О. Л. Голубенко 2012р. Пояснювальна записка icon

О. Л. Голубенко 2012р. Пояснювальна записка
Скачати 188.15 Kb.
НазваО. Л. Голубенко 2012р. Пояснювальна записка
Дата02.08.2012
Розмір188.15 Kb.
ТипДокументи

Східноукраїнський національний університет

імені Володимира Даля


Затверджую

Ректор___________О.Л.Голубенко

«____» ____________ 2012р.


Пояснювальна записка

щодо проведення фахового вступного випробування для осіб,
які вступають на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки СПЕЦІАЛІСТІВ або МАГІСТРІВ зі спеціальності
„Психологія”
на базі раніш здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр або спеціаліст


Пояснювальна записка складається з:

 • Програми фахових вступних випробувань;

 • Вимог до рівня підготовки вступників;

 • Переліку рекомендованої літератури;

 • Критеріїв оцінювання;

 • Порядку проведення фахового випробування.Луганськ – 2012


Програма фахових вступних випробувань


Програма розроблена на підставі програми державної атестації студентів СНУ ім. В. Даля за напрямом «Психологія»


Загальна психологія

 • психологія як наука, її завдання та методологічні принципи

 • методи досліджень в психології

 • психіка як предмет дослідження психології. Структура психіки, стадії та рівні

 • свідомість як найвищий рівень розвитку психіки людини

 • психологія діяльності. Психологічні концепції діяльності

 • види й властивості відчуттів

 • складні форми сприйняття і їх психологічна характеристика

 • загальна характеристика пам'яті як основи психічного життя особистості

 • основні процеси й механізми пам'яті. Розлади пам'яті

 • природа й види мислення

 • індивідуальні особливості процесів уяви й творчості

 • види й властивості уваги

 • основні види мовлення

 • інтелектуальна сфера особистості людини

 • предмет, завдання й методи психології особистості

 • теорії й моделі особистості

 • рушійні сили й фактори психічного розвитку

 • мотиваційно-потрібнісна сфера особистості

 • спрямованість і мотиви діяльності особистості

 • психологічна характеристика темпераменту й особливостей діяльності особистості

 • поняття про характер як сукупність рис особистості

 • особливості формування акцентуйованого характеру

 • індивідуальні розходження людей (здібності, задатки)

 • теорії здібностей

 • класифікація видів емоцій й емоційних станів

 • вольові якості особистості


Вікова та педагогічна психологія

 • предмет і методи вікової психології

 • основні концепції психічного розвитку людини в онтогенезі у вітчизняній і закордонній психології

 • психічний розвиток у період новонародженості й дитинства

 • психологія раннього дитинства

 • особливості психічного й поведінкового розвитку в дошкільному віці

 • психологічна готовність дітей шестирічного віку до шкільного навчання

 • специфіка розвитку в молодшому шкільному віці

 • психологічні особливості розвитку й формування особистості в підлітковому віці

 • психологічні новотвори підліткового віку й криза переходу до юності

 • юність як психологічний вік

 • проблема сенсу життя в період молодості

 • психофізіологічний й пізнавальний розвиток у період дорослості

 • старість як біосоціопсихологічне явище

 • предмет, завдання і методи педагогічної психології

 • основні закономірності формування та виховання особистості в шкільному віці

 • психологічна готовність шестирічних дітей до навчання у школі

 • особливості навчання дітей з “груп ризику” (ліворукі, гіперактивні, з емоційними порушеннями, з затримкою психічного розвитку)

 • соціально-психологічні проблеми розвитку та становлення учнівського колективу

 • професійне самовизначення та навчання школярів

 • організація психологічної служби в школі

 • психологічні аспекти педагогічної діяльності і особистості вчителя

 • соціально-психологічні аспекти формування колективу вчителів


Соціальна психологія

 • методологічні проблеми соціальної психології

 • спілкування особистості, сторони спілкування, спілкування як умова розвитку особистості

 • соціалізація особистості, основні етапи соціалізації за А.В.Петровськім й Г.М.Андрієвою, інститути соціалізації й їх функції

 • проблеми віктимології у соціальній психології. Людина як жертва соціалізації

 • методологічні й теоретичні проблеми суспільства у соціальній психології, великі групи, їх види й соціально-психологічні особливості

 • вітчизняні й зарубіжні напрямки вивчення малих груп, їх характеристика, рівні розвитку

 • соціальний статус й ролі особистості, міжособистісні стосунки у малій групі, соціальні конфлікти

 • соціальний контроль, його форми, основні функції й методи

 • засоби масової комунікації, чутки, мода, механізми впливу


Клінічна психологія

 • основні теоретико-методологічні проблеми клінічної психології

 • основні фундаментальні медичні поняття

 • основні категорії клінічної психології

 • психологічні психогенні чинники в етіології, патогенезі і патопластиці психічних і психосоматичних порушень

 • класифікація й основні методи клінічної психології

 • основи клінічної нейропсихології

 • вікові аспекти психологічних розладів

 • основні концепції психосоматичних співвідношень

 • реабілітаційний підхід у медицині

 • психологія екстремальних і кризових станів

 • основні принципи психологічного супроводу лікувального процесу

 • психологічні аспекти лікарської і немедикаментозної терапії

 • психологічні основи психотерапії і психологічного консультування

 • правові і деонтологічні аспекти діяльності медичного психолога


Патопсихологія

 • методологічні основи патопсихології; принципи побудови патопсихологічного дослідження

 • психологічна характеристика окремих видів порушеної свідомості

 • клінічна і психологічна феноменологія і психологічні механізми порушення сприйняття, пам'яті, мислення

 • особливості порушення розумової працездатності; аномалії особистісної сфери

 • основні напрямки патопсихологічного вивчення дітей і підлітків; патопсихологічна семіотика


Психодіагностика

 • теоретико-методологічні проблеми психологічної діагностики

 • основні методи психологічної діагностики та їх класифікація

 • використання психодіагностичних даних та засобів вирішення психодіагностичних завдань

 • професійно-етичні аспекти психодіагностики

 • основні етапи психодіагностичного процесу

 • області соціальної практики, які потребують використання психодіагностики


Психологія управління

 • предмет і основні поняття психології управління

 • особливості особистості керівника як предмет вивчення психології управління

 • проблема вивчення особистості керівника в зарубіжних дослідженнях

 • проблема вивчення особистості керівника у вітчизняних дослідженнях

 • колектив як об'єкт управління. Стадії розвитку колективу

 • формальна і неформальна структура колективу. Проблема лідерства в колективі

 • поняття конфлікту в трудовому колективі. Види конфліктів

 • стилі поведінки в конфліктній ситуації

 • характеристика технологічних, комунікативних і концептуальних умінь керівника

 • види спрямованості особистості керівника, їх оптимальне поєднання

 • колектив як суб'єкт управління. Типи лідерів в управлінській команді «Голови».Типи лідерів в управлінській команді «Формувача». Метод «мозкового штурму» в психології ухвалення рішень

 • колектив як суб'єкт управління. Типологія управлінських рішень


Методи соціально-психологічних досліджень

 • методологічні проблеми дослідження у сучасній соціальній психології

 • парадигмальний аналіз, парадигми вітчизняні й зарубіжні

 • загальна характеристика методів соціальної психології

 • специфіка наукового дослідження соціальної психології

 • проблема якості інформації у соціально-психологічному дослідженні (СПД)

 • особливості програми у СПД, особливості основних етапів програми СПД

 • проблема об’єкту й предмету СПД, особливості гіпотези у СПД

 • стадії й особливості процедур СПД, організація СПД

 • методи збору інформації СПД, класифікація цих методів

 • якісні й кількісні методи СПД

 • проективні методи СПД

 • групові методи СПД

Юридична та політична психологія

 • місце політичної психології у системі наук, її об’єкт, предмет та задачі

 • розгляд основних напрямків, за якими відбувається психологічне забезпечення політичних процесів

 • аналіз психологічних особливостей політичних ідеалів, політичної культури, політичної еліти та феномену опозиціонарності

 • вивчення психологічних особливостей політичного лідерства та масової поведінки

 • розгляд проявів, радикалізму, екстремізму та конфліктної взаємодії у політичному процесі

 • аналіз психологічних особливостей політичної влади

 • механізми формування політичного іміджу та аналіз основних психотехнологій, які сприяють підвищенню його ефективності

 • юридична психологія як наука: об’єкт, предмет, система, методи та методологія, історичний розвиток основних напрямків у вітчизняній та зарубіжній науці

 • правова психологія: основні проблеми, соціалізація особистості, правосвідомість, правова орієнтація людини на сучасному етапі розвитку суспільства

 • кримінальна психологія: психологічні особливості особистості злочинця, особливості мотивації злочинної поведінки, ціннісно-смислова сфера правопорушника, типологія злочинців, психологія злочинної групи

 • психологія слідчої та судової діяльності: психологічні особливості слідчої діяльності, психологічні особливості судової діяльності, психологія прокурорської діяльності, психологія діяльності адвоката, психологічні аспекти оцінки злочинної поведінки та призначення кримінально-правового покарання

 • судово-психологічна експертиза: предмет, компетенція, методи та організація її проведення, питання з розслідування окремих видів злочинів;

 • психологічні засади ресоціалізації засуджених: предмет та завдання виправної (пенітенціарної) психології, психологічне вивчення особистості засудженого, соціально-психологічна ресоціалізація засудженого до позбавлення волі та його реадаптація після звільнення з місць позбавлення волі


Методика викладання психології

 • психологія навчальної діяльності студента

 • психологія активних методів навчання

 • теорія навчання і викладання у вузі

 • форми і методи викладання психології

 • лекційна форма навчання

 • практичні, семінарські і лабораторні заняття, методика проведення навчальних занять

 • методичні особливості викладання теоретичної психології

 • методичні особливості викладання прикладної психології

 • управління самостійною роботою студентів

 • контроль і корекція учбової діяльності студентів

 • оцінка результатів навчальної діяльності студентів

 • формування навчальної діяльності студентів

 • методика організації й управління навчальною дискусією

 • особливості самостійної роботи студентів заочної форми навчання з психологічною літературою^ ВИМОГИ ДО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ ВСТУПНИКІВ


Учасник іспиту повинен:


знати:

 • основні досягнення, сучасні проблеми та тенденції розвитку психологічної науки, її взаємозв’язок з іншими науками;

 • становлення предмету психології на різних етапах розвитку науки;

 • основні теоретико-методологічні проблеми клінічної психології;

 • предмет, завдання, методологічні засади викладання психології;

 • психологічні особливості викладача та психологічні особливості студента в системі “викладач – студент”;

 • основні механізми психічного відображення дійсності;

 • особливості протікання психічних пізнавальних процесів;

 • загальні основи психології особистості;

 • основні вітчизняні й закордонні теорії й моделі особистості; значення потреб і мотивів у розвитку особистості;

 • особливості прояву темпераменту, характеру й здібностей;

 • сутність предмету і завдань педагогічної психології;

 • закономірності психологічного розвитку дітей різних вікових груп;

 • об’єкт, предмет, завдання, методологічні, науково-теоретичні та практичні аспекти політичної психології;

 • історичний розвиток політичної психології як науки на вітчизняному та зарубіжному рівнях;

 • психологiчнi особливостi управлiнської дiяльностi;

 • типологiю та стилi iндивiдуальної та командної управлiнської

дiяльностi;

 • методологічні проблеми соціальної психології;

 • основні механізми соціализації особистості;

 • методи соціально-психологічного дослідження;

 • особливості соціальних груп й суспільств;


уміти:

 • працювати з науковою літературою, роботи анотації на роботи видатних психологів;

 • проводити психологічне спостереження для дослідженні індивідуально-психологічних особливостей;

 • проводити психологічне обстеження з урахуванням нозологічної і вікової специфіки, а також у зв'язку з завданнями медико-психологічної експертизи;

 • користуватись вивченими активними методами навчання в системі «викладач - студент»,та запроваджувати ці методи у практичну діяльність;

 • готувати лекційні, практичні, семінарські заняття згідно вивченій методиці, використовуючи новизну в наукових розробках;

 • проводити контроль і корекцію учбової діяльності студентів;

 • дати психологічну характеристику кожному психічному пізнавальному процесу окремо й у комплексі;

 • дати психологічну характеристику особистості, особливостей темпераменту, характеру, здібностей; мати подання про рушійні сили розвитку особистості, співвідношенні природних і соціальних факторів й їхньому впливі на особистісний ріст; володіти найпростішими прийомами психічної саморегуляції; інтерпретувати власні психічні стани;

 • використовувати особливості педагогічного впливу на розвиток особистості учня в процесі його виховання і навчання;

 • диференцювати та використовувати різні види психологічного впливу в умовах політичної взаємодії;

 • здійснювати побудову та аналіз різних видів політичної реклами та антиреклами;

 • комплектувати управлiнськi команди на основi використання психологiчних методiв добору;

 • здiйснювати психологiчну пiдготовку та консультування управлiнських кадрiв;

 • користуватись соціально-психологічними знаннями при аналізі реальних практичних сучасних ситуацій;

 • виявляти механізми впливу в процесі спілкування;

 • виконувати сучасні психологодіагностичні методи й процедури для діагностування особливостей соціально-психологічних явищ;

 • розробляти програми соціально-психологічного впливу;Література


 1. Агеев В.С. Психология межгрупповых отношений. – М.: Изд-во МГУ, 1983.

 2. Анализ нечисловой информации в социологических исследованиях. – М., 1985.

 3. Антонян Ю.М., Еникеев М.И., Эминов В.Е. Психология преступника и расследование преступлений. – М.: Юристъ, 1996. – 257 с.

 4. Аристотель. Политика // Сочинения: в 4 т. – М.: Мысль, 1975.

 5. Аронсон Э., Уилсон Т., Эйкерт Р. Социальная психология. Психологические законы поведения человека в социуме. – СПб.: ПРАЙМ-ЕВРОЗНАК, 2002.

 6. Асеев В.Г. Возрастная психология. – Иркутск, Наука, 1989.

 7. Белановский С.М. Методика и техника фокусированного интервью. – М.: АСТ, 1993.

 8. Блэкборн Р. Психология криминального поведения. – СПб.: Питер, 2003. – 498 с.

 9. Бобнева М.И. Социальные нормы и регуляция поведения. – М.: Наука, 1978. – 311с.

 10. Богомолова Н. Н., Стефаненко Т. Г. Контент-анализ. – Г.: Изд-во АСТ, 1992.

 11. Бондаренко А. Ф. Психологическая помощь: теория и практика. - К.: Укртехпрес, 1997. - 216 с.

 12. Бурлачук Л. Ф., Морозов С. М. Словарь-справочник по психодиагностике. – СПб.: Питер Ком, 1999. – 528 с.

 13. Васильев В.Л. Юридическая психология. – СПб.: Питер, 2001. – 640 с.

 14. Вассерман Л. И., Дорофеева С. А., Меерсон Я. А. Методы нейропсихологической диагностики. – СПб.: Питер Ком, 1997. - 304 с.

 15. Введение в практическую социальную психологию / Под ред. Ю.Жукова, Л.Петровской, О.Соловьевой. – М.: Наука, 2000. – 375с.

 16. Возрастная и педагогическая психология / Под ред. Гамезо М.В. и др. - М.: АСТ, 1979.

 17. Вундт В. Проблемы психологии народов. – СПб.: Питер, 2001.

 18. Гозман Л.Я., Шестопал Е.Б. Политическая психология. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1996.

 19. Емельянов Ю.Н. Активное социально-психологическое обучение. - Л.: Питер, 1985.

 20. Еникеев М.И. Основы общей и юридической психологии: Учебник для вузов. – М.: Юристъ, 1996. – 631 с.

 21. Еникеев М.И. Практикум по юридической психологии. – М.: Изд-во НОРМА, 2001. – 592 с.

 22. Зейгарник Б. В. Патопсихология. - М.: Апрель Пресс, Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2000. - 576 с.

 23. Зелинский А.Ф. Криминальная психология. – К.: Юринком Интер, 1999. – 240 с.

 24. Кабанов М. М., Личко А. Е., Смирнов В. М. Психологическая диагностика и коррекция в клинике. - Л.: Медицина, 1983. - 248 с.

 25. Карвасарский Б. Д. Медицинская психология. - Л.: Медицина, 1982. - 304 с.

 26. Кондрашенко В. Т., Донской Д. И. Общая психотерапия. - Мн.: Высш. шк., 1997. - 464 с.

 27. Крайг Г. Психология развития. – СПб.: Питер, 2000.

 28. Кулагина И.Ю., Колюцкий В.Н. Возрастная психология. – М.: Сфера, 2001.

 29. Кулагин Б. В. Основы профессиональной психодиагностики. – Л.: Медицина, 1984. – 216 с.

 30. Кэмбелл Д. Модели экспериментов в социальной психологии и прикладных исследованиях. – М.: Наука, 1980. – 285 с.

 31. Лакосина Н. Д.. Ушаков Г. К. Медицинская психология. - М.: Медицина, 1984. - 272 с.

 32. Лекции по методике конкретных социальных исследований. – СПб.: Питер, 1972.

 33. Личность преступника как объект психологического исследования / Под ред. А.Р. Ратинова. – М.: Изд-во юр. лит., 1979. – 137 с.

 34. Лурия А. Р. Основы нейропсихологии. - М.: Изд-во МГУ, 1973. - 328 с.

 35. Майерс Д. Социальная психология. – СПб.: Питер, 1997.

 36. Максименко С.Д. Общая психология. М.: «Рефл-бук», К.: «Ваклер». – 1999. – 528 с.

 37. Медведєв В.С. Кримінальна психологія: підручник. – К.: Атіка, 2004. – 368с.

 38. Мельникова О.Т. Качественные методы в решении практических социально-психологических задач// Введение в практическую социальную психологию. Учебное пособие для вузов, – М.: Изд-во МГУ, 1994.

 39. Методология и методы социальной психологии. – М.: Наука, 1977.

 40. Методы эффективной психокоррекции. - Мн.: Харвест, 1999. - 816 с.

 41. Муздыбаев К. Психология ответственности. – Л.: Наука, 1983. – 345с.

 42. Немов Р. С. Основы психологического консультирования. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999. - 528 с.

 43. Немов Р. С. Психология: Учебник: В 3-х кн. Кн. 3 Психодиагностика. Введение в научное психологическое исследование с элементами математической статистики – М.: Гуманит. Изд. центр ВЛАДОС, 1998. – 632 с.

 44. Непомнящая Н. И. Психодиагностика личности: теория и практика. - М.: Гуманит. Изд. центр ВЛАДОС, 2001. – 192 с.

 45. Обухова Л.Ф. Возрастная психология. – М.: Педагогическое общество России, 2001.

 46. Общая психодиагностика / Под ред. А. А. Бодалева, В. В. Столина. - М.: Изд-во МГУ, 1987. – 304 с.

 47. Общая психология: Курс лекций для первой ступени педагогического образования / Сост. Е.И.Рогов. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. – 448 с.

 48. Пирожков В.Ф. Криминальная психология. – М.: Ось-89, 2001. – 704с.

 49. Политическая психология: Учебное пособие для вузов / Под общ. ред. А.А. Деркача и др. – М.: Академический проект, 2001.

 50. Политическая психология. Хрестоматия: Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2002. – 304 с.

 51. Практикум по психодиагностике: Уч. пособие /Под ред. В. В. Столина, А. Г. Шмелева. – М.: МГУ, 1984. – 356 с.

 52. Прикладная юридическая психология: Учеб. пособие для вузов / Под ред. А.М.Столяренко. – М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 639 с.

 53. Психологические проблемы социальной регуляции поведения / Под ред. А.Р. Ратинова. – М.: Наука, 1976. – С. 255-260.

 54. Психологія. Підручник для педагогічних вузів / За ред. Г.С.Костюка. – К.: Радянська школа, 1968. – 572 с.

 55. Психотерапевтическая энциклопедия / Под ред. Б. Д. Карвасарского. - СПб.: Питер Ком, 1998. - 752 с.

 56. Ратинов А.Р., Ефремова Г.Х. Правовая психология и преступное поведение. – Красноярск: Изд-во Красноярского ун-та, 1988. – 253 с.

 57. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – М.: ВЛАДОС, 1987.

 58. Сидоров П. И. Введение в клиническую психологию. - М.: Академ. Проект, Екатеринбург: Делова книга, 2000. - 416 с.

 59. Столяренко Л.Д. Основы психологии. (Серия «Высшее образование») – Ростов н/Д: Феникс, 2003. – 672с.

 60. Тополянский В.Д., Струковская М. В. Психосоматические расстройства. - М.: Медицина, 1986. - 384 с.

 61. Третьяченко В.В., Солодовник І.М. Проблеми формування іміджу лідера в сучасному суспільстві: Навчальний посібник. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2002.

 62. Фрейд З., Буллит У. Томас Вудро Вильсон: 28-й президент США: Психологическое исследование. – М.: Смысл, 1992.

 63. Фромм Э. Иметь или быть? – М.: Прогресс, 1999. – С. 93-142.

 64. Хомская Е. Д. Нейропсихология. - М.: Изд-во МГУ, 1987. - 288 с.

 65. Хохряков Г.Ф. Парадоксы тюрьмы. – М.: Изд-во юр. лит., 1991. – 234 с.

 66. Хохряков Г.Ф., Саркисов Г.С. Преступления осужденных: причины и предупреждения. – Ереван: Айастан, 1988. – 280 с.

 67. Хохряков Г.Ф. Социальная среда и личность. – М.: Юр. лит., 1982. – 247 с.

 68. Чижевский А.Л. Солнечные пятна и психозы // Природа и человек № 5, 1989.

 69. Шаповаленко И.В. Возрастная психология. – М.: Гардарики, 2004. – 349 с.

 70. Шварценберг Р. М. Политическая социология. – М.: Прогресс, 1992.

 71. Шестопал Е.Б. Психология политики. – М.: Изд-во Института общественных наук, 1989.

 72. Шмелев А.Г. Психология политического противостояния, тест социального мировоззрения // Психологический журнал №5, Т 13, 1992.

 73. Юридическая психология / Сост. и общ. редакция Т.Н.Курбатовой. – СПб.: Питер, 2001. – 480 с.

 74. Яковлев А.М. Преступность и социальная психология. – М.: Юр. лит., 1971. – 248 с.


4. Критерії оцінювання

Оцінювання рівня підготовки, тобто знань і умінь вступника, відбувається на підставі наступних критеріїв:

 1. Правильність відповіді;

 2. Ступінь усвідомлення програмного матеріалу;

 3. Вміння користуватись засвоєним матеріалом.

Результати фахового вступного випробування оцінюються за 12-ти бальною шкалою з урахування вищезазначених критеріїв за наступною шкалою:

Таблиця 1.

^ Рівень підготовки

Вимоги рівня підготовки згідно критеріям оцінювання

Відповідність умінь та знать вступника рівню підготовки

Бал за
12-ти бальною системою


1

2

3

4

високий

Вступник глибоко і в повному обсязі володіє програмним матеріалом, грамотно, вичерпано та логічно викладає його в усній або письмовій формі. При цьому знає рекомендовану літературу, виявляє творчий підхід і правильно обґрунтовує прийняти рішення, добре володіє різносторонніми уміннями та навичками при виконанні практичних задач

Вище середнього рівня вимог

12

На середньому рівні вимог

11

Нижче середнього рівня вимог

10

середній

Вступник знає програмний матеріал, грамотно і за суттю викладає його в усній або письмовій формі, припускаючи незначні неточності в доказах, трактовці понять та категорій. При цьому володіє необхідними уміннями та навичками при виконанні практичних задач

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

9

На середньому рівні вимог

8

Нижче середнього рівня вимог

7

достатній

Вступник знає тільки основний програмний матеріал, припускає неточності, недостатньо чіткі формулювання, непослідовність у викладанні відповідей в усній або письмовій формі. При цьому нетривке володіння уміннями та навичками при виконанні практичних занять

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

6

На середньому рівні вимог

5

Нижче середнього рівня вимог

4

низький

Вступник не знає значної частини програмного матеріалу. При цьому припускає принципові помилки в доказах, трактовці понять та категорій, виявляє низьку культуру оформлення знань, не володіє основними уміннями та навичками при виконанні практичних задач. Вступник відмовляється від відповіді на контрольні запитання

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

3

На середньому рівні вимог

2

Нижче середнього рівня вимог

1

дуже низький

Знання та уміння з програмного матеріалу практично відсутні
0


Низький та дуже низький рівень підготовки є недостатніми для участі у рейтинговому конкурсі на зарахування.

^ 5. Порядок проведення фахового вступного випробування


Фахове вступне випробування проводиться у формі співбесіди. Для проведення співбесіди формуються окремі групи вступників в порядку надходження (реєстрації) документів. Список допущених до співбесіди ухвалюється рішенням атестаційної комісії, про що складається відповідний протокол, який передається до приймальної комісії.

Для проведення співбесіди головами атестаційних комісій попередньо готуються переліки питань відповідно до «Програми фахових вступних випробувань».

Співбесіда проводиться згідно з розкладом фахових вступних випробувань, який затверджується головою атестаційної комісії не пізніше ніж за 10 днів до їх початку. На співбесіду вступник з'являється з паспортом, при пред'явленні якого він отримує «Листок співбесіди». Вступник одержує білет, який містить три запитання, з дисциплін, вказаних у програмі фахових випробувань, і відповідає на них з попередньою підготовкою 30 хвилин в цілому. Користуватися при підготовці друкованими або електронними інформаційними засобами забороняється.

Результати співбесіди оцінюються за 12-бальною шкалою згідно з розділом “Критерії оцінювання” даної пояснювальної записки і відмічаються у «Листку співбесіди». Рівень знань вступника за результатами співбесіди заноситься також до відомості і підтверджується підписами трьох членів комісії. Відомість оформляється одночасно з «Листком співбесіди» вступника і передається до приймальної комісії. Заяву про апеляцію вступник може подати в день оголошення результатів до 17.00 години.


Голова фахової атестаційної

комісії ______________ проф. Суханцева В.К.


Завідувач кафедри соціології ______________ доц. Баханкова Ю.О.

Схожі:

О. Л. Голубенко 2012р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012р. Пояснювальна записка
move to 213-161223
О. Л. Голубенко 2012р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко „ ” 2012р. Пояснювальна записка
move to 213-161299
О. Л. Голубенко 2012р. Пояснювальна записка iconО. Л. Голубенко 2012р. Пояснювальна записка
Програма розроблена на підставі програми державної атестації студентів сну ім. В. Даля за напрямом «Психологія»
О. Л. Голубенко 2012р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко „ ” 2012р. Пояснювальна записка
Програма розроблена на підставі програми державної атестації студентів сну ім. В. Даля за напрямом
О. Л. Голубенко 2012р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка пояснювальна записка
move to 213-161267
О. Л. Голубенко 2012р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012р. Пояснювальна записка
Обладнання для обробки металів тиском на базі раніш здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
О. Л. Голубенко 2012р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка пояснювальна записка
...
О. Л. Голубенко 2012р. Пояснювальна записка iconО. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка
Пояснювальна записка складається з „Програми фахових вступних випробувань”, „Вимог до рівня підготовки вступників”, „Літератури”,...
О. Л. Голубенко 2012р. Пояснювальна записка iconО. Л. Голубенко „ 2013 р. Пояснювальна записка
Пояснювальна записка складається з „Програми фахових вступних випробувань”, „Вимог до рівня підготовки вступників”, „Літератури”,...
О. Л. Голубенко 2012р. Пояснювальна записка iconО. Л. Голубенко 2013 р. Пояснювальна записка
Пояснювальна записка складається з «Програм фахових вступних випробувань», «Вимог до рівня підготовки вступників», «Літератури»,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи