Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка icon

Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
Скачати 110.91 Kb.
НазваЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
Дата02.08.2012
Розмір110.91 Kb.
ТипДокументи

Східноукраїнський національний університет
імені Володимира Даля

Кафедра економічної кібернетики


Затверджую


Ректор О.Л. Голубенко

«___» ___________ 2012 р.


Пояснювальна записка

щодо проведення фахового вступного випробування для осіб,
які вступають на навчання за освітньо-професійними програмою

МАГІСТРА зі специфічних категорій

спеціальність "Економіка довкілля і природних ресурсів"

на базі раніш здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр або спеціаліст


Пояснювальна записка складається з:

  • Програми фахових вступних випробувань;

  • Вимог до рівня підготовки вступників;

  • Переліку рекомендованої літератури;

  • Критеріїв оцінювання;

  • Порядку проведення фахового випробування.Луганськ – 2012

Програма фахових вступних випробувань


Інформатика та комп’ютерна техніка. Опис комп’ютерної периферії. Поняття про алгоритмічні мови. Етапи рішення задачі на ЄОМ: Постановка, формалізація, розробка методу та алгоритму, розробка програми, тестування. Алгоритми лінійної та розгалуженої структури. Поняття операційної системи (ОС) і програмно-математичного забезпечення. Файл – основний елемент роботи ОС. Поняття алгоритмічної мови, її основні компоненти. Константи та змінні. Типи даних. Арифметичні оператори та вбудовані функції. Оператори управління (безумовні, умовні. Алгоритми циклічної структури. Елементарні методи проектування. Стеки та черги. Поняття про рекурсію. Сортування та злиття. Складні структури даних. Багатовимірні масиви. Поняття про дерева. Графи та їх представлення. Пошук в лінійних списках. Навички роботи з об'єктами Corel Draw. Редагування геометричної форми об'єктів. Створення й редагування контурів. Робота з кольорами.

^ Математичні методи дослідження операцій. Загальна постановка задачі дослідження операцій. Приклади задач дослідження операцій. Класифікація задач дослідження операцій. Задачі лінійного програмування. Задачі цілочисельного програмування. Приклади задач цілочисельного програмування. Методи рішення. Задачі з булевими змінними. Задачі нелінійного програмування. Модели динамічного програмування. Моделі мережного планування і управління

^ Математичні основи кібернетики. Основні поняття математичної статистики. Опис завдань математичної статистики. Вибірка. Генеральна сукупність. Статистичний ряд. Варіаційний ряд. Оцінки параметрів випадкових величин. Інтервальне оцінювання. Методи розрахунку зведених характеристик виборки. Коефіцієнт кореляції і його властивості. Регресійний аналіз. Перевірка статистичних гіпотез. Часові ряди і стохастичні процеси. Моделювання випадкових величин. Кореляційна теорія випадкових величин. Стаціонарні випадкові функції. Методи інтерполяції. Апроксимація експериментальних даних. Чисельне інтегрування. Пошук коренів трансцендентних рівнянь. Чисельне вирішення задачі Коши.

^ Теорія управління. Основні поняття теорії управління, аналіз та характеристики систем керування, керованість, спостережність.

Дискретна математика. Поняття множин і операцій над ними. Відповідності. Відображення і функції. Відносини. Математична логіка. Складання висловлень і проблеми встановлення істинності. Логічні функції. Алгебра формул. Повні системи функцій. Базиси. Теорема Поста. Мінімізація в класі ДНФ. Застосування алгебри логіки. Комбінаторний аналіз. Основні поняття і визначення теорії графів. Шляхи, ланцюги, цикли, маршрути. Матричне представлення графів. Задачі пошуку шляхів (маршрутів у графі). Задачі про найкоротші шляхи. Дерева і задачі на деревах. Мережі. Потоки в мережах, розрізи мережі.

Основи екології. Особливості взаємодії суспільства і природного середовища. Економічні механізми раціонального природокористування і охорони навколишнього середовища. Природні умови та ресурси як фактор економічного розвитку. Економічне оцінювання природних ресурсів. Еколого-економічні аспекти використання і охорони відновлювальних природних ресурсів. Еколого-економічні аспекти використання і охорони невідновлювальних природних ресурсів. Проблеми охорони навколишнього середовища і раціонального використання природних ресурсів.

^ Моделювання економіки. Статичні моделі макроекономіки, виробнича функція, лінійні моделі Леонт’єва. Динамічні моделі на базі виробничих функцій та моделі Леонт’єва, Неймана проблеми стійкості, керованості систем. Моделі виробника та споживача, їх взаємодія на ринку товарів, моделі мікроекономіки. Державне регулювання економіки.


^ ВИМОГИ ДО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ ВСТУПНИКІВ


Учасник іспитів повинен:


Знати:

- принцип роботи та загальний устрій ЕОМ

- будь-яку алгоритмічну мову

- реляційну модель даних і методи проектування та побудови БД

- топології комп’ютерних мереж, їх архітектуру

- програмне забезпечення для створення геометричних об’єктів та методів рішення проблем комп’ютерної графіки

- елементи теорії множин, алгебри логіки, комбінаторики та теорії графів

- сучасні методи чисельних рішень задач математичного програмування та інших задач чисельних аналізу

- основні положення теорії управління та методів оптимального управління системами

- методи постановки та вирішення задач дослідження операцій

- методологію системного підходу при дослідженні складних систем

- теорію ймовірностей, ймовірнісних процесів та основні та основні методи математичної статистики

- методи моделювання економіки

- основи теорії ігор, ризиків


Уміти:

- організовувати роботу комп’ютера як в локальній, так і глобальній мережі

- виконувати аналіз і проектування комп’ютерних мереж

- контролювати та забезпечувати інформаційну безпеку

- використовувати програмні пакети для комп’ютерної графіки

- вирішувати задачі з теорії множин, алгебри логіки та теорії графів.

- вирішувати задачі математичного програмування

- вирішувати задачі оптимального управління для систем різного типу

- застосовувати ідеї імітаційного моделювання при дослідженні складних систем

- використовувати ймовірності методи в дослідженні систем і методи математичної статистики

Література

1. Пол Сана и др. Visual Basic для приложений (версия 5) в подлиннике: пер. с англ. – СПб.: BHV – Сакнкт-Петербург. 1999. – 704 с., ил.

2. Кузьменко В.Г. VBA 2000 – М.: ЗАО «Издательство БИНОМ», 2000. – 408 с.: ил.

3. Техника программирования: Учеб. пособие/ В.С. Проценко, П.И. Чаленко, Р.А. Сорока. – К.: Віща шк., 1990. – 183 с.: ил.

4. Брябкин В.М. Программное обеспечение персональных ЭВМ. –М. Наука, 1989. – 272с.

5. Мюллер Дж., Нортон П.. Полное руководство по Windows 95 Питера Нортона. : БИНОМ, 1998 . 784с.

6. Гради Буч. Объектно ориентированный анализ и проектирование с примерами приложений. – М.: БИНОМ, 1999 -560 с.

7. Вентцель Е. С., Овчаров. Прикладные задачи теории вероятностей. М. Финансы и статистика, 1983.

8. Коршунов. Математические основы кибернетики.

9. Ивченко, Медведев. Математическая статистика.

10. Ширяев. Вероятность. М., Наука, 1982.

11. Гмурман В. Е.. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической статистике.

12. Черняк І. О., Обушна О. М., Ставицький А. В. Теорія ймовірностей та математична статистика.

13. Сеньо П. С. Теорія ймовірностей та математична статистика.

14. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы. /В.Г. Олифер, Н. А. Олифер. – СПб: Издательство "Питер", 1999. – 672 с.: ил.

15. Кулаков Ю.А., Омелянский С.В. Компьютерные сети. Выбор, установка, использование и администрирование. К.: Юниор, 1999. – 544 с., ил.

16. Блэк Ю., Сети ЭВМ: Протоколы, стандарты, интерфейсы., - М.: Мир. 1990.

17. Адрианов В.И., Бородин В.А., Соколов А.В. "Шпионские штучки" и устройства для защиты объектов и информации. Справочное пособие. – Спб.: "Лань", 1996. – 272 с.

18. Архитектура, протоколы и тестирование открытых информационных сетей. Толковый словарь. – М.: Финансы и статистика, 1990.

19. Блек Ю. Сети ЭВМ: Протоколы, стандарты, интерфейсы. – М.: Мир, 1990

20. Бэрри Нанс. Компьютерные сети. М: Бином, 1995.

21. Джейсон Мейнджер. Java Script: основы программирования: Пер. с англ.- К.: Издательская группа BVH, 1997. – 512 с.

22. Нессер Д.Дж. Оптимизация и поиск неисправностей в сетях. – К.:"диалектика", 1996. – 384 с.

23. Стен Натт. Мир компьютерных сетей. : Пер. с англ. – К.: BHV, 1996. – 288с.

24. Ситник В.Ф., Козак І. А. Телекомунікації в бізнесі: навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. – К.: КНЕУ, 1998. – 192 с.

25. Деордица Ю.С., Нефедов Ю.М. Исследование операций в планировании и управлении. Киев- «Выща школа»,1991г.-270с.

26. Н. Николь. Р. Альбрехт Excel 5.0, Электронные таблицы, М, ЭКОМ. 1994.384с.

27. Уве Шаффнайстер. Виктор Пасько Word 6.0 для Windows в бюро Киев. BHV, 1995.387с.

28. В. В. Альдыв, Н.А. Гершгорн Вычислительные задачи да персональном компьютере» Киев, Техника, 1991г.. 248с.

29. Цисарь И.Ф., Нейман В.Г. Компьтерное моделирование экономики.

30. Емельянов А.А., Власова Е.А., Дума Р.В. Имитационное моделирование экономических процессов. М.: Финансы и статистика, 2002. _-365с.

31. Гультяев А. Визуальное моделирование в среде MatLab. –425с.

32. Івченко, Медведєв. Математична статистика.

33. Ширяев. Вероятность. М., Наука 1982

34. Вентцель Е.С., Овчаров. Прикладні задачі теорії вероятностей. М. Фінанси і статистика , 1983.

35. Экономическая кибернетика: Учебное пособие/Под редакцией проф.. Ю.Г. Лысенко.-Донецк: ДонНУ, 1999.-397с.

36. Замков О.О. и др. Математические методы в экономике: Учебник. - М: МГУ, 1997.-368с.

37. Колемаев В.А. Математическая экономика: Учебник для вузов. - М.:Юнити, 1998-240с.

38. Малыхин В.И. Математическое моделирование экономики: - Учебно-практическое пособие.-М.: Издательство УРАО, 1998.-160с.

39. Красс М.С. Математика для экономических специальностей: Учебник.-М.: ИНФРА, 1998.-464с.

40. Жданов С.А. Экономические модели и методы в управлении.-М.: Издательство «Дело и сервис», 1998.-176 с.

41. Пахомова Н.В., Рихтер К.К. Экономика природопользования и природных ресурсов. СПб, 2000

42. Эндрес А., Квернер И. Экономика природных ресурсов. СПб: Питер, 2004.

Критерії оцінок знань та практичних умінь студентів


Оцінювання рівня підготовки, тобто знань і умінь вступника, відбувається на підставі наступних критеріїв:

  1. Правильність відповіді;

  2. Ступінь усвідомлення програмного матеріалу;

  3. Вміння користуватись засвоєним матеріалом.

Результати фахового вступного випробування оцінюються за 12-ти бальною шкалою з урахування вищезазначених критеріїв за наступною шкалою:

^ Рівень підготовки

Вимоги рівня підготовки згідно критеріям оцінювання

Відповідність умінь та знать вступника рівню підготовки

Бал за
12-ти бальною системою


1

2

3

4

високий

Вступник глибоко і в повному обсязі володіє програмним матеріалом, грамотно, вичерпано та логічно викладає його в усній або письмовій формі. При цьому знає рекомендовану літературу, виявляє творчий підхід і правильно обґрунтовує прийняти рішення, добре володіє різносторонніми уміннями та навичками при виконанні практичних задач

Вище середнього рівня вимог

12

На середньому рівні вимог

11

Нижче середнього рівня вимог

10

середній

Вступник знає програмний матеріал, грамотно і за суттю викладає його в усній або письмовій формі, припускаючи незначні неточності в доказах, трактовці понять та категорій. При цьому володіє необхідними уміннями та навичками при виконанні практичних задач

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

9

На середньому рівні вимог

8

Нижче середнього рівня вимог

7

достатній

Вступник знає тільки основний програмний матеріал, припускає неточності, недостатньо чіткі формулювання, непослідовність у викладанні відповідей в усній або письмовій формі. При цьому нетривке володіння уміннями та навичками при виконанні практичних занять

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

6

На середньому рівні вимог

5

Нижче середнього рівня вимог

4

низький

Вступник не знає значної частини програмного матеріалу. При цьому припускає принципові помилки в доказах, трактовці понять та категорій, виявляє низьку культуру оформлення знань, не володіє основними уміннями та навичками при виконанні практичних задач. Вступник відмовляється від відповіді на контрольні запитання

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

3

На середньому рівні вимог

2

Нижче середнього рівня вимог

1

дуже низький

Знання та уміння з програмного матеріалу практично відсутні
0

Низький та дуже низький рівень підготовки є недостатніми для участі у рейтинговому конкурсі на зарахування .


^ Порядок проведення випробувань

Фахове вступне випробування проводиться у формі письмового екзамену. Для проведення вступного екзамену формуються окремі групи вступників в порядку надходження (реєстрації) документів. Список допущених до вступного екзамену ухвалюється рішенням фахової атестаційної комісії, про що складається відповідний протокол, який передається до приймальної комісії.

Для проведення вступного екзамену головами фахових атестаційних комісій попередньо готуються екзаменаційні білети відповідно до «Програми фахових вступних випробувань». Кожен білет містить 2 теоретичних питання і одну задачу. Програма фахових вступних випробувань оприлюднюється засобами наочної інформації на Web-сайті (http://www.snu.edu.ua) та інформаційних стендах кафедри економічної кібернетики.

Екзамен проводиться у строки передбачені Умовами прийому до СНУ ім.В.Даля.

На екзамен вступник з'являється з паспортом, при пред'явленні якого він отримує екзаменаційний лист, завдання (екзаменаційний білет). Екзаменаційний білет містить одне теоретичне питання та тестове завдання, з дисциплін, вказаних у програмі фахових вступних випробувань, і відповідає на них з попередньою підготовкою 1,5 години в цілому. Користуватися при підготовці друкованими або електронними інформаційними засобами забороняється.

При підготовці відповіді використовуються листи відповіді, які зберігаються після випробування в приймальній комісії.

Результати випробування оцінюються за 12-бальною шкалою за правилами вказаними в розділі “Критерії оцінювання” даної пояснювальної записки і відмічаються у «Екзаменаційному листі». Рівень знань вступника за результатами екзамену заноситься також до екзаменаційної відомості і підтверджується підписами трьох членів комісії. Відомість оформляється одночасно з «екзаменаційним листом» вступника і передається до приймальної комісії.

Заяву про апеляцію вступник може подати в день оголошення результатів до 17.00 години


Голова фахової атестаційної комісії проф. Рамазанов С. К.Схожі:

Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка пояснювальна записка
move to 213-161267
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка пояснювальна записка
...
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161262
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161259
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161256
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161255
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161300
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161253
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161252
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161250
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161249
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи