Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка icon

Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
НазваЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
Дата02.08.2012
Розмір96.5 Kb.
ТипДокументи


СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Володимира Даля


Кафедра педагогіки


Затверджую


Ректор

___________ О.Л. Голубенко

«_____» ___________ 2012 р.


Пояснювальна записка

щодо проведення фахового вступного випробування для осіб,
які вступають на навчання за освітньо-професійними програмою

МАГІСТРА зі специфічних категорій,

спеціальність "Педагогіка вищої школи"

на базі раніш здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр або спеціаліст


Пояснювальна записка складається з:

 • Програми фахових вступних випробувань;

 • Вимог до рівня підготовки вступників;

 • Переліку рекомендованої літератури;

 • Критеріїв оцінювання;

 • Порядку проведення фахового випробування.Луганськ, 2012

^ 1. ПРОГРАМА ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ


Програма розроблена на підставі програми державної атестації студентів

СНУ ім. В. Даля за спеціальністю «Педагогіка вищої школи»


Загальні основи педагогіки

Основні категорії педагогіки. Система педагогічних наук.
^

Завдання освіти в ХХІ столітті.


Функції педагогічної науки.

Система освіти і її характеристика.

Поняття про зміст освіти. Сучасні концепції змісту освіти.

Педагогічна антропологія як філософська база виховання.

Взаємозв’язок політики й економіки з педагогічною теорією й педагогічною практикою.
^

Педагогічні інновації.

Антропологічний та цивілізаційний підходи до виховання і навчання.


Методи науково-педагогічного дослідження.

Поняття про методологію педагогічної науки. Методологічна культура педагога.

Людина як суб’єкт і об’єкт педагогічного процесу. Індивідуальний розвиток особистості та його рушійні сили.

Керівництво самовихованням й саморозвитком учнів.

Соціальні й біологічні чинники розвитку особистості.

Вікові особливості учнів й урахування їх в організації педагогічного процесу.


Дидактика

Дидактика, її предмет й основні категорії.

Сутність процесу навчання. Протиріччя процесу навчання й шляхи їх подолання.

Структура й функції процесу навчання.

Мета навчання. Зміст навчального процесу.

Організаційні форми навчання.

Поняття про засоби навчання.

Характеристика видів навчання.

Можливості різних методів навчання в активізації пізнавальної діяльності учнів.
^

Діагностика навчання.


Класно-урочна форма організації навчання.

Класифікація методів навчання.

Поняття про методи, прийоми навчання. Умови вибору методів навчання.

Закономірності й принципи процесу навчання.

Принципи наочності в навчанні.

Характеристика діяльності учителя у навчальному процесі.

Психологічні основи навчально-пізнавальної діяльності учнів.
^

Сутність проблемного навчання, шляхи його реалізації у навчальній практиці.


Інтерактивні методи навчання.

Нестандартні форми навчання.


Дистанційне навчання.

Психологічні основи навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Мотивація учіння.

Методи активізації творчої діяльності учнів.
^

Особиснісно-орієнтований підхід, його завдання і значення.


Самоосвіта, її завдання та шляхи здійснення.


Теорія виховання

Загальне поняття про методи виховання.

Форми роботи учителя з батьками учнів.

Методи стимулювання діяльності й поведінки учнів.

Організаційні форми виховання.

Естетичне виховання в сучасних умовах.

Проблеми трудового виховання у закладах освіти.

Закономірності виховного процесу.

Принципи виховання й правила їх реалізації в педагогічній практиці.

Мета виховання в сучасній педагогічній науці.

Формування громадянської культури школярів.

Екологічне виховання учнів.

Художня культура учнівської молоді.

Виховання здорового способу життя.

Трудове, політехнічне та економічне виховання особистості.

Моральне виховання в сучасній школі.
^

Культурологічний підхід – методологічна основа виховання особистості.

Аксіологічний підхід у вихованні.


Виховання у сучасної учнівської молоді почуття совісті.

Виховання ціннісних орієнтацій в учнівської молоді.

Колектив як суб’єкт і об’єкт виховного процесу. Структура колективу.

Поняття про колектив. Стадії формування учнівського колективу.

Виховання як соціокультурний і педагогічний процес.

Принципи існування й розвитку учнівського колективу.

Методи організації діяльності й формування досвіду соціальної поведінки.

Духовний розвиток особистості.

Взаємозв’язок фізичного і духовного розвитку особистості.

Педагогічні проблеми становлення світогляду особистості.

Взаємодія сім’ї, педагогічного колективу й громадських організацій в духовному розвитку особистості.

Діагностика духовного розвитку особистості.

Діяльність та спілкування як джерела розвитку особистості.

Взаємозв’язок розвитку, виховання й формування особистості.


^ 2. ВИМОГИ ДО ПІДГОТОВКИ ВСТУПНИКІВ


Учасник іспиту повинен:


Знати: структуру педагогіки як науки, основні педагогічні категорії, методи педагогічних досліджень, основні положення теорії виховання та дидактики, тенденції розвитку сучасної національної системи освіти.


Уміти: працювати з навчальною та науковою літературою з педагогіки, орієнтуватися в колі проблем сучасної педагогічної теорії, аналізувати реалізацію основних закономірностей і принципів навчання та виховання в реальній педагогічній практиці, обирати відповідно до педагогічної ситуації необхідні методи навчання та виховання, аналізувати ефективність їх застосування.


^ Мати навички: роботи за науковою та навчальною літературою з педагогіки, аналізу реальної педагогічної ситуації, вибору методів і засобів навчання та виховання, аналізу ефективності їх застосування, самовиховання.


^ 3. ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


 1. Галузинський В.М., Євтух М.Б. Педагогіка: теорія та історія. – К., 1995.

 2. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник. – К., 1997.

 3. Карпенчук С.Г. Теорія і методика виховання. – К., 1997.

 4. Лихачев Б.Т. Педагогика. – М.: Юрайт, 2003.

 5. Падалка О.С. та ін. Педагогічні технології. – К., 1995.

 6. Педагогика / Под ред. Ю.К. Бабанского. – М., 1988.

 7. Педагогічні інновації у сучасній школі. – К., 1994.

 8. Подласый И.П. Педагогика: В 2-х кн. – М.: Владос, 2003.

 9. Подласый И.П. Педагогика: 100 вопросов – 100 ответов. – М.: Владос, 2003.

 10. Реан А.А., Бордовская Н.В., Розум С.И. Психология и педагогика. – СПб, 2000.

 11. Декларация ООН о правах ребенка // Советская педагогика. – 1991. – № 10.

 12. Про загальну середню освіту: Закон України // Освіта. – 1997. – № 55, 56 (20-27 серпня). – С. 6-11.

 13. Державна національна програма “Освіта” (Україна ХХІ століття) // Освіта. – 1993. – № 44-46. – С. 1-12.

 14. Библер В.С. Нравственность. Культура. Современность. – М., 1990.

 15. Бодалев А.А. Психология о личности. – М., 1988.

 16. Виховна робота в закладах освіти України: Зб. норм. докум. та метод. реком. з питань гуманізації виховної роботи. – К., 1996.

 17. Вишневський О. Сучасне українське виховання. Педагогічні нариси. – Львів, 1996.

 18. Выготский Л.С. Педагогическая психология. – М., 1991

 19. Гессен С.И. Основы педагогики. Введение в прикладную философию. – М., 1995.

 20. Деркач А.А., Лазаренко В.С. психология развития личности: Развитие познавательных способностей. – Луганск, 1998.

 21. Журавлев В.И. Педагогика в системе наук о человеке. – М., 1990.

 22. Коротяев Б.И. Педагогика как совокупность педагогических теорий. – М., 1986.

 23. Костюк Г.С. Учебно-воспитательный процесс и психическое развитие личности. – К., 1989.

 24. Краевский В.В. Методология педагогического исследования. – Самара, 1994.

 25. Лутай В.С. Філософія сучасної освіти. – К., 1996.

 26. Макаренко А.С. Пед. соч. в 8 т. – М., 1982.

 27. Матюша І.К. Гуманізація виховання й навчання в загальноосвітній школі: Навч. посібник. – К., 1995

 28. Основи національного виховання. – К., 1993.

 29. Симонов П.В., Ершов Л.П. Происхождение духовности. – М., 1989.

 30. Сухомлинский В.А. Методика воспитания коллектива. – М., 1981.

 31. Ушинский К.Д. Человек как предмет воспитания // Пед. соч.: В 6-ти томах. Т. 5. – М., 1990.


^ 4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ


Оцінювання рівня підготовки, тобто знань і умінь вступника, відбувається на підставі наступних критеріїв:

 1. Правильність відповіді;

 2. Ступінь усвідомлення програмного матеріалу;

 3. Вміння користуватись засвоєним матеріалом.

Результати фахового вступного випробування оцінюються за 12-ти бальною шкалою з урахування вищезазначених критеріїв за наступною шкалою:


^ Рівень підготовки

Вимоги рівня підготовки згідно критеріям оцінювання

Відповідність умінь та знать вступника рівню підготовки

Бал за
12-ти бальною системою


1

2

3

4

високий

Вступник глибоко і в повному обсязі володіє програмним матеріалом, грамотно, вичерпано та логічно викладає його в усній або письмовій формі. При цьому знає рекомендовану літературу, виявляє творчий підхід і правильно обґрунтовує прийняти рішення, добре володіє різносторонніми уміннями та навичками при виконанні практичних задач

вище середнього рівня вимог

12

на середньому рівні вимог

11

нижче середнього рівня вимог

10

середній

Вступник знає програмний матеріал, грамотно і за суттю викладає його в усній або письмовій формі, припускаючи незначні неточності в доказах, трактовці понять та категорій. При цьому володіє необхідними уміннями та навичками при виконанні практичних задач

вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

9

на середньому рівні вимог

8

нижче середнього рівня вимог

7

достатній

Вступник знає тільки основний програмний матеріал, припускає неточності, недостатньо чіткі формулювання, непослідовність у викладанні відповідей в усній або письмовій формі. При цьому нетривке володіння уміннями та навичками при виконанні практичних занять

вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

6

на середньому рівні вимог

5

нижче середнього рівня вимог

4

низький

Вступник не знає значної частини програмного матеріалу. При цьому припускає принципові помилки в доказах, трактовці понять та категорій, виявляє низьку культуру оформлення знань, не володіє основними уміннями та навичками при виконанні практичних задач. Вступник відмовляється від відповіді на контрольні запитання

вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

3

на середньому рівні вимог

2

нижче середнього рівня вимог

1

дуже низький

Знання та уміння з програмного матеріалу практично відсутні
0


Низький та дуже низький рівень підготовки є недостатніми для участі у рейтинговому конкурсі на зарахування.


^ 5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ


Фахове вступне випробування проводиться у формі співбесіди. Для проведення співбесіди формуються окремі групи вступників в порядку надходження (реєстрації) документів. Список допущених до співбесіди ухвалюється рішенням фахової атестаційної комісії, про що складається відповідний протокол, який передається до приймальної комісії.

Для проведення співбесіди фаховою атестаційною комісією попередньо готуються переліки питань відповідно до «Програми фахового вступного випробування». Програма фахового вступного випробування оприлюднюється засобами наочної інформації на Web-сайті СНУ ім. В.Даля (http://www.snu.edu.ua) та інформаційних стендах кафедри педагогіки.

Фахове вступне випробування проводиться у строки передбачені Умовами прийому до СНУ ім.В.Даля.

На співбесіду вступник з'являється з паспортом, при пред'явленні якого він отримує «Листок співбесіди». Вступник одержує тестові завдання, з дисциплін, вказаних у програмі фахових випробувань, і відповідає на них з попередньою підготовкою 30 хвилин у цілому. Користуватися при підготовці друкованими або електронними інформаційними засобами забороняється.

Результати співбесіди оцінюються за 12-бальною шкалою за правилами вказаними в розділі “Критерії оцінювання” даної пояснювальної записки і відмічаються у «Листку співбесіди». Рівень знань вступника за результатами співбесіди заноситься також до відомості і підтверджується підписами трьох членів комісії. Відомість оформляється одночасно з «Листком співбесіди» вступника і передається до приймальної комісії.

Заяву про апеляцію вступник може подати в день оголошення результатів до 17.00 години.


Голова фахової атестаційної

комісії проф. Шевченко Г.П.


Схожі:

Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка пояснювальна записка
move to 213-161267
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка пояснювальна записка
...
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161262
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161259
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161256
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161255
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161300
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161253
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161252
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161250
Затверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161249
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи