Затверджую Ректор О. Л. Голубенко “ ” 2012 р. Пояснювальна записка icon

Затверджую Ректор О. Л. Голубенко “ ” 2012 р. Пояснювальна записка
Скачати 114.41 Kb.
НазваЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко “ ” 2012 р. Пояснювальна записка
Дата02.08.2012
Розмір114.41 Kb.
ТипДокументи

Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля

Кафедра фізики


Затверджую


Ректор .................... О. Л. Голубенко

“_____” _________________ 2012 р.


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

щодо проведення фахового вступного випробування для осіб,
які вступають на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки СПЕЦІАЛІСТІВ або МАГІСТРІВ зі спеціальності
"Фізика"
на базі раніш здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр або спеціаліст


Пояснювальна записка складається з:

“Програми фахових вступних випробувань”;

“Вимог до рівня підготовки вступників”;

"Критеріїв оцінювання";

"Порядку проведення співбесіди";

“Переліку рекомендованої літератури”


Луганськ 2012

^ Програма фахових вступних іспитів на спеціальність

Фізика”


Необхідний обсяг знань студентів, що навчаються за напрямом підготовки “Фізика” з нормативних дисциплін, передбачених навчальним планом.

Програма фахових вступних випробувань складена на основі навчальної програми з дисциплін “Механіка”, “Молекулярна фізика”, “Електрика та магнетизм”, “Оптика”, “Атомна і ядерна фізика”.

Метою проведення вступних випробувань є перевірка володіння абітурієнтом обсягом теоретичних знань і навичок в галузі загальної фізики та її спеціальних розділів; володіння сучасними методами розрахунку рівнянь математичних моделей фізичних явищ, навичок розробки математичних моделей фізичних явищ, або технологічних процесів та функціональних схем пристроїв дослідницького устаткування; та навичок роботи з сучасними програмними продуктами для розв’язання задач з фізики.


Фізичні основи механіки. Кінематика матеріальної точки. Поступальний і обертальний рухи. Динаміка матеріальної точки. Закони Ньютона. Закон збереження імпульсу. Межі застосування класичної механіки. Поняття про еквівалентність сил інерції і сил тяжіння. Енергія і робота. Закон збереження енергії. Механіка твердого тіла. Основне рівняння динаміки обертального руху. Закон збереження моменту імпульсу. Гіроскопічний ефект і його застосування. Механіка рідин і газів. Рівняння Бернулі. Елементи теорії відносності. Постулати А. Ейнштейна. Перетворення Лоренца. Відносність довжини і проміжку часу. Теорема додавання швидкостей. Релятивістська динаміка. Взаємозв'язок між масою і енергією. Єдиний закон збереження маси імпульсу й енергії. Поняття про загальну теорію відносності. Зв'язок геометрії з полем тяжіння. Механічні коливання і хвилі. Диференціальні рівняння затухаючих і вимушених коливань. Поперечні й поздовжні хвилі. Рівняння хвилі. Інтерференція хвиль.

Молекулярна фізика і термодинаміка. Молекулярно-кінетична теорія газів. Основне рівняння кінетичної теорії газів. Основні закони ідеального газу. Фізичний сенс тиску й абсолютної температури. Рівноважний розподіл молекул ідеального газу за швидкостями. Закон Максвелла. Обчислення ймовірностей та середніх значень фізичних величин. Середня, найбільш імовірна, середньоквадратична швидкості. Газ у полі земного тяжіння. Барометрична формула. Дослідна перевірка законів розподілу. Явища переносу. Рівняння дифузії, в'язкості, теплопровідності. Співвідношення між коефіцієнтами перенесення та їх залежність від тиску. Теоретичне обґрунтування явищ переносу з молекулярно-кінетичного погляду. Предмет і методи термодинаміки. Основні поняття термодинаміки: температура, кількість теплоти, робота розширення системи, внутрішня енергія. Перший принцип термодинаміки, та його застосування до газових процесів. Теплоємності системи за різних умов. Адіабатичний процес. Рівняння Пуассона. Політропічні процеси. Молекулярна теорія теплоємностей газів. Розподіл енергії за ступенями вільностей. Другий принцип термодинаміки. Напрям теплових процесів та особлива роль теплоти. Колові процеси. Цикл Карно. Теорема Карно. Ентропія як наслідок другого принципу термодинаміки. Нерівність Клаузіуса. Зростання ентропії в реальних процесах. Статистичний характер другого принципу термодинаміки. Методи термодинаміки: метод колових процесів, метод термодинамічних потенціалів. Термічні і калоричні рівняння стану. Третій принцип термодинаміки. Елементи релятивістської термодинаміки. Фазові перетворення. Ізотерми реальних газів. Рівняння Ван-дер-Ваальса. Рідини. Властивості і структура рідини. Формула Лапласа. Тверді тіла. Кристалічні й аморфні тіла. Рівняння Клапейрона-Клаузіуса. Теплоємності твердих тіл. Недоліки класичної теорії. Поняття про квантову теорію теплоємності.

Електрика і магнетизм. Електростатика. Заряд і поле. Закон Кулона. Напруженість, потенціал, індукція електричного поля. Потік вектора електричної індукції. Теорема Гаусса та її застосування. Провідники і діелектрики в електричному полі. Поляризація діелектриків. Енергія і густина енергії електричного поля. Постійний електричний струм. Закони Ома і Джоля-Ленца в диференційній формі. Електропровідність твердих тіл. Електронна теорія провідності металів. Недоліки класичної теорії. Поняття про квантову теорію провідності твердих тіл. Електричний струм у рідинах і газах. Електромагнетизм. Магнітне поле. Закон Ампера. Магнітне поле постійного струму. Закон Біо-Савара-Лапласа та його застосування до прямого, колового і соленоїдного струму. Циркуляція вектора напруженості магнітного поля. Вихровий характер магнітного поля. Дія магнітного поля на рухому заряджену частинку. Сила Лореца. Магнітні властивості атомів. Магнетики і їх намагнічування. Діа, пара і феромагнетики. Магнітичний гістерезис. Потік магнітичної індукції. Робота струму в магнітному полі. Електромагнітна індукція. Основний закон електромагнітної індукції. Енергія магнітного поля струму. Густина енергії магнітного поля. Вихрове електричне поле. Струм зміщення. Система рівнянь Максвелла. Електромагнітні коливання. Коливальний контур. Диференціальні рівняння незатухаючих і затухаючих коливань. Аналіз рішень. Вимушені електромагнітні коливання. Коло змінного струму з опором, індуктивністю і ємністю. Закон Ома для змінного струму. Зсув фаз між струмом і напругою. Резонанс напруг і струмів. Робота і потужність змінного струму. Трифазний струм. Електромагнітні хвилі. Хвильове рівняння. Виникнення і поширення електромагнітних хвиль. Радіозв'язок. Шкала електромагнітних хвиль.

Оптика. Геометрична оптика. Відбивання світла від пластин і сферичних поверхонь. Дзеркала. Заломлення світла на пластинах і сферичних поверхнях. Призми. Лінзи. Недоліки оптичних систем. Геометрична оптика — граничний випадок хвильової оптики. Інтерференція світла. Когерентність. Інтерференція світла при відбивання від прозорих пластинок і плівок. Інтерферометри і їх використання. Дифракція світла. Метод зон Френеля. Дифракційна решітка. Поляризація світла. Закон Брюстера. Подвійне променезаломлення. Поляроїди. Закон Малю. Повертання площини коливань поляризованого світла. Дисперсія світла. Нормальна і аномальна дисперсія. Електронна теорія дисперсії. Класичний і релятивістський ефект Доплера. Випромінювання Вавилова-Черенкова. Теплове випромінювання і його характеристики. Закон Кірхгофа. Закони випромінювання абсолютно чорного тіла. Класична теорія випромінювання Релея-Джинса. Квантова теорія випромінювання Планка. Основи квантової фізики. Фотон і його характеристики. Фотоелектричний ефект. Рівняння Ейнштейна. Ефект Комптона, елементарна теорія. Тиск світла в хвильовій і фотонній теоріях.

Фізика атома і атомного ядра. Будова атома за Резерфордом-Бором. Постулати Бора і експериментальне підтвердження їх. Атом водню за теорією Бора і пояснення спектральних закономірностей. Внутрішня суперечність теорії Бора. Елементи квантової механіки. Хвилі де Бройля. Дифракція електронів. Співвідношення невизначеностей Гейзенберга. Рівняння Шредінгера. Властивості хвильової функції. Частинка в одновимірній прямокутній потенціальній ямі. Проходження частинки крізь потенціальний бар'єр. Рух частинки в центральносиметричному полі. Радіальне рівняння Шредінгера. Атом водню в квантовій механіці. Принцип Паулі. Забудова електронних шарів атомів. Квантова механіка систем. Поняття про статистики Бозе-Ейнштейна і Фермі-Дірака. Квантові генератори світла. Рентгенівські спектри. Природна радіоактивність. Закон радіоактивного розпаду. Правила зміщення. Радіоактивні ряди. Склад атомного ядра. Властивості протонів і нейтронів. Дефект маси і енергія зв'язку атомних ядер. Ядерні сили і їхні основні властивості. Моделі ядер. Ядерні реакції. Штучна радіоактивність. Реакція поділу важких ядер. Термоядерні реакції. Елементарні частинки і космічні промені. Сучасні уявлення про елементарні частинки. Типи взаємодій. Класифікація елементарних частинок. Кварки. Космічні промені та їхні властивості.


Література


1. Сивухин Д. В. Общий курс физики. т.т. І — V. М.: Наука, 1980.

2. Федорченко А. Теоретична фізика. К.: Вища шк. 1992.

3. Бушок Г. Ф., Левандовський В. В., Півень Г. Ф. Курс фізики. т.т. 1 — 2. К.: Либідь, 2001.

4. Богацька І. Г., Головко Д. Б. Загальні основи фізики. т.т. 1 — 2. К.: Либідь, 1998.

5. Савельев И. В. Курс общей физики. т.т. 1 — 3, М.: Наука, 1992.

6. Калашников С. Г. Электричество. М.: Наука, 1977. 591 с.

7. Лансберг Г. С. Оптика. М.: Наука, 1980. 926 с.

8. Парсел Э. Электричество и магнетизм. М.: Мир, 1985. 332 с.

9. Школьский Э. В. Атомная физика: в 2 т. М.: Наука, 1984.

10. Анельсман А. И. Очерки развития физической теории. М.: Наука. 1986. 244 с.

11. Валерчук І. О. Квантова механіка. Л.: Львів, 1998, 616 с.

12. Мухин К. Н. Экспериментальная ядерная физика. т.т. 1 — 2. М.: Атомиздат, 1984.

13. Базаров И. П. Термодинамика. М.: Высшая школа, 1991, 376 с.

14. Иродов И. Е. Основные законы механики электромагнетизма, квантовой физики.

т.т. 1 — 4. М.: Наука.

15. Матвеев А. Н. Атомная физика. М.: Высшая школа, 1989. 439 с.


Вимоги до рівня підготовки вступників


Вступник повинен знати:

- базові фундаментальні концепції сучасної фізичної науки;

- основні поняття, визначення, терміни класичної, релятивістської та квантової фізики;

- основні закони і принципи з усіх традиційних розділів загальної фізики;

- межі застосування фізичних законів;

- методологічні концепції фізичного Всесвіту;

- наукові і технологічні можливості сучасних фізичних досліджень;

- можливості сучасних інформаційних систем в пошуку, обробці і презентації данних наукових досліджень;

- сучасні проблеми фізики і провідні фізичні теорії.

Уміти:

- застосувати теоретичні знання до розв'язання практичних задач, або явищ проблемного характеру;

- обґрунтувати можливість спрощень за яких можна розглядати об'єкти, задачі як ідеалізовані фізичні моделі;

- оперувати правилами розмірностей для оцінки одержаних результатів;

- користуватись правилами наближення обчислень;

- користуватись приладами при виконанні нескладних вимірюваннях фізичних величин;

- організувати і провести урок з фізики у загальноосвітньому закладі відповідного рівня акредитації.


4. Критерії оцінювання

Оцінювання рівня підготовки, тобто знань і умінь вступника, відбувається на підставі наступних критеріїв:

  1. Правильність відповіді;

  2. Ступінь усвідомлення програмного матеріалу;

  3. Вміння користуватись засвоєним матеріалом.

Результати фахового вступного випробування оцінюються за 12-ти бальною шкалою з урахування вищезазначених критеріїв за наступною шкалою:

^ Рівень підготовки

Вимоги рівня підготовки згідно критеріям оцінювання

Відповідність умінь та знать вступника рівню підготовки

Бал за
12-ти бальною системою


1

2

3

4

високий

Вступник глибоко і в повному обсязі володіє програмним матеріалом, грамотно, вичерпано та логічно викладає його в усній або письмовій формі. При цьому знає рекомендовану літературу, виявляє творчий підхід і правильно обґрунтовує прийняти рішення, добре володіє різносторонніми уміннями та навичками при виконанні практичних задач

Вище середнього рівня вимог

12

На середньому рівні вимог

11

Нижче середнього рівня вимог

10

середній

Вступник знає програмний матеріал, грамотно і за суттю викладає його в усній або письмовій формі, припускаючи незначні неточності в доказах, трактовці понять та категорій. При цьому володіє необхідними уміннями та навичками при виконанні практичних задач

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

9

На середньому рівні вимог

8

Нижче середнього рівня вимог

7

достатній

Вступник знає тільки основний програмний матеріал, припускає неточності, недостатньо чіткі формулювання, непослідовність у викладанні відповідей в усній або письмовій формі. При цьому нетривке володіння уміннями та навичками при виконанні практичних занять

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

6

На середньому рівні вимог

5

Нижче середнього рівня вимог

4

низький

Вступник не знає значної частини програмного матеріалу. При цьому припускає принципові помилки в доказах, трактовці понять та категорій, виявляє низьку культуру оформлення знань, не володіє основними уміннями та навичками при виконанні практичних задач. Вступник відмовляється від відповіді на контрольні запитання

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

3

На середньому рівні вимог

2

Нижче середнього рівня вимог

1

дуже низький

Знання та уміння з програмного матеріалу практично відсутні
0


Низький та дуже низький рівень підготовки є недостатніми для участі у рейтинговому конкурсі на зарахування.


^ 5. Порядок проведення фахового вступного випробування

Фахове вступне випробування проводиться у формі співбесіди (тестування). Для проведення співбесіди формуються окремі групи вступників в порядку надходження (реєстрації) документів. Список допущених до співбесіди ухвалюється рішенням фахової атестаційної комісії, про що складається відповідний протокол, який передається до приймальної комісії.

Для проведення співбесіди (тестування) фаховою атестаційною комісією попередньо готуються переліки питань відповідно до «Програми фахового вступного випробування». Програма фахового вступного випробування оприлюднюється засобами наочної інформації на Web-сайті СНУ ім. В.Даля (http://www.snu.edu.ua) та інформаційних стендах кафедри фізики.

Фахове вступне випробування проводиться у строки передбачені Умовами прийому до СНУ ім.В.Даля.

На співбесіду вступник з'являється з паспортом, при пред'явленні якого він отримує «Листок співбесіди». Вступник одержує тестові завдання, з дисциплін, вказаних у програмі фахових випробувань, і відповідає на них з попередньою підготовкою 30 хвилин в цілому. Користуватися при підготовці друкованими або електронними інформаційними засобами забороняється.

Результати співбесіди оцінюються за 12-бальною шкалою за правилами вказаними в розділі “Критерії оцінювання” даної пояснювальної записки і відмічаються у «Листку співбесіди». Рівень знань вступника за результатами співбесіди заноситься також до відомості і підтверджується підписами трьох членів комісії. Відомість оформляється одночасно з «Листком співбесіди» вступника і передається до приймальної комісії.

Заяву про апеляцію вступник може подати в день оголошення результатів до 17.00 години.
Голова фахової атестаційної комісії доц. Кривоносов С. Д.


Зав. кафедрою фізики проф. Голубничий П. І.

Схожі:

Затверджую Ректор О. Л. Голубенко “ ” 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка пояснювальна записка
move to 213-161267
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко “ ” 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка пояснювальна записка
...
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко “ ” 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161262
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко “ ” 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161259
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко “ ” 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161256
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко “ ” 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161255
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко “ ” 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161300
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко “ ” 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161253
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко “ ” 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161252
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко “ ” 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161250
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко “ ” 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161249
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи