Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка icon

Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
Скачати 83.85 Kb.
НазваЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
Дата02.08.2012
Розмір83.85 Kb.
ТипДокументи


СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ім. Володимира Даля

Кафедра менеджменту та економічної безпеки


Затверджую


Ректор _____ О.Л. Голубенко

«_____» ___________ 2012 р.


Пояснювальна записка

щодо проведення фахового вступного випробування для осіб,
які вступають на навчання за освітньо-професійними програмою

МАГІСТРА зі специфічних категорій

спеціальність "Бізнес-адміністрування"

на базі раніш здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра


Пояснювальна записка складається з:

 • Програми фахових вступних випробувань;

 • Вимог до рівня підготовки вступників;

 • Переліку рекомендованої літератури;

 • Критеріїв оцінювання;

 • Порядку проведення фахового випробування.Луганськ, 2012

1. Програма фахового вступного випробування


Програма вступного фахового випробування розроблена з урахуванням вимог чинних програм для вищих навчальних закладів ІV рівня акредитації.

Необхідний обсяг знань вступника, який отримав повну вищу освіту, складається з наступних нормативних дисциплін, передбачених навчальним планом та досвід практичної роботи у галузі управління (не менш двох років).


^ Економічна теорія

Становлення і основні етапи розвитку економічної теорії як науки. Економічні закони, принципи і категорії. Методи пізнання економічних процесів і явищ. Економічна система суспільства, її сутність, типи та основні структурні елементи. Власність як економічна категорія. Виробництво як визначальний фактор потреб суспільства та їх розвитку. Теорія товару і грошей. Теоретичні основи ринкової економіки та її основні елементи. Підприємство та підприємництво в ринковій економіці. Капітал підприємства, його кругообіг та обіг. Держава та її економічні функції. Економічні аспекти глобальних проблем.


^ Економіка підприємства

Ринкове господарство і принципи його функціонування. Підприємство як об'єкт вивчення, організаційно-правові форми підприємства. Підприємство як суб'єкт ринкового господарства. Ресурсне забезпечення діяльності підприємства: ресурсний потенціал, матеріальні ресурси, трудові ресурси, майнові ресурси (активи) та капітал підприємства. Оподаткування підприємства. Витрати на виробництво продукції, робот, послуг. Ціноутворення. Результати господарської діяльності. Баланс підприємства.


^ Основи менеджменту

Сутність, роль та методологічні основи менеджменту. Історія розвитку та сучасні моделі менеджменту. Закони, закономірності та принципи менеджменту. Функції менеджменту як види управлінської діяльності: планування, організація, мотивація, контроль. Інформація і комунікації в менеджменті. Сутність та класифікація методів менеджменту. Мета управлінського процесу, його учасники, предмет, засоби здійснення. Керівництво та лідерство. Ефективність менеджменту.


^ 2. Вимоги до рівня підготовки вступників


Учасник іспиту повинен:

ЗНАТИ:

 • методику прогнозування розвитку соціально-економічних процесів на рівні окремих об'єктів управління (країни, галузі, району, підприємств, організацій);

 • механізми формування і реалізації цільових, регіональних, галузевих програм;

 • методи аналізу та обгрунтування розвитку економічних і соціальних процесів розвитку регіону, галузі, підприємств, організацій;

 • методику розробки індикативних планів країни, регіону, галузі;

 • механізм формування бізнес-планів підприємства;

 • механізми організаційно-економічного регулювання і підтримки розвитку підприємницької діяльності;

 • підходи до вироблення критеріїв оцінки впливу управлінських рішень на розвиток об'єкту управління та механізми забезпечення раціонального поєднання економічної і соціальної ефективності розвитку об'єкту управління;

 • механізми координації і стимулювання інноваційної і інвестиційної діяльності;

 • підходи до визначення пріоритетів економічного розвитку держави, регіонів, галузей, підприємств, організацій;

 • механізми ефективної організації управління державним і комунальним майном;

 • методику рівнів монополізації національного, регіонального та локального товарних ринків і механізми реалізації антимонопольної політики; механізми забезпечення соціального захисту населення;

 • основні засади регіональної, промислової, аграрної, зовнішньоекономічної, цінової та соціальної політики держави та механізми її реалізації.

ВМІТИ:

 • володіти методами обгрунтування елементів прогнозів соціально-економічного розвитку країни, регіону, галузі, підприємства, організації;

 • виробляти і обгрунтовувати пропозиції щодо удосконалення механізмів організації управління соціально-економічними процесами, певними сферами, галузями, регіонами, підприємствами, організаціями;

 • організовувати розробку і реалізацію заходів по удосконаленню організаційно-економічного регулювання розвитку окремих сфер, галузей, територій, підприємств, організацій;

 • аналізувати економічні і соціальні процеси, соціально-економічний розвиток регіонів, ефективність функціонування галузей і сфер економіки, підприємств, організацій;

 • володіти методиками розробки програм економічного і соціального розвитку країни, регіонів, галузей, підприємств, організацій;

 • розробляти матеріальні, трудові, фінансові баланси; здійснювати розрахунки показників економічного і соціального розвитку регіону, макроекономічних показників, функціонування галузей; інфраструктури регіону;

 • визначати пріоритети економічного розвитку підприємств, організацій, галузі, регіону, країни; формувати бізнес-плани розвитку галузі регіону.^ 3. Перелік рекомендованої літератури


І. Економічна теорія

 1. Андреев Б. Ф. Системный курс экономической теории: микроэкономика, макроэкономика. — Л.: Лениздат, 1998. — 574 с.

 2. Борисов Е. Ф. Экономическая теория: вопросы — ответы. — М.: Инфра-М, 2000. — 196 с.

 3. Бутук А. И. Экономическая теория. — К.: Вікар, 2000. — 301 с.

 4. Гальчинський А. С, Єщенко П. С, Палкін Ю. І. Основи економічних знань: Навч. посіб. — К.: Вища шк., 1999. — 403 с.

 5. Економічна теорія: Політекономія: Підруч. / За ред. В. Д. Базилевича. — К.: Знання-Прес, 2008. — 719 с.

 6. Иохин В. Я. Экономическая теория: Учебник. — М.: Юристъ, 2000. — 861 с.

 7. Костюк В.С. Економічна теорія: навч. посіб. для ВНЗ / В.С. Костюк, А.М. Андрющенко, І.П. Борейко. – К.: Центр уч. Літератури, 2009. – 282 с.

 8. Макконнелл К Р., Брю С. Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика. — М.: Республика, 1996. — 785 с.

 9. Нестеренко О. П. Історія економічних вчень: Курс лекцій:
  3-тє вид., стереотип. — К.: МАУП, 2002. — 128 с.

 10. Общая экономическая теория / Под ред. А. И. Чубрынина. — СПб.: Питер, 2000. — 288 с.

 11. Самуэльсон П Экономика: В 2 т.: Пер. с англ. — М.: Алгон, 1994. — Т. 1. — 333 с.

 12. Шамхалов Ф. И. Государство и экономика: основы взаимодейс-твия: Учебник. — М., 2000. — 382 с.

ІІ. Економіка підприємства

1. Закон України Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. № 436-ІV

 1. Закон України “Про господарські товариства” від 19 вересня 1991 р. // ВВР України. — 1991. — № 49. — С. 682.

 2. БусигинА. Предпринимательство. Основной курс: Учебник. — М.: ИНФРА-М, 1997. — 608 с.

 3. ГерасимчукВ. Г. Стратегічне управління підприємством. Графіч-не моделювання: Навч. посіб. — К: Вид-во КНЕУ, 2000. — 360 с.

 4. Економіка підприємства: підручник / за заг. ред. С.Ф. Покропивного. – К.: КНТЕУ, 2000. – 528 с.

 5. Економіка підприємства: підручник / за ред. А.В. Шегди. – К.: Знання, 2006. – 615 с.

 6. Економіка підприємства: підручник / І.О. Чаюн, Г.М. Богославець, Л.Л. Стасюк та ін.; за заг. Ред. Н.М. Ушакової. - К.: КНТЕУ, 2005. – 569 с.

 7. Кейлер В. Зкономика предприятия: Курс лекций. — М.: ИНФРА-М, 1999. — 132 с.

 8. Киперман Г. Зкономика предприятия: Словарь. — М.: Юристь, 2000. — 272 с.

 9. Коласс Б. Управление финансовой деятельностью предприятия. Проблемы, концепции и методы: Учеб. пособие: Пер. с фр. / Под ред. проф. Я. В. Соколова. — М.: Финансы, ЮНИТИ, 1997

 10. Экономика предприятия: Тесты, задачи, ситуации: Учеб. пособие для вузов / Под ред. В. А. Швандара. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. — 254 с.

ІІІ. Основи менеджменту

 1. Кузьмін О.Є. Основи менеджменту: підручник. К.: Академвидав, 2007. – 464 с.

 2. Кузьмін О.Є. Теоретичні та прикладні засади менеджменту: навч. посіб. – Л.: «Львів. політехніка», 2007. – 384 с.

 3. Менеджмент: теорія і практика: навч. посіб. / А.А. Мазаракі, Г.Є Мошек, Л.А. Гомба та ін. – К.: Атіка, 2007. – 564 с.

 4. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер.с англ. - М.: Дело, 1992.

 5. Туленков Н. В. Введение в теорию и практику менеджмента: Учеб. пособие- - К.: МАУП, 1998.

 6. Шегда А В. Основы менеджмента: Учеб. пособие. — К.: Т-во "Знания", 1998.^ 5. Порядок проведення фахового вступного випробування


Фахове вступне випробування проводиться у формі тестування. Для проведення тестування формуються окремі групи вступників в порядку надходження (реєстрації) документів. Список допущених до тестування ухвалюється рішенням фахової атестаційної комісії, про що складається відповідний протокол, який передається до приймальної комісії.

Для проведення тестування фаховою атестаційною комісією попередньо готуються тестові завдання відповідно до «Програми фахового вступного випробування». Програма фахового вступного випробування оприлюднюється засобами наочної інформації на Web-сайті СНУ ім. В.Даля (http://www.snu.edu.ua) та інформаційних стендах кафедри.

Фахове вступне випробування проводиться у строки передбачені Умовами прийому до СНУ ім.В.Даля.

На тестування вступник з'являється з паспортом. Вступник одержує „Лист тестового завдання”, який містить 24 питання з варіантами відповіді, за дисциплінами, зазначеними у програмі фахових випробувань, і відповідає на них впродовж 30 хвилин. Користуватися при підготовці друкованими або електронними інформаційними засобами забороняється.

Результати фахового вступного випробування оцінюються за 12-бальною шкалою за правилами вказаними в розділі “Критерії оцінювання” даної пояснювальної записки і відмічаються у «Листі тестового завдання». Рівень знань вступника за результатами тестування заноситься також до відомості і підтверджується підписами трьох членів фахової комісії. Відомість оформляється одночасно з «Екзаменаційним листом» вступника і передається до приймальної комісії.

Заяву про апеляцію вступник може подати в день оголошення результатів до 17.00 години


Критерії

оцінювання професійної спрямованості абітурієнтів


Оцінювання рівня підготовки, тобто знань і умінь вступника, відбувається на підставі наступних критеріїв:

 1. Правильність відповіді;

 2. Ступінь усвідомлення програмного матеріалу;

 3. Вміння користуватись засвоєним матеріалом.

Результати фахового вступного випробування оцінюються за наступною 12-ти бальною шкалою:

Загальна кількість питань – 24

12 балів – всі відповіді вірні

11 балів – вірних відповідей на 22 питань

10 балів - вірних відповідей на 20 питань

9 балів - вірних відповідей на 18 питань

8 балів - вірних відповідей на 16 питань

7 балів - вірних відповідей на 14 питань

6 балів - вірних відповідей на 12 питань

5 балів - вірних відповідей на 10 питань

4 бали - вірних відповідей на 8 питань

Якщо вірних відповідей на тести менш ніж 8 – ставиться оцінка «незадовільно» та є недостатніми для участі у рейтинговому конкурсі на зарахування.


Голова фахової атестаційної

комісії проф. Козаченко Г. В.Схожі:

Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка пояснювальна записка
move to 213-161267
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка пояснювальна записка
...
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161262
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161259
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161256
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161255
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161300
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161253
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161252
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161250
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161249
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи