Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка icon

Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
Скачати 84.79 Kb.
НазваЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
Дата02.08.2012
Розмір84.79 Kb.
ТипДокументи


СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ім. Володимира Даля

Кафедра «Прилади»


Затверджую


Ректор _____ О.Л. Голубенко

«_____» ___________ 2012 р.


Пояснювальна записка

щодо проведення фахового вступного випробування для осіб,
які вступають на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки СПЕЦІАЛІСТІВ або МАГІСТРІВ зі спеціальності
„Прилади і системи неруйнівного контролю”
на базі раніш здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр або спеціаліст


Пояснювальна записка складається з:

 • Програми фахових вступних випробувань;

 • Вимог до рівня підготовки вступників;

 • Переліку рекомендованої літератури;

 • Критеріїв оцінювання;

 • Порядку проведення фахового випробування.Луганськ, 2012

1. Програма фахового вступного випробування


Необхідний обсяг знань вступника, що має освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра з напряму підготовки «Приладобудування» або спеціаліста зі спеціальності „ Прилади і системи неруйнівного контролю” забезпечують наступні нормативні дисципліни, передбачені навчальним планом.


^ Фізика твердого тіла. Дисципліна складається з таких розділів: Фізичні особливості твердих тіл. Взаємодія твердого тіла з різними по фізичній природі полями та сигналами. П'єзо- та магнітострікціонний ефекти. Електричні та магнітні особливості твердих тіл. Фізика металів та неметалів.

^ Фізичні основи неруйнівного контролю. Дисципліна складається з таких розділів: Взаємодія твердих тіл з електричними та магнітними полями. Поля механічних напружень. Взаємодія об'єкту контролю з іонізаційними полями.

^ Електричні, магнітні та електромагнітні види контролю. Дисципліна складається з таких розділів: Загальні питання електромагнітних методів неруйнуючого контролю. Основні особливості електромагніти-їх процесів у НВЧ-діапазоні. Генератори радіо -, високочастотних та надвисокочастотних коливань. Принципи побудови апаратури, яка застосовує електричні, магнітні, електромагнітні поля, в тому числі вихрові струми, як носії інформації про стан контрольованих об'єктів. Фізичні принципи взаємодії електромагнітних полів з речовиною, об'єктом контролю.

^ Акустичний контроль. Дисципліна складається з таких розділів: Загальні питання акустичного методу неруйнівного контролю. Фізичні основи акустичних полів. Джерела акустичних полів. Основні акустичні елементи та пристрої. Методи акустичного контролю. Принципи будови апаратури для акустичного контролю. Візуалізація акустичних полів. Організація акустичного контролю. Контроль акустичний методом фізичних та геометричних параметрів.

^ Оптичний контроль. Дисципліна складається з таких розділів: Загальні питання оптичного неруйнівного контролю. Джерела світла. Основні оптичні елементи і пристрої. Візуально-оптичний контроль. Застосування оптичних пристроїв для контролю якості. Контроль телевізійними методами. Інтерференційні методи контролю якості. Голографічні методи контролю.

^ Контроль проникаючими випромінюваннями та речовинами. Дисципліна складається з таких розділів: Фізичні особливості та методи реалізації пенетрантного контролю, контроль герметичності. Фізичні особливості та методи реалізації радіаційного контролю, рентгенівський контроль, вплив проникаючих випромінювань на живі організми, безпека застосування таких методів контролю.

^ Фізичні основи медичної діагностики. Дисципліна складається з таких розділів: Фізичні властивості біологічних об'єктів, вплив захворювань на фізичні характеристики живого тіла, метод діагностики захворювань, в тому числі з допомогою фізичних полів та сигналів. Методи просвічування живих тканин з допомогою проникаючих випромінювань та ультразвуку. Принципи побудов приладів та систем інтроскопії для медичної діагностики. Електричний та магнітний контроль.


^ 2. Вимоги до рівня підготовки вступників


Вступник повинен

знати:

 • фізичні основи випромінювання, прийому, поширення, відбиття, переломлення й дифракції акустичних хвиль;

 • основні методи й апаратуру акустичного неруйнівного контролю;

 • основи взаємодії фізичних полів, корпускулярних часток і проникаючих речовин з об'єктом контролю;

 • фізичні характеристики біологічного об'єкта, різновиди полів в організмі людини, фізичні основи електробіології та суть процесів і явищ, які використовуються в діагностичній практиці, методи проведення діагностики різних органів і систем людського організму з урахуванням їх особливостей будови.


уміти:

 • вибрати схему контролю: методу дефектоскопії, типу хвиль, поверхня уведення ультразвукових хвиль, кут уведення;

 • підготувати виріб до контролю, виробити вимоги до якості поверхні;

 • скласти рекомендації з підготовки апаратури;

 • скласти правила пошуку дефектів: вибір шляху, кроку й швидкості сканування;

 • оцінити результати контролю;

 • використати основні закономірності для вибору найбільш оптимального методу контролю конкретного об'єкта;

 • на практиці використати діагностичні методики, за допомогою довідників розраховувати оптимальні умови проведення діагностики з найменшою шкодою для пацієнта; мати подання про особливості використання технічних засобів для використання біологічних об'єктів.^ 3. Перелік рекомендованої літератури


 1. Ремизов А.Н. Медицинская и биологическая физика. Учебник для мед. вузов.-Изд-изделие 3-е, искр.-М.: Высшая школа, 1999г.

 2. Биологические характеристики тканей человека. Справочник/ Березовский В.А., Колотилов Н.Н., Отв. ред.. и авт. Предисл. Костюк П.Г.-Киев: Наукова думка, 1990г.

 3. Хмелевский Ю.В., Усатенко О.Кю Основные биохимические константы человека в норме при патологии.-2-е, пере раб. и доп.-К.: Здоровье, 1987г.

 4. Гурин В.И. Центральные механизмы терморегуляции. Минск: Наука, 1980г.

 5. Лишенцев Н.М., Ливенсон А.Р. Электромедицинская аппаратура.-М: Медицина, 1985г.

 6. Иванов К.И. Биоэнергетика и температурный гомеостаз.-Л: Наука, 1972г.

 7. Ермолов И.Н. Теория и практика ультразвукового контроля.-М.: Машиностроение, 1981г.

 8. Приборы для неразрушающего контроля материалов и изделий. Справочник, т.1 и 2/под ред.. В.В. Клюева – М.: Машиностроение, 1986г.

 9. Герасимов В.Г., Покровский А.Д., Сухоруков В.В. Неразрушающий контроль. /под ред. В.В. Сухорукова. Кн.3. Электромагнитный контроль. – М.: Высшая школа, 1992г.^ 4. Критерії оцінювання


Оцінювання рівня підготовки, тобто знань і умінь вступника, відбувається на підставі наступних критеріїв:

 1. Правильність відповіді;

 2. Ступінь усвідомлення програмного матеріалу;

 3. Вміння користуватись засвоєним матеріалом.

Результати фахового вступного випробування оцінюються за 12-ти бальною шкалою з урахування вищезазначених критеріїв за наступною шкалою:^ Рівень підготовки

Вимоги рівня підготовки згідно критеріям оцінювання

Відповідність умінь та знать вступника рівню підготовки

Бал за
12-ти бальною системою


1

2

3

4

високий

Вступник глибоко і в повному обсязі володіє програмним матеріалом, грамотно, вичерпано та логічно викладає його в усній або письмовій формі. При цьому знає рекомендовану літературу, виявляє творчий підхід і правильно обґрунтовує прийняти рішення, добре володіє різносторонніми уміннями та навичками при виконанні практичних задач

Вище середнього рівня вимог

12

На середньому рівні вимог

11

Нижче середнього рівня вимог

10

середній

Вступник знає програмний матеріал, грамотно і за суттю викладає його в усній або письмовій формі, припускаючи незначні неточності в доказах, трактовці понять та категорій. При цьому володіє необхідними уміннями та навичками при виконанні практичних задач

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

9

На середньому рівні вимог

8

Нижче середнього рівня вимог

7

достатній

Вступник знає тільки основний програмний матеріал, припускає неточності, недостатньо чіткі формулювання, непослідовність у викладанні відповідей в усній або письмовій формі. При цьому нетривке володіння уміннями та навичками при виконанні практичних занять

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

6

На середньому рівні вимог

5

Нижче середнього рівня вимог

4

низький

Вступник не знає значної частини програмного матеріалу. При цьому припускає принципові помилки в доказах, трактовці понять та категорій, виявляє низьку культуру оформлення знань, не володіє основними уміннями та навичками при виконанні практичних задач. Вступник відмовляється від відповіді на контрольні запитання

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

3

На середньому рівні вимог

2

Нижче середнього рівня вимог

1

дуже низький

Знання та уміння з програмного матеріалу практично відсутні
0


Низький та дуже низький рівень підготовки є недостатніми для участі у рейтинговому конкурсі на зарахування.


^ 5. Порядок проведення фахового вступного випробування


Фахове вступне випробування проводиться у формі письмового екзамену. Для проведення вступного екзамену формуються окремі групи вступників в порядку надходження (реєстрації) документів. Список допущених до вступного екзамену ухвалюється рішенням фахової атестаційної комісії, про що складається відповідний протокол, який передається до приймальної комісії.

Для проведення вступного екзамену головами фахових атестаційних комісій попередньо готуються екзаменаційні білети відповідно до «Програми фахових вступних випробувань». Програма фахових вступних випробувань оприлюднюється засобами наочної інформації на Web-сайті (http://www.snu.edu.ua) та інформаційних стендах кафедри «Прилади».

Екзамен проводиться у строки передбачені Умовами прийому до СНУ ім. В.Даля.

На екзамен вступник з'являється з паспортом, при пред'явленні якого він отримує екзаменаційний лист, завдання (екзаменаційний білет). Екзаменаційний білет містить п’ять теоретичних питань, з дисциплін, вказаних у програмі фахових вступних випробувань, письмово відповідає на них. Для підготовки відповіді надається 2 години.

Користуватися при підготовці друкованими або електронними інформаційними засобами забороняється.

При підготовці відповіді використовуються листи відповіді, які зберігаються після випробування в приймальній комісії.

Результати випробування оцінюються за 12-бальною шкалою за правилами вказаними в розділі “Критерії оцінювання” даної пояснювальної записки і відмічаються у «Екзаменаційному листі». Рівень знань вступника за результатами екзамену заноситься також до екзаменаційної відомості і підтверджується підписами трьох членів комісії. Відомість оформляється одночасно з «екзаменаційним листом» вступника і передається до приймальної комісії.

Заяву про апеляцію вступник може подати в день оголошення результатів до 17.00 години


Голова фахової атестаційної

комісії _ _____________ проф. Захарчук О.С.


Завідувач кафедри «Прилади» ___________________проф. Мирошников В.В.Схожі:

Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка пояснювальна записка
move to 213-161267
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка пояснювальна записка
...
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161262
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161259
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161256
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161255
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161300
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161253
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161252
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161250
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161249
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи