Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка icon

Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
Скачати 137.66 Kb.
НазваЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
Дата02.08.2012
Розмір137.66 Kb.
ТипДокументи


СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ім. Володимира Даля

Кафедра Транспортні системи


Затверджую


Ректор _____ О.Л. Голубенко

«_____» ___________ 2012 р.


Пояснювальна записка

щодо проведення фахового вступного випробування для осіб,
які вступають на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки СПЕЦІАЛІСТІВ або МАГІСТРІВ зі спеціальності

Транспортні системи”

на базі раніш здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр або спеціаліст


Пояснювальна записка складається з:

 • Програми фахових вступних випробувань;

 • Вимог до рівня підготовки вступників;

 • Переліку рекомендованої літератури;

 • Критеріїв оцінювання;

 • Порядку проведення фахового випробування.Луганськ 2012

1. Програма фахового вступного випробування


Необхідний обсяг знань вступника, що має освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра з напряму підготовки «Транспортні технології» або спеціаліста зі спеціальності „Транспортні системи” забезпечують наступні нормативні дисципліни, передбачені навчальним планом.


^ Загальний курс транспорту. Забезпечує формування базових та теоретичних знань і практичних навичок для систематизованої інформації з транспорту його інфраструктури, які формують у студента представлення і дає змогу усвідомлено зрозуміти діяльність майбутнього фахівця з напряму підготовки «Транспортні технології» для спеціальності «Транспортні системи».

^ Взаємодія видів транспорту. Формує у студентів теоретичні знання і практичні навички по основах взаємодії видів транспорту в рамках єдиної транспортної мережі на всіх етапах доставки вантажів в різних галузях промисловості; вибір систем транспортної взаємодії; представлення методів вибору економічних показників взаємодіючих видів транспорту.

^ Вантажні перевезення. Базові поняття технології вантажних перевезень на автомобільному, залізничному, морському, річковому та повітряному транспорті та формування практичних умінь студентів для виконання роботи у транспортних підприємствах або транспортних підрозділах підприємств.

Логістика. Основна функція – розподіл транспортних потоків у сфері постачання, виробництва та збуту продукції, реалізація прогресивних методів комплексного планування і організації транспортування вантажо- та пасажиропотоків.

^ Введення в дослідження операцій в транспортних системах. Формування знань методів лінійного, дискретного, динамічного, параметричного програмування, а також методів рішення транспортних задач та задач сітьового планування програмування, з елементами теорії графів і методів рішення задач на графах, методів рішення різновидів транспортних задач та задач управління запасами, елементами теорії ігор та ігровими методами находження оптимальних рішень в конфліктних ситуаціях і в випадках невизначеності.

Інформаційні системи і технології (на транспорті). Формування у студентів знань основних елементів і функціональних частин інформаційних систем, принципів проектування інформаційних систем, лінгвістичним, технічним, інформаційним, програмним забезпеченням, технологією передачі і обробки інформації, з існуючими СУБД, експертними системами, новітніми інформаційними технологіями.

^ Транспортні засоби. Мають мати початкове уявлення про науково-технічний розвиток транспортних засобів, їх класифікацію, загального пристрою всіх видів транспортних засобів, що сприяє придбанню студентами знань в області транспортних технологій при забезпеченні ефективності процесу перевезень.

^ Основи теорії транспортних процесів і систем. Набуття теоретичних і практичних знань для кваліфікованого вирішення питань з теорії транспортних систем: опанування критеріїв ефективного функціонування транспортних процесів і систем, з умовою господарського розрахунку, самоокупності і самофінансування: уміння використовувати методи дослідження операцій, оптимальне програмування, математичну статистику, теорію масового обслуговування, оптимізацію потоків, що сприяє ефективному управлінню транспортними процесами.

Основи економіки транспорту. Надання теоретичних і практичних знань для кваліфікованого вирішення питань з економіки транспорту, що сприяє ефективному управлінню транспортними процесами.


^ Пасажирські перевезення. Набуття теоретичних і практичних знань для кваліфікованого вирішення питань з організації пасажирських перевезень, що сприяє ефективному управлінню перевезення пасажирів різними видами транспорту.


^ 2. Вимоги до рівня підготовки вступників


Вступник повинен

знати:

 • поняття термінів: транспорт, транспортна система, оберт транспортної одиниці, провізної та пропускної спроможності транспорту та ін.; основні показники розвитку транспортної системи держави, регіону, показники перевізної та технічної роботи транспорту. Мати загальне уявлення про будову, технологію роботи, призначення та класифікацію різних видів транспорту (залізничного, автомобільного, водного і безперервного), системи організації і управління на транспорті;

 • транспортні характеристики та умови перевезень вантажів, техніко-експлуатаційні показники рухомого складу, сучасні методи планування, організації і управління перевезеннями вантажів, нормативну і правову базу організації вантажних перевезень, методи організації руху рухомого складу, розробки оптимальних рішень при організації вантажних перевезень, нові тенденції та зміни, пов’язані з розвитком ринкових відносин на транспорті;

 • математичні методи і моделі при вирішенні питань взаємодії різних видів транспорту та визначенні провізної та пропускної спроможності лінійних та вузлових елементів транспортної системи, напрями удосконалення планування єдиних технологічних процесів роботи різних видів транспорту, техніко-економічне обґрунтування ефективного використання видів транспорту;

 • термінологічний апарат логістики. Визначення поняття. Методологічний апарат логістики. Основні логістичні концепції і системи. Види і розміри запасів. Система контролю і стану запасів. Розрахунок оптимального розміру замовлення. Застосування методів прогнозування в логістиці.

 • понятійний апарат теорії дослідження операцій, класифікацію систем и задач з точки зору дослідження операцій, основні методи рішення задач дослідження операцій;

 • поняття системи, підсистеми, зовнішніх і внутрішніх зв'язків, інформації і її видів, види носіїв інформації, бази даних, експертні системи, операційної системи і її видів, технічні засоби обчислювальної техніки, основні види програмних засобів, поняття інтерфейсу, автоматизованих робочих місць, БД, структури, форми, запитів, звітів БД, мережі і її видів, сучасні засоби передачі інформації, технологія RFIED і т.д.;

 • класифікацію транспортних засобів, загальний пристрій і призначення їх основних вузлів і систем, принципи дії і види енергетичних (силових) установок транспортних засобів, призначення, принцип дії, схеми і види силових передач (трансмісій), призначення і принцип регулювання основних характеристик і параметрів роботи вузлів і систем, екологічну безпеку і безпеку руху.

 • основні положення, методи, моделі теорії транспортних систем: критерії ефективності функціонування транспортних систем, основи теорії систем і системного аналізу , методи керування запасами і транспортними потоками: економіко-математичні методи, використовувані для рішення оптимізаційних задач і транспортно-складських процесів.

 • основні фонди підприємств і показники їх використання; оборотні кошти підприємств, їх структуру і планування; матеріальне технічне постачання; організацію і планування праці і заробітної платні; експлуатаційні витрати, їх кваліфікацію; основи розрахунків собівартості перевезень на транспорті; залежність собівартості від об'єму і структури перевезень; вплив і вдосконалення експлуатаційної роботи на собівартість перевезень; собівартість вимірників експлуатаційної роботи; методи наближеного розрахунку собівартості.

 • основні положення технології та організації перевезень пасажирів з використанням різних видів транспорту, принцип роботи вокзалів, станцій, портів при перевезенні пасажирів, форми організації праці обслуговуючого персоналу, графіки руху різних транспортних засобів, пасажиропотоки, взаємодія різних видів транспорту в транспортних вузлах.


уміти:

 • застосовувати теоретичні знання і практичні навички при визначенні основних показників перевізної, технічної та експлуатаційної роботи різних видів транспорту. Користуватися довідковою та нормативно-технічною літературою. Оформляти графічний, розрахунковий матеріал і іншу технічну документацію відповідно вимогам існуючих нормативів;

 • складати транспортно-технологічні схеми доставки вантажу, які враховують умови перевезень, та розробляти проекти організації всіх складових елементів процесу вантажних перевезень;

 • вибирати найбільш ефективну схему взаємодії; аналізувати процес перевезень і робити виводи для його поліпшення; користуватися математичними методами і моделями при вирішенні питань взаємодії; керувати вантажопотоками на стику взаємодіючих видів транспорту, користуватися спеціальною, довідковою та нормативно-технічною літературою;

 • класифікувати моделі і методи теорії логістики. Здійснювати аналіз АВС, XYZ. Визначати показники логістики. Вирішувати задачу «зробити або купити», завдання вибору постачальника. Працювати в логістичних концепціях. Розраховувати: оптимальні розміри замовлення; кількість і координати складів в регіоні. Застосувати методи прогнозування в логістиці. Розробляти алгоритм прискореного планування перевезень. Здійснювати вибір виду транспорту при змішаних перевезеннях.

 • формалізувати процес, що досліджується; ідентифікувати об’єкт, обрати специфікацію моделі, оцінити параметри моделі і встановити залежності між ними, перевірити модель на адекватність та сталість; сформулювати оптимізаційну задачу, визначити функцію, цілі та її вид; вирішити поставлену оптимізаційну задачу відповідним методом дослідження операцій;

 • працювати з будь-якою операційною системою, розв’язувати задачі за допомогою ЕОМ, створювати бази даних та працювати з ними, користуватися графічними оболонками, Інтернет-пошуком, прикладними програмами;

 • розбиратися в конструкції основних вузлів, деталей і систем транспортних засобів, мати уявлення про настройку і регулювання основних характеристик і параметрів роботи вузлів і систем, володіти системою інженерно-технічних заходів, що гарантують ефективне використання транспортних засобів в умовах експлуатації;

 • прогнозувати вимоги на перевезення: аналізувати техніко-експлуатаційні показники роботи парку рухливого складу: розраховувати продуктивність рухливого складу і собівартість перевезень, формувати і ставити задачі транспортного процесу для рішення з використанням економіко – математичних методів;

 • визначити основні фонди і оборот коштів; визначати показники економічної ефективності заходів щодо організації роботи на транспорті; вимірювати капітальні вкладення і річні експлуатаційні витрати; проводити розрахунки собівартості вантажних та пасажирських перевезень від різних чинників.

 • складати графіки руху пасажирських транспортних засобів, робити розрахунки та будувати картограми пасажиропотоків.^ 3. Перелік рекомендованої літератури


 1. Яцківський Л.Ю., Зеркалов Д.В. Загальний курс транспорту. Навчальний посібник. К., Арістей, 2007 – 504 с.

 2. Громов Н.Н. и др. Единая транспортная система: Учебник для вузов.- М.: Транспорт, 1987. – 304 с.

 3. Правдин Н.В., Подколпаев В.А. Взаимодействия различных видов транспорта (примеры и расчеты) / Полд ред. Н.В. Правдина – М.: Транспорт, 1989. – 208 с.

 4. Маркунтович Ф.Д., Семин Ю.Г., Кичкина Е.И. Взаимодействие видов транспорта. Учебное пособие. Луганск.: из-во СНУ ім. В.Даля, 2005.-135 с.

 5. Троицкая Н.А., Чубуков А.Б. Единая транспортная система М., Академия, 2003. – 240 с.

 6. Осепчугов В.В., Фрумкин А.К. Автомобиль. Анализ конструкций, елементы расчета. Учебник для вузов. М., Машиностроение, 1989.-304 с.

 7. Беркман М.Б., Бовский Г.Н. и др. Подвесные канатные дороги.- М., Машиностроение, 1984-264 с.

 8. Вельможин А. В., Гудков В. А., Миротин Л. Б Технология, организация и управление грузовыми автомобильными перевозками: Учебник для вузов Волгоград: Волгогр. гос. техн. ун-т, 2000. — 304 с.

 9. Воркут А.И. Грузовые автомобильные перевозки (Основы теории транспортного процесса): Учебное пособие для вузов. — Киев.: Вища школа. Головное изд-во, 1979, 392 с.

 10. Афанасьев А.А. и др. Единая транспортная система и автомобильные перевозки М.: Транспорт, 1984. — 320 с

 11. Губенко В.К. Логистикa. Учебное пособие- Мариуполь 1996 г.

 12. Логистика. Учебник под ред Б.А.Аникина – М., Инфра-М, 2003, -367 с.

 13. Т.Н. Кунда. Дослідження операцій у транспортних системах. Навчальний посібник для студентів напрямку «транспортні технології іищих навчальних закладів. – К.:»Видавничий дім «Слово», 2008. – 400с.

 14. Исследование операций в экономике. Учебн. Пособие для вузов/ Н.Ш.Кремер, Б.А. Путко, И.М.Тришин, М.Н.Фридман; под ред. проф.Н.Ш. Кремера, - М.:Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. – 407с.

 15. Застосування інформаційних систем на транспорті. Під ред. Бакаєва А.А., Київ, ИК,1990 р.

 16. Устінський А.А, Глезер В.С. Інформаційні системи "Візінформ"., М., Транспорт,1990р.

 17. Гончаров А. Excel 97 в примерах -СПб.: Питер, 1997. – 336с.

 18. Деордица Ю.С., Савченко В.Т. Компьютерные технологии в маркетинге. Луганск: ВУГУ, 1998. – 238с.

 19. Информационные системы и базы данных: Учебн. пособие/ Ю.С. Деордица. –Луганск:ВУГУ, 1996.-114с.

 20. Економика промышленного железнодорожного транспорта: Уч. пособие для вузов/ В.А.Дмитриев, В.І Зеленков В.В.Клигман, А.Д.Шишков; Під ред.В.А.Дмитриева. - М.: Транспорт 1981.-293 с.

 21. Перепелюк А.В., Бондаренко В.О. Мироненко Л.А. Экономіка промышленного транспорта: Навчань. Для вузов по спец. "Промисловий транспорт". - М.: Висш. шк., 1987. -336 с.

 22. А.І.Малишев Економіка автомобільного транспорту: Підручник для вузів. - М.: Транспорт, 1983. – 336 с.

 23. Коломиец А.С Технико-економічне обгрунтовування проектних рішень в дипломному проектуванні (для студентів, що навчаються за напрямом "транспортні технології", спеціальність 7.100401)/ Навчальн.посіб. -Луганськ: Вид-во СНУ, 1998. - 84с.

 24. Управление эксплуатационной работой и качеством перевозок на ж.д. транспорте. Учебник для ВУЗов под ред. П.С.Грунова – М.:Транспорт, 1994, - 543с.

 25. Дуднев Д.И., Климова М.И., Менн А.А. Организация перевозок пассажиров автомобильным транспортом. Учебное пособие. М.:Транспорт 1974 – 296 с.

 26. Кудрявцев О.К., Федутинов Ю.А., Чуверин И.И. Транспорт городских центров М.; Транспорт – 1988 – 356 с.^ 4. Критерії оцінювання


Оцінювання рівня підготовки, тобто знань і умінь вступника, відбувається на підставі наступних критеріїв:

 1. Правильність відповіді;

 2. Ступінь усвідомлення програмного матеріалу;

 3. Вміння користуватись засвоєним матеріалом.

Результати фахового вступного випробування оцінюються за 12-ти бальною шкалою з урахування вищезазначених критеріїв за наступною шкалою:^ Рівень підготовки

Вимоги рівня підготовки згідно критеріям оцінювання

Відповідність умінь та знать вступника рівню підготовки

Бал за
12-ти бальною системою


1

2

3

4

високий

Вступник глибоко і в повному обсязі володіє програмним матеріалом, грамотно, вичерпано та логічно викладає його в усній або письмовій формі. При цьому знає рекомендовану літературу, виявляє творчий підхід і правильно обґрунтовує прийняти рішення, добре володіє різносторонніми уміннями та навичками при виконанні практичних задач

Вище середнього рівня вимог

12

На середньому рівні вимог

11

Нижче середнього рівня вимог

10

середній

Вступник знає програмний матеріал, грамотно і за суттю викладає його в усній або письмовій формі, припускаючи незначні неточності в доказах, трактовці понять та категорій. При цьому володіє необхідними уміннями та навичками при виконанні практичних задач

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

9

На середньому рівні вимог

8

Нижче середнього рівня вимог

7

достатній

Вступник знає тільки основний програмний матеріал, припускає неточності, недостатньо чіткі формулювання, непослідовність у викладанні відповідей в усній або письмовій формі. При цьому нетривке володіння уміннями та навичками при виконанні практичних занять

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

6

На середньому рівні вимог

5

Нижче середнього рівня вимог

4

низький

Вступник не знає значної частини програмного матеріалу. При цьому припускає принципові помилки в доказах, трактовці понять та категорій, виявляє низьку культуру оформлення знань, не володіє основними уміннями та навичками при виконанні практичних задач. Вступник відмовляється від відповіді на контрольні запитання

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

3

На середньому рівні вимог

2

Нижче середнього рівня вимог

1

дуже низький

Знання та уміння з програмного матеріалу практично відсутні
0

Низький та дуже низький рівень підготовки є недостатніми для участі у рейтинговому конкурсі на зарахування.


^ 5. Порядок проведення фахового вступного випробування


Фахове вступне випробування проводиться у формі тестових завдань. Для проведення вступного іспиту формуються окремі групи вступників в порядку надходження (реєстрації) документів. Список допущених до вступного екзамену ухвалюється рішенням фахової атестаційної комісії, про що складається відповідний протокол, який передається до приймальної комісії.

Для проведення вступного екзамену головами фахових атестаційних комісій попередньо готуються тестові завдання (екзаменаційні білети) відповідно до «Програми фахових вступних випробувань». Програма фахових вступних випробувань оприлюднюється засобами наочної інформації на Web-сайті (http://www.snu.edu.ua) та інформаційних стендах кафедри.

Екзамен проводиться у строки передбачені Умовами прийому до СНУ ім.В.Даля.

На екзамен вступник з'являється з паспортом, при пред'явленні якого він отримує тестове завдання. Тестове завдання містить теоретичні та практичні питання, з дисциплін, вказаних у програмі фахових вступних випробувань, і відповідає на них з попередньою підготовкою 1,5 години в цілому. Користуватися при підготовці друкованими або електронними інформаційними засобами забороняється.

При підготовці відповіді використовуються листи відповіді в формі тестового завдання, які зберігаються після випробування в приймальній комісії.

Результати випробування оцінюються за 12-бальною шкалою за правилами вказаними в розділі “Критерії оцінювання” даної пояснювальної записки і відмічаються у «Екзаменаційному листі». Рівень знань вступника за результатами екзамену заноситься також до екзаменаційної відомості і підтверджується підписами трьох членів комісії. Відомість оформляється одночасно з «екзаменаційним листом» вступника і передається до приймальної комісії.

Заяву про апеляцію вступник може подати в день оголошення результатів до 17.00 години


Голова фахової атестаційної

Комісі, завідувач кафедриї проф. Нечаєв Г.І.


Схожі:

Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка пояснювальна записка
move to 213-161267
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка пояснювальна записка
...
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161262
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161259
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161256
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161255
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161300
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161253
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161252
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161250
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161249
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи