Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка icon

Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
Скачати 134.17 Kb.
НазваЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
Дата02.08.2012
Розмір134.17 Kb.
ТипДокументи


СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ім. Володимира Даля

Кафедра соціології

Затверджую


Ректор _____ О.Л. Голубенко

«_____» ___________ 2012 р.


Пояснювальна записка

щодо проведення фахового вступного випробування для осіб,
які вступають на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки СПЕЦІАЛІСТІВ або МАГІСТРІВ зі спеціальності
„Соціологія”
на базі раніш здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр або спеціаліст


Пояснювальна записка складається з:

 • Програми фахових вступних випробувань;

 • Вимог до рівня підготовки вступників;

 • Переліку рекомендованої літератури;

 • Критеріїв оцінювання;

 • Порядку проведення фахового випробування.Луганськ, 2012

1. Програма фахового вступного випробування


Необхідний обсяг знань вступника, що має освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра з напряму підготовки «Соціологія», або спеціаліста зі спеціальності „Соціологія” забезпечують наступні нормативні дисципліни, передбачені навчальним планом.


^ Загальна соціологічна теорія. Специфіка предмету, об'єкт пізнання соціологічної науки, функції соціології. Особливості соціологічного аналізу суспільних процесів і явищ. Рівні соціологічного знання. Соціологія в системі суспільних наук. Роль соціології в гармонізації соціальних відносин. Суспільство як цілісна система. Системний підхід до аналізу суспільства. Суспільство з позицій функціоналізму і індивідуалізму. Поняття соціальної структури і соціальної стратифікації. Критерії класового поділу і соціальної стратифікації. Типологія суспільств. Концепція еволюційного і революційного розвитку суспільства. Теорія культурно-історичних типів. Глобалізація соціальних, економічних і культурних процесів в сучасному світі. Соціальна мобільність і її види. Поняття «соціальний інститут». Види і функції соціальних інститутів. Соціальні інститути і соціологічна наука.

Історія соціологічних теорій та вчень. Історичні предумови виникнення соціології. Основні етапи розвитку становлення соціології як науки. Позитивна соціологія О. Конта. Еволюційна соціологія та лібералізм Спенсера. Марксизм і соціологія. Розвиток європейської соціології в першій половині XX ст. Соціологія Е. Дюркгейма. Формальна соціологія Г. Зиммеля. Соціологічні погляди М.Вебера. Веберовський лібералізм і свобода особистості. Теорія ідеальних типів М.Вебера. Розвиток соціології 1920-1945 р. Інтегральна соціологія П. Сорокіна. Соціологія символічних форм П. Бурдьє. Теорія структурації Е. Гідденса. Сучасні соціологічні теорії.

^ Методологія та методи соціологічних досліджень. Основні етапи дослідження. Програма і план дослідження. Проблемна ситуація. Гіпотези дослідження. Генеральна і вибіркова сукупність. Репрезентативність. Основні види збору соціальної інформації. Аналіз документів. Основні види опитувань. Інтерв'ю як специфічний вид опитувань. Метод спостереження в соціології. Соціальний експеримент. Метод фокус-груп. Статистичні методи обробки соціологічної інформації. Кількісний і якісний аналіз інформації. Роль та місце емпіричного дослідження в соціологічному аналізі. Можливості емпіричного дослідження. Обмеження емпіричного дослідження. Функції та структура ескізу проекту. Уточнення інформаційних потреб. Програма дослідження. Виявлення генеральної сукупності та вибірки дослідження. Інструментарій. Збір інформації. Обробка та аналіз даних. Помилки формулювання запитань анкети. Помилки формулювання варіантів відповідей. Додаткові запитання. Оформлення анкети. Процес підготовки анкети. Вибір комп’ютерної програми обробки та аналізу даних. Планування методів статистичного аналізу. Моніторинг отримання заповнених анкет. Редагування заповнених анкет. Оцінка заповненості анкет. Редагування анкет з запитаннями-фільтрами. Ввод даних. Статистична обробка даних. Позначення шкал. Номінальна шкала. Порядкова шкала. Метрична (інтервальна) шкала. Перетворення шкал.

^ Соціологія особистості. Особистість у системі соціальних зв’язків. Цінності, ціннісні орієнтації, установи особистості. Соціологічні теорії особистості. Соціальний статус і соціальні ролі особистості. Проблеми інтеграції та ідентифікації особистості. Соціалізація особистості. Механізми соціальної діяльності та поведінки особи. Девіації особистості. Проблеми активізації творчої діяльності особистості в сучасному соціальному просторі. Особистість і суспільство. Соціальний контроль за поведінкою особи. Особливості поведінки особистості в системі соціальних відносин. Особливості формування активної творчої позиції особистості в сучасному соціокультурному просторі.

^ Соціологія політики. Місце соціології політики в системі інших громадських дисциплін. Розкрити роль політичної системи як соціального механізму і формуванні соціальних відносин у суспільстві. Сутність і функції політики як соціального інституту. Механізми формування відносин суспільства і політичної галузі. Закономірності становлення політичної системи суспільства. Особливості сучасної політичної системи України. Методи соціологічного дослідження щодо політичної системи суспільства.

^ Соціологія управління. Основи знань з аналізу та організації роботи з персоналом, розкриття методів оптимізації трудових процесів, мотивації та оплати праці, підбору та оцінки кадрів. Розвиток теорії та практики менеджменту. Основні типи менеджменту (адміністративний, стратегічний, виробничий, інноваційний тощо). Принципи, методи та функції управління. Структура управління. Система стимулювання праці. Аналіз ринку праці та структури зайнятості. Методи атестації. Ризики в управлінській роботі. Інформаційне забезпечення системи управління та ін.

^ Соціологія культури. Сутність поняття “культура”. Види культури. Роль соціології в дослідженні різних компонентів культурного життя суспільства, їх взаємозв’язок, функції та тенденції розвитку. Домінуючі напрямки світових досліджень у галузі культури. Характеристика культурних цінностей. Методи соціологічних досліджень для виявлення розвитку культурного рівня суспільства.

^ Соціологія релігії. Релігія як предмет соціологічного аналізу. Історичні етапи становлення соціології релігії. Е.Дюркгейм і М.Вебер – два погляди на соціальну сутність релігії. Природа релігійного символу, обряду, ритуалу. Форми організації релігії. Біблія як історична основа соціального знання. Проблеми дослідження релігії та соціальних інститутів. Специфіка розгортання секуляризації та релігійної реставрації. Методи, якими оперує соціологія релігії, та засоби їх застосування. Функції релігії як соціального інституту. Тенденції, пов’язані з ростом релігійної свідомості суспільства.

^ Економічна соціологія. Основи економічної соціології як науки, її предмет, об’єкт та методи. Соціальних чинники економічного життя суспільства. Роль економічної соціології в системі соціологічних наук. Особливості суб’єктів економічних відносин. Соціологічні методи аналізу підприємницької діяльності.


^ 2. Вимоги до рівня підготовки вступників


Вступник повинен

знати:

 • основні поняття та проблематику соціології як науки;

 • еволюцію розвитку соціологічної думки;

 • періодизацію та формування основних понять в історії соціології;

 • проблеми становлення понятійно-категоріального апарату соціології у процесі вирішення конкретних соціальних проблем;

 • найбільш поширені напрямки соціологічної теорії сьогодення;

 • сутність соціологічного дослідження;

 • основні методи збору соціологічної інформації;

 • етичні принципи в соціологічному дослідженні;

 • тенденції сучасного розвитку соціологічної думки;

 • наукова проблематика вітчизняної соціології.


уміти:

 • орієнтуватись в структурі, основних поняттях соціологічної теорії;

 • чітко окреслювати етапи становлення соціологічної думки;

 • виділити основні поняття та ідеї щодо певного етапу становлення соціологічної думки;

 • мати навички аналізу різноманітних соціальних ситуацій;

 • відрізняти емпіричне та теоретичне в соціологічному дослідженні з точки зору об’єкта і процедури; фундаментальність та прикладне в соціологічному дослідженні;

 • дати оцінку і аналіз одержаної соціологічної інформації;

 • аналізувати основні тенденції розвитку соціальних процесів, проводити статистичний аналіз - вміння аналізувати частотні та відсодкові розподіли, міри центральної тенденції, міри мінливості;

 • розробляти методику та використовувати техніку збору соціальної інформації за допомогою різних методів збирання емпіричної інформації (опитування, спостереження, аналіз документальних джерел, експеримент);

 • впроваджувати розроблену методику на практиці, проводити пілотажний та польовий етапи соціологічного дослідження;

 • проводити комп'ютерну обробку емпіричних даних;

 • аналізувати соціально-професіональну структуру колективу та галузі, тенденції її розвитку;

 • аналізувати існуючий досвід соціоінженерної діяльності і впровадження соціальних технологій;

^ 3. Перелік рекомендованої літератури

 1. Сусоколов А.А. Технология социологического исследования. Учебное пособие по курсу «Практикум по экономической социологии». М.: «Русская панорама», 2008. – 288 с.

 2. Як провести соціологічне дослідження: методичні рекомендації / Упоряд. та заг. ред. О.М. Балакірєвої та О.О. Яременка. – К.: Державний ін-т проблем сім’ї та молоді, 2004. – 264 с.

 3. Батыгин Г.С. Лекции по методологии социологических исследований: учебник для студентов гуманитарных вузов и аспирантов. – Москва: Аспект-Пресс, 2001.

 4. Девятко И.Ф. Методы социологического исследования: Учеб. пособие. - 2-е изд. - М.: Университет, 2002. - 295 с.

 5. Методы сбора информации в социологических исследованиях. Кн.2. Организационно-методические проблемы опроса. Анализ документов. Наблюдение. Эксперимент / Отв. ред. В.Г.Андреенков, О.М.Маслова.- М.: наука, 1999. – 224 с.

 6. Васильева Е.Г. Методика и техника конкретного социологического исследования: Учебно-методическое пособие. – Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2000. – 64 с.

 7. Кузнецова М.А. Социальные системы и процессы: методология исследования: Учебное пособие для студентов гуманитарных факультетов. – Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2004. – 96 с.

 8. Балабанова Е.С. О комплексном характере социологических исследований. – 2002.

 9. Статьи из периодических изданий: Журнал "Социология, теория, методы, маркетинг", "Социологические исследования".

 10. Анурин В.Ф. Эмпирическая социология: Учебное пособие для вузов. – М.: Академический Проект, 2003. – 288 с.

 11. Бестужев-Лада И.В. Перспективы развития культуры в проблематике соци­ального прогнозирования СПб ГУП, 1997.

 12. Бестужев-Лада И.В. Социальное прогнозирование. Курс   лекций.— М.: Педагогическое общество России 2002. — 392 с.

 13. Впереди XXI век: перспективы, прогнозы, футурологи. Антология современной классической прогностики 1952—1999. Редактор-составитель И.В. Бестужев-Лада. М.: Academia, 2000.

 14. Городяненко В.Г. Социологические практикумы.-Дн-ск, 1998.
 1. Добреньков В.И., Кравченко А.И. Методы социологического исследования: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2006. – 768с.

 2. Курбатов В.И., Курбатова О.В. Социальное проектирование: учебное пособие. – Ростов н/Д: Феникс, 2001 – 416с.

 3. Основы прикладной социологии. Учебник для вузов. — М.: Центр социального прогнозирования и маркетинга, 1995. — Т.1 — 200 с.

 4. Панина Н.В. Технология социологического исследования.- К.: Институт социологии НАН Украины, 2001. – 277 с.

 5. Подшивалкина В.И., Лукашевич М.П., Суїменко Е.И., Каменская Т.Г. Макро-і микросоциальная инженерия. Соціоінженерний практикум. - Одесса, 2001.

 6. Сафонова В.М. Прогнозирование и моделирование в социальной работе: Учебное пособие для студ высш. Учеб. Заведений. – М.: Издательский центр Академия, 2002 – 192с.

 7. Социальное прогнозирование и моделирование /Под ред. В.М.Сафроновой. – М., 1996.

 8. Суименко Э.И. Социальная инженерия: к вопросу в научном статусе//Социологічна наука и образование в Украине. - Выпуск №1., - К.: МАУП., 2000.

 9. Сурмин Ю.П., Туленков Н.В. Теория социальных технологий: Учебное пособие. – К.: МАУП, 2004. – 608 с.

 10. Шпенглер О. Закат Европы: Очерки морфологии мировой истории. Т.2. Всемирно-исторические перспективы - Мн.: ООО “Попурри”, 1999. - 720с.

 11. Ядов В. А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, понимание социальной реальности. – М.:  ИКЦ «Академкнига», 2003. – 596с.

 12. Попова И.М. Социология. Введение в специальность. Учебник для студентов высших учебных заведений. Киев: Тандем, 1997. – 287с.

 13. Пилипенко В.Є., Попова І.М., Танчер В.В. та ін. Спеціальні та галузеві соціології: Навч. посіб. – 2-е вид. – К.: ПЦ «Фоліант», 2007. – 451 с.

 14. Экономическая социология І Под ред. В. Е. Пилипенко. - К., 2002.

 15. Піча В. М. Соціологія. Загальний курс. - К., 1999.

 16. Лукашевич М. П., Туленков М. В. Спеціальні та галузеві соціологічні теорії. -К., 1999.

 17. Якуба О. О. Соціологія. Навч. посіб. -Харків, 1996.

 18. Артемов Г. П. Политическая социология: Учеб. пособ. - М., 2002.

 19. Бараматова С. П. Політична соціологія. Курс лекцій. — К., 2003.

 20. ИонинЛ. Г. Социология культуры: путь в новое тысячелетие: Учеб. пособ.-М., 2000.

 21. Смелзер Н. Социология: Пер. с англ. - М., 1994.

 22. Соціологія: терміни, поняття, персоналії. Навч. словник-довід-ник - К., Львів, 2002.

 23. Бабосов Е.М. Общая социология: Учеб. пособие для студентов вузов. – Мн.: «ТетраСистемс», 2004. – С. 6-157.

 24. Бабосов Е.М. Практикум по социологии: Учебное пособие для студентов вузов. – Мн.: «ТетраСистемс», 2003. – С. 5-89.

 25. Бабосов Е.М. Прикладная социология: Учеб. Пособие. – Мн.: ТетраСистемс, 2000. – 496 с.

 26. Волков Ю.Г., Добреньков В.И., Нечипуренко В.Н., Попов А.В. Социология: Учебник. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М.: Гардарики, 2000. – С. 7- 78.

 27. Волков Ю.Г., Мостовая И.В. Социология: Учебник для вузов. - М.: Гардарики, 2001. – С. 9-53.

 28. Добреньков В.И., Кравченко А.И. Социология: В 3 т. Т. 1: Методология и история. – М.: ИНФРА-М, 2000. – С. 9- 131, 246-280.

 29. Зборовский Г.Е. Общая социология: Учебник. 3-е изд., испр. и доп. - М.: Гардарики, 2004. – С. 9-52, 91-143.

 30. Касьянов В.В., Нечипуренко В.Н., Самыгин С.И. Социология. Учебное пособие. — Ростов н/Д: издательский центр «МарТ», 2000. – С. 4-68.

 31. Кравченко А.И. Общая социология: Учеб. пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 479 с.

 32. Кравченко А.И. Социология общий курс: Учебное пособие для вузов. – М.: ПЕР СЭ; Логос, 2000. – С. 8-93, 100-102.

 33. Общая социология: Учебное пособие/Под общ. ред. проф. А.Г. Эфендиева. — М.: ИНФРА-М, 2000. – С. 15- 51.

 34. Прикладная социология: Учебное пособие / Под ред. д.э. н. проф. Ю.С. Колесникова. – Ростов-на-Дону: «Феникс», 2001. – 320 с.

 35. Березин В.М. Массовая коммуникация: сущность, каналы, действия. М. Рип-холдинг, 2003.

 36. Березин Б.М. Сущность и реальность массовой коммуникации. – М. 2002.

 37. http://slovari.yandex.ru/dict/glossary-  Словарь терминов.

 38. http://101.kiev.ua/glossary/sotsiologija_truda_1075.html- Словарь терминов

 39. socio.rin.ru/cgi-bin/article.

 40. www.socd.univ.kiev.ua

 41. www.ihtik.lib.ru.

 42. www.i-u.ru/…/archive/elmeev_ovsyanikov_priklad_sociology/10.aspx

 43. sociolog.org.ua/index.php^ 4. Критерії оцінювання


Оцінювання рівня підготовки, тобто знань і умінь вступника, відбувається на підставі наступних критеріїв:

 1. Правильність відповіді;

 2. Ступінь усвідомлення програмного матеріалу;

 3. Вміння користуватись засвоєним матеріалом.

Результати фахового вступного випробування оцінюються за 12-ти бальною шкалою з урахування вищезазначених критеріїв за наступною шкалою:

Таблиця 1.

^ Рівень підготовки

Вимоги рівня підготовки згідно критеріям оцінювання

Відповідність умінь та знать вступника рівню підготовки

Бал за
12-ти бальною системою


1

2

3

4

високий

Вступник глибоко і в повному обсязі володіє програмним матеріалом, грамотно, вичерпано та логічно викладає його в усній або письмовій формі. При цьому знає рекомендовану літературу, виявляє творчий підхід і правильно обґрунтовує прийняти рішення, добре володіє різносторонніми уміннями та навичками при виконанні практичних задач

Вище середнього рівня вимог

12

На середньому рівні вимог

11

Нижче середнього рівня вимог

10

середній

Вступник знає програмний матеріал, грамотно і за суттю викладає його в усній або письмовій формі, припускаючи незначні неточності в доказах, трактовці понять та категорій. При цьому володіє необхідними уміннями та навичками при виконанні практичних задач

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

9

На середньому рівні вимог

8

Нижче середнього рівня вимог

7

достатній

Вступник знає тільки основний програмний матеріал, припускає неточності, недостатньо чіткі формулювання, непослідовність у викладанні відповідей в усній або письмовій формі. При цьому нетривке володіння уміннями та навичками при виконанні практичних занять

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

6

На середньому рівні вимог

5

Нижче середнього рівня вимог

4

низький

Вступник не знає значної частини програмного матеріалу. При цьому припускає принципові помилки в доказах, трактовці понять та категорій, виявляє низьку культуру оформлення знань, не володіє основними уміннями та навичками при виконанні практичних задач. Вступник відмовляється від відповіді на контрольні запитання

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

3

На середньому рівні вимог

2

Нижче середнього рівня вимог

1

дуже низький

Знання та уміння з програмного матеріалу практично відсутні
0


^ 5. Порядок проведення фахового вступного випробування


Фахове вступне випробування проводиться у формі співбесіди. Для проведення співбесіди формуються окремі групи вступників в порядку надходження (реєстрації) документів. Список допущених до співбесіди ухвалюється рішенням атестаційної комісії, про що складається відповідний протокол, який передається до приймальної комісії.

Для проведення співбесіди головами атестаційних комісій попередньо готуються переліки питань відповідно до «Програми фахових вступних випробувань».

Співбесіда проводиться згідно з розкладом фахових вступних випробувань, який затверджується головою атестаційної комісії не пізніше ніж за 10 днів до їх початку. На співбесіду вступник з'являється з паспортом, при пред'явленні якого він отримує «Листок співбесіди». Вступник одержує білет, який містить три запитання, з дисциплін, вказаних у програмі фахових випробувань, і відповідає на них з попередньою підготовкою 30 хвилин в цілому. Користуватися при підготовці друкованими або електронними інформаційними засобами забороняється.

Результати співбесіди оцінюються за 12-бальною шкалою згідно з розділом “Критерії оцінювання” даної пояснювальної записки і відмічаються у «Листку співбесіди». Рівень знань вступника за результатами співбесіди заноситься також до відомості і підтверджується підписами трьох членів комісії. Відомість оформляється одночасно з «Листком співбесіди» вступника і передається до приймальної комісії. Заяву про апеляцію вступник може подати в день оголошення результатів до 17.00 години


Голова фахової атестаційної

комісії ______________ доц. Міронова Т.А.


Завідувач кафедри екології ______________ проф. Нагорний Б.Г.


Схожі:

Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка пояснювальна записка
move to 213-161267
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка пояснювальна записка
...
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161262
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161259
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161256
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161255
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161300
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161253
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161252
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161250
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161249
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи