Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка icon

Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
Скачати 104.96 Kb.
НазваЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
Дата02.08.2012
Розмір104.96 Kb.
ТипДокументи


СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Володимира Даля


Кафедра педагогіки


Затверджую


Ректор

___________ О.Л. Голубенко

«_____» ___________ 2012 р.


Пояснювальна записка

щодо проведення фахового вступного випробування для осіб,
які вступають на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки МАГІСТРІВ

зі спеціальності «Професійна освіта. Комп’ютерні технології»

на базі раніш здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр


Пояснювальна записка складається з:

 • Програми фахових вступних випробувань;

 • Вимог до рівня підготовки вступників;

 • Переліку рекомендованої літератури;

 • Критеріїв оцінювання;

 • Порядку проведення фахового випробування.Луганськ, 2012

^ 1. ПРОГРАМА ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ


Програма розроблена на підставі програми державної атестації студентів

СНУ ім. В. Даля за спеціальністю

«^ Професійна освіта. Комп’ютерні технології»


Основи педагогіки

Основні категорії педагогіки. Система педагогічних наук. Функції педагогічної науки. Методи науково-педагогічних досліджень. Поняття про методологію педагогічної науки. Методологічна культура педагога. Людина як суб’єкт і об’єкт педагогічного процесу. Індивідуальний розвиток особистості та його рушійні сили. Соціальні й біологічні чинники розвитку особистості. Керівництво самовихованням й саморозвитком учнів. Вікові особливості розвитку особистості й урахування їх в організації педагогічного процесу. Виховання як соціокультурний і педагогічний процес. Педагогічна антропологія як філософська база виховання. Антропологічний та цивілізаційний підходи до виховання і навчання. Мета виховання в сучасній педагогічній науці. Духовний розвиток особистості. Взаємозв’язок розвитку, виховання й формування особистості. Педагогічні проблеми становлення світогляду особистості. Взаємозв’язок політики й економіки з педагогічною теорією й педагогічною практикою. Характеристика діяльності учителя у навчальному процесі. Діяльність та спілкування як джерела розвитку особистості. Культурологічний підхід – методологічна основа виховання особистості. Особистісно-орієнтований підхід, його завдання і значення. Аксіологічний підхід у вихованні. Педагогічні інновації.

^


Теорія вихованняЗакономірності виховного процесу. Принципи виховання й правила їх реалізації в педагогічній практиці. Загальне поняття про методи виховання. Методи організації діяльності й формування досвіду соціальної поведінки. Формування громадянської культури особистості. Екологічне виховання. Виховання здорового способу життя. Проблеми трудового виховання у закладах освіти. Трудове, політехнічне та економічне виховання особистості. Естетичне виховання в сучасних умовах. Моральне виховання. Виховання ціннісних орієнтацій у молоді. Виховання у сучасної молоді почуття совісті. Художня культура молоді. Методи стимулювання діяльності й поведінки особистості. Організаційні форми виховання. Поняття про колектив. Стадії формування виховного колективу. Колектив як суб’єкт і об’єкт виховного процесу. Структура колективу. Принципи існування й розвитку виховного колективу.


Дидактика

Система освіти і її характеристика. Поняття про зміст освіти. Сучасні концепції змісту освіти. Завдання освіти в ХХІ столітті. Дидактика, її предмет й основні категорії. Мета навчання. Сутність процесу навчання. Зміст навчального процесу. Протиріччя процесу навчання й шляхи їх подолання. Психологічні основи навчально-пізнавальної діяльності учнів. Поняття про засоби навчання. Поняття про методи, прийоми навчання. Умови вибору методів навчання. Класифікація методів навчання. Можливості різних методів навчання в активізації пізнавальної діяльності учнів. Інтерактивні методи навчання. Класно-урочна форма організації навчання. Організаційні форми навчання. Нестандартні форми навчання. Характеристика видів навчання. Мотивація учіння. Самоосвіта, її завдання та шляхи здійснення. Сутність проблемного навчання, шляхи його реалізації у навчальній практиці. Дистанційне навчання. Діагностика навчання.
^ 2. ВИМОГИ ДО ПІДГОТОВКИ ВСТУПНИКІВ


Учасник іспиту повинен:


Знати: структуру педагогіки як науки, основні педагогічні категорії, методи педагогічних досліджень, основні положення теорії виховання та дидактики, тенденції розвитку сучасної національної системи освіти.


Уміти: працювати з навчальною та науковою літературою з педагогіки, орієнтуватися в колі проблем сучасної педагогічної теорії, аналізувати реалізацію основних закономірностей і принципів навчання та виховання в реальній педагогічній практиці, обирати відповідно до педагогічної ситуації необхідні методи навчання та виховання, аналізувати ефективність їх застосування.


^ Мати навички: роботи за науковою та навчальною літературою з педагогіки, аналізу реальної педагогічної ситуації, вибору методів і засобів навчання та виховання, аналізу ефективності їх застосування, самовиховання.


^ 3. ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


 1. Афонина Г.М. Педагогика: Курс лекций и семинарские занятия / Под ред. О.А. Абдуллиной. – Ростов н/Д, 2002.

 2. Бондаревская Е.В., Кульневич С.В. Педагогика. – М.; Ростов н/Д, 1999.

 3. Бордовская Н.В., Реан А.А. Педагогика. – СПб., 2000.

 4. Волкова Н.П. Педагогіка: Посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К., 2003.

 5. Галузинський В.М., Євтух М.Б. Педагогіка: теорія та історія. – К., 1995.

 6. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник. – К., 1997.

 7. Гребенюк О.С., Рожков М.И. Общие основы педагогики: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений. – М., 2003.

 8. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: Навчальний посібник. – К., 2004.

 9. Краевский В.В. Общие основы педагогики: Учеб. для студ. пед. учеб. заведений. – М., 2003.

 10. Лихачев Б.Т. Педагогика. – М.: Юрайт, 2003.

 11. Лозова В.І., Троцко Г.В. Теоретичні основи виховання і навчання: Навч. посібник. – Харків, 2002.

 12. Педагогика / Под ред. Ю.К. Бабанского. – М., 1988.

 13. Педагогика. Педагогические теории, системы, технологии / Под ред. С.А. Смирнова. – М., 2000.

 14. Педагогика: Курс лекций: Учеб. пособие для студентов педагог. учеб. заведений и слушателей ИПК и ФПК. – М.,2001.

 15. Педагогика. Основы общей педагогики. Дидактика: Учеб. пособ. / И.И. Прокопьев, Н.В. Михалкович. – Мн., 2002.

 16. Педагогічні інновації у сучасній школі. – К., 1994.

 17. Педагогические технологии / Под ред. В.С. Кукушкина. – Ростов-н/Д, 2002.

 18. Подласый И.П. Педагогика: В 2-х кн. – М.: Владос, 2003.

 19. Подласый И.П. Педагогика: 100 вопросов – 100 ответов. – М.: Владос, 2003.

 20. Радугин А.А. Педагогика: Учеб. пособие для высших учебных заведений. – М., 2002.

 21. Реан А.А., Бордовская Н.В., Розум С.И. Психология и педагогика. – СПб, 2000.

 22. Декларация ООН о правах ребенка // Советская педагогика. – 1991. – № 10.

 23. Про загальну середню освіту: Закон України // Освіта. – 1997. – № 55, 56 (20-27 серпня). – С. 6-11.

 24. Державна національна програма “Освіта” (Україна ХХІ століття) // Освіта. – 1993. – № 44-46. – С. 1-12.

 25. Библер В.С. Нравственность. Культура. Современность. – М., 1990.

 26. Виховна робота в закладах освіти України: Зб. норм. докум. та метод. реком. з питань гуманізації виховної роботи. – К., 1996.

 27. Гессен С.И. Основы педагогики. Введение в прикладную философию. – М., 1995.

 28. Журавлев В.И. Педагогика в системе наук о человеке. – М., 1990.

 29. Краевский В.В. Методология педагогического исследования. – Самара, 1994.

 30. Лутай В.С. Філософія сучасної освіти. – К., 1996.

 31. Матюша І.К. Гуманізація виховання й навчання в загальноосвітній школі: Навч. посібник. – К., 1995

 32. Основи національного виховання. – К., 1993.

 33. Селиванов В.С. Основы общей педагогики: Теория и методика воспитания. – М., 2002.

 34. Сластёнин В.А. Педагогика: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. – М., 2002.

 35. Словник-хрестоматія педагогічних понять. – Луганськ, 2004.

 36. Фіцула М.М. Педагогіка: Навчальний посібник. Видання 2-ге, виправлене, доповнене. – К., 2005.

 37. Формування духовної культури учнівської молоді засобами мистецтва. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2006.^ 4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ


Оцінювання рівня підготовки, тобто знань і умінь вступника, відбувається на підставі наступних критеріїв:

 1. Правильність відповіді;

 2. Ступінь усвідомлення програмного матеріалу;

 3. Вміння користуватись засвоєним матеріалом.

Результати фахового вступного випробування оцінюються за 12-ти бальною шкалою з урахування вищезазначених критеріїв за наступною шкалою:


Рівень підготовки

Вимоги рівня підготовки згідно критеріям оцінювання

Відповідність умінь та знать вступника рівню підготовки

Бал за
12-ти бальною системою

1

2

3

4

високий

Вступник глибоко і в повному обсязі володіє програмним матеріалом, грамотно, вичерпано та логічно викладає його в усній або письмовій формі. При цьому знає рекомендовану літературу, виявляє творчий підхід і правильно обґрунтовує прийняти рішення, добре володіє різносторонніми уміннями та навичками при виконанні практичних задач

вище середнього рівня вимог

12

на середньому рівні вимог

11

нижче середнього рівня вимог

10

середній

Вступник знає програмний матеріал, грамотно і за суттю викладає його в усній або письмовій формі, припускаючи незначні неточності в доказах, трактовці понять та категорій. При цьому володіє необхідними уміннями та навичками при виконанні практичних задач

вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

9

на середньому рівні вимог

8

нижче середнього рівня вимог

7

достатній

Вступник знає тільки основний програмний матеріал, припускає неточності, недостатньо чіткі формулювання, непослідовність у викладанні відповідей в усній або письмовій формі. При цьому нетривке володіння уміннями та навичками при виконанні практичних занять

вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

6

на середньому рівні вимог

5

нижче середнього рівня вимог

4

низький

Вступник не знає значної частини програмного матеріалу. При цьому припускає принципові помилки в доказах, трактовці понять та категорій, виявляє низьку культуру оформлення знань, не володіє основними уміннями та навичками при виконанні практичних задач. Вступник відмовляється від відповіді на контрольні запитання

вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

3

на середньому рівні вимог

2

нижче середнього рівня вимог

1

дуже низький

Знання та уміння з програмного матеріалу практично відсутні
0


Низький та дуже низький рівень підготовки є недостатніми для участі у рейтинговому конкурсі на зарахування.


^ 5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ


Фахове вступне випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнем «магістр» проводитися у формі співбесіди.

Для проведення вступного випробування головами фахових атестаційних комісій попередньо готуються екзаменаційні білети відповідно до «Програми фахових вступних випробувань». Програма фахових вступних випробувань оприлюднюється засобами наочної інформації на Web-сайті (http://www.snu.edu.ua) та інформаційних стендах кафедри педагогіки.


 • Для проведення співбесіди формуються окремі групи вступників в порядку находження (реєстрації) документів.

 • Список допущених до співбесіди ухвалюється рішенням атестаційної комісії, про що складається відповідний протокол, який передається до приймальної комісії.

 • Співбесіда проводиться згідно з розкладом фахових вступних випробувань, який затверджується головою атестаційної комісії не пізніше ніж 10 днів до їх початку.

 • На співбесіду вступник з’являється з паспортом, при пред’явленні якого він отримує «Листок співбесіди».

 • Для проведення співбесіди головами атестаційних комісій попередньо готуються переліки питань відповідно до «Програми фахових вступних випробувань». Програма фахових вступних випробувань оприлюднюється засобами наочної інформації на інформаційних стендах структурного підрозділу університету.

 • Вступник одержує питання і відповідає на них без попередньої підготовки.

 • Результати співбесіди оцінюються за 12-бальною шкалою за правилами вказаними в розділі «Критерії оцінювання» даної пояснювальної записки і відмічаються у «Листку співбесіди».

 • Рівень знань вступника за результатами співбесіди заноситься також до відомості і підтверджується підписами трьох членів комісії. Відомість оформлюється одночасно з «Листком співбесіди» вступника і передається до приймальної комісії.

 • Заяву про апеляцію вступник може подати в день проведення співбесіди до 17.00 години.Завідувач кафедри педагогіки проф. Шевченко Г.П.


Голова фахової атестаційної

комісії Крсєк О.Є.


Схожі:

Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка пояснювальна записка
move to 213-161267
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка пояснювальна записка
...
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161262
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161259
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161256
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161255
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161300
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161253
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161252
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161250
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161249
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи