Пояснювальна записка icon

Пояснювальна записка
Скачати 70.97 Kb.
НазваПояснювальна записка
Дата02.08.2012
Розмір70.97 Kb.
ТипДокументи


СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ


Затверджую

Ректор____________ О.Л. Голубенко

“___”___________________2012 р.


Пояснювальна записка

щодо проведення фахового вступного випробування для осіб,
які вступають на навчання за освітньо-професійними програмою

МАГІСТРА зі специфічних категорій

спеціальність 8.18010020 "Управління навчальним закладом"

на базі раніш здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр або спеціаліст


Пояснювальна записка складається з:

 • Програми фахових вступних випробувань;

 • Вимог до рівня підготовки вступників;

 • Переліку рекомендованої літератури;

 • Критеріїв оцінювання;

 • Порядку проведення фахового випробування.Луганськ, 2012

ПРОГРАМА

^ ПІДГОТОВКИ ДО ВСТУПНОГО ІСПИТУ


Педагогіка та педагогічні процеси. Освітні технології. Законодавча база освітньої діяльності в Україні. Освітні технології. Організація методичної та виховної роботи в навчальному закладі. Особистісні якості сучасного викладача. Складові педагогічного процесу. Особливості взаємодії викладача та учня. Болонський процес. Інтерактивні методи навчання.


^ Управління та менеджмент в закладах освіти. Сутність та поняття управління. Поняття організації. Формальні і неформальні організації. Ролі менеджера. Основні функції менеджменту. Поняття організаційних структур управління. Поняття «комунікація». Комунікативний процес та його складові. Управлінські рішення, зміст та види управлінських рішень. Особливості прийняття управлінських рішень. Сутність контролю. Відмінності між керівниками і фахівцями. Групи в організаціях. Визначення конфлікту, природа конфліктів. Влада, вплив і лідерство. Мотивація, мотиваційна структура, потреби, стимули. Корпоративна культура.


^ Основи маркетингу в закладах освіти. Сутність та значення маркетингу. Функції маркетингу. Маркетингове середовище організації.


Інформація та інформаційні потоки в навчальному закладі. Інформаційна діяльність навчального закладу. Види інформації, вимоги до інформації. Первинна і вторинна інформація переваги та недоліки первинної і вторинної інформації. Мотивація споживачів освітніх послуг. Сутність цільової аудиторії. Стратегії організації.

^ Основи економіки в навчальних закладах. Сутність економіки та економічних процесів. Організація планування на підприємстві. Види планів.

Для більш об'єктивного оцінювання рівня знань з менеджменту, економіки, маркетингу та виявлення мотивації обрання спеціальності, а також можливості оволодіння освітньо-професійною програмою зі спеціальності 8.18010020 «Управління навчальним закладом» з абітурієнтами за вказаними питанням проводиться співбесіда у формі тестування.


^ ВИМОГИ РІВНЯ ПІДГОТОВКИ ВСТУПНИКІВ


Учасник іспиту повинен знати:

Учасник іспиту повинен – знати:

- умови формування особи, її свободи, відповідальності за збереження життя, природи, культури, роль насильства та ненасильства в історії та людський поведінці, моральних зобов'язань людини по відношенню до інших, а також до себе;

- елементи мікро- та макроекономіки, сутність фіскальної та грошово-кредитної, соціальної та інвестиційної політики;

- права та свободи людини і громадянина;

- основи української правової системи та законодавства;

- форми, засоби та методи педагогічної діяльності;

- елементи аналізу навчально-виховних ситуацій, визначення та вирішення педагогічних завдань;

- феномен людини, її роль в людській життєдіяльності, способи надбання, зберігання та передачі соціального досвіду, базисних цінностей культури;

- сучасні комп'ютерні технології;


уміти:


- вільно володіти Державною мовою України;

- висловлювати та обґрунтовувати свою позицію і ставлення до історичного минулого;

- аналізувати у загальних рисах основні економічні події в своїй країні та за її межами, знаходити і використовувати інформацію, необхідну для орієнтування в основних поточних проблемах економіки;

- дати психологічну характеристику особи (її темпераменту, здібностей), інтерпретацію власного психічного стану, володіти найпростішими прийомами психічної саморегуляції;

- використовувати й укладати нормативні та правові документи стосовно майбутньої діяльності, вживати необхідних заходів до відновлення порушених прав;

- оцінювати досягнення культури на підставі знання її історичного контексту, опановувати досягнення культури;

- досліджувати моделі з урахуванням їх ієрархічної структури та оцінкою меж придатності отриманих результатів.


Рекомендована література

 1. Гузеев В.В. Планирование результатов образования и образовательная технология. М.: Народное образование, 2000. – 240 с.

 2. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: Навч. посібник. – К.: Академвидав, 2004. – 352 с.

 3. Ксензова Г.Ю. Перспективные школьные технологии: Учебно-метод. пособие. – М.: Педагогическое общество России, 2001. – 224 с.

 4. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: Учебн. пособие для студентов пед. вузов и системы повышения квалификции пед. кадров / Е.С. Полат, М.Ю., М.Ю. Бухаркина, М.В. Моисеева, Е.А. Петров; под ред. Е.С. Полат. – М.: Издательский центр «Академия», 2001. – 272 с.

 5. Нісимчук А.С., Падалка О.С., Шпак О.Т. Сучасні педагогічні технології: Навч. посібник – К.: «Просвіта», 2000. – 368 с.

 6. Підласий І.П. Практична педагогіка або три технології. Інтерактивний підручник для педагогів ринкової системи освіти – К.: Видавничий дім «Слово», 2006. – 616 с.

 7. Сучасні шкільні технології. ч 2 / Упоряд. І. Рожнятковська, В. Зоц. К : Ред.. загальнгопед. газ., 2004. – 128 с.

 8. Педагогические технологии : Учебное пособие для студентов педагогических специальностей / Под общей ред. В.С. Кукушкина. – Серия «Педагогическое образование». М.: ИКЦ «Мар Т»; Ростов/Д: Издательский центр «Маар Т»,2004. – 336 с.

 9. .Педагогическое мастерство и педагогические технологии: Учебн. пособие / Под ред. Л.К. Гребенкиной, Л.А. Байковой. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Педагогическое общество России, 2001 – 256 с.

 10. Большаков А.С., Михайлов В.И. Современный менеджмент: теория и практика – СПб: Питер, 2002. - 416 с.

 11. Веснин В.В. Основы менеджмента. – М.: Институт международного прав и экономики им. А.С. Грибоедова, 1999. – 480 с.

 12. Завадський Й.С. Менеджмент: Підручник для студ. Екон. Спец. Вищ. Навч. Закл.:У 2т. Т. 2. – К.: Вид-во Європ. уМолл Е.н-ту,2002. – 640 с.

 13. Друкер, Питер, Ф. Задачи менеджмента в XXI веке. : Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2001. – 272 с.

 14. Дункан Джек У. Основополагающие идеи в менеджменте. Уроки основоположников менеджмента и управленческой практики. Пер. с англ. – М.: Дело,1996. – 272 с.

 15. Кузьмін О. Є., Мельник О.Г. Теоретичні та прикладні засади менеджменту: Навчальний посібник. – 2-е вид. Доп. І перероб. – Львів: Національний університет „Львівска політехніка”(Інформаційно-видавничий центр „Інтелект +” Інститут післядипломної освіти),”Інтелект – Захід”, 2003. – 352 с.

 16. Курочкин О.С. Управление предприятием (процессный аспект): Учебное пособие. – К.: МАУП, 1998. – 144 с.

 17. Мескон М.Х. Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. С англ. – М.: Дело, 1997. – 704 с.

 18. Минцберг Г. Структура в кулаке: создание эффективной организации /Пер. С англ. – СПб.: Питер, 2001. – 512 с.

 19. Михалева Е.П. Менеджмент: Пособие для подготовки к экзаменам. – М.: Юрайт – Издат, 2003. – 176 с.

 20. Молл Е.Г. Менеджмент. Организационное поведение: Учеб. пособие. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 160 с.

 21. Мыльник В.В., Титаренко Б.П., Волочиенко В.А. Системы управления. Учебное пособие. – М.: «Экономика и финансы», 2002. – 384 с.

^ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

Фахове вступне випробування проводиться у формі тестування. Для проведення тестування формуються окремі групи вступників в порядку надходження (реєстрації) документів. Список допущених до тестування ухвалюється рішенням фахової атестаційної комісії, про що складається відповідний протокол, який передається до приймальної комісії.

Для проведення тестування фаховою атестаційною комісією попередньо готуються тестові завдання відповідно до «Програми фахового вступного випробування». Програма фахового вступного випробування оприлюднюється засобами наочної інформації на Web-сайті СНУ ім. В.Даля (http://www.snu.edu.ua) та інформаційних стендах кафедри.

Фахове вступне випробування проводиться у строки передбачені Умовами прийому до СНУ ім.В.Даля.

На тестування вступник з'являється з паспортом. Вступник одержує „Лист тестового завдання”, який містить 40 питань з варіантами відповіді, за дисциплінами, зазначеними у програмі фахових випробувань, і відповідає на них впродовж 30 хвилин. Користуватися при підготовці друкованими або електронними інформаційними засобами забороняється.

Результати фахового вступного випробування оцінюються за 12-бальною шкалою за правилами вказаними в розділі “Критерії оцінювання” даної пояснювальної записки і відмічаються у «Листі тестового завдання». Рівень знань вступника за результатами тестування заноситься також до відомості і підтверджується підписами трьох членів фахової комісії. Відомість оформляється одночасно з «Екзаменаційним листом» вступника і передається до приймальної комісії.

Заяву про апеляцію вступник може подати в день оголошення результатів до 17.00 години


Критерії

оцінювання професійної спрямованості абітурієнтів

Загальна кількість питань – 40

12 балів – всі відповіді вірні

11 балів – вірних відповідей на 37 питань

10 балів - вірних відповідей на 35 питань

9 балів - вірних відповідей на 32 питань

^ 8 балів - вірних відповідей на 29 питань

7 балів - вірних відповідей на 26 питань

6 балів - вірних відповідей на 23 питань

5 балів - вірних відповідей на 20 питань

4 бали - вірних відповідей на 17 питань

Якщо вірних відповідей на тести менш ніж 16 – ставиться оцінка «незадовільно».


Розроблена кафедрою адміністрування Програму склала к.е.н., доц. Держак Н.О.


Розглянута та затверджена на засіданні кафедри адміністрування Протокол № 7 від «31» січня 2012р.


Голова фахової атестаційної комісії доц. Надьон Г.О.


Схожі:

Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка пояснювальна записка
move to 213-161267
Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка пояснювальна записка
...
Пояснювальна записка iconО. Л. Голубенко „ 2013 р. Пояснювальна записка
Пояснювальна записка складається з „Програми фахових вступних випробувань”, „Вимог до рівня підготовки вступників”, „Літератури”,...
Пояснювальна записка iconО. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка
Пояснювальна записка складається з „Програми фахових вступних випробувань”, „Вимог до рівня підготовки вступників”, „Літератури”,...
Пояснювальна записка iconО. Л. Голубенко 2013 р. Пояснювальна записка
Пояснювальна записка складається з «Програм фахових вступних випробувань», «Вимог до рівня підготовки вступників», «Літератури»,...
Пояснювальна записка iconПояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування з Іноземної мови до магістратури Пояснювальна записка складається з
Програма вступних випробувань у формі тестування з іноземних мов розроблена з урахуванням вимог чинних програм для вищих навчальних...
Пояснювальна записка iconПояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування з Іноземної мови до магістратури Пояснювальна записка складається з
Програма вступних випробувань у формі тестування з іноземних мов розроблена з урахуванням вимог чинних програм для вищих навчальних...
Пояснювальна записка iconПояснювальна записка щодо проведення фахових вступних випробувань на спеціальність «Економіка довкілля і природних ресурсів»
Пояснювальна записка складається з «програми фахових випробувань», «Вимог до рівня підготовки вступників», «Літератури», «Порядку...
Пояснювальна записка iconПояснювальна записка щодо проведення фахових вступних випробувань на спеціальність «Економіка довкілля і природних ресурсів»
Пояснювальна записка складається з «програми фахових випробувань», «Вимог до рівня підготовки вступників», «Літератури», «Порядку...
Пояснювальна записка iconПояснювальна записка щодо проведення фахових вступних випробувань на спеціальність «Філософія»
Пояснювальна записка складається з «Програми фахових вступних випробувань», «Вимог до рівня підготовки випускників», «Літератури»,...
Пояснювальна записка iconПояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень
Пояснювальна записка складається з “Програми фахових вступних випробувань”, “Вимог до рівня підготовки вступників”, "Критеріїв оцінювання",...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи