую: Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161255
Затверджую: Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161300
Затверджую: Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161253
Затверджую: Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161252
Затверджую: Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161250
Затверджую: Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161249
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи