Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка icon

Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
Скачати 108.1 Kb.
НазваЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
Дата02.08.2012
Розмір108.1 Kb.
ТипДокументи


СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ім. Володимира Даля

Кафедра «Прилади»


Затверджую


Ректор _____ О.Л. Голубенко

«_____» ___________ 2012 р.


Пояснювальна записка

щодо проведення фахового вступного випробування для осіб,
які вступають на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки СПЕЦІАЛІСТІВ або МАГІСТРІВ зі спеціальності
„Прилади і системи екологічного моніторингу ”
на базі раніш здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр або спеціаліст


Пояснювальна записка складається з:

 • Програми фахових вступних випробувань;

 • Вимог до рівня підготовки вступників;

 • Переліку рекомендованої літератури;

 • Критеріїв оцінювання;

 • Порядку проведення фахового випробування.Луганськ, 2012

1. Програма фахового вступного випробування


Необхідний обсяг знань вступника, що має освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра з напряму підготовки «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» або спеціаліста зі спеціальності „Екологія та охорона навколишнього середовища” забезпечують наступні нормативні дисципліни, передбачені навчальним планом.


^ Датчики автоматичних систем. Дисципліна складається з таких розділів: Автоматичні системи. Місце та роль датчиків фізичних величин в них. Фізичні величини, їх різновиди і характеристики, особливості їх вимірювання і перетворювання, математичні моделі полів фізичних величин. Особливості взаємодії датчиків фізичних величин з об'єктами і задачі, які з них випливають. Вимоги до датчиків фізичних величин. Вимірювальна інформація та її характеристика. Взаємодія рухомого датчика з детермінованим і випадковим плоскошаруватими полями фізичних величин. Взаємодія датчика з випадковим ізотропним і локально ізотропним полями фізичної величини. Перетворювання інформації про випадкові фізичні величини датчиками, які мають складний рух з коливанням. Перетворювання значень фізичних величин багатоелементними датчиками. Класифікація датчиків автоматичних систем. Характеристики датчиків автоматичних систем. Структурні схеми датчиків автоматичних систем та їх складові частини. Сучасні тенденції розвитку і вдосконалення датчиків автоматичних систем.

^ Основи сенсоелектроніки. Дисципліна складається з таких розділів: Резистивні, ємкісні, діодні, транзисторні, металоокисні, п'єзорезонансні, волоконно-оптичні, інтегральнооптичні сенсори, сенсори на основі органічних та неорганічних матеріалів, різних фізичних та хімічних ефектів, МОП і МДП структур, які широко використовуються для контролю газових і рідких середовищ, повітря, вимірювання різних фізичних параметрів, вивчення принципів роботи сенсорів. Особливості взаємодії сенсорів з газовим середовищем. Методи виготовлення та матеріали чутливих перетворювальних елементів сенсорів. Мікроелектронні, тактильні та біосенсори. Хемоптроди. Малогабаритні конструкції сенсорів. Основні напрямки конструювання та виготовлення сенсорів для використання в наукових та аналітичних засобах вимірювань.

^ Аналітичні прилади контролю концентрації речовин. Дисципліна складається з таких розділів: Загальні положення, об'єкти аналізу, особливості аналітичних приладів. Властивості матеріалів, речовин і сумішей, інформативні параметри і вимірювальні величини. Моделювання функцій перетворювання вимірювальних перетворювачів і приладів, методи аналізу. Первині вимірювальні перетворювачі, їх властивості, методи і принципи перетворювань, структури, шляхи моделювання, оптимізації і покращення параметрів. Пристрої пробопідготовки, структури, призначення, основні вузли їх робота і оптимізація. Пристрої обробки вимірювальної інформації. Управління роботою аналітичних приладів. Загальна структура аналітичних приладів, їх моделювання, оптимізація і шляхи поліпшення техніко-економічних характеристик, Аналітичні інформаційно-вимірювальні системи.

^ Проектування приладів екологічного моніторингу. Дисципліна складається з таких розділів: Задача проектування. Формальна і творча сторони процесу проектування. Нормативно-технічна документація, ДСУ, ІСО, МЕК.

Якість виробу. Технічні і економічні показники.

Техніка вимірювання неелектронних величин. Призначення та область застосування аналітичних пристроїв вимірювання.

Ієрархія вимірювальних засобів - елемент, перетворювач, прилад, система, комплекс. Базисні елементи та пристрої. Агрегатування. Загальні і спеціальні агрегатні комплекси. Сумісність.

Системне проектування. Інтерфейси. Головні характеристики. Зовнішні інтерфейси (КОП, КАМАК).

Методи розрахунку вимірювальних пристроїв. Загальні методи розрахунку статичних та динамічних характеристик.

Структури вимірювальних ланцюгів. Розрахунок функції перетворювання по структурній схемі. Аналітичні та графічні засоби. Похибки.

^ Конструювання приладів екологічного моніторингу. Дисципліна складається з таких розділів: Основна задача конструктора, основні напрямки в галузі конструювання ПЕМ. Організація процесу конструювання нових ПЕМ. Стадії та етапи проектування нових ПЕМ. Структура приладу. Види і комплектність конструкторської документації ПЕМ. Особливості розробки графічної конструкторської документації. Особливості розробки текстів конструкторської документації. Особливості конструювання деталей та вузлів ПЕМ. Принципи та методи компонування приладів. Дестабілізуючі фактори та їх вплив на конструкцію ПЕМ. Методи захисту ПЕМ від різноманітних впливів. Елементи інженерної психології при конструюванні ПЕМ.

^ Основи метрологічного забезпечення екологічних приладів і систем. Дисципліна складається з таких розділів: Основні метрологічні поняття та терміни; види вимірювань; види засобів вимірювань; похибки вимірювань та оцінки похибок вимірювань; схема перевірки; метрологічні основи газоаналітичних вимірювань; зразкові засоби вимірювань та їх види; стандартні зразки для аналітичних цілей; методи приготування зразкових сумішей, типи генераторів; нестандартизовані засоби вимірювань, їх метрологічна атестація; сертифікація засобів вимірювань; методичні вказівки по перевірці засобів вимірювань.


^ 2. Вимоги до рівня підготовки вступників


Вступник повинен


знати:

 • методи конструювання електронних апаратур, блоків, вузлів приладів різної складності з урахуванням функціональних особливостей та області застосування. Основні елементи конструкторської документації, правила оформлення конструкторських документів;

 • основні види аналітичних приладів: прилади для виміру параметрів рідин і газів, прилади для контролю властивостей і состава речовин, прилади для аналізу стану повітряного та водного середовищ;

 • основні напрямки розвитку вітчизняного аналітичного приладобудування;

 • структуру й принципи побудови вимірювальних приладів неруйнунівного контролю, методи вимірювальних перетворень, методи побудови масштабних, функціональних, операційних перетворювачів і способи їхнього сполучення, методи побудови систем індикації та сигналізації приладів контролю, послідовність і зміст етапів проектування;


уміти:

 • розробляти конструкції вузлів і пристроїв електронних приладів, що забезпечують поліпшення їхньої довговічності, добротності і технологічності. Мати навички розрахунку робочих режимів конструкцій при роботі й обліку можливих наслідків впливу різних факторів (температури, електромагнітних хвиль й ін.);

 • аналізувати процеси, що відбуваються в конкретних електронних приладах і системах виміру фізичних величин, розробляти вузли й пристрої електронних вимірювальних апаратур на задані метрологічні характеристики, розбиратися в структурних схемах, читати електричні принципові схеми електронних пристроїв приладів виміру й контролю фізичних величин і параметрів технологічних процесів.^ 3. Перелік рекомендованої літератури


 1. Кучерявий В.П. Екологія. – Львів: Світ, 2000. – 500с.

 2. Екологічне управління: Підручник / В.Я. Шевчук, Ю.М. Саталкін, Г.О. Білявський та ін.. – К.: Либідь, 2004. – 432с.

 3. Величко О.М.; Зеркалов Д.В. Екологічний моніторинг: Навчальний посібник. – К.: Науковий світ, 2001. – 426с.

 4. Перелік методик виконання вимірювань (визначень) складу та властивостей проб об’єктів довкілля, викидів, відходів і скидів, тимчасово допущенних до використання Мінекоресурсів України. Затв. наказом Мінекоресурсів України від 03.11.2003р. № 98.

 5. Величко О.М., Зеркалов Д.В. Контроль забруднення довкілля: Навчальний посібник. – К.: Основа, 2002. – 426с.

 6. Гродзинський М.Д. Основи ландшафтної екології: Підручник. – К.: Либідь, 1993. – 224с.

 7. Запольский А.К., Салюк А.І. Основи екології: Підручник / За ред. К.М. Ситника. – К.: Вища школа, 2001. – 358с.

 8. Клименко Л.П. Техноекологія: Посібник для ВНЗ. – Сімферополь: Таврія.: 2000. – 542с.

 9. Яцик А.В. Екологічна безпека в Україні. – К.:2003. – 216с.

 10. Автоматические приборы, регуляторы и вычислительные системы. Справочное пособие. Изд. 3-е, перераб. И доп. Под ред. Б.Д. Кошарского. Л. «Машиностроение», 1986, 48 стр. с ил.

 11. Хансуваров К.И., Цейтлин В.Г. Техника измерения давления, рас хода, количества и уровня жид кости, газа и пара. – М.: Издательство стандартов, 1990, 287 стр. с ил.

 12. Коростелев П.П. Лабораторне приборы технического анализа. – М.: «Машиностроение», 1996. 236 стр. с ил.

 13. Автоматические приборы, регуляторы и вычислительные системы. Справочное пособие. Изд. 3-е, перераб. И доп. Под ред. Б.Д. Кошарского. Л. «Машиностроение», 1986, 48 стр. с ил.

 14. Хансуваров К.И., Цейтлин В.Г. Техника измерения давления, рас хода, количества и уровня жид кости, газа и пара. – М.: Издательство стандартов, 1990, 287 стр. с ил.

 15. Коростелев П.П. Лабораторне приборы технического анализа. – М.: «Машиностроение», 1996. 236 стр. с ил.

 16. Нуберт Г.П. Измерительные преобразователи неэлектрических величин. – Л.: Энергия, 1970.

 17. Полищук Е.В. Измерительные преобразователи. – К.: Вища школа, 1981. – 296 с.

 18. Бутусов И.В. Измерительные преобразователи. – К.: КВАУ, 1972. – 384 с.

 19. Пректирование датчиков для измерения механических величин / Под ред.. Е.П. Осадчого. – М.: Машиностроение, 1979. – 480 с.^ 4. Критерії оцінювання


Оцінювання рівня підготовки, тобто знань і умінь вступника, відбувається на підставі наступних критеріїв:

 1. Правильність відповіді;

 2. Ступінь усвідомлення програмного матеріалу;

 3. Вміння користуватись засвоєним матеріалом.

Результати фахового вступного випробування оцінюються за 12-ти бальною шкалою з урахування вищезазначених критеріїв за наступною шкалою:^ Рівень підготовки

Вимоги рівня підготовки згідно критеріям оцінювання

Відповідність умінь та знать вступника рівню підготовки

Бал за
12-ти бальною системою


1

2

3

4

високий

Вступник глибоко і в повному обсязі володіє програмним матеріалом, грамотно, вичерпано та логічно викладає його в усній або письмовій формі. При цьому знає рекомендовану літературу, виявляє творчий підхід і правильно обґрунтовує прийняти рішення, добре володіє різносторонніми уміннями та навичками при виконанні практичних задач

Вище середнього рівня вимог

12

На середньому рівні вимог

11

Нижче середнього рівня вимог

10

середній

Вступник знає програмний матеріал, грамотно і за суттю викладає його в усній або письмовій формі, припускаючи незначні неточності в доказах, трактовці понять та категорій. При цьому володіє необхідними уміннями та навичками при виконанні практичних задач

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

9

На середньому рівні вимог

8

Нижче середнього рівня вимог

7

достатній

Вступник знає тільки основний програмний матеріал, припускає неточності, недостатньо чіткі формулювання, непослідовність у викладанні відповідей в усній або письмовій формі. При цьому нетривке володіння уміннями та навичками при виконанні практичних занять

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

6

На середньому рівні вимог

5

Нижче середнього рівня вимог

4

низький

Вступник не знає значної частини програмного матеріалу. При цьому припускає принципові помилки в доказах, трактовці понять та категорій, виявляє низьку культуру оформлення знань, не володіє основними уміннями та навичками при виконанні практичних задач. Вступник відмовляється від відповіді на контрольні запитання

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

3

На середньому рівні вимог

2

Нижче середнього рівня вимог

1

дуже низький

Знання та уміння з програмного матеріалу практично відсутні
0


Низький та дуже низький рівень підготовки є недостатніми для участі у рейтинговому конкурсі на зарахування.


^ 5. Порядок проведення фахового вступного випробування


Фахове вступне випробування проводиться у формі письмового екзамену. Для проведення вступного екзамену формуються окремі групи вступників в порядку надходження (реєстрації) документів. Список допущених до вступного екзамену ухвалюється рішенням фахової атестаційної комісії, про що складається відповідний протокол, який передається до приймальної комісії.

Для проведення вступного екзамену головами фахових атестаційних комісій попередньо готуються екзаменаційні білети відповідно до «Програми фахових вступних випробувань». Програма фахових вступних випробувань оприлюднюється засобами наочної інформації на Web-сайті (http://www.snu.edu.ua) та інформаційних стендах кафедри «Прилади».

Екзамен проводиться у строки передбачені Умовами прийому до СНУ ім. В.Даля.

На екзамен вступник з'являється з паспортом, при пред'явленні якого він отримує екзаменаційний лист, завдання (екзаменаційний білет). Екзаменаційний білет містить п’ять теоретичних питань, з дисциплін, вказаних у програмі фахових вступних випробувань, письмово відповідає на них. Для підготовки відповіді надається 2 години. Користуватися при підготовці друкованими або електронними інформаційними засобами забороняється.

При підготовці відповіді використовуються листи відповіді, які зберігаються після випробування в приймальній комісії.

Результати випробування оцінюються за 12-бальною шкалою за правилами вказаними в розділі “Критерії оцінювання” даної пояснювальної записки і відмічаються у «Екзаменаційному листі». Рівень знань вступника за результатами екзамену заноситься також до екзаменаційної відомості і підтверджується підписами трьох членів комісії. Відомість оформляється одночасно з «екзаменаційним листом» вступника і передається до приймальної комісії.

Заяву про апеляцію вступник може подати в день оголошення результатів до 17.00 години


олова фахової атестаційної

Комісії ______________проф. Захарчук О.С.


Завідувач кафедри «Прилади» ______________ проф. Мирошников В.В.Схожі:

Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка пояснювальна записка
move to 213-161267
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка пояснювальна записка
...
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161262
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161259
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161256
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161255
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161300
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161253
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161252
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161250
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161249
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи